`Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp` (TAT)

advertisement
PEDİATRİK ONKOLOJİ HASTALARINDA TAMAMLAYICI ve ALTERNATİF TIP
KULLANIMI
Gözde Bağcı, Merve Hamurcu, Nurten Koçak, Saliha Kuşoğlu, Merve Tarakcı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III Öğrencileri
AMAÇ:
Günümüzde ‘Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp’ (TAT) yöntemlerine çocuk kanser
hastalarının (ebeveynlerinin) artan sıklıkta başvurmaları, bu alanla ilgili konularda
bilgi sahibi olma gereksinimini doğurmuştur. Bu araştırmada; pediatrik onkoloji
hastalarının TAT kullanım oranı, nedenleri, tipleri, kullanımında hasta-doktor ilişkisi,
TAT kullanımını etkileyen faktörlerin incelenmesi amaçlanmaktadır.
GEREÇ ve YÖNTEM:
Bu araştırma, AÜTF Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı, Ankara Demetevler Onkoloji
Hastanesi Pediatrik Onkoloji Bölümü, Dr.Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkolojisi Kliniği hastalarında
yapılmış tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Araştırma kapsamına, bu kliniklere 2010
Mayıs ayında başvuran hasta ve ebeveynlerinden ulaşılabilen 107 gönüllü alınmıştır.
Araştırmada iki ayrı anket uygulanmış olup, biri hasta veya yakınlarına, diğeri
doktorlarına yöneliktir. Sonuçlar, SPSS programında Ki-Kare ve Fisher Exact KiKare testleriyle değerlendirilmiştir.
BULGULAR:
Ankete katılan hastaların %81,3’ü TAT kullanmaktadır. Hastalar TAT
yöntemlerinden en çok duayı (%61,7), 2.sırada sanatsal aktiviteleri, 3. sırada bitkisel
ürünleri (en çok ısırgan otu, pekmez, çörek otu…) kullanmaktadır. Diğer
yöntemlerden ise hayvansal ürünler ( bal, ‘shark liver oil extract’, arı sütü, polen….),
spor, beslenme programı, masaj, vitamin, akupunktur, ozon tedavisi, kanser aşısı,
fizik tedavi kullanılmaktadır. Sosyodemografik özelliklerin TAT kullanımına etkisi
bulunmamıştır. Fakat dua dahil edilmeden yapılan karşılaştırmada gelir düzeyi düşük
olanların yüksek olanlara göre daha fazla TAT kullanımı olduğu görülmüştür
(p=0,034).
SONUÇ:
Ülkemizdeki TAT kullanım oranı (%81,3) gelişmekte olan ülkelerle paralellik
göstermektedir. Hastaların TAT’a eğilimini değerlendirip, doğru biçimde
yönlendirilebilmesi için bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Bu
araştırmalar TAT kullanımının fayda ve zararlarını, etkililik oranını kanıta dayanarak
ortaya koymalıdır. Böylece tıbbi tedavi ile TAT yöntemleri arasında bir çatışma yerine
uyum olması sağlanabilir.
ANAHTAR KELİMELER: Alternatif tıp, tamamlayıcı tıp, pediatrik Onkoloji
Download