LYS KİMYA YT.indd

advertisement
KAZ
AN
Test
3
1. Baş (birincil) kuantum sayısı (n) ile ilgili;
KİMYA
4. Aşağıdaki sınır yüzey diyagramlarından hangisi, , = 2
açısal momentum kuantum sayısına sahip orbitale ait
değildir?
I.
Elektronun çekirdekten uzaklığını ifade eder.
II.
Elektronun temel enerji düzeyini gösterir.
A)
III.
Elektronun enerjisini ifade eder.
12 - B
KAVRAMA
STİ
TE
Modern Atom Teorisi – 3
IM
z
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
y
x
B) Yalnız II
D) II ve III
z
B)
y
x
C) I ve II
E) I, II ve III
C)
z
D)
y
z
y
x
x
2. Bir orbitalin uzaydaki yönlenmesini gösteren kuantum sayı-
sına ...............I.................. orbitalin şeklini açıklayan kuantum sayısına .................II.................. denir.
z
y
Yukarıdaki cümlede I ve II numaralı boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
I
A)
B)
C)
D)
E)
x
II
Baş kuantum
Manyetik kuantum
sayısı
sayısı
İkincil kuantum
Açısal momentum
sayısı
kuantum sayısı
Manyetik kuantum
Spin kuantum
sayısı
sayısı
Manyetik kuantum
İkincil kuantum
sayısı
sayısı
Açısal momentum
Manyetik kuantum
kuantum sayısı
sayısı
MEB 2016 - 2017
E)
5.
n
, m,
I.3
2
0
II.2
2
+2
III.41-2
Yukarıdaki öncüllerde bulunan kuantum sayısı setlerinden hangileri mümkün değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
6. Defne; orbitallerin enerjileri ile ilgili yaptığı bir ödevde şu
cümleleri kullanıyor.
3.
Orbital
n
,
m,
2s
2
1
1
3p
3
1
–1, 0, +1
3d
3
2
–2, –1, 0, +1, +2
4p
4
2
–1, 0, +1
4d
3
2
–1, 0, +1
I.
4f orbitalinin enerjisi 6s orbitalinden büyüktür.
II.
Orbitallerin enerjileri (n + ,) değerleri ile orantılıdır.
III.
n + , değerleri eşit olan orbitallerden n değeri büyük
olanın enerjisi büyüktür.
IV.
Tek elektronlu taneciklerde aynı temel enerji düzeyine
sahip orbitallerin enerjileri eşittir.
V.
Elektronlar orbitallere önce düşük enerjili orbitalleri
Yukarıda verilen kuantum sayıları yazılırken kaç tane
kutucukta hata yapılmıştır?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8
doldurarak yerleşirler.
Bu cümlelerden kaç tanesi doğrudur?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1
12 - B
Test
3
KİMYA
Modern Atom Teorisi – 3
10.I.12Mg2+ – 8O2–
7. Elektron dağılımında temel halde 7 tane tam dolu orbitali bulunan nötr X atomu için;
2+
II.
20Ca – 22Ti
I.
Paramanyetiktir.
3+
III.
18Ar – 21Sc
II.
Küresel simetriktir.
III.
14 tane elektronu vardır.
ifadelerinden hangisi doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
Yukarıdaki tanecik çiftlerinden hangileri izoelektroniktir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
C) I ve III
E) I, II ve III
E) I, II ve III
11. 29Cu atomunun temel hal elektron dağılımı yapıldığında n + , değeri 4 olan orbitallerde kaç tane elektron bulunur?
8. Temel hal elektron dağılımı 3d10 ile sona eren nötr X
I.
Küresel simetriktir.
II.
15 tane tam dolu orbitali vardır.
III.
En büyük baş kuant sayısı 4’tür.
A) 1
MEB 2016 - 2017
atomu için;
B) 2
C) 7
D) 11
E) 17
ifadelerinden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
12. Deniz, yaptığı bir ödevde 24Cr atomunun temel hal elektron
dağılımı için;
I.
[Ar] 4s2 3d4 şeklindedir.
II.
Küresel simetrik değildir.
9. Açısal momentum kuantum sayısı (,) için;
I. Orbitallerin şekillerini açıklar.
II. Alacağı değerler başkuantum sayısına bağlıdır.
III.
, = 3 değeri f orbitaline karşılık gelir.
IV.
En büyük baş kuant sayısı 4’tür.
ifadelerini kullanıyor.
Buna göre bu ifadelerin doğru (D) veya yanlış (Y) oluşu
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
KAVRAMA
IM
STİ
TE
KAZ
AN
III.
Paramanyetiktir.
A) D, D, D, D
C) I ve II
B) Y, Y, D, D
D) Y, D, D, Y
E) I, II ve III
1
2 3
4 5
6 7
C) D, D, Y, Y
E) Y, D, Y, D
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download