tıklayınız.

advertisement
www.edebiyatbilgihanesi.com
FELSEFE METİNLERİ:
Yunanca “sevmek”
anlamlara gelen "phileo" sözcüğü ve "bilgi", "bilgelik" anlamlarına
gelen "sophia" sözcüğünün birleşiminden oluşan felsefenin sözcük anlamı, "bilgelik sevgisi" ya
da "bilgi sevgisi"dir. Bilgelik (hikmet) demek, varlık, bilgi ve değer üzerine tam ve bütün bir
bilginin ortaya çıkması veya bir insanın böyle bir bilgiye sahip olabilecek ölçüde olgunluğa
ermesi hâlidir. Bu arayış içerisinde bilgeliği seven bilgiyi arayan ve ona ulaşmak isteyen
kişilere filozof (philosophos) denir.
İlk kez, İlk Çağ'ın ünlü Yunan matematikçisi ve filozofu Pisagor, (MÖ 580-500) tarafından
kullanılan felsefe, insanı, evreni doğayı anlamak amacıyla sürdürülen bir araştırma gayesidir.
Felsefe doğruyu ve gerçeği aramaktır. İnsan yaşamını ilgilendiren her şey hakkında akıl yürütüp
bunları felsefi problem konusu yapabilen filozof, doğru olduğunu bildiğimiz ya da böyle
olduğuna inandığımız her şeyi sorgulayabilir; insanın, tanrı'nın, dinin, dış dünyanın varoluşuyla,
bilginin kaynağı ve sınırlarıyla, bilimle, sanatla ve daha birçok konuyla ilgili sorular sorabilir: Ben
neyim? Evren nedir? Nereden geliyorum? Nereye gidiyoruz? Yaşamın anlamı nedir? Neye
inanmalıyız? gibi sorulara cevap arar.
Felsefe bir düşünce faaliyetidir. Soru sorabilme yeteneğine dayanır. Belirli türden sorularla
felsefe, insanların kendileri ve yaşamın anlamı üzerinde düşünmelerini sağlar. İşte bu düşünme
faaliyeti sonucunda felsefe bilgisi adını verdiğimiz bilgi türü ortaya çıkar. Felsefenin ne anlama
geldiğini daha iyi kavrayabilmek için bilginin ne olduğunu ve kaç tür bilgi olduğunu öğrenmemiz
gerekir.
Felsefe konularını üzerine yazılmış, felsefi problemlere çözüm arayan metinlere “felsefi metin”
denir. Felsefi düşünce, araştırmaya ve eleştirel bir tavra dayanan bir düşüncedir. Felsefe
“varlık”, “bilgi” ve “değer” kavramları üzerinde durur. Her türlü malzemeyi aklın eleştirici
süzgecinden geçirir.
Felsefi Metinlerin Özellikleri:







Felsefi metinlerde ise önemli olan kavramlardır. Felsefede, düşünce, kavramlar kullanılarak
ortaya konur.
Bu metinlerde daha çok, soyutlamalardan yararlanılır.
Felsefeyi diğer bilimlerden ayıran en önemli özelliği, mantıksal delillere ve akıl yürütmeye
dayanmasıdır.
felsefe metinlerini anlamak için çok yoğunlaşma gerektiğinden, aklınızı başka konuların
ağırlıklı bir şekilde işgal etmediği bir zamanı seçmelidir.
Felsefe okumada ana kural her eseri ya da bölümü iki kez okumaktır. Her okuma başka
amaca yönelmelidir. İlki anlamaya yönelirken ikincisi eleştiriye yönelmelidir.
Felsefe metinlerini etkin okumak, metinleri anlayarak incelemek demektir. Felsefe okumak,
kesinlikle gazete ya da tarih ders kitabı okumaya benzemez.
Felsefi metinlerde daha çok dil göndergesel işlevde kullanılır.
Download