Bu bildiride Irak Türklerinin 1918`den günümüze kadar olan tarih

advertisement
Özet:
Bu bildiride Irak Türklerinin 1918’den günümüze kadar olan tarih kesiti içinde
eğitim alanında karşılaştıkları belli başlı sıkıntılar ve bilhassa ana diliyle eğitim
alma sorunu üzerinde durulmuş, bunların sebepleri incelenmeye çalışılmıştır.
Irak Türkleri Osmanlı’dan koptuktan sonra millî kimliklerini muhafaza etmek
için büyük çabalar harcamışlar, bu yolda Türkçeyle eğitim almayı fazlasıyla
önemsemişlerdir. Ancak bu Türk topluluğunun çabaları Irak hükûmetlerince her
devirde bir takım siyasî hesaplarla ya engellenmiş ya da kâğıt üzerinde verilen
birtakım haklarla geçiştirilmiştir. Bildiride, Irak Türklerinin ana diliyle eğitim
alma hakkından mahrum bırakılmasının ardındaki sebepler de incelenmiştir.
Irak’ta son bir asırda meydana gelen siyasî ve ideolojik çalkantılarla dünyadaki
siyasî dengelerin tarih içinde değişmesinin ve Türkiye’yle Irak arasındaki
ilişkilerin seyrinin Irak Türklerinin eğitim hakları üzerinde doğrudan veya
dolaylı yönden etkili olduğu tespit edilmiştir. Günümüzde Irak Türkleri
Türkiye’de olduğu gibi Lâtin harfleriyle Türkçe eğitim almalarına rağmen
uygulamadan kaynaklanan birçok sorunla da karşı karşıyadırlar. Öğretmen
yetiştirmedeki zorluklar, ders araçlarının teminindeki aksamalar, okul
binalarının ve tefrişatının yıpranmışlığı, güvenlik sorunları, vb. Irak
Türklerinin bugünkü eğitim sorunlarıdır. Bildiride bu sorunların çözümüne
yönelik teklifler de yer almaktadır. 
Download