3. hudeybiye antlaşması ve mekke`nin fethi

advertisement
20:53
2. HZ. MUHAMMED’İN ÇAĞRISI: MEDİNE DÖNEMİ: 2.3. Toplumsal
Barışın Kurulması, 3. Hudeybiye Antlaşması ve Mekke’nin Fethi
20:53
2. HZ. MUHAMMED’İN ÇAĞRISI: MEDİNE DÖNEMİ: 4. Veda Hutbesi,
5. Hz. Muhammed’in Vefatı, 6. Nasr Suresi ve Anlamı. (s. 72-76)
KA
ZA
NIM
LAR
Öğrenci;
1. Bedir, Uhut ve Hendek savaşlarının neden ve sonuçlarını
açıklar.
2. Hz. Muhammed’in Hudeybiye Antlaşması’nda ve Mekke’nin
fethinde sergilediği tavrı barış açısından değerlendirir.
20:53
20:53
III. ÜNİTEMİZ
20:53
(DEVAM) 2. HZ. MUHAMMED’İN ÇAĞRISI: MEDİNE DÖNEMİ: 2.1.
Peygamber Mescidi ve Sosyal İşlevi, 2.2. Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri
2. HZ. MUHAMMED’İN ÇAĞRISI: MEDİNE DÖNEMİ 20:53
2. HZ. MUHAMMED’İN ÇAĞRISI: MEDİNE DÖNEMİ 20:53
 Peygamberimiz (s) çağrısını Medine’ye geldikten sonra daha rahat
bir şekilde devam ettirdi.
 Müslümanlar, Medine’ye hicret ile müşriklerin zulüm ve
baskılarından kurtulmanın yanı sıra, Medinelilerle birlikte güçlü bir
topluluk hâline geldiler. Güvenle yaşayacakları bir yurtları oldu.
 Hicretten sonra İslam dini kısa bir zamanda yayılma imkânı buldu.
Bundan dolayı hicretin İslam tarihinde çok önemli bir yeri vardır.
 Bu önemi nedeniyle Hz. Ömer’in halifeliği döneminde (634-644)
«HİCRET», «takvim başlangıcı» olarak kabul edildi.
 Hicretle, 23 yıl süren peygamberlik döneminin 13 yıllık Mekke
dönemi kapanmış, 10 yıl sürecek Medine dönemi başlamış oldu.
 Hz. Muhammed Medine’ye hicret ettiğinde Medine’nin sosyal
yapısı oldukça karışıktı. Resulullah’ın buradaki ilk işi bu karışıklığı
giderici çalışmalar yapmak oldu.
Medine’de yürütülen eğitim ve öğretim etkinlikleri
20:53
1. Mescidi Nebi’nin yanına öğrencilerin kalması ve
eğitim görmesi için odalar yapılmış (suffe),
2. Okuma- yazma öğretilmiş,
3. Farsça, Rumca, Kıptice, Habeşçe, İbranice ve
Süryanice gibi yabancı dilleri bilenler artmış,
4. Müslüman olmayanlara da okuma yazma
öğretmenliği verilmiş,
5. Gelen vahiyler Müslümanlara öğretilmiş,
6. Müslümanlığı kabul edenlerin yaşadığı bölgelere
eğiticiler gönderilmiş,
7. Kadınların da eğitimine önem verilmiş…
20:53
2. HZ. MUHAMMED’İN ÇAĞRISI: MEDİNE DÖNEMİ: 2.3. Toplumsal
Barışın Kurulması, 3. Hudeybiye Antlaşması ve Mekke’nin Fethi
2.3. TOPLUMSAL BARIŞIN KURULMASI
20:53
 İslam’ın önem verdiği değerlerden biri: KARDEŞLİK
 Müslümanlar, birbirlerinin din kardeşidirler.
 Kardeşlik yardımlaşmayı, paylaşmayı ve zorluklara birlikte
göğüs germeyi gerektirir. Hz. Muhammed(s) şöyle bildirir:
 «Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve onu
zalime teslim etmez. Kim kardeşinin yardımında bulunursa
Allah da ona yardım eder. Kim bir Müslümanın sıkıntısını
giderirse Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından
birini giderir. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse Allah
da kıyamet gününde onun kusurlarını örter.» (Buhârî, Mezâlim, 3;
Müslim, Birr, 59; Ebû Davud, Edeb, 38; Tirmizî, Hudûd/3; Ahmed, Müsned, 2/91.)
2.3. TOPLUMSAL BARIŞIN KURULMASI
 EFENDİMİZ (s), Medine’de
kan davaları olan EVS ve
HAZREC boylarını
barıştırdı; Mekkeli
MUHACİRLER ile Medineli
ENSAR’ı kardeş ilan etti.
 MUHACİRLER sıkıntıdan
kurtulmuşlar, ENSAR da
iyilik etmenin mutluluğunu
yaşamışlardır.
 Peygamberimiz,
dayanışma halinde iç ve
dış düşmanlara karsı güçlü
bir millet olmalarını
sağlamıştır.
20:53
2.3. TOPLUMSAL BARIŞIN KURULMASI
20:53
 Medine’nin nüfusu ≈10 bin
 Önemli bir nüfusu YAHUDi
ve Müşrik ARAPLAR idi.
 Peygamberimiz barış içinde
birlikte yaşayacakları bir
toplum hedefliyordu.
 Efendimiz (s), Yahudi
kabilelerle «Medine
Sözleşmesi» imzaladılar.
 Birbirlerine savaşta ve
barışta destek olacaklardı.
 Bir mesele olunca Hz
Muhammed’e (s)
danışacaklardı.
3. HUDEYBİYE ANTLAŞMASI VE MEKKE’NİN FETHİ
 BEDİR SAVAŞI:
 Mekkeli müşrikler Müslümanların Medine’de
güçlenmelerinden endişeleniyorlardı.
 Onların daha fazla güçlenmelerini engellemek için
savaş hazırlıklarına başladılar. Bin kişilik bir ordu
hazırlayıp Medine’ye doğru yola çıktılar.
 Hz. Muhammed bu durumu öğrenince, arkadaşlarıyla
görüşüp kendilerini savunma kararı aldı. Üç yüz
kişilik bir orduyla onları karşılamaya çıktı.
 İki ordu Bedir adı verilen bölge de karşılaştı. Burada
müşrikler, ağır bir yenilgiye uğradılar.
 Tarih kitaplarına «Bedir Savaşı» diye geçen bu
savunma, hicretin ikinci yılının ramazan ayında,
miladi 624 yılında oldu.
20:53
3. HUDEYBİYE ANTLAŞMASI VE MEKKE’NİN FETHİ
20:53
 UHUD SAVAŞI:
 Hicretin 3. yılında müşrikler, Bedir yenilgisinin öcünü
almak istediler.
 Müşrik ordusu 3000 ile Medine üzerine yürüdü.
 Hz. Muhammed (s) de 600-650 kişilik bir kuvvet ile
Uhud denilen bölgede düşmanı karşıladı.
 Peygamberimizin Ayneyn tepesine yerleştirdiği
okçuların hataları.
 Atlılar tepenin ardından Müslümanları çevirdi, iki
ateş arasında kaldılar.
 Bir çok şehit veren müminler, Uhud dağına çekildiler.
 625 yılında yapılan bu savunma tarih kitaplarına
«Uhud Savaşı» olarak geçti.
3. HUDEYBİYE ANTLAŞMASI VE MEKKE’NİN FETHİ
20:53
3. HUDEYBİYE ANTLAŞMASI VE MEKKE’NİN FETHİ
20:53
 HENDEK SAVAŞI:
 Uhud Savaşı’ndan cesaret alan Mekkeli müşrikler,
Müslümanları tamamen yok etmek amacıyla 627
yılında 10.000 kişilik bir ordu oluşturdular.
 Hz. Muhammed (s), bu durumu öğrenince Medine’yi
savunmak üzere hazırlık yapılmasını istedi.
 Peygamberimiz - istişare.
 Selman-ı Farisi’nin (r) hendek önerisi.
 Bundan dolayı bu savaşa «Hendek Savaşı» denildi.
 Ebu Süfyan komutasındaki müşrik ordusu, şehri
yaklaşık bir ay kuşatma altında tuttu.
 Müslümanlar 3000 kişiyle savunma yapıyorlardı.
 Mekkeli müşrikler bir başarı elde edemeyince
kuşatmayı kaldırıp Mekke’ye dönmek zorunda kaldı.
İSLAM DİNİ, HER ZAMAN BARIŞ VE
DOSTLUĞA DAYALI İLİŞKİLERİN
GELİŞTİRİLMESİNİ HEDEFLEMİŞTİR. FAKAT
BARIŞIN OLUŞTURULMASI VE DEVAMI İÇİN
TEK TARAFLI İYİ NİYETLER HER ZAMAN
YETERLİ OLMAMIŞTIR.
BU SEBEPLE HZ. MUHAMMED, HEP İYİ
NİYETLİ DAVRANIP SAVAŞI DEĞİL, BARIŞI
HÂKİM KILMAK İÇİN ÇALIŞMIŞ OLMAKLA
BİRLİKTE ZORUNLU KALDIĞINDA
SAVAŞMAKTAN DA ÇEKİNMEMİŞTİR.
3. HUDEYBİYE ANTLAŞMASI VE MEKKE’NİN FETHİ
20:53
3. HUDEYBİYE ANTLAŞMASI VE MEKKE’NİN FETHİ
20:53
3. HUDEYBİYE ANTLAŞMASI VE MEKKE’NİN FETHİ
20:53
3. HUDEYBİYE ANTLAŞMASI VE MEKKE’NİN FETHİ
20:53
20:53
2. HZ. MUHAMMED’İN ÇAĞRISI: MEDİNE DÖNEMİ: 2.3. Toplumsal
Barışın Kurulması, 3. Hudeybiye Antlaşması ve Mekke’nin Fethi
20:53
2. HZ. MUHAMMED’İN ÇAĞRISI: MEDİNE DÖNEMİ: 4. Veda Hutbesi,
5. Hz. Muhammed’in Vefatı, 6. Nasr Suresi ve Anlamı. (s. 72-76)
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards