birleştirilmektedir. olacaktır

advertisement
GENEL AMAÇ
İlimizde kamu kurumlarımızda özellikle Sağlık sektöründe kaynak yetersizliği bilinmektedir.
HİJYENLE GELEN GÜZELDİR projesinde; ilçemizde bulaşıcı hastalıkları azaltmak amacıyla kamu,
sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasındaki koodirnasyon sağlanarak, kaynakları
birleştirilmektedir.
Kamu ve sivil toplum kuruluşları yetişmiş insan kaynağını özel sektörde niteliği yükseltmek,
rekabet gücü kazandırmak için kullanacak, nitelikli hizmetle toplumda sağlık ve refah oluşacak,
bulaşıcı hastalıkların azalması sayesinde kamu sektörü işgücü ve ekonomide tasarruf sağlayacaktır.
Sonuçta sosyal ve ekonomik kalkınma için toplumsal potansiyel harekete geçirilmiş
olacaktır
ÖZEL
AMAÇ
1. Akdeniz İlçesindeki 200 berber kuaför ustası ve toplumun hijyen
hastalıkalardan korunma konusunda biliçlenmesiyle bulaşıcı hastalıkları azaltmak
ve
bulaşıcı
Bulaşıcı hastalıklar her geçen gün artan toplumsal sağlık sorunudur. Basit önlemlerle
korunmak mümkün iken, önlemler alınmadığı için hastalığa yakalanma oranı her geçen gün
artmakta, sorun büyümektedir. Birçok vatandaşımız sağlığını kaybetmekte, bedensel- ruhsal ve
sosyal olarak tahribata uğramaktadır. Bulaşıcı hastalıklar uzun ve pahalı bir tedavi süreciyle de
topluma ve kişilere büyük maliyetler ortaya çıkartmaktadır.
Toplumun tüm kesimlerinin hizmet aldığı berber ve kuaför uygulamaları bulaşıcı hastalıkların
yayılmasında önemli bir risk faktörüdür. Bakım amaçlı olarak kullanılan bazı malzemeler uygun
temizlenmezse hastalık taşıyıcısı haline gelmektedir. Bulaşıcı hastalıkları yayılmasını engellemek
için kırılması gereken zincirlerden biri de berber ve kuaförlerin hijyenik ve güvenli hizmet
vermesidir.
Projemiz sayesinde, berber ve kuaför çalışanlarının bilgi ve beceri kazanması ve toplumu
bilinçlenmesiyle ilçemizdeki bulaşıcı hastalıkları azaltmayı hedefliyoruz
2. Akdeniz İlçesindeki berber ve kuaför salonlarının sunduğu hizmetin niteliğinin yükselmesi
sayesinde bu sektör de rekabetçi bir ortam yaratmak
Sağlık konusunda bilinçlenmiş toplum nitelikli hizmet talep eder. Proje Akdeniz İlçesinde bulunan
berber ve kuaförlerin nitelikli hizmet sunumunu sağlamak ve koşulların uygun olmadığı durumlarda
ortaya çıkan sağlık sorunlarına çözüm yolu bulmak amacıyla planlanmış bir yaşam boyu eğitim
projesidir. Akdeniz ilçesinde hizmet sunan berber ve kuaförlerin hizmet standartlarını yükselterek
meslek sahiplerine rekabet gücü kazandırmayı hedeflemektedir.
3. Berber kuaförlerden kaynaklı mesleksel bulaşıcı hastalıkları önlemek için veri toplamak
Yürütülecek anket çalışmaları sonucunda, elde edilen veriler doğrultusunda rapor sonucunda;
•
Berber ve kuaförlerin hijyen alışkanlıkları ve bu konudaki yasal sorumlulukları,
Dezenfeksiyon uygulamaları,
Enfeksiyon hastalıkları ve bulaşma-korunma yolları konusundaki bilgi düzeyleri, Portör
muayene uygulamaları, konularındaki durumları ve ihtiyaçları saptanacaktır. Elde edilen bilgiler,
çalışan ve halk sağlığı sorunlarına yönelik planlamada yol gösterecektir.
BULAŞICI HASTALIKLARIN ÖNLENMESİNİN ÖNEMİ
Hepatit B,AIDS örneğiyle açıklanacaktır.
