Eğitim Teknoloji ve İletişim

advertisement
EĞİTİMDE İLETİŞİM SÜRECİ

Davranış değişikliği
meydana getirmek
amacıyla bilgi,
duygu,düşünce ve
becerilerinin
paylaşıldığı bu
sürece iletişim
denir.

Karşıdaki bireyin ya
da insan
topluluğunun özne
konumunda olan
bireyin aktarmaya
çalıştıklarını
algılayıp anlayıp
özümsemesi ve
yanıtlaması iletişim
olur.
Etkileşimde bireylerin duygu ve
düşüncelerini, tutum ilgi ve alışkanlıklarını
iletişim sürecine katmaları paylaşmaları ve
paylaşımlarını denetlemeleri önemlidir.
Görüşme adabını bilmeyen kişi alim bile
olsa gerçek kişiliğini gösteremez.(Liard)
İki insanın uzun süre görüşmesi ,ikisini de
öylesine etkiler ki , sadece huy ve ahlakları
değil,ses tonları bile birbirine benzer.
(Lavater)
İLETİŞİM
SÜRECİNİN
ÖĞELERİ
KAYNAK
İLETİ
(MESAJ)
KANAL
ALICI
KAYNAK
 İletişimi başlatan, herhangi bir konudaki
düşüncelerini alıcı durumunda olan
kişilerin duyu organlarına ulaşabilecek bir
biçime getiren kişidir.

Öğretmen
kazandırmak
istediği
davranışları
hareket, yazı ,
formül,tablo,grafik
ve çizim gibi
sembollere
dönüştürür.
İLETİ (MESAJ) :
Yaşantıların
kodlanması ile
sözlü, sözsüz
veya yazılı
hale getirilmiş
semboller
bütününe
denir.
ileti alıcının ne kadar çok duyu
organına hitap ederse o ölçüde etkili
olur.
Bir
Kaynaktaki
davranışların
doğru
algılanması,uygun
sembollerden
oluşturulmalarına
bağlıdır.
KANAL:
İletinin
alıcıya ulaşmasını sağlayan
araç ve yöntemlere denir.
Doğru kanal seçimi önemlidir.
Sınıfta
kullanılan iletişimde ünite
köşeleri,panolarda yer alan resim şekil ve
yazılar ,okul gazetesi iletinin ulaşmasını
sağlayan kanallardır.
İLETİŞİM
Sözlü İletişim
Sözsüz İletişim
SÖZLÜ İLETİŞİM
Dil
Dil ötesi
SÖZSÜZ İLETİŞİM
Yüz ve beden
Bedensel temas
Mekan kullanımı
Araçlar
Şekilden de görüldüğü gibi sadece söze dayalı
iletişim az etkili iken, sözlere sesin özellikleri ve
beden dilinin etkili kullanımı da eklenince daha
güçlü bir paylaşım gerçekleşmektedir.
Şu öneriler öğretmenlerin sözlü ve
sözsüz iletişimlerinde önemlidir :
Sesin kontrolü
Ses tonunun özelliği
Duraklama
Soru sorma
Dinleme
Gözle temas kurma
Öğretmenin
hareketleri
ALICI :
İletişimde en önemli
nokta,
kaynağın(öğretmen)
gönderdiği iletinin
alıcı(öğrenci) tarafından
doğru olarak
anlamlandırılmasıdır. Bu,
öğretmenin duygu ve
düşüncelerini öğrencinin
çözebileceği şekilde
kodlamasıyla doğrudan
ilişkilidir.
DÖNÜT :
Öğrencinin gelen
iletiyle ilgili tepkilerini
içerir.
İletişim Sürecinde Gürültü
İletişimin başarısını olumsuz yönde etkileyen
her şey ‘gürültü’ veya ‘parazit’ olarak
adlandırılır.
Biri anlamsal diğeri ise kanala özgü olan iki
tür gürültü vardır.
İnsanlar farklı nedenlerle
kendilerine ilgi çekici gelmeyen
iletişimi yok sayma ve yanlış
anlama eğilimindedirler. Bu
konuda üç psikolojik tutumdan
söz edilebilir…
SEÇİCİ DİKKAT
SEÇİCİ ALGILAMA
İletişim kurulan konuda insanların
önyargıları ile davranmaları
eğilimidir.
SEÇİCİ SAPTIRMA
İLETİŞİM SÜRECİ VE YAŞANTI
ALANI
Öğretmenin sahip olduğu
bilgiler ne kadar fazla
öğrenciyle paylaşılırsa
öğretmen öğrenci arasındaki
yaşantı alanı o kadar
genişler.
Ortak yaşantı alanı ne kadar geniş olursa
mesaj o kadar iyi iletilir.
Yaşantı alanı
Ortak yaşantı alanı
Yaşantı alanı
Çoklu Öğrenme Ortamı ve
İletişim
• Çoklu semboller
• Çoklu kanal
• Çoklu dönütler
• Öğrencilerin farklı
yeteneklere sahip
olmaları, farklı
zeka alanlarını
ortaya
çıkarmaktadır.
Çoklu Sembol Kullanma
• Bilgi yalnız yazı ile
değil aynı
zamanda şekille,
hareketle, resimle,
çizimle de
gösterilebilir.
Çoklu Kanal Kullanma
• Öğrenme
sürecinde kanal,
iletiyi
öğrencilere
taşıyan öğretim
materyalleri ile
yöntem ve
teknikleri ifade
eder.
Çoklu Dönüt Kullanma
• Bilgi birden çok
sembole
dönüştürülerek
gönderilmişse ,
mümkün
olduğunca dönütü
de tek bir sembolle
değil birden çok
sembolle
istenmelidir.
İLETİŞİM SÜRECİ VE ÖĞRENME
İletişim
Etkileşim
Öğrenme
• Öğretmen alan bilgisinin yanında, iletişim için;
• Akıcı, ahenkli ses tonuna,
• Jest ve mimiklerini kullanabilme yeteneğine
sahip olmalıdır.
İletişim Engelleri
• Öğretmen ve
öğrencilerin birbirine
güvenmemesi.
• Ortak yaşantı
alanlarının yetersiz
olması.
• Öğretmenin derse
hazırlıksız girmesi.
•Uygun araç gereçlerin
sağlanamaması.
•Öğrencinin sınıfta olma
amacının farkında
olmaması.
•İletişime girme amacının
tam olarak
algılanamaması.
•Sınıf ortamının fiziksel
olarak uygun olmaması.
KAYNAKLAR
1. Demirel, Ö., Seferoğlu, S.S.& Yağcı,
E.(2001). Öğretim Teknolojileri ve
Materyal Geliştirme. Pegem Yayıncılık,
Ankara.
2. Ergin, A.(2002). Öğretim Teknolojileri ve
İletişim. Anı Yayıncılık, Ankara.
3. Şahin, T. Y. & Yıldırım, S.(1999).
Öğretim Teknolojileri ve Materyal
Geliştirme. Anı Yayıncılık, Ankara.
Download