Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi - Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

advertisement
DÖNEM I HEKİMLİĞE HAZIRLIK PROGRAMI
TOPLUMSAL DUYARLILIK VE ÖĞRENCİ ARAŞTIRMASI
ALTERNATİF
TIP
TAMAMLAYICI
TIP
?
?
?
?
?
?
?
Betül KAHRAMAN
Burçin AĞRIDAĞ
Ebru KARAKAYA
Esranur NALBANT
Hande Büşra KAZANCI
İsmail SARBAY
Rıdvan YAZGU
Şafak SEZER
Prof. Dr. Ahmet ILGAZLI
Giriş
 Son yıllarda, bilimsel tıp dışı yaklaşımların
popülaritesinde de gözle görülen bir artış
fark edilmektedir.
 "Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi" olarak
adlandırılan bu yaklaşımlar çoğu kez ciddi bir
kavram kargaşasına yol açmaktadır.

"Tamamlayıcı Tedavi“ bilimsel tıbba
destek amacıyla yapılan;
"Alternatif Tedavi" ise, bilimsel tıp
yerine yapılan kanıtlanmamış tedavilerdir.
Amaç
 Çalışmamızda kanser hastaları/hasta
yakınları ile doktorların tamamlayıcı ve
alternatif tıbba bakış açılarını ve bunların
aralarındaki farkı belirlemeyi amaçladık.
Yöntem
 Aralık 2009-Ocak 2010 tarihleri arasında
yapılan tanımlayıcı tipteki bu çalışmaya
Kocaeli Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi
gören kanser hastaları/hasta yakınları ile
hastanede çalışan doktorlar rastgele alındı.
 Katılımcıların demografik özellikleri ile
alternatif ve tamamlayıcı tıp konusundaki
görüşlerini sorgulayan çalışma grubumuzca
hazırlanan 35 soru içeren bir anket formu
kullanıldı.
Yöntem
 Çalışma verileri katılımcılarla yüz yüze
görüşülerek toplandı.
 İstatistik analiz SPSS 13.0 programı
kullanılarak yapıldı. p değeri 0.05’ten daha
küçük ise istatistiksel olarak anlamlı kabul
edildi.
Bulgular
 Katılımcıların %66.3’ü erkek, %33.7’i
kadın toplamı 95 kişidir.
 Erkeklerin %6.3’ü, kadınların ise %9.5’i 25
yaşından küçüktür.
Hastalar
Doktorlar
sayı
%
sayı
%
Erkek
35
55.6
28
87.5
Kadın
28
44.4
4
12.5
Öğrenim
İlköğretim
31
33.3
durumu
okulu
0
0
Lise
12
34.9
0
0
Üniversite
20
31.7
32
100
Kent
53
84.1
32
100
Kır
10
15.9
0
0
Cinsiyet
Yerleşim tipi
Katılımcıların cinsiyet, öğrenim durumu ve yerleşim tipi ile ilgili özelliklerinin dağılımı
*
*
EVET
EVET
EVET
Evet
Bilmiyorum
*
Evet
*
*
Katılımcıların Alternatif ve tamamlayıcı tedavi yöntemlerini kullanma/önerme
Evet
Evet
Evet
Tartışma
Eğitim düzeyi, yaşadığı yer, geniş aile
yaşamı TAT eğilimini artırıyor.
Ceylan S, Hamzaoğlu . Complement Ther Med. 2002
Yaş, cinsiyet, vb özellikler TAT
kullanımını değiştirmiyor.
Uçan ve ark. Am J Clin Oncol 2008;
İngiltere’de doktorların %56’sının TAT
önerdiği belirlenmiş.
Perry P Complementary Therapies in Medicine 2000
Sonuç
Tamamlayıcı ve alternatif tıpla ilgili bilgi
ve tutumların farklı olduğunu saptadık.
Sömürü konusu da olabilecek, ekonomik
kayıplara da yol açabilecek bu bilimsel
olmayan tedavi şekilleri hakkında doğru
ve bilimsel aydınlatılma gereğini fark
ettik.
Bu konu ile ilgili çalışmalara gereksinim
olduğu kanısındayız.
Çalışmamızın istatistik verilerinde yardımlarını esirgemeyen
Sn. Doç.Dr. Nilay ETİLER hocamıza…
Dikkatiniz için sizlere
TEŞEKKÜR EDERİZ…
Download