Veri Toplumundan Bilgi Toplumuna Dört Düzeyli Bir Toplum

advertisement
Veri Toplumundan Bilgi Toplumuna Dört Düzeyli Bir Toplum Modeli
İhsan Tolga Medeni1
Prof. Dr. Ziya Aktaş2
1
Enformatik Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı , Başkent Üniversitesi, Ankara
2
1
e-posta:[email protected]
Özet
Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) ve onların
araçları olarak masaüstü veya taşınabilir kişisel
bilgisayarlar ile internetin son on-yirmi yılda her
an giderek daha çok iş ve özel hayatımıza girmesi
ile birlikte yeni bir toplumdan söz eder olduk. Daha
şimdiden dilimizde ‘bilgi toplumu’ adı üzerinde
karar kıldığımız bu toplumdaki değişim ve gelişim
oluşumuna yakından baktığımızda ve özellikle
eDevlet ile ilişkisini incelediğimizde ilginç
olduğuna inandığımız bazı noktalar dikkat
çekmektedir.
Türkçemizde ‘bilgi’ diye kullandığımız terimin
İngilizce karşılığı olarak nerede ise dört ayrı
terimin bulunması , bizim de bu terimleri daha
özenle seçip kullanmamızı gerekli kılmaktadır.
İngilizce dört sözcük, data-information-knowledgewisdom karşılığı olarak sırası ile veri-enformasyon
veya haber-bilgi-bilgelik veya kehanet sözcükleri
kullanılabilir. Kısaca bilgi deyip geçtiğimiz bu
terimlerin aynı olmadığı, kişiye, zamana ve
koşullara bağlı oldukları bilinmektedir. Bu
durumda bilgi toplumunun en temel alt
sistemlerinden birisi olan eDevlet teriminin de
anlamında ve içeriğinde bazı vurguların yapılması
kaçınılmaz olmaktadır.
1.Giriş
Günümüzde Dünya üzerinde her ne kadar
birbirinden farklı yüzlerce toplum görünse de, son
on-yirmi yılda daha da hız ve önem kazanan Bilgi
ve İletişim Teknolojileri (BİT) ve onların araçları
olarak
masaüstü
veya
taşınabilir
kişisel
bilgisayarlar ile özellikle internetin her an giderek
daha çok iş ve özel hayatımıza girmesi ile birlikte
yeni bir küresel toplumdan söz eder olduk. Daha
şimdiden bilgi toplumu (information or knowledge
society)
adı üzerinde karar kıldığımız bu
toplumdaki değişim ve gelişime yakından
baktığımızda ve özellikle eDevlet ile ilişkisini
2
e-posta:[email protected]
incelediğimizde
çekmektedir.
ilginç
bazı
noktalar
dikkat
20. yy la birlikte gelişen bilgisayar ve temel
enformasyon ve haberleşme teknolojileri ile birlikte
dünyadaki farklı toplumlar tek bir potada, internet
üzerinde, tek bir dünya toplumu olma yolunda
ilerlemektedirler. Bununla birlikte, şimdiden bilgi
toplumu dediğimiz bu kavramdaki bilgi de
insanlığın yüzyıllardır tanımladığı kavramındaki
anlamı sorgulanmaya başlanmıştır. Bu amaçla da
ülkelerin e-Devlet gelişmişliğini bir gösterge olarak
alıp, veri, enformasyon ve bilgi yönlerinden
gelişmişliğini
incelemek
gerekliliği
ortaya
çıkmaktadır.
Aşağıdaki bölümlerde öncelikli olarak toplum
kavramını tanımlayıp, 20. yy daki ilerlemelerle
ortaya çıkan veri, enformasyon, bilgi ve bilgelik
kavramlarını inceleyip, toplumsal gelişmişlik
göstergesi olarak e-Devlet için Layne ve Lee’nin
önerdiği[10] modeli baz alarak veri toplumu,
enformasyon toplumu, bilgi toplumu ve hatta daha
şimdiden bilgelik toplumu terimlerini tanımlamaya
çalışacağız.
2.Toplumun ve Bilginin Kısa Tarihçesi
Türk Dil Kurumu sözlüğüne bakıldığında toplum,
“Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve
temel çıkarlarını sağlamak için işbirliği yapan
insanların
oluşturduğu
topluluk”
olarak
tanımlanmaktadır. Ancak günümüzde bu tanımdaki
‘aynı toprak parçası üzerinde yaşama’ kaydının
giderek ‘ aynı hat, aynı bağlantı üzerinde iletişim
halinde olmaya’ doğru değişmeye başladığını
söyleyebiliriz.
Dünyada
sadece
bir
ülke
toplumunun değil küresel bir ‘bilgi toplumunun ’
oluşumuna doğru bir gidiş olduğunu görüyoruz.
Bu durumda da hemen herkesin üzerinde
uzlaşabileceği bir ‘bilgi toplumu’ tanımının gereği
ortaya çıkmaktadır. Bu noktada özellikle bilgi ve
enformasyon
veya
bilişim
disiplinlerinde
1
çalışanların genel olarak kullandıkları şu üç kavram
karşımıza çıkmaktadır: veri, enformasyon ve bilgi.
Hatta daha şimdiden bir dördüncü terim olarak
bilgelik veya kehanet de bu üçlüye eklenebilir.
Aslında bu noktada, yazılı tarihin başından beri
gelen bilgi kavramının, bu yapıdan özellikle
doksanlı yıllardan itibaren başlayan ve giderek
güçlenen internet sayesinde bu üç hatta dört
kavrama doğru yöneldiğini söylemek pek de yanlış
olmaz.
3.Bilgi Toplumundaki Veri,
Enformasyon, Bilgi ve Bilgelik
Bilgi Toplumu kavramında kullanılan ’bilgi’
kavramı doksanlı yılların başından itibaren
başlangıçta
veri,
enformasyon
ve
bilgi
üçlemesindeki enformasyonun (information) yerine
kullanılmakta idi. Ancak internetin yarattığı
gelişme, çok geçmeden aslolan terimin bilgi
(knowledge) olması gereğini ortaya koydu. Her ne
kadar bu üç kavram birbirlerinden ayrı kavramlar
olarak gözükseler de her birinin tanımının
yapılabilmesi için aslında birbirlerine ihtiyaç
duyulduğu da bir gerçek. Bu terimler ve
kavramların bilgi toplumundaki yerlerini bizim tam
olarak kavrayabilmemiz için öncelikli olarak bu
kavramlara biraz daha yakından bakmamız gereği
ortaya çıkmaktadır.
1980’lerin sonlarına doğru veri, enformasyon ve
bilgi kavramları Aktaş [1] tarafından taşıdıkları
anlam seviyeleri dikkate alınarak incelenmiş ve
aralarındaki farklılıklar vurgulanmaya çalışılmıştı.
Burada veri, en düşük düzeydeki anlama sahip
olan, temel gerçekler ve düşünceler olarak
nitelendirilmiştir. Enformasyon ise, veriyle
kıyaslandığında daha üst düzey anlamı temsil
ederek, şu andaki bir haberi değerlendirmek için ve
bir karar alırken kullanılacak bir nesne olarak
görülmüştür. Bilgi ise bu üçlüdeki en yüksek
anlama sahip olan ve gelecekte karar alınırken
kullanılma potansiyeli olan enformasyon olarak
nitelendirilmektedir. Diğer bir deyişle, veri
geçmişle; enformasyon bugün ile ve bilgi de
gelecekteki karar alma süreçleri ile ilgili olarak
kullanılırlar.