AKDENİZ İLÇESİNDE PROJENDİRİLMESİNİN NEDENLERİ
•
•
•
•
•
•
•
HEPATİT B ORANI YÜKSEK İLLERDEN GÖÇ EDEN NÜFUSUN FAZLALIĞI
GÖÇ EDEN NÜFUSUN SOSYAL, EKONOMİK VE KÜLTÜREL ZAYIFLIĞI
GÖÇ EDEN NÜFUSUN ÇOĞUNLUKLA ÇOCUK VE GENÇ OLMASI
ÇOCUK VE GENÇLERDE BULAŞMA RİSKİ VE ÖLDÜRÜCÜ SONUÇLARININ YÜKSEKLİĞİ
KORUNMANIN TEDAVİYE GÖRE ÇOK MALİYET ETKİN OLMASI
BERBER VE KUAFÖRLERDEKİ SIKILIĞIN YÜKSEKLİĞİ
TEDAVİDE UZMANLAŞMIŞ HEKİM AZLIĞI
Hijyenle gelen güzeldir projesi sayesinde;
Berber ve kuaför salonu çalışanlarının eğitimlerle bilgi ve beceri kazandırarak mesleki
niteliklerini yükseltecektir.
Toplum sağlığını direkt etkileyen uygulamalar yapan berber ve kuaför salonu işleten kişilerden
olan 200 kişi uzman kişilerden edindikleri bilgilerle kendilerini ve müşterilerini bulaşıcı
hastalıklardan koruyacaktır. Hastalıklar önlenerek işgücü kaybı, bakım ve tedavi maliyetleri gibi
giderleri azaltarak iş hayatına ve ekonomiye olumlu etkisi olacaktır.
Bilgilenmiş berber kuaför ustaları daha nitelikli ve güvenilir hizmet sunacaktır. Davranış
modelleriyle çalışma arkadaşları ve meslektaşları için rol model olacaklardır. Sosyal ortamlar olan
işyerlerinde sohbetlerde eğitim içeriğindeki bilgileri müşterileriyle paylaşacaklar ve toplumun
bilgilenmesine ve halk sağlığına katkı sağlayacaklardır. Vatandaşların hastalanma oranı
düşecek, yaşam kalitesi ve beklenen ömür yükselecektir.
Bu bilinçlendirme çalışmaları, berber ve kuaförden alınan bakım hizmetlerin hijyenik olmasının
hayati önemi konusunda, toplumda farkındalık yaratacaktır.
Bilinçli müşteri daha kalite ve güvenli hizmet veren salonları tercih edecektir. Rekabetin
gereği olarak diğer berber kuaförler de daha temiz, hijyenik ve güvenilir hizmet vermek için gayret
göstereceklerdir.
Bölgemizin halkının yanında, tüm Mersin ili nüfusunun ve basın yoluyla ve internet (web) tüm
ülkemiz ve dünya vatandaşlarının bilgilenmesini sağlayacaktır.
Temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyonun uygun yapılmasıyla alet ve malzemelerin ömrünü
uzatacak, işletmelerinin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlanacaktır.
Temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon uygulamalarının doğru yapılması sonucu, doğaya
atılan tıbbi risk taşıyan kanla bulaşık malzemelerden doğa koruncaktır. Çevre kirliliği ve ilaçlara
dirençli yeni mikrobik hastalıkların oluşması önlenecektir.
VERİ TOPLANMASI İHTİYACI
İlimizde ve ilçemizde hizmet sunan ve hizmet alanlar açısından bulaşıcı hastalık riski taşıyan
meslek gruplarının (berber kuaför çalışanları, toplu yemek hizmeti sunan işletmeler, hamam
işletenler) mesleki uygulamalar, sorumluluk bilinci ve ihtiyaçlar konusunda bir veri kaynağı yoktur.
Bu durumda ilimiz ve ilçemizin istihdami içindeki insan gücünün niteliğini yükseltmek, ilçemiz
halkının bulaşıcı hastalıklardan korunması, kaynakların doğru değerlendirilmesi ve planlama
yapılması, İlçemizin sağlıklı ve sosyal kalkınması için bir veri dökümanına ihtiyaç vardır.
Hijyenle gelen güzeldir projesi sayesinde;
Yapılacak anketler aracılığıyla toplanan verilerin Analiz raporu ilçemizin hizmetlerinin
planlanmasına, yürütülmesine katkı sağlayacaktır.
Bu rapor, bölgemiz berber kuaförlerinin eğitim ihtiyacı ve talebi ortaya çıkacak olup, mesleki
eğitim veren kuruluşlara referans olacaktır.
Projemiz sayesinde herkese öğrenme, fırsat sunulacaktır. Eğitimler, hedef kitlenin, sosyal ve
mesleki yaşamında gelişme ve bütünleşme sağlayıp toplumun demokratik temellerini güçlendirerek
toplumsal bütünleşme sağlayaraktır.
Eğitimlerle nitelikli hizmet sunan berber ve kuaförlerin toplumsal statülerinin temel eğitimde
aldıkları bilgiyle aldıkları diplomaya bağımlı olmaktan kurtarılacak, mesleki yeterlilik yanında sürekli
öğrenme için bir motivasyon sağlayacaktır. Bu motivasyonla, meslek odalarından mesleki iyi
uygulamalar konusunda eğitim talep edeceklerdir.
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards