Felsefeye Giriş Konu Testi 2

advertisement
FELSEFEYE GİRİŞ KONU TESTİ 2
1- Felsefe söze değil, eyleme dayanır. İnsan, boş
vakitlerini can sıkıntısından kurtarsın diye baş
vurmaz felsefeye. Felsefe, ruhu bir kalıba döker,
yaşamı düzenler, eylemleri doğru yola koyar;
dümenin başına oturup tehlikeli dalgaların arasında
çırpınan gemiyi yönetir. O olmadan hiç kimse
korkusuz, güven içinde yaşayamaz.
Burada vurgulanmak istenen düşünceyi ifade eden
en kapsayıcı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Felsefe, bir boş vakit etkinliği değildir.
B)Felsefe, sözden çok eyleme önem verir.
C)Felsefe, insanlara cesaret veren bir faaliyettir.
D)Felsefe olmasaydı kimse birbirine güvenmezdi
E)Felsefe, yaşama her yönüyle kılavuzluk eden bir
etkinliktir.
2- Felsefeyle uğraşmak için henüz çok erken ya da
artık çok geç olduğunu söyleyen kişi, mutluluğu için
uygun vaktin henüz gelmemiş ya da artık geçmiş
olduğunu söyleyen kişiye benzer. O halde ihtiyar da
genç de felsefeyle uğraşmalıdır; birincisi bunu,
geçmişin kendisine bağışladıklarını hatırlayarak,
bundan duyduğu zevkle genç kalmak; ikincisi ise
korkusuzca geleceğe bakmak ve böylelikle aynı
zamanda hem ihtiyar hem de genç olmak için
yapmalıdır.
Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?
A)Felsefe, insanı mutluluğa taşıyan bir etkinliktir.
B)İhtiyarlar, gençlere göre felsefeyle daha çok
ilgilenirler.
C)Felsefe, insana, hayatının tüm dönemlerini aynı
anda yaşayabilmesine fırsat tanır.
D)Felsefeyle ilgilenmenin belli bir yaşı yoktur.
E)Felsefe, insanın geçmişi ve geleceği
yorumlamasına yardım eder.
3- Kant felsefeyi ‘kendisini akla dayanan nedenlerle
meşru kılmak veya haklı çıkarmak iddiasında bir
zihinsel etkinlik biçimi’ olarak tanımlamıştır. Bu tavır
felsefeyi felsefe yapan ve bütün felsefi düşünme
örneklerinde ortak olan bir noktayı gayet güzel bir
biçimde ortaya koymaktadır.
Bu yaklaşımı ile Kant felsefenin hangi özelliğini
ortaya koymuştur?
A)Akla ve mantığa dayalı olma
B)Evrensel olma
C)Olması gerekeni ortaya koyma
D)Bütüncü bir yaklaşım sergileme
E)Öznel nitelikli bir çaba olma
4- Aristoteles ‘Felsefe yapmak mı lazımdır
diyorsunuz o halde felsefe yapmak lazımdır. Felsefe
yapmamak mı lazımdır diyorsunuz , bunu yapmak
için yine felsefe yapmak lazımdır.’ Sözleri ile
aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?
A)Felsefe akıl ve mantığa dayalıdır.
B)Felsefe belli bir birikimin ürünüdür.
C)Felsefe,bilimin çalışmalarına yabancı kalamaz.
D)Felsefe herkesin yapabileceği bir uğraş değildir.
E)Felsefe yapmak insanın doğası gereğidir.
5- Düşünsel ve dilsel faaliyet alanı olan bir felsefe
kısır bir yaşantıdan, dolayısıyla kısır bir düşünce ve
dilden çıkmaz. Çıksa dahi pek güçlü olamaz. Bugün
toplumsal yaşama , toplumsal yaşamdaki çeşitliliğe
yabancılaşmış bireyden , kendi dünyasına
hapsolmuş ,dar bir alanda hareket eden insandan
felsefe yapmasını beklemek pek doğru olmaz. Bu
insanın kafasındaki kavramlar tıpkı yaşamı gibi
sınırlıdır.
Buna göre, bir toplumda felsefenin gelişmesinin
koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Özgür düşünce ortamının bulunması
B)Toplumun ekonomik durumunun iyi olması
C)Zengin bir kültürel birikime sahip olması
D)Tüm bilgileri birleştirecek dehaları çıkarması
E)Bilim yapmaya uygun bir dilin olması
6- ‘Felsefi bilgi yaratılır ve yaşanır’
Buna göre felsefi bilgi için aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A)Yığılan bir bilgi olduğu
B)Eleştirel olduğu
C)Düşünme ve yaşam biçimi olduğu
D)Kesin bilgi olduğu
E)Nesnel olduğu
7- Gerçek bir felsefeden bütün bir dünya görünür.
Dünyayı göstermeyen felsefe, felsefe değildir.
Parçada felsefenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi
vurgulanmaktadır?
A)Öznelliği
B)Kurgusallığı
C)Eleştirelliği
D)Evrenselliği
E)Sistemliliği
8- Aşağıdakilerden hangisi felsefenin özelliklerinden
birisi değildir?
A)Olanı olduğu gibi aktarması
B)Kişisel olması
C)Akla dayalı olması
D)Kesin olmaması
E)Eleştirel olması
9- Birçok insan, dünya görüşlerini, öğretiler veya
gelenekler yoluyla elde ederler. Oysa felsefi dünya
görüşünü amaçlayan bir insan kendi aklına ve
mantığına güvenme cesaretini göstermektedir. Bu
insan, alışılagelmiş fikir, görüş ve kanıları kuşkuyla
karşılar,akılla ve mantıkla temellendirilemeyen
hiçbir bilgiyi kabullenmez.
Bu parçada felsefi düşünen insanın hangi özelliğine
değinilmemiştir?
A)Sorgulayıcı olmasına
B)Şüpheci yaklaşımına
C)Araştırmacı olmasına
D)Tutarlı ve temeli olan görüşleri benimsemesine
E)Diğer filozofların fikirlerinden etkilenmesine
10- Bilim gibi felsefe de insanın anlama ve bilme
ihtiyacını gidermeye çalışır.Ancak bir felsefeci ele
aldığı varlık alanını nesnel bir tutumla araştırmakla
yetinmez.Aynı zamanda insan için idealler ve
amaçlar koyar.
Buna göre felsefeyi bilimden ayıran özellik
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Olanla birlikte olması gerekeni de ortaya koyması
B)Kesin sonuçlara ulaşması
C)Tutarlı düşünmesi
D)Eleştirel tavır alması
E)Önyargılardan uzaklaşması
11- Felsefe, ilkçağda insanların doğayı anlamaya
çalışmalarından dolayı evren ve nesneler dünyası ile
ilgilenmiştir. Daha sonra toplumsal hayatta
problemler ortaya çıkmaya başlayınca, insan konusu
üzerinde durulmuştur. Ortaçağda dinin egemen
olmasıyla felsefe dinsel bir karakter taşımaya
başlamıştır.Sonraki yüzyıllarda dinden uzaklaşıp
insanın varlığına ve hayattaki amacına ilişkin
konulara yönelmiştir.
Buna göre felsefe için aşağıdakilerden hangisi
söylenirse doğru olur?
A)Felsefenin bilinmeyenler üzerine yoğunlaştığı
B)Felsefenin doğa ile ilgilenmeyip,düşünsel konulara
yöneldiği
C)Felsefenin ilkelden moderne doğru bir aşama
içinde ortaya çıktığı
D)İçinde bulunulan zaman ve toplumsal şartların
felsefeye yön verdiği
E)Son yüzyıllarda felsefenin giderek önemini
kaybettiği
12- İnsan, aklını ve görülerini, yalnız varlığını ayakta
tutmak için gerekli pratik-teknik bilgiler edinmek
yolunda kullanmakla yetinmez olur; yalnız bilmek
için de bilmek ister. Böylece de pratiğin ötesinde
teorik olana yönelir, dolayısıyla bilime varır. İşte
felsefe böyle bir anda, böyle bir durumda
doğmuştur.
Bu parçada felsefenin doğuşunu etkileyen hangi
özellik vurgulanmıştır?
A)Akıl ve mantık ilkelerini kullanma
B)Bilginin kendisini amaç olarak görme
C)Özgür düşünme ortamında bulunma
D)Bilgi birikimini etkin kullanabilme
E)Doğaya egemen olma isteği
13- Felsefe evrensel konular üzerinde soru sorma
ve düşünme etkinliğidir. Bu düşünceyi
gerçekleştiren filozofların hiçbirinin verdiği cevap
nihai değildir. Sorular aynı kalsa bile verilen cevaplar
sürekli değişir.
Bu parçada felsefenin hangi özelliği
vurgulanmaktadır?
A)Öznellik
B)Birikimlilik
C)Evrensellik
D)Soruların önemli olması E)Tutarlılık
14- Sokrates yaşadığı dönemde kendi toplumunda
geçerli olan dinsel, siyasi, ahlaki ve bilimsel görüşleri
eleştirmiş, birçok insanda sorgulayıcı ve eleştirel
düşünmeye teşvik etmiştir. Sokrates,
tartışmalarında sorduğu sorularla insanlara,
gerçeklerini ve temellerini açıkça bilmedikleri her
türlü bilgi, fikir ve yargıları reddetmeleri gerektiğini
öğretmiştir. Böylelikle insanların, tartışan ve
eleştirel düşünmelerine katkıda bulunmuştur.
Buna göre eleştirel düşünmenin ilk şartı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tutarlılık
B)Sistemlilik
C)Nesnellik
D)Şüphecilik
E)Akla dayanma
15- Felsefe tarihinde felsefi sistemler birbirlerini
takip etmiş, her filozof kendisinden önce gelen
filozofları çürütmeye çalışırken, kendisinden sonra
gelen filozoflar tarafından da reddedildiğini görme
kaderiyle karşılaşmıştır. Bu anlamda her filozofun,
felsefesinin kendisine kadar olan gelişimini veya
iddialarını sorgulayarak kendi payına yeniden bir
felsefi sistem inşa etme çabasında olduğu
söylenebilir.
Yukarıdaki parçada felsefenin hangi özelliği üzerinde
durulmaktadır?
A)Felsefe birçok sistemden oluşur
B)Felsefeye her filozof sıfırdan başlar
C)Felsefe tutarsızdır
D)Felsefede filozoflar birbirini hep inkar etmişlerdir
E)Felsefe eleştireldir
16- Felsefe sık sık soyut ve yararsız düşünceler
bütünü olmakla eleştirilir. Oysa insanlık tarihine
daha yakından bakıldığında, filozoflar tarafından
üretilen fikirlerin, insanların düşünsel, politik ve
toplumsal gelişimlerine büyük katkılarda
bulunduğunu görebiliriz.Örneğin farklı düşüncelere
ve kültürlere hoşgörüyle yaklaşma ya da insan
hakları gibi yaklaşımlar çağının büyük filozofu John
Locke tarafından geliştirilmiştir.
Parçada felsefi düşünceyle ilgili olarak çıkarılacak
asıl yargı nedir?
A)İçinde doğdukları çağdan etkilenerek günümüze
uzanmaları
B)Tarihi şekillendirici gücü içinde taşımaları
C)Soyut düşünceler bütünü olarak kalmaları
D)Çağlarının görüşlerine aykırı oluşları
E)İnsanların pratik yaşamlarını geliştirici katkılarda
bulunmaları
17- Her filozofun kişiliğine, düşüncelerine
bürünebilirim, yine de kendi felsefi görüş
noktalarımdan ayrılmam.
Ernot Von Aster’in bu sözleri felsefenin hangi
özelliğine bir örnektir?
A)Bütüncül olma
B)Subjektif olma
C)Eleştirel olma
D)Akla dayanma
E)Refleksif olma
18- Felsefeye kendini adamak isteyen kişi tüm
düşüncelerinden şüphe ederek işe başlamalıdır.
Çünkü felsefede en emin yol önce kendi
fikirlerinden şüphe etmek ve onları
sorgulamaktır.Çünkü filozofun soruları önce kendi
cevap aradığı sorulardır.Ve filozofun tüm düşünce
sistemi kendinden başka bir şey değildir.
Parçadan hareketle felsefenin hangi özelliğine
ulaşılamaz?
A)Öznelliğine
B)Eleştirel olmasına
C)Kuşkucu olmasına
D)Evrensel olmasına
E)Sistemli olmasına
Bu düşünce, felsefenin aşağıdaki özelliklerinden
hangisiyle paralellik gösterir?
A)Varlığı tümel olarak ele almasıyla
B)Öznel bir bilgi türü olmasıyla
C)Olması gerekeni incelemesiyle
D)Toplumsal yaşamı etkilemesiyle
E)Cevaplardan çok soruların önemli olmasıyla
21- -Kız kardeşinin sık sık ağladığını gören ağabeyin
kadınların erkeklerden daha duygusal olduğunu
düşünmesi
- Kavak yapraklarının erken dökülmeye başladığını
gören çiftçinin kışın sert geçeceğini söylemesi
Yukarıda verilen örnekler gündelik bilginin daha çok
hangi özelliğini vurgulamaktadır?
A)Bilme arzusunu ve merak duygusunu gidermesi
B)İnsan hayatındaki işlevselliği
C)Sosyal ilişkilere dayalı öğrenmelere bağlı olması
D)Bazı bilimsel bilgilere temel oluşturması
E)Tek tek nesne ve olaylarla ilgili bilgilere dayanarak
genellemelere ulaşması
22- İnsan; evrenin yapı ve düzenini ,yaşamın değer
ve amacını, bilgilerin güvenirlik derecesini, iyi, güzel
ve doğrunun niteliklerini bilmek ister.İşte felsefe, bu
bilme isteğini karşılama çabasıdır.
Parçaya göre, felsefenin işlevi nedir?
A)Yaşamla ilgili görüşleri öğrenme
B)Toplumsal yaşamı sorgulama ve düzenleme
C)Anlama ve gerçeği görme ihtiyacını giderme
D)İnsanın mutlu bir yaşam sürmesini sağlama
E)İnsanın toplumla uyumlu olmasını sağlama
19- Çok okumuş fakat hiç yaşamamış adam da hiç
okumaksızın çok yaşamış adam kadar cahil sayılır.
Çünkü insan aklı çift mumla aydınlanır ve hayatla
kitaplar karşılıklı birbirini beslediğinde aydınlanma
gerçekleşir.
Bu parçaya göre aklın aydınlanması aşağıdakilerden
hangisine bağlıdır?
A)Akıl ve mantık ilkelerine hakim olma
B)Evrensel değerlere yönelme
C)Bir amaç ve ideal sahibi olma
D)Değişik fikirlere açık olma
E)Teori ve pratik ortaklığını sağlama
23- Matematikte tutarlı bir teoremler dizisi,
fizikte,doğa bilimlerinde, tarihte size açıklanmaya
çalışılan bir olaylar veya olgular bütünü vardır. Ama
felsefede buna benzer bir şey yoktur. Şüphesiz
sizden, büyük filozofların fikirlerinden ve
kuramlarından bazılarını aklınızda tutmanız istenir.
Ama bu kuramlardan herhangi birini paylaşmak
veya onaylamak zorunda değilsinizdir. Zaten yetkili
zihinler tarafından oybirliği ile kabul edilmiş hiçbir
felsefe sistemi yoktur.
Bu parçadan felsefe ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan
hangisine ulaşılabilir?
A)Soruları, kendi cevaplarını içerir.
B)Çağının değerlerine bağlı kalır.
C)Bilimsel düşünceden etkilenir.
D)Doğrusal ilerleme gösterir.
E)Görüşler üzerinde uzlaşım yoktur.
20- Felsefenin özü, herhangi bir bilgiye sahip
olmaktan çok , o bilginin amaç edinilmesidir.
24- İlkçağ filozofunu uğraştıran bir sorun, günümüz
filozoflarını da uğraştırabilir.
Yukarıdaki belirlemeye göre, aşağıdakilerden hangisi
vurgulanmak istenmiştir?
A)Felsefede amacın kesin bilgiye ulaşmak olduğu
B)Felsefede soruların farklı olduğu
C)Felsefenin açıklamalarında bitmişliğin olmadığı
D)Felsefenin bulgularının biliminkilerden farklı
olduğu
E)Felsefenin, bilimsel bilgi sonuçlarından
yararlandığı
25- ‘Felsefe, kendi kafasının olanaklarını kullanma
yetisinde olanların işidir’.
Bu sözle felsefede olamayacak unsur
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A)Aydınlık düşünce
B)Eleştirel bir zihin
C)Hoşgörülü bir tavır
D)Taklitçi bir kafa
E)Edilgen olmama
26- ‘Çünkü felsefe durağan bir bilgi türü değildir.’
İfadesi felsefenin aşağıdaki hangi temel özelliği ile
açıklanabilir?
A)Öznel olma
B)Yöntemli olma
C)Rasyonel olma
D)Normatif olma
E)Sistemli olma
27- Bir çoğumuz, suçların cezasını çekmesi
gerektiğine inanırız.Peki niye böyle
düşünüyoruz?Özgür bireylerin seçme hakkına sahip
olduğunu dolayısıyla da kendi eylemlerinden
sorumlu olmak durumunda olduğunu biliyoruz da
ondan. Oysa gerçekten özgür müyüz? Sorusu
aydınlatılması gereken bir felsefi sorundur.İşte
felsefenin bir yönüyle yapmaya çalıştığı da budur.
Bu parçada felsefenin aşağıdaki hangi yararından
söz edilmektedir?
A)Sanı ve önkabullerimizi fark ettirme
B)Dünyaya ilişkin merak duygusunu giderme
C)Evrene egemen olmamızı sağlama
D)Evrende yalnız olmadığımızı gösterme
E)Demokrasi kültürü oluşturma
28- Çölü güzel yapan şey bir yerlerde su kuyusu
saklıyor olmasıdır. Hakikati arayan filozofun ulaşmak
istediği şey de çöldeki su kuyusu gibidir.Bu yüzden
çölde gezip dolaşmak filozofa haz verir.
Bu parçada çöl ve su kuyusu sırasıyla
aşağıdakilerden hangilerini temsil etmektedir.
A)Filozof ve felsefe
B)Hakikate giden yol ve hakikat
C)Bilim ve doğruluk
D)Hakikate ulaşma umudu ve alınan haz
E)Görünüş ve gerçeklik
CEVAPLAR: 1E-2B-3A-4E-5A-6C-7D-8A-9E-10A-11D12B-13A-14D-15E-16B-17B-18D-19E-20E-21E-22C23E-24C-25D-26A-27A-28B
Download