Gösteri başlıyor - video.eba.gov.tr

advertisement
15.03.2010
Rahman ve Rahim Olan
Allah’ın Adıyla
MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER
HUDEYBİYE ANLAŞMASI
Mekke’nin Tarihi:
Kendisine peygamberlik görevi verilmiş ve peygamberliğinin de on üç
yılını burada geçirmiştir
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
Efendimiz, o büyük hendek sınavının ardından ,
bir gece, Allah’ın kendisine olan lütuflarından bir
lütuf olarak bir rüya gösterildi.
Rüyasında Mekke’ye girmiş, Kabe’nin anahtarı
ellerine teslim edilmiş, kendisini Hac yaparken
görmüştü.
Beytullah, Allah Rasulünün burnunda tütüyordu.
Mekke’den ayrılalı yaklaşık 6.5 yıl geçmişti.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
Rasulullah hemen tüm sahabelere haber
vererek gücü olanları Hac’ca çağırıyordu.
Bir bayram sevinci kapladı Medine’yi.
Herkes yol hazırlığına başladı.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
Hazırlıklar tamamlandı. Yerine Abdullah b.
Ümmü Mektum’u bırakarak 1500 civarında
sahâbî ile birlikte Medine’den hareket etti..
Müslümanlar yanlarına yolculuk silahı olarak
sadece kınlarına sokulmuş olan kılıçlarını
aldılar.
Hz. Peygamber gerekirse savaşmak için silah
alınması yolundaki teklifleri kabul etmedi. (Hz
Ömer ve Sa’d’ın teklifi).
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
Rasulullah, ben savaşa gitmiyorum. Ben Hac
etmeye gidiyorum diyordu.
Mekkeliler, Medine’den kopup gelen bu Hac
kervanını haber alınca endişelendiler ve telaşa
düştüler.
Hemen, Halid b. Velid komutasında 200 kişilik
bir müfreze çıkarttılar. Rasulullah, bu durumu
haber alınca, kendisine yeni bir izci, rehber tayin
ederek farklı bir yoldan götürmelerini istedi.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
Hudeybiye denilen bir yerde, doğal su
kaynakları kurumuş olmakla birlikte küçük küçük
iki gölet ve birkaç suyu çekilmiş kuyunun
bulunduğu bir yerde kafile konakladı.
Yukarıdaki haritada Hudeybiye'ye kadar izlenen
güzergâhı görüyorsunuz.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
Bu arada Mekke ile irtibat kurulmuş, elçiler
gönderilmeye başlanmıştı.
Önce Mekke’liler atak davrandılar, hem
casusluk yapmak hem de Rasulullah ile, ne
yapmak istediklerini konuşmak için Huleys diye
bir adamı gönderdiler (Beni Kinane’den)
Bu Huleys, Uhud savaşında müslümanların
cesetlerine işkence yapılmasına karşı çıkan bir
müşriktir.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
Rasulullah, Hueleys’in geldiğini anlayınca tüm
kurbanlık
develeri,
süsleyerek
Huleys’i
karşılamaya gönderin dedi.
70’e yakın deveyi Huleys’e doğru sürdürdü.
Bunu niye yaptı?
Burada, karşındaki kişinin insan piskolojisini
bilmek yatıyor.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
Karşısındakinin ruh halini çok iyi kontrol edip
neden etkilenir, bunu tespit etmek ve ona göre
davranmak.
Gelen, saf bir bedevi Reisi.
Allı pullu, süslü kurbanlık develerin kendisini
karşıladığını görünce başladı ağlamaya.
Geldi. Ben ne diyeyim ey Muhammed! Sen
Hac’ca çıkmışsın.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
Gidip bunları aynen aktaracağım.
Gidip Mekkelilere durumu anlattı ve size
gelenler Hac için geliyorlar, onun için
atalarınızın geleneğini bozmamanız lazım.
Onları, kendi dinleriyle, kendi gelenekleriyle
tehdit ediyor.
Öteden beri gelen emniyeti sarsmamalısınız.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
Ebu Cehil’in oğlu İkrime, daha fazla
dayanamayarak
konuşmanın
tamamını
dinlemeden çekip gitti.
Başka sesler de çıkıyordu.
Huleys, baktı ki, kendisini gönderen adamlar
kendisini kullanmaya kalkıyorlar.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
(İyi muamelenin ne getireceğine harika bir örn.)
Kalktı ve siz dedi, beni ve benim gibi bir kabile
reisini kendi emellerinize alet mi edeceksiniz.
Eğer Muhammed’i, Hac’ca geldiği halde
engellemeye kalkarsanız bundan böyle beni
karşınızda bulursunuz.
İhsan ile muamele,
kazandırmış oluyordu.
bir
müttefik
daha
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
Daha sonra, aslen Taif’li olan bir kabile reisi
Urve, müşrik elçisi olarak Hudeybiye’ye geldi.
Biraz cıvık bir adamdı, elini Rasulullah’ın
sakalına ata ata konuşuyordu. Bu durumdan
hoşlanmayan sahabelerden biri, Urve’nin eline
kılıcının tersi ile vurarak, şu an sana ait olan
elini Rasulullah’ın sakalından çek yoksa
birazdan o el sana ait olmayacak.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
Gördüğü bu manzara Urve’yi büyüledi.
Döndüğünde Mekke’lilere aynen şöyle diyordu.
Vallahi ben yeryüzünde çok kral gördüm, ama
Muhammed’in arkadaşlarının ona olan hürmet,
edep ve saygısını hiçbir yerde hiçbir kimseye
yapıldığını görmedim.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
Bu arada Rasulullah da elçiler gönderiyordu. Bu
elçiler Mekke’de iyi muamele görmüyorlardı.
Gelen elçiler, Ya Rasulallah, bizden çok daha
koruması güçlü birini göndermelisin diyorlardı.
Bunun üzerine Ömer’e teklif etti. Ancak Ömer;
kabilesinin
kendisini
savunmayacağını
söyleyerek Hz Osman’ı (Osman b. Afvan)
önerdi.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
Hz Osman’ı saygıyla karşıladılar. Osman onlarla
görüştü. Onlar, kafilenin Hac’cını kabul
etmediler ancak sen Hac edebilirsin dediler.
Hz Osman, Allah Rasulu Hac yapmadan ben de
yapmam diyerek reddetti.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
Aynı teklifi Abdullah b. Ubey b. Selül’e de
yaptılar.
Abdullah b. Übey bu teklif karşısında ilginç bir
tavır sergiledi.
Allah’ın Rasulü Hac etmedikçe ben de etmem
diyordu.
Bu tavrıyla herkesi şaşırtıyordu.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
Giden elçiler, elleri boş döndüler. Bir netice
çıkmadı.
Müslümanların isteğini kabul etmek istemiyorlar,
ama savaşmak da istemiyorlar.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
Kabul etseler, bu durum Rasulullah için büyük
bir başarı olacak. Herkesin gözünün içine baka
baka gelecek, Hac’cını yapacak ve dönecek.
Bu şu manaya gelmektedir.
• Bölgede tek güç, tek otorite benim.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
Kabul etmeseler; bu kez tüm araplar tarafından
kınanacaklar, bazı müttefiklerini kaybedecekler.
Çünkü bu yaptıkları arap geleneklerine ihanet
manasına gelecektir.
İki arada bir derede kaldılar.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
En akıllılarından biri olan Süheyl b. Amr’ı
beraberindeki iki kişilik bir diplomatik heyet ile
Hudeybiye’ye yolladılar.
Süheyl b. Amr, birikimli bir diplomat idi.
Rasulullah
ile
karşı
karşıya
oturdular.
Rasulullah’ın yanında da bir heyet var tabi.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
Rasulullah’ın arkasındakiler;
•
•
•
•
Süheyl b. Amr’ın müslüman olan oğlu Abdullah.
Hz Ömer
Hz Ebu Bekir
Sa’d b. Ebi Vakkas ve birkaç sahabe daha.
Sözlü anlaşma yapıldı ve anlaşma yazılı metin
haline getirilecekti.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
Hz Ali Katib.
Rasulullah; ‘’Bismillahirrahmanirrahim’’ yaz ya
Ali.
Süheyl’den ilk cümlede birinci itiraz geldi.
‘’Rahman da kim’’ dedi. Biz onu bilmiyoruz.
‘’Bismikellahümme’’ yaz.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
Olurdu, olmazdı, Allah Rasulu durun manasında
elini kaldırdı.
Süheyl’in söylediğinde ne yanlış var, Tevhid’e
aykırı bir söz teklif etmiyor.
‘’Ey Allah’ım Senin adınla’’ demektir.
Öyle olsun dedi Rasulallah ve Süheyl’in dediğini
yazdırdı
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
İkinci cümle; ‘’Allah’ın Rasulü Muhammed ile
Süheyl b. Amr arasında…’’
Daha söz bitmeden itiraz geldi.
‘’Eğer
senin
Allah’ın
Rasulü
olduğuna
inansaydık zaten savaşmazdık ve seni de
engellemezdik’’.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
‘’Abdullah’ın oğlu Muhammed …’’ yaz.
Buna Hz Ali de dayanamadı. Ben yazmam edi.
O ana kadar Hz Ali, ‘’Allah’ın Rasulü
Muhammed’’ cümlesini zaten yazmıştı.
Sil dedi Rasulullah.
Ben silemem dedi Hz Ali.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
Rasulullah kendisi silmek zorunda kaldı.
Süheyl’in dediği gibi yazıldı.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
Burada alınacak ders nedir?
• Formaliteye takılmayın.
• Maksadı unutmayın.
• Maksat gerçekleşecekse eğer, ilkelerden taviz
vermeden karşıdaki insanların hassasiyetlerini
gözetebilirsiniz.
• Çünkü meselenin ruhu önemli, elde edilecek
netice önemli. Onun için de küçük şeylere
takılmayın.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
Anlaşma yazıldı.
Anlaşmada neler var? ……
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
1. Müslümanlar bu yıl Mekke'ye giremeyecekler ve
Kâbe'yi ziyaret edemeyecekler, gelecek yıl bu
ziyareti yapabileceklerdir.
2. Ertesi yıl ancak üç gün Mekke’de kalabilecekler,
bu süre zarfında hiçbir Mekkeli onlarla
görüşmeyecektir.
3. Kâbe ziyaretine gelirken yanlarında sadece
yolcu kılıcı bulundurabileceklerdir.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
4. Peygamber, Mekke'den çıkarken kendisiyle
birlikte gitmek isteyenlerden hiç kimseyi yanına
alamayacaktır; kendisiyle birlikte Mekke'ye
girenlerden burada kalmak isteyenler olursa
onlara engel olmayacaktır.
5. Arap kabilelerinden, isteyen kabile iki taraftan
birisiyle birlik kurabilecektir
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
6. Kureyş'ten birisi bu arada İslâm’ı kabul eder ve
Müslümanlara sığınırsa, bu kişi Müslümanlar
tarafından kabul edilmeyecek; fakat Mekke'ye
iltica eden hiç bir Müslüman iade edilmeyecektir
7. Hac ve umre maksadıyla Mekke'ye gelen veya
Yemen ve Tâif’e gitmek üzere buradan
geçenlerle, Suriye’ye veya doğuya gitmek üzere
Medine'ye gelenler emniyet içinde olacaklardır
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
8. Bu antlaşma on yıllık bir süre için geçerlidir. Bu
süre zarfında ne Kureyş Müslümanlara, ne de
Müslümanlar Kureyş’e saldıracaktır. Buna her iki
tarafın müttefikleri de dahildir
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
Rasulullah ve Süheyl, heyetleri ile birlikte
anlaşmayı imzaladılar.