1990’larla beraber, bilgi kavramı üzerindeki
incelemeler Nonaka’nın [2] yaptığı çalışmalarla
devam etmiştir. Nonaka, Polanyi’nin [3] örtük ve
açık bilgi kavramlarına ışık tutacak şekilde ve Şekil
1. olarak verilen modeli ortaya koymuştur. Ondan
üç yıl sonra da, Davenport ve Prusak [4] veri,
enformasyon ve bilgiyi şu şekilde tanımlamışlardır:
Veri, olaylar hakkındaki ayrık nesnel gerçekleri ve
temel bir çalışma malzemesini sunar; enformasyon
ise, verinin anlam katılmış ve yorumlanmış hali
olarak ele alınır. Bilgi, verileri, enformasyonu, eski
deneyimleri ve başka bilgileri bir araya getirerek
örgütteki
yazılı
dokümanlardan
bireylerin
zihinlerindeki örtük bilgiye kadar geniş bir alan
içerir.
2000’li yıllarla birlikte, bu üçlüye ek olarak bilgelik
veya kehanet (wisdom) kavramı da ele alınmaya
başlandı. Umemoto [5] üçlü tanıma bilgeliği de
ekleyerek ve onu epistemik açıdan en üst seviyeye
yerleştirerek bu kavramlar arasındaki bağı bilgi
yönetimiyle kurmaya çalışmıştır. (Şekil 2.) Bilgi
yönetimini anlamaya başlamamızla birlikte bilgi
bilimi, bilgi yönetimi ve hatta yeni bir tanım ve
içerikle bilgi mühendisliği [Aktaş-Çetin(6),
Medeni(7)] üzerinde durmamız gereği ortaya
çıkmıştır.
Şekil 1. Örtük Bilgi - Açık Bilgi Döngüsü
Bu kavramların bu şekilde sıralanmasını inceleyen
bir kişi ister istemez şöyle bir ikilem ile karşı
karşıya kalmaktadır: Bir tarafta doğrudan doğruya
enformasyon toplumuna denk gelen bir bilgi
toplumu kavramı, diğer tarafta da veri,
enformasyon, bilgi ve hatta onun da ötesinde
bilgeliği de içine alacak bir bilgi toplumu kavramı.
Karşımıza çıkabilecek bir diğer olası soru da şu
olacaktır: Zaman zaman toplumsal gelişmişliğin
göstergesi olarak da kullanılan e-Devletin bu
denklemdeki yeri nedir? Bir sonraki bölümde bu
konu üzerinde durulması amaçlanmaktadır.
2
Şekil 2.Veri, Enformasyon, Bilgi ve Bilgelik İlişkisi
4.Bilgi Toplumu ve e-Devlet
Bilgisayar ve iletişim teknolojileri ve onların
getirileriyle birlikte toplumların da bu teknolojilere
erişimleri ve bu teknolojileri kullanım amaçlarına
göre de bir sınıflandırma gereksinimi ortaya
çıkmaktadır. Bu sınıflandırmaya gidilmeden, şu
andaki haliyle bilgi toplumunu en basit şekliyle,
temel bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmaya
yönelik toplum olarak nitelendirebiliriz. Diğer bir
tanım olarak bireylerin etkin karar alabilmeleri için
gerekli olan bilgiye, gerekli zamanda, gerekli
doğrulukta,
gerekli
kolaylık
ve
bedelle
erişebilmelerine olanak sağlanan bir toplum tanımı
kullanılabilir. Böyle bir tanımla ilgili olarak
günümüzün en çok kullanılan eklentisi olan “e-“
uzantılı yapılar örnek olarak sıralanabilir: e-Ticaret,
e-Kütüphane, e-Eğitim, e-Yönetişim, e-Demokrasi
ve belki de bu noktada bizleri en çok ilgilendiren
e-Toplum ve e-Devlet.
e-Devletin kısaca gelişimine bakacak olursak
e-Devlet çalışmalarının temellerinin daha yetmişli
yılların sonlarına ve seksenli yıllara doğru atılmaya
başlandığını görürüz. Bu yıllarda kişisel
bilgisayarların firmaların içine girmesi ve
masalarımızın üstüne çıkmaya başlamaları ve
e-Şirket, e-Kurum gibi kavramların ortaya
çıkmasıyla e-Devlet’in yavaş yavaş oluştuğunu
söylemek pek de yanlış sayılamaz. Bu dönemler ve
ötesinde 90’lı yıllarda BİT uygulamaları her ne
kadar firmaların stratejik rekabet avantajı
sağlamasına yönelik gözükse de, doksanlı yılların
başından itibaren internetin iş ve hatta özel
hayatımıza girmeye başlaması ile birlikte firmaların
kendileri, ürünleri ve hizmetleriyle ilgili
enformasyonu ve bilgiyi sunabilmeleri ve bir
sonraki aşamada ürün ve hizmet pazarlamasını da
internet üzerinden yapabilmeleri gelişim için çok
önemli bir kapı aralanmasına neden oldu. Ancak bir
firmanın müşterilerine etkin hizmet verebilmesi,
onları mutlu edecek mal ve hizmet sunumu o ana
kadar kendi içerisinde iletişim halinde olamayan
finansman ve muhasebe, ürün geliştirme,
pazarlama, ve insan kaynakları gibi birimlerin
birbirleri ile iletişim haline geçmesini de zorunlu
kılmış[8], kısaca ERP (Enterprise Resource
Planning) / Kurumsal Kaynak Planlama adı verilen
bütünleşik yazılım paketlerinin yolunu açmıştır.
İkibinli yılların başına gelindiğinde artık firmaların
müşterisi ama kendi yaşadıkları toplumların
vatandaşı olan bireyler, devletten de belli başlı
enformasyonu ve bilgileri, ve ötesinde hizmetleri
almak için talepte bulunmaya başlayarak e-Devlet
kavramının gelişmesine neden olmuştur.
Tam burada e-Devlet ve e-Şirket arasındaki şu ana
farkı ortaya koymakta yarar vardır: Şirketler daha
çok bu yapıları diğer rakip şirketlere göre bir
rekabet üstünlüğü sağlamak için kullanırken, ideal
olarak devlet kendi hizmetlerini geliştirmek ve
vatandaşını mutlu kılmayı amaçlamakta ama öte
yandan mutlak avantajı sağlayarak kendi ne
bildiğine hakim olabilmek için de bu yolu
kullanmaktadır. Sonuçta, bir müşteri olarak
vatandaş hizmet ve ürün almada başka bir firmayı
seçebilmek özgürlüğüne sahipken, bireyin devlet
hizmetlerini alabilme açısından bir başka devletten
aynı hizmeti alabilmesi gibi bir durum söz konusu
değildir.
Bu noktada e-Devletin 2001’de yapılan bir
tanımında şu noktalar göze çarpmaktadır: statik
bilginin internet üzerinden yayınlanması, ihtiyaç
duyulduğunda vatandaşın karşısında on-line
devletin bulunması, ve örgütsel olarak kurumsal
performasın ve verimliliğin sağlanabilmesi [9].
Buradaki temel kavramlardan ortaya çıkarak eDevlet için Şekil 3 olarak aşağıda verilen dört
basamaklı bir model 2001 de Lee ve Layne
tarafından ortaya konulmuştur[10].
3
Tabii burada şunu da hemen belirtmekte yarar
vardır: her bir seviyeden üst basamaklara
çıkıldıkça, bir alt seviyedeki yapının ortadan
kalktığı düşünülmemelidir. Bu yapılar üzerine
yapılar evrilmekte, eski yapılar başarılarını
kanıtladıysa olduğu gibi kullanılmakta ya da biçim
değiştirerek kendi öz enformasyon ve bilgilerini bu
karmaşık yapıların işlevlerini sağlamaya yönelik
olarak sürdürmektedir.
Şekil 3. e-Devlet Gelişiminin Boyutları ve Adımları
Bu yapıya bakıldığında, ilk ortaya çıkan
hizmetlerin bir devlet kurumundaki hizmetlerin
neler olduğunun listelendiği ve daha çok vatandaşın
bu hizmetleri fiziksel olarak alabilmesi için neler
yapması gerektiğinin anlatıldığı katalog yapısıyla
başladığı görülmektedir. Burada entegrasyon olarak
başka sistemlere verilen linkler ve teknoloji ve
örgütsel yapılanma olarak statik sistemlerin
kullanımından bahsedebiliriz.
İşlemlere gelinecek olursa, bu seviyedeki bir
toplum yapısı hizmetlerini yerine getirebilmek için
temel olarak hizmetlere ulaşım için gerekli olan
formların depolanıp indirileceği ve bu formları alan
vatandaşların doldurup kendi hizmet başvurularını
tanımlanan fiziksel merkeze giderek ya da diğer
evrak teslim yollarıyla yerine getirebileceği bir yapı
karşımıza çıkmaktadır.
Dikey entegrasyonda artık belirli oranlarda bir
kurumdan
istenilen
hizmelerin
yerine
getirilebilmesi kurum içi iş akışları ve
tanımlamaları yapılmaya başlanıp, vatandaşların bu
hizmetlere internet üzerinden erişimi sağlanabilir
hale gelmiş denilebilmektedir.
Yatay entegrasyonda ise, kamu kurumlarının kendi
öz sistemleri diğer kamu kurumlarının sistemleriyle
iletişime geçmiş durumdadır ve vatandaş hizmetini
farklı kurumlar arasında gezmeye gerek olmadan
alabilmektedir. Yani artık bütünüyle topluma
hizmet eden kurumların entegrasyonu tamamlanmış
ve hizmet sunumları orkestrasyon gerektiren ve
servis vermeye odaklı mimarilere dönüşmüş
durumdadır.
Peki bu tanımlamada, anlatılan veri, enformasyon
ve bilgi kavramlarıyla nasıl bir bağlantı kurabiliriz.
Bu açıdan incelendiğinde bizler de toplumları veri
seviyesinden
başlıyarak,
veri
toplumu,
enformasyon toplumu , bilgi toplumu ve hatta
bilgelik toplumu
olarak çeşitli kategorilere
ayırabilir miyiz? Böyle bir sorunun yanıtını
aşağıdaki bölümde irdeleyeceğiz.
5.Veri Toplumundan Bilge Toplumuna
Dört Düzeyli Bir e-Devlet Modeli
Önerisi
Veri, enformasyon, bilgi ve bilgelik açıklanırken,
pek çok model her düzeyde yeni bir anlam düzeyini
yeni anlama süreçlerinin girmesiyle adım adım
yükselttirmektedir [1, 2, 3, 4]. Burada bir
toplumun anlamsal açıdan gelişmişliğine bakacak
olursak bilgi toplumunu aşağıdaki dört düzeyde
tanımlamak yerinde olacaktır:
Veri toplumu daha çok, e-Devlet hizmetlerinden
kataloglama bazında yararlanan ve fiziksel olarak
hizmet başvurularının yapıldığı toplumlar olarak
nitelendirebilir. Bu toplumlar daha çok başka
toplumların geliştirdiği ürünleri kullanmaya
yönelik olan ve gündelik hayatlarındaki rutin
işlerinde e-Devlet hizmetlerini henüz tam olarak
yerleştirememiş toplumlar olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Enformasyon toplumu ise, teknoloji kullanımı
bilincinin oluşmasıyla birlikte gündelik hayatta
teknoloji kullanımı yavaş yavaş vaz geçilemez bir
hale gelip, hem teknolojinin kullanımı hem de
kendi ihtiyaçları
doğrultusunda teknolojiyi
kullanarak yeni ürünler geliştirmeye yönelmiştir.
Bu noktada e-Devlet işlem seviyesinde yerini
bulmaktadır.
Bilgi toplumu ise, toplumun bilgi ve iletişim
teknolojilerini(BİT) kullanımının enformasyona ve
bilgiye erişimde artık vaz geçilmez bir hale
4
gelişinin, olmazsa olmaz diyebileceğimiz bir
düzeyin göstergesidir. Toplum da kendisine diğer
toplumlar karşısında mutlak üstünlük sağlattıracak
teknolojilere sahip olmaya başlamış ve artık
teknoloji ihraç eder hale gelmiştir. Bu noktadaki eDevlet bu modelde dikey ve yatay entegrasyonunu
tamamlamış devlet olarak ortaya çıkmaktadır.
Peki bu noktada bilgelik toplumu, nereye
yerleştirilmelidir? Aslında bilgelik toplumu, kendi
verisine, enformasyonuna ve bilgisine hakim,
herhangi bir teknolojiye bağımlı kalmadan
istediğinde ona erişebilecek konumdaki toplumdur.
Aslında bu noktada artık birden fazla bilgi
toplumunun bir araya geldiği ve gerçek
entegrasyonun gerçekleştiği bir küresel toplum
ortaya çıkmaktadır.
Bu kavramları var olan modele yerleştirecek
olursak karşımıza Şekil 4 ile aşağıda verildiği gibi
Bilgi Toplumunun veriden bilgeliğe kadar dört
düzeyli bir e-Devlet yapısı çıkmaktadır.
Şekil 4. Bilgi Toplumu Düzeyi Göstergesi Olarak
Dört Düzeyli Bir e-Devlet Modeli
6. Sonuç
Özellikle ikibinli yıllardan başlayarak veri,
enformasyon, bilgi ve daha şimdiden bilgelik,
toplumsal olarak bilgi ve iletişim teknolojilerinin
(BİT) kullanımı ve teknolojinin gündelik hayata
yerleşip toplumun vazgeçilmez hale gelmesinde ve
kullanılabilmesinde bir düzey göstergesi olarak
karşımıza çıkmaktadır. Halen pek çok ülkede
gündelik hayatta kullanılmakta olan bilgi toplumu
terimi aslında enformasyon toplumu seviyesinde
kalmakta ve daha alt seviyede veri toplumu, onun
üstünde de enformasyon toplumu, bilgi toplumu ve
en üst düzeyde de bilgelik toplumu kavramlarının
kullanımını gerekli kılmaktadır.
olarak karşımıza çıkmakta ve toplumla devletin
birleştiği yerde e-Devlet ve toplumun gelişmişliğini
ortaya koyabilmek için bizlere yardımcı
olmaktadır.
Ancak, ileride yapılacak çalışmalarda toplumların
çeşitli bilgi düzeyleri ile ilgili çalışmalara ve bu
toplumların aralarındaki farklılıklara ilişkin yeni
çalışmalar yapılması gereği de ortaya çıkmaktadır.
7.Kaynaklar
[1] Aktaş, Z., Structured Analysis and Design of
Information Systems, Prentice Hall, USA,
1987.
[2] Nonaka I. ve H.Takeuchi , The Knowledge
Creating Company,Oxford University Press,
New York, 1995.
[3] Polanyi, M., The Tacit Dimension, Double
Day, USA, 1966.
[4] Davenport,T.H. ve L. Prusak, Working
Knowledge, How Organizations Manage What
They Know, Harvard Business School Press,
Boston, 1998.
[5] Umemoto, K., Lecture Notes, Yayınlanmadı,
JAIST, 2003.
[6] Aktaş, Z. ve S. Çetin, “Rebirth of a discipline:
“Knowledge Engineering””, submitted for
publication.
[7] Medeni, T., Knowledge Engineering and a
Proposed Curriculum, Y.L.Tezi, Çankaya Ü.,
Eylül 2008.
[8] Laudon, K.C ve J.P. Laudon, Management
Information Systems,Managing the Digital
Firm, 10cu baskı, Pearson International, USA,
2006.
[9] Melitski, J., “The World of E-government and Egovernance”, 2001.
http://www.aspanet.org/solutions/The World
of E-government and E-governance.htm.
[10]Lee, J. ve K. Layne , “Developing fully funtional
E- government: A four Stage model”, Elsevier,
Government Information Quarterly,Vol 18, 122-136,
2001 .
Layne ve Lee[10] nin modeli bir ülkenin e-Devlet
gelişmişlik seviyesini göstermekte yararlı bir model
5
Download