Hz Muhammed`in İslam`a ve Müslümanlara Yönelik

advertisement
15.03.2010
Rahman ve Rahim Olan
Allah’ın Adıyla
HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER
KAYNUKAOĞULLARININ
MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Müslümanlarla yaptıkları antlaşmaya ilk ihanet
eden Yahudi kabilesi Kaynukâ'oğullarıdır.
Onlar Hazreclilerin müttefiki idiler.
4. Hicret ve Medinede İslam Toplumunun
Oluşumu
MEDİNE
Beni Kaynuka
Beni Kurayza
Beni Nadir
KUBA MESCİDİ
MEDİNE
Beni Kaynuka
Beni Kurayza
Beni Nadir
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Kıblenin Değişmesi; (H2)
Hicretten 17 Ay sonra;
öncesinde nazil olan;
Bedir’in
hemen
"Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. -Ey
müslümanlar!- Siz de nerede olursanız olun, namazda- yüzlerinizi o tarafa çevirin." (Bakara
144)
ayetiyle,
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Kıblenin Değişmesi; (H2)
Kıble'nin
değiştirilmesi
öfkelendirdi.
yahudileri
çok
Müşrikler karşısında kendilerinin dini üstünlükleri
bulunduğunu iddia ediyorlardı.
Ayrıca o zamana kadar İslâm'ın kıblesi Mescid-i
Aksa olduğu için, İslâm bile kendilerinin
kıblesine yöneliyor diye övünüyorlardı.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Kıblenin Değişmesi; (H2)
İslâm, kıblesini değiştirince öfke ve nefretleri
birden ayyuka çıktı.
Hakaretler etmeye ve çirkin sözler söylemeye
başladılar.
"Muhammed, her meselede bize karşı çıkmak
istediğinden sırf muhalefet olsun diye kıbleyi de
değiştirdi" dediler.
4. Hicret ve Medinede İslam Toplumunun
Oluşumu
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Bedir Savaşı'ndan sonra Kaynukaoğullarının
kalplerini kin bürüdü ve bu savaşta zafer elde
eden Müslümanları kıskanmaya başladılar.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Peygamberimiz Kaynukâ'oğullarını kendi pazar
yerlerinde
toplayarak
Kureyş'in
Bedir’de
uğradığı yenilgiyi hatırlatıp kendilerini ikaz etti.
Onları İslâm'a davet etti. Kendisinin peygamber
olduğunu hatırlattı.
Fakat Yahudiler, Kureyş'in savaş tekniğini
bilmediğini, kendilerinin ise usta savaşcı
olduklarını yineleyerek Hz. Peygamber’i tehdit
ettiler ve antlaşmaya ihanetin sinyallerini
verdiler.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Rasulullah, Kaynukaoğullarıyla direk bir savaş
düşünmüyordu.
Onları tatlılıkla uyarıyor ve akıllı olmaya davet
ediyordu.
Ama bir taraftan da, Yahudilerin kendilerine olan
güven ve gururları son haddeye varmış,
müslümanlara karşı düşmanlıkta sınırları
zorlamaya başlamışlardır.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Kışkırtma
gittiler.
ve
sürtüşmelerinde
oldukça
ileri
• Kargaşalıklar çıkartıyorlar,
• Müslümanları küçümsüyorlar,
• Alaya alıyorlardı.
Durum böyle olmasına rağmen Allah Rasulü
anlaşmayı bozan tarafın kendisi olmamak için
sabrediyordu.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Peygamberimiz Yahudilerin bu tutumundan
endişelenmeye başladı. Potansiyel bir tehlike
haline gelmişlerdi.
Bu durumda iken Allah, Rasulüne ne yapması
gerektiğini öğretiyordu.
(Ey Nebi) “Ve eğer (aranızda anlaşma bulunan)
bir toplumun ihanetinden haklı nedenlerle
kaygıya kapılırsan, durumu dengelemek için
onlarla yaptığın anlaşmayı geçersiz ilan et:
unutma ki Allah hainleri sevmez!( ”.(Enfal 58)
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Bunun üzerine Peygamberimiz, Bedir’den 20
gün kadar sonra Şevval 2/Mart-Nisan 624’te
onların üzerine yürüdü.
Son bir kere daha onları İslâm'a davet etti.
Fakat
Kaynukâ'oğulları
kendilerinin
Hz.
Muhammed (s.a.s.) tarafından daha önce bu
konuda ikaz edildiklerini belirterek davete
olumsuz cevap verdiler.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Müslümanların hamlesinden sonra kalelerine
çekildiler.
Müslümanlar
kuşattılar.
onları
on
beş
Yedi yüz savaşçıya sahip
Yahudileri korkuya kapıldılar.
gün
olan
süreyle
Kaynuka’
Hz. Peygamber'in vereceği karara razı olmak
üzere kalelerinden çıkarak teslim oldular.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Kaynukâ'oğullarının
eski
müttefiki
ve
münafıkların başkanı Abdullah b. Übey, Hz.
Peygamber’den ısrarla onların bağışlanmalarını
istedi.
Peygamberimiz onların Medine'yi terketmelerini
emretti.
Bu defa Abdullah b. Übey Kaynukâ'oğullarının
yerlerinde bırakılmaları için çaba sarfettiyse de
bunu başaramadı.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Kaynuka’oğulları ailelerini
Medine'yi terkettiler.
yanlarına
alarak
Önce Vâdilkurâ’ya uğrayıp bir ay kaldılar.
Burada binek ve yiyecek ikmali yaptıktan sonra
Suriye tarafına gittiler ve Ezriat şehrine
yerleştiler.
Bin beş yüz kılıç, üç yüz zırhlı elbise, iki bin
mızrak ve beş yüz kalkandan ibaret olan
silahlarını ve mallarını Medine’de bıraktılar.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Onlardan kalan malların beşte biri Beytülmâle
ayrılarak gerisi Müslümanlar arasında taksim
edildi.
Kaynaklarda Bedir Gazvesi'nden sonra beşte
biri (Humus) ayrılan ilk ganimetin bu Yahudi
kabilesinden elde edilen ganimet olduğu
kaydedilir.
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Kaynukaoğullarının Medine’den çıkışından
sonra, müslümanlar yeni cephanelik, silah, mal
ve harp aletleri elde etmişlerdir.
Anlaşma ve sözleşme tanımayan azgın bir
düşman daha yok edilmiştir.
Bu durum, diğer Yahudi ve düşmanlara bir
gözdağı olmuş ve Kureyza ve Nadiroğullarını
korkutur bir hal almıştır….
Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara
Yönelik Saldırılarla Mücadelesi
Kaynukaoğullarının
Medineden
çıkartılma
nedenleri arasında; bir kuyumcuda Müslüman
bir kadının örtüsüne saldırıldığı yada eteğinin
sırtına iliştirilerek ayağa kalktığında avret
mahallininin görünmesi üzerine bastığı feryada
müslümanların
karşılık
vermesi
olarak
gösterilir……….
Download