leti*im Süreci ve Ö*eleri- *leti*im Türleri- *leti*im Biçimleri

advertisement
İLETIŞIM SÜRECI VE ÖĞELERI- İLETIŞIM
TÜRLERI- İLETIŞIM BIÇIMLERI
İLETIŞIM SÜRECI VE ÖĞELERI
Kaynak
 İleti (Mesaj)
 Kanal
 Alıcı
 Geri Bildirim

KAYNAK
İletişim sürecini başlatan, ilk iletiyi oluşturan ve
gönderen kişidir. Kaynak algılama, seçme,
düşünme, yorumlama süreçlerinde ürettiği anlamlı
iletileri simgeler aracılığı ile gönderen kişi ya da
kişilerdir (Zıllıoğlu, 1993: 98).
 Bir konuşmada konuşmacıyı, bir
kongrede/sempozyumda tebliğ sunucusunu,
eserlerde yazarı, kitle iletişim sürecinde ise,
yayının ya da iletinin üretiminde katkıları olan kişi
ya da grubu kapsayabilir.

KAYNAK DVM.
Sözel İletişim becerisi-(yeteneği):
 Konuşma ve Yazma (Kodlama yeteneği)
 Okuma ve Dinleme (Kod açma yeteneği)
 Düşünme ( Ortak Yetenek)
 İletişim becerisi (yeteneği), tutumlar, deneyim
ve bilgi düzeyi ile çevresel, toplumsal ve
kültürel öğeler iletiyi oluşturacak kaynak
kişi/kişilerin kuracakları iletişimi de
etkilemektedir (Yüksel, 2008: 14)

KAYNAK DVM.
Tutumlar: Kaynağın kişiliği. Örn. Çekingen veya
rahat bir karakterde olması.
 Deneyim ve Bilgi: Kaynağın bilgi birikiminin
deneyiminin yoğun olduğu konularda iletişimde
bulunması.
 Çevresel- Toplumsal ve Kültürel Öğeler: toplumsal
yapı içerisinde yer alan kişilerin, üyesi oldukları
toplum içinde belirli bir takım rolleri, konumları,
saygınlıkları ve belirli işlevleri söz konusudur.

İLETI (MESAJ)




Bir şeyi aktarmayı, iletmeyi isteyen kaynağın ürettiği
sözel/görsel-işitsel fizik bir üründür (Zıllıoğlu, 1996:94).
İletinin iki temel Öğesi
İletinin dili: iletinin ulaştırılmasında yararlanılan herhangi bir
koddur. Herhangi bir ulusal dil olabileceği gibi müzik, sanat
ve hareketler (jestler ve mimikler) gibi konuşulan dil dışında
da bazı kodlar olabilir. Önemli nokta hem kaynak hem alıcı
için net ve anlaşılır bir yapıda olması.
İletinin İçeriği: Öncelikle kodlanacak ileti açık biçimde
seçilmeli, daha sonra seçilen bu ileti ulaşılması amaçlanan
alıcının niteliklerine bağlı olarak en kolay anlaşılabilir hale
getirilmelidir (Yüksel, 2008: 15, 16).
KANAL





Kodlanmış iletinin kaynaktan hedef ya da hedeflere, alıcılara ulaştırılmasını
sağlayan tüm doğal ve yapay aracılardır (Tabak,1999:24).
İletinin gönderileceği kişi sayısına, bu kişi ya da grupların kimi özelliklerine
göre değişkenlik göstermektedir.
Kanal seçimi beraberinde araç seçimini de getirir. İletişim araçları, iletileri
kanal boyunca aktarılabilir işaretlere dönüştüren fizik ya da teknik
araçlardır. Başka şekilde tanımlarsak iletişim aracı, içinde kanallar
bulunduran ve kanallar yoluyla iletiyi alan, gönderen, yayan belirli yapısal
özelliklere sahip ortam ve nesnelerdir. Ses, yüz, beden, telefon, kitap, resim,
televizyon, radyo, gazete, vb. iletişim araçlarına örnek olarak verebiliriz.
Trafik polisi, kitle iletişimi, büyük şehirlerdeki yol durum bilgileri vb.
5 duyu olarak iletişim kanalları (görme, duyma, dokunma, tatma, koku alma)
ALICI
Kaynaktan gelen iletileri biyolojik ve psikososyal süreçler yoluyla alıp yorumlayan ve
bunlara sözlü-sözsüz tepkilerde bulunan kişi ya
da gruplardır.
 Bir mektubun alıcısı, bir kitabın veya gazetenin
okuyucusu, radyo dinleyicisi, televizyon seyircisi
veya bir anfide ders dinleyicileri olabilir .

GERI BILDIRIM
Alıcının kaynaktan gelen iletiye verdiği
karşılıktır.
 Kaynağın gönderdiği sözlü ya da sözsüz
mesajların sonuçlarıyla ilgili gerekli bilgileri
verir.
 Alıcıya kendini ifade etme fırsatı verirken,
kaynağında kendini tanımasını ve
değiştirmesini sağlar.

İLETIŞIMDE ETKINLIK









İletişimi etkin, başarılı kılan temel şu bilgilere bakmak yerinde olacaktır (Künüçen,
2009: 59):
•
İletilecek mesajın alıcının/hedefin dikkatini çekmesi,
•
İletinin kodlanmasında iletiyi gönderen kaynak kadar onu alacak ve açımlayacak
alıcı/hedef tarafından da bilinmesi,
•
İletinin alıcı/hedefin gereksinimlerine seslenebilmesi,
•
Alıcı/hedefte istenilen tutum değişikliğinin elde edilebilmesi için, alıcı/hedefin tutum
ve değerlerinin bilinmesi, beklenti ve davranış kalıplarına ters düşülmemesi,
•
Alıcı/hedefe ulaşmada en uygun oluğun/kanalın ne olduğunun bilinmesi
•
İletilecek mesajın içeriği alıcı/hedef için yeni bir bilgi niteliği taşıyorsa, söz konusu
mesajın hedefin alışkın olduğu yaşam deneyimlerine uygun tarzda aktarılması,
•
İletişimde iletilmesi zor konuları, hazırlayıcı iletişim süreci ile alıcı/hedefin bilgi ve
algılama düzeyinin yükseltilerek aktarılması,
•
İletişimde hazırlayıcı iletişim sürecine rağmen kırılamayan dirençlerin de
olabileceğinin unutulmaması, özellikle temel nitelikteki değerlere dolaysız
saldırılmaması gerekmektedir.
İLETIŞIM TÜRLERI
SÖZLÜ İLETIŞIM
Sağlıklı bir sözlü iletişim aşağıdakileri
kapsamaktadır (Nunan, 1989: 32):
•
Dilsel öğeleri doğru seslemek,
•
Vurgulamaya ve tonlamaya hâkim olabilmek,
•
Söz sırası alabilmeyi becermek,
•
Anlamda uzlaşmayı sağlamak,
•
Dinlemek ve dinlediğini anlayabilmek,
•
Sözlü iletişimi ve uzlaşı yollarını bilmek.

SÖZLÜ İLETIŞIM DVM.
İyi bir konuşmanın özellikleri:
 Bilgiye Dayalı Oluşu
 Kullanılan Dilin Kurallarının ve Yapısının Doğru
Kullanılması
 Bir Amacı Oluşu
 Konuşmacının Kişiliği ile Bütünleşmesi
 Hedef Kitlenin Özelliklerini Dikkate Alması
 Güçlü Bir Konuşma Yöntemine Sahip Olması
(Tartışma, Betimleme, Açıklama, Öyküleme)

YAZILI İLETIŞIM








Yazılı iletişimin kendine has özellikleri söyle sıralanabilir
(Küçük, 2012):
•
Bilginin kalıcı olmasını sağlar.
•
Bilginin aynen aktarılmasını sağlar.
•
Gelecekte başvurmak amacıyla iletişimin kalıcı olarak
kaydedilmesini sağlar.
•
Uzun iletilerin aktarılması için en ideal yoldur.
•
İletide izinsiz olarak yapılabilecek değişiklik riskini en aza
indirir.
•
Kesin, açık ve kapsamlı bir şekilde iletişim kurmayı sağlar.
•
Aynı anda birden çok kişiye iletinin ulaştırılmasını sağlar.
YAZILI İLETIŞIM DVM.
Yazmanın gücünden yararlanmak ve sağlıklı yazılı iletişim kurabilmek için uyulması
gereken çeşitli kurallar vardır. Bunlar dikkate alındığında ortaya çıkan sonuç çok
daha etkili olacaktır (Küçük, 2012):
 •
Yazıda kullanacağınız sözcüklerin anlamını iyi bilin ve yerinde kullanın.
 •
Her cümlede bir düşünceyi, her paragrafa tek bir konuyu anlatmaya çalışın.
 •
Mümkün olduğunca kısa cümleler yazmaya çalışın.
 •
Olumlu ifadeler kullanın çünkü olumsuz ifadeler daha zor anlaşılmaktadır.
 •
Özne-yüklem uyumuna dikkat edin.
 •
Yazdıklarınızı tekrar okuyarak ifadelerinizin doğruluğundan ve açıklığından emin
olun.
 •
Dikkat edilmesini istediğiniz sözcük veya cümleleri belirginleştirin. (altını çizin, italik
yazın, vb.)
 •
Fazla abartılı ve gereksiz sözcüklerden kaçının.
 •
Eski, az kullanılan, herkes tarafından bilinmeyen sözcükleri ve deyimleri
kullanmayın.
 •
Gereksiz tekrarlardan kaçının.
 •
Okuyucuyu düşünerek yazın.
SÖZSÜZ İLETIŞIM










Tutar ve Yılmaz (2003), sözsüz iletişimin özelliklerini şu şekilde
açıklamaktadırlar:
•
Sözsüz iletişim etkilidir. Bazı anlamlar, özellikle duygular, sözsüz iletişimle daha etkili ve
dolaysız biçimde ifade edilebilir. Duygu ve ilişkiyle ilgili en etkili mesajlar sözsüz mesajlardır.
•
Sözsüz iletişim duyguları belirtir. Düşünceler sözlü iletişimle, duygular ise, sözsüz iletişimle
daha iyi ifade edilir: Örneğin; yorgunluğu ve kızgınlığı sözsüz mesajlarla çok daha etkili ifade
edebiliriz.
•
Sözsüz iletişim çift anlamlıdır. Çoğu kez, kişinin sözlü ve sözsüz mesajları, farklı anlamlar
vurgular. Sinirli olan kişinin yüz ifadesi, ses tonu ve bedeni, kızgınlık dolu mesajlar gönderdiği halde,
sözleri bu kızgınlığı saklamaya çalışabilir.
•
Sözsüz iletişim belirsizdir. Sözsüz iletişimde belirsizlik derecesi yüksektir. Bireyin gerçek duygularını
daha iyi yansıtabilir. Örneğin; espriler yapıp gülüp eğlendiğiniz bir arkadaşınızın birdenbire derin bir
sessizliğe gömülmesini nasıl yorumlarsınız? Bu sessizliğin bir tek anlamı mı vardır, yoksa bunu birkaç
türlü yorumlamak mümkün müdür? İşte böyle bir durum sözsüz iletişimin belirsizliğini gözler önüne
sermektedir.
İLETIŞIM BIÇIMLERI
Bireyin Kendi ile İletişimi
 Bireylerarası iletişim
 Grup İletişimi
 Örgütsel İletişim
 Kitle İletişimi

Download