Bilgi İletişim Teknolojileri

advertisement
SEÇG-212
Bilgi İletişim Teknolojileri
Yrd. Doç. Dr. Faik Karataş
Tanışalım

Faik Karataş






Kimya Eğitimi
D-Blok zemin kat
Elmek: [email protected]
Ders blogu: http://fatihegitim.wordpress.com
Danışma saati: Çarşamba 13:00 - 17:00
Sıra sizde!!!
Kurallar

Derse devam ve katılım



Ders için davranışlar



Hak değil özür…
%30 ≈ 4 Hafta 8 saat…
İlk 5 dakika
Çay-kahve
Ödevler ve teslim


Her artı gün -%10
5 iş gününden sonra “0”
Ders İçeriği

Bu dersin amacı; eğitimde
bilişim teknolojileri,
bilgisayarların gelişimi,
İnternet, bilgisayar okuryazarlığı, sunum
uygulamaları, bilgisayar
güvenliği ve etiği
konularında katılımcılara
temel oluşturacak bilgi ve
beceriler kazandırmaktır.
Ödevler

Alanınızda bir üniteyle ilgili MS Power Point sunusu
hazırlama




Grup çalışması
İçerik MS Word’de hazırlanacak
İçerik MS Power Point’e aktarılacak
Alanınızda bir üniteyle ilgili Blog hazırlama




Grup çalışması
İçerik MS Word’de hazırlanacak
İçerik Blog olarak yayınlanacak
Aktif olarak kullanılması sağlanacak…
Ölçme ve Değerlendirme

Ara-sınav



Test (doğru-yanlış, boşluk doldurma ve/veya
çoktan seçmeli)
Ödevler
Yarıyıl-sonu


: %30
: %20
: %50
Açık uçlu veya test
Çoğunlukla ödev hazırlama süreçlerini içeren…
Grupları oluşturalım

En az iki en fazla 4 kişi olacak şekilde
grupları oluşturalım…
İlk derste…








Bilgi
Teknoloji
Eğitim-öğretim teknolojileri
İletişim
Bilgi-iletişim (Bilişim) teknolojileri
Bilişim Teknolojileri (BT) ve fen eğitimi
BT avantajları ve sınırlılıkları
Bilgi toplumu
Bilgi?




İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve
ilkelerin bütünü,
Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile
elde edilen gerçek,
İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya
çıkan düşünce ürünü,
Justified true belief! Makul bir mazerete
dayanan doğru inanış…
Teknoloji?



Bilimin/bilginin üretim, hizmet, ulaşım vb.
alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır.
İnsanın bilimi kullanarak doğaya üstünlük
kurmak için tasarladığı rasyonel bir disiplindir.
İnsanoğlunun tasarlayarak ürettiği ya da
uygulamaya koyduğu faydalı, faydasız veya
zararlı her türlü alet-araç, proses/mekanizma
veya sistem.
Eğitim Teknolojisi nedir?


Eğitim kuramları ve öğretim programlarının en etkili ve
olumlu bir biçimde uygulama olanağı bulabilmesi için
derslik, deney odası ve işliklerin donatımı,
düzenlenmesi, öğrenme çevresinin iletişim
bakımından etkili duruma getirilmesi gibi konular ve bu
konulara ilişkin sorunlar ile uğraşan eğitim alanıdır.
Davranış bilimlerinin iletişim ve öğrenme ile ilgili
verilerine dayalı olarak eğitim ile ilgili ulaşılabilir insan
gücü ve insan gücü dış kaynakları, uygun yöntem ve
tekniklerle akıllıca ve ustaca kullanıp, sonuçları
değerlendirerek bireyleri eğitimin özel amaçlarına
ulaştırma yollarını inceleyen çalışma alanıdır.
Öğretim Teknolojisi nedir?



Öğretimin, eğitimin bir alt kavramı olduğu
düşüncesinden yola çıkılarak “öğretim teknolojisi” de
eğitim teknolojisinin bir alt kavramı olarak ele
alınabilir (Uşun, 2004, s.9).
Özel amaçların gerçekleştirilmesinde etkili
öğrenmeyi sağlamak, için iletişim ve öğrenmeyle
ilgili araştırmalardan hareketle, insan-gücü ve insangücü dışı kaynaklar kullanılarak öğretme-öğrenme
sürecinin tasarımlanması, yürütülmesi ve
değerlendirilmesinde sistematik bir yaklaşımdır.
“Öğrenme-öğretme” ortamının en etkin şekilde
düzenlenmesi için gösterilen sistematik ve planlı
etkinlikler bütünüdür.

İnsanın öğrenmesi olgusunun tüm yönlerini
içeren problemleri sistematik olarak analiz
etmek, bunlara çözümler geliştirmek üzere
ilgili tüm unsurları (insan gücünü, bilgileri,
yöntemleri, teknikleri, araç-gereçleri,
düzenlemeleri vb.) işe koşarak uygun
tasarımlar geliştiren uygulayan,
değerlendiren, ve yöneten karmaşık bir
süreçtir.
İletişim?
•
İletişim, iki birim arasındaki anlamlı mesaj
alış veriş süreci olarak tanımlanabilir.
•
İletişim iki birim arasında birbiriyle ilişkili
mesaj alışverişidir.
Bir iletişimde etkili olan beş değişkenden söz
edilebilir: Bunlar; "Kaynak, Mesaj, Kanal, Alıcı
ve Dönüt" dür.
•
İletişim Sürecinin Öğeleri





Kaynak bilgiyi, mesajı ileten birimdir. Bu birim, kitap,
gazete, dergi, radyo, TV ya da yüz yüze iletişimde bir
insan olabilir.
Mesaj iletişimin içeriğidir. İletilmek istenen bilgi, fikir,
mesajı oluşturur.
Kanal mesajın sunuluş biçimidir. Mesaj, sözlü ya da
yazılı olarak sunulabilir.
Alıcı mesajın gönderildiği birimdir. Mesajı okuyan,
dinleyen, izleyen; kişidir.
Dönüt ise, alıcının mesaja verdiği tepkidir; alıcının
mesajı nasıl yorumladığını gösterir.
İletişim Sürecinin Temel Öğeleri
KAYNAK
MESAJ
KANAL
ALICI
Davranışlar
Semboller
İletici Araç &
Yöntemler
Davranışlar
• Fikir
• Gerçek obje
• Bilgi
• Modeller
• Duygu
• Resim
• Tutum
• Hareket
• Beceri
• Ses
• Sözsüz iletişim
• Sözlü İletişim
• Basılı/yazılı araçlar
• Yöntemler
Dönüt (Geri Bildirim)
• Fikir
• Bilgi
• Duygu
• Tutum
• Beceri
Geleneksel İletişim Modeli
Kaynak
Kim?
Mesaj
Kanal
Ne?
Nasıl?
Alıcı
Kime?
Geri Bildirim (Dönüt)
Neden?
5N 2K
Nerede? (Ortam)
Ne zaman?
İletişim Süreci ve Yaşantı Alanı
Yaşantı Alanı
Yaşantı Alanı
Kaynak Kodlama
Mesaj
Kod Çözme Alıcı
Ortak Yaşantı Alanı
Dönüt
Sınıfta İletişim Süreci
KAYNAK
Mesajın ileti birimi
Öğretmen
MESAJ
İletişimin içeriği
ALICI
Mesajın gönderildiği birim
Kanal
Mesaj
Öğrenci
Yöntem
DÖNÜT
Alıcının mesaja verdiği tepki
KANAL
Mesajın sunuluş biçimi
Bilişim Teknolojileri (BT) Nedir?






Bilgi ve düşüncenin hızlı akışını sağlayan teknolojik araçlara
“Bilgi iletişim teknolojileri” adı verilir.
Bilişim Teknolojileri, bilgiye ulaşılmasını ve bilginin
oluşturulmasını sağlayan her türlü görsel, işitsel, basılı ve
yazılı araçlardır.
Bilgi toplama, toplanan bilgilerin işlenmesi, bilgi depolama, bu
bilgilerin otomatik olarak başka yere transferi ve gerektiğinde
bu bilgilere uzaktan erişim sağlayan elektronik teknolojilerdir
(Göktaş 2003).
Sadece araçlar mıdır?
BT, güncel bir bakışla; bilgisayar donanımı, yazılımı, ağlar,
iletişim teknolojileri, bu alanda yetişmiş insan gücü,
prosedürler, internet, intranet ve iletişim araçları gibi çok
sayıda bileşene sahiptir.
Bilişim teknolojilerinin “değer yaratan ve değer katan” bir
dizi teknolojiden oluştuğu unutulmamalıdır.
BT İş Dünyasına Neler Sağlar?




Yöneticilerin karar verme süreçlerine yardımcı olur: Veritabanı
sistemleri, çalışma tablosu programları ve daha birçok yazılım sistemi,
kurumsal verilerin değerlendirilmesinde ve yöneticilere anlamlı bilgiler
şeklinde sunulmasında önemli rol oynarlar.
Maliyetleri azaltır: Bilişim teknolojisi araçları, ürün geliştirme, üretim,
dağıtım ve müşteri ilişkileri yönetimi bakımından maliyetleri büyük ölçüde
azaltır ve zaman tasarrufu sağlarlar. Ayrıca, Internet, İntranet, diğer ağ ve
iletişim olanakları ofis içinde ve ofisler arasındaki iletişim maliyetlerini
önemli ölçüde azaltır.
Bilginin akmasını sağlar: Bilginin şirket içinde akması sağlanır. Her
düzeyde gereken bilgi gereken noktaya hızlı biçimde akar ve şirket
çalışanlarının takım halinde (verimli) çalışması sağlanır. Bu işlemler bir
bütün olarak iş akışını oluşturur. İş akışı sayesinde dokümanların
yönlendirilmesi onaylanması ve ilgili kişilere çok kısa sürede ulaştırılması
sağlanır. Bu da şirketlerin hızlı karar vermesini ve birçok sürecinde kaliteyi
arttırmasını sağlar.
Çeviklik: Çeviklik kavramı da bilişim teknolojilerinin şirketlere kattığı
önemli bir değerdir. Pazar ve yasalar değiştiğinde şirketin hemen adapte
olması gerekir. Bunun yanı sıra ürünlerin yaşam süreleri de gün geçtikçe
kısalmaktadır. Bilgisayar sistemleri üzerinde geliştirilen doküman yönetimi
ve iş akışı sistemleri yeni prosedürlerin hızla hayata geçmesini sağlar.
BT ve Eğitim



Bilişim teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşması,
eğitimde bu teknolojilerin kullanılma gerekliliğini
beraberinde getirmiştir.
Eğitim kurumları, eğitim-öğretimde bilişim
teknolojilerinden yararlanmak için bu teknolojileri
tanıma sorunuyla karşı karşıya kalmışlardır.
Öğretmen eğitimi programları da öğretmen
adaylarının öğrenme ihtiyaçlarını karşılayabilmek için
uygun bilişim teknolojilerini (BT) eğitim-öğretim
süreçleriyle bütünleştirme çabası içine girmişlerdir.
BT ve Eğitim

Geleceğin öğretmenlerinin derslerinde BT’yi
kullanabilmeleri, bilgi toplumunun bir gereğidir. Bu
açıdan 21. yüzyıl, öğretmenlerden BT açısından
donanımlı ve yeterlik sahibi bireyler olmalarını
beklemektedir.

Bu bağlamda öğretmen yetiştiren kurumlar BT’ye
yatırımlar yapmakta, müfredat programlarını BT’ye
göre yeniden düzenlemektedirler.
BT ve Eğitim

BT teknolojileri oldukça çeşitlidir.
 Hesap tabloları, kelime işlemciler, sunum
programları, çoklu ortam araçları vb. öğretimin
sunumunda ve ders materyallerinin öğrencilere
ulaştırılmasında kullanılan bazı teknolojilerdir.
 İnternet de bilgi paylaşımı ve çeşitlenmesi
açısından önemlidir. Örneğin sesli konferans (audio
conferencing) ve görüntülü konferans (video
conferencing) dünyanın farklı yerlerinde öğretim
elemanlarının, öğrencilerin birbirleriyle fikir
alışverişinde bulunmalarını sağlamaktadır.
BT ve Eğitim




BT kullanımının öğretimin çeşitli aşamalarına (sınıf,
müfredat, okul yönetimi, kütüphane, öğretim ortamları)
yönelik faydaları bilinmektedir.
Bu teknolojiler öğretmenlere mesleklerini yerine getirirken
yardım ederek ve öğrencilerin daha etkili öğrenmelerine
olanak sağlayarak eğitimin kalitesini artırmaktadır.
Geleceğin öğretmenlerinden ise bu teknolojilerin
uygulanmasıyla ilgili yeterliklere sahip olmaları
beklenmektedir.
Öğretmen yetiştiren kurumlar öğretmenlere bu yeterliklerin
kazandırılmasında kritik öneme sahiptir. Dolayısıyla bu
teknolojilerin öncelikle öğretmen yetiştiren yükseköğretim
kurumlarına entegre edilmesi gerekmektedir
BT’nin Eğitimde Yararları
 Öğrenciler doğru zamanda ve doğru yerde, doğru
bilgi teknolojisi aracı kullanım yeteneğini kazanır,
 Bilgi teknolojisi araçları ile bilgiye ulaşma, problem
çözme, bilginin işlenmesi ve sunulması becerileri
kazanır,
 Modern öğrenme teorileri için uygun ortam sağlar
(işbirlikçi öğrenme, bütünleştirici öğrenme, sosyal
öğrenme vb.),
 Günlük hayatta bilgi teknolojisi araçlarını kullanmaya
hazır hale gelir,
BT’nin Eğitimde Yararları
Toplum, okul, öğretmenler ve öğrenciler
arasındaki işbirliğini geliştirir,
 Öğrenme ortamlarını, eğitimsel yazılımlar,
elektronik referanslar, uygulama
yazılımları ve eğitsel oyunlarla destekler
ve böylece eğitimin kalitesini arttırır.

BT’nin Eğitimde Yararları



Öğrenciyi pasif öğrenme ortamlarından kurtararak
kendi kendine aktif bir şekilde öğrenme yeteneği
kazanmasını sağlar,
Öğrenciler, interneti, çizim programlarını, kelime
işlemcileri, elektronik tablolama ve sunum yazılımları
gibi araçlar kullanarak hayata daha iyi hazırlanır,
İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin işlevlerinin bilgi
teknolojisi desteğiyle yürütülmesi için bir yönetim
bilgi sistemi kurmak gibi amaçlar doğrultusunda
kullanılabilir,
BT’nin Eğitimde Yararları
 Bilgisayarı öğretmenler, ders planlarını hazırlama,
derslerini uygulama, ölçme-değerlendirme araçlarını
geliştirme, not verme, eğitsel materyallerini
hazırlama ve kendilerini geliştirme amaçlı olarak
kullanabilirler,
 Okul yöntemlerinin veri tabanları, kelime işlemci,
sunum yazılımları vb. bilgi teknolojilerini kullanarak
idari işlerin kolaylaştırılmasını ve daha etkin hale
getirilmesini sağlar.
BT ve Öğretmen Yeterlilikleri




Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri kitabına göre
öğretmenlerde BT ile ilgili beceriler:
BT ile ilgili yasal ve ahlaki sorumlulukları bilme ve
bunları öğrencilere kazandırabilme, teknoloji okuryazarı olma,
BT’ deki gelişmeleri izleyebilme, meslekî gelişimini
desteklemek ve verimliliğini artırmak için BT’den
yararlanabilme,
BT’den (çevrimiçi dergi, uygulama yazılımları, eposta, vb.) bilgiyi paylaşma amacıyla
yararlanabilme,
BT ve Öğretmen Yeterlilikleri





BT’yi de kullanarak farklı deneyimlere, özelliklere ve
yeteneklere sahip öğrencilere uygun öğrenme
ortamları hazırlayabilme,
Ders planında BT’nin nasıl kullanılacağına yer
verebilme,
Materyal hazırlamada bilgisayar ve diğer teknolojik
araçlardan yararlanabilme,
Teknolojik ortamlardaki (veritabanları, çevrimiçi
kaynaklar vb.) öğretme-öğrenme ile ilgili kaynaklara
ulaşabilme,
Bunları doğruluk ve uygunlukları açısından
değerlendirebilme,
BT ve Öğretmen Yeterlilikleri





Teknoloji kaynaklarının etkili kullanımına model
olabilme ve bunları öğretebilme,
Öğrencilerin farklı ihtiyaçlarını dikkate alarak öğrenci
merkezli stratejileri destekleyen teknolojiler
kullanabilme,
Teknoloji yoğun öğrenme ortamlarında davranış
yönetimi için stratejiler geliştirebilme ve
uygulayabilme,
BT’yi kullanarak verileri analiz edebilme,
BT’yi kullanarak sonuçlardan velileri, okul yönetimini
ve diğer eğitimcileri haberdar edebilme,
BT ve Öğretmen Yeterlilikleri


Öğretmen adayları ve öğretmenlerin BT’yle ilgili algıtutum-görüşleri ve BT yeterlikleriyle ilgili çalışmalar
incelendiğinde, bilgisayar, İnternet gibi teknolojilerle
ilgili algıların bu teknolojilerle ilgili tecrübelerden,
inançlardan ve algılanan yararlardan etkilendiği
ortaya çıkmaktadır.
Alan-yazındaki çalışmalar incelendiğinde genel
olarak öğretmen adaylarının bilgisayar, İnternet gibi
BT’lere karşı olumlu tutum içerisinde oldukları fakat
BT’nin öğretimle bütünleştirilmesiyle ilgili
yeterliklerinin eksik olduğu görülmektedir.
Bilgi toplumu?

Güncel ve geçerli bilginin üretilmesi, organize
ve idare edilmesi, dağıtılması ve
paylaşılması, kullanılması ve hayata dahil
edilmesinin dikkate değer bir ekonomik,
siyasi ve kültürel aktivite olduğu toplumlar…
Haftaya…


Bilgisayarın eğitimdeki kullanım alanları
Bilgisayar destekli öğretim
Kaynaklar



Yiğit, N., Alev, N., Özmen, H., Altun, T., Akyıldız, S. (2007). Öğretim
Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Akademi Kitabevi: Trabzon.
Demirel, T. (2010). Blogların Öğretim Amaçlı Kullanımı Üzerine Öğretmen
Adaylarının Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk
Üniversitesi: Erzurum.
http://moodle.midas.baskent.edu.tr/course/view.php?id=4
Download