Hz Ömer çok direndi ama sonunda imzaladı.
Tam da bu sırada dramatik bir olay yaşanıyor.
Süheyl’in diğer oğlu Ebu Cendel.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
Müslüman olduğu için babası tarafından zincire
vurulmuştu.
Zincirini kırmış ve bitkin bir vaziyette, kan revan
içerisinde Hudeybiye’ye, anlaşmanın yapıldığı
yere geldi.
Herkes şaşırmış durumda.
Rasulullah
durumda.
şaşırmış,
Süheyl
şaşırmış
bir
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
Süheyl ile Rasulullah arasında şu diyalog
geçiyor.
•
•
•
•
Anlaşma imzalanmıştı değil mi’’ diyor Süheyl.
Evet imzalanmıştı.
Bu kişi anlaşmadan sonra geldi değil mi?
Evet anlaşmadan sonra geldi. Ama ne olur onu
bana bağışla.
• Süheyl’in yanındaki diğer iki kişi; daha ilk
günden anlaşmayı ihlal edemeyiz diyor.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
Rasulullah ne kadar istediyse de vermiyorlar ve
orta bir formül bularak, o iki kişi Ebu Cendel’i
himayesine aldıklarını söylüyorlar.
Bu durumda babasından Ebu Cendel’i almış
oluyorlar.
Rasulullah bu durumu kabullenmek zorunda
kalıyor ve ‘’Ya Ebu Cendel, Allah senin için bir
çıkış yolu nasib eder’’ diyor.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
Ebu
Cendel,
beni
bunların
eline
mi
bırakıyorsunuz diye müslümanlara sitem ediyor.
Orada herkes bu dramatik durum karşısında
hıçkırarak ağlıyor.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
Bundan sonra, Rasulullah, bir haberci
göndererek tüm çadırlara haber salıyor, Cebrail
bana haber getirdi ‘’Bey’at’’ alacağım.
Rıdvan ağacı altında, tüm gelenlerden Bey’at
alıyor bir kişi hariç.
Allah
orada
müjdeliyor.
Bey’at
edenleri
Kur’an’da
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
Ve dönüş başlıyor.
Hudeybiye'de on günden biraz fazla kaldıktan
sonra Medine'ye dönmek üzere yola çıktılar.
Yolda Dacnân mevkiine geldiklerinde umre
seferi, Rıdvan Bîatı ve Hudeybiye Barışı'ndan
bahseden Fetih Sûresi nâzil oldu.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
• Hiç kuşkusuz biz sana apaçık bir fetih ihsan
ettik.
• Allah, senin geçmiş ve gelecek tüm günahlarını
affetsin için.
• Ve Sen’in üzerine nimetini tamamlasın için.
• Ve Sen’i dosdoğru bir yola kılavuzlasın için.
• Ve Allah sana muhteşem bir zafer ihsan etsin.
• Ve Mü’minlerin kalplerine iç sukununu, iç
huzurunu indiren işte O Allah’tır.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
• Güvenlerine güven katsın, imanlarına iman
katsın diye o sekineti, o gönül huzurunu indiren,
işte o Allah’tır.
• Göklerin ve yerlerin orduları Allah’a aittir.
• Hiç kuşkunuz olmasın ki, Allah her şeyi bilir. Ve
yaptığı her şeyi hikmetle yapar.
• Ve yine mü’min erkeklerle mü’min kadınları
içinden ırmaklar akan cennetlere koysun.
Ebediyyen orda barındırsın.
• Ve onların günahlarını ve hatalarını örtsün.
Silsin için böyle yaptık.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
• İşte bu Allah katında en büyük başarı, en büyük
zaferdir.
Bu ayetleri dinleyen Ömer; ‘’Şimdi bu fetih mi Ya
Rasulallah’’ dedi.
‘’Kesinlikle Ya Ömer. İşte fetih bu’’.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
Nereyi Fethetti, Kim fetholundu?
Mekke’ye dahi girememiş bir kafile dönüyor yarı
yoldan.
O halde Fetih ne?
Allah, fetih dediğine göre fetihtir o zaman.
Bir ülke kazanmadılar, bir savaş kazanmadılar.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
Öyleyse bu fetih denen ne?
Fetih, işte o anlaşmadır.
İslamla insan arasındaki engellerin bu anlaşma
ile kalkmasıdır.
Yürek fethidir bu.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
Hudeybiye Barış Antlaşması İslâm tarihinde
önemli bir dönüm noktasıdır.
Antlaşma, ilk bakışta Müslümanların aleyhine
görünmesine rağmen, lehlerinde gelişmelere
vesile olmuştur.
• Bu gelişmelerin başında İslâm’ın hızla yayılması
gelmektedir.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
• Hudeybiye Barışı'ndan bir yıl önceki Hendek
Savaşı esnasında Müslümanlar Medine'yi üç bin
mücahid ile savunmuşlardı.
Fakat, Hudeybiye'den yirmi iki ay sonra
gerçekleşecek olan Mekke'nin Fethi'ne on bin
Müslüman katılacaktır.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
• Ayrıca, Müslümanların Kureyş müşrikleri
tarafından resmen tanınmasını sağlamıştır.
Nitekim müşrikler, o zamana kadar tanımadıkları
Müslümanları bu antlaşma ile siyâsî bir güç
olarak kabul etmişlerdir.
Bu durum diğer müşrik Arap kabilelerinin
korkuya kapılmalarını sağlamıştır.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
• Nitekim daha önce Müslümanlarla irtibat kurmak
istemelerine rağmen Kureyş'ten çekinen bazı
Arap kabileleri bundan böyle Hz. Peygamber'le
rahatça görüşme ve İslâm hakkında bilgi sahibi
olma imkânına kavuşmuşlardır.
Hatta bir kısmı İslâm'ı kabul etmiştir.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
• Hz. Peygamber, barış ortamından yararlanarak
komşu ülkelerin devlet başkanlarına İslâm'a
davet mektupları göndermiştir.
• Öte yandan Hudeybiye Barışı, Hayber
Yahudilerini kuvvetli müttefikleri olan Mekke
müşriklerinden
ayırmıştır.
Çünkü
bu
antlaşmadan sonra, eskiden birbirlerine müttefik
gözü ile bakan Hayber Yahudileri, Kureyş,
Gatafan ve Fezâre gibi kabileler arasındaki
işbirliği bozulmuştur.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
• Peygamberimiz, antlaşma sayesinde Kureyş'in
arkadan vurma ihtimali ortadan kalktığı için,
Hudeybiye'den döndükten sonra Hayber üzerine
yürümüştür.
• Dolayısıyla bu antlaşma, Hz. Peygamber'in
diplomatik açıdan büyük bir başarısıdır.
• Bütün bunlara ek olarak Hudeybiye Barış
Antlaşması'ndan sonraki ortamda İslâmiyet hızla
yayılmıştır. …….
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
Anlaşma maddelerinden biri ve Ebu Cendel
uygulaması sahâbîler arasında huzursuzluğa
yol açtı.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Hudeybiye Barış Anlaşması (H6 / 628)
Ne var ki, Ebû Basîr ve Ebû Cendel başta olmak
üzere Mekke'den kaçan, ancak antlaşma
gereğince Medine'ye giremeyen Müslümanların
Kızıldeniz sahilindeki Îs mevkiine yerleşmesi ve
Kureyş'e ait kervanları tehdit etmesi üzerine
müşrikler, aradan bir yıldan biraz fazla zaman
geçtikten sonra Hz. Peygamber'e müracaat
edecek ve “Müslüman olan Mekkelilerin iadesi”
maddesi antlaşma metninden çıkarılacaktır. ….
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards