Orman ekosistemleri ,dünya üzerindeki atmosferin oksijen ve

advertisement
Orman ekosistemleri ,dünya üzerindeki atmosferin oksijen ve
karbondioksit dengesi üzerinde önemli etkilere sahiptir . Bilindiği üzere her
yeşil bitki gibi ormanlar da fotosentez yapar ve bu süreç sonunda
atmosferden karbondioksit alarak tüketir,bunun karşılığında oksijen
üreterek atmosfere verir . Böylece ormanlar,fotosentez yaparak,bir yandan
bütün canlıların solunumu için gerekli olan oksijeni üretirken ,öte yandan
küresel ısınmaya neden olan karbondioksit gazının miktarını azaltmaktadır.
Bir insanın günlük oksijen gereksinimi 500 gramdır(yıllık 183kg).
Ortalama 10-10 ağaç tarafından bir insanın yıllık oksijen gereksiniminin
karşılandığı bildirilmektedir .
Ormanların fotosentez yoluyla ürettikleri oksijen miktarı,ağaç türlerine
ve iklim bölgelerine göre değişmektedir . Ton/ha/yıl oksijen miktarı : kayın
ormanı 15.6 , meşe ormanı 11.5 , çam ormanı da 10.3 tür .
Altında çalı ve otsu bitki tabakası olan bir hektarlık kayın ormanı
ekosisteminde bitki toplumunun , optimum gelişim yaptığı mevsimde , fotosentez için havadan 12 saatte 900 kg karbondioksit aldığı , bu süre içinde 600
kg oksijen ürettiği hesaplanmıştır . Dünya üzerindeki tüm bitkilerin yıllık
fotosentez ile yüz trilyon ton üzerinde karbon bağladığı tahmin edilmektedir.
Bu miktarın , tüm dünya için yılık kömür gereksiniminin 100 katından daha
çok olduğu bildirilmektedir .
Ayrıca , tüm karasal bitkilerin fotosentezle bir yılda harcadıkları
karbondioksit miktarının tahminen 0.06 trilyon ton olduğu hesaplanmıştır .
İşte,”dünyamızın doğal dev akciğerleri” olarak da tanımlanan
ormanlar , yaptıkları özümleme(fotosentez) ile aşağıdaki formül
çerçevesinde , bir taraftan atmosferden CO ‘yi emmekte , diğer taraftan da
kimyasal tepkime sonucu atmosfere O vermekte , böylece temiz hava –
sağlıklı yaşam konusunda çok önemli bir işlevi/denge işlevini yerine
getirmektedir .
6 CO +6H O
Buraya kadar yapılan açıklamalardan da kolayca anlaşılacağı üzere ,
ormanların sadece oksijen üretme ve karbondioksit tüketmeyle çevresine
sağladığı ekolojik değer üretimi para ile ölçülemeyecek kadar yüksektir .
Ormanlar,katı ve gaz halinde olan hava kirleticileri tepe çatısında
tutmak , süzmek ve benzeri işlevlerle hava kirlenmesini azaltır veya bazı
koşullarda havayı bu zararlı maddelerden tamamen arındırabilir .
*1 ha genişliğinde Kayın ormanı 68 ton toz , partikül vb.
katı maddeleri tutmaktadır.
Download