felsefe

advertisement
Ölçme, Değerlendirme
ve Sınav Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
Kaz
2
ti
es
avrama
ım K
T
an
11.
SINIF
FELSEFE
Felsefeyle Tanışma - 2
4. Felsefede soruların tek bir doğru cevabı olmadığı için
önemli olan önermelerin birbiriyle mantıksal olarak biraradalığıdır.
1. I. Bildiklerimizin sınırı var mıdır?
II. İnsanlar neden ve nasıl unutur?
III. Evrenin ana maddesi nedir?
IV. İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür?
Verilen ifadede felsefenin aşağıdaki hangi özelliği
vurgulanmaktadır?
Verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir?
A) Eleştirel bir tavır sonucu ortaya çıkmıştır.
B) Kendi içinde tutarlıdır.
C) Hiçbir konuda son sözü söylememiştir.
D) Kapsamlı ve bütüncül bir bilgidir.
E) Kişisel ve özgündür.
Verilen açıklamada felsefi düşüncenin aşağıdaki
özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Eleştirici ve sorgulayıcıdır.
B) Cevaplardan çok sorular önemlidir.
C) Çözümleyici ve kurucudur.
D) O düşünceyi ileri süren filozofun özgün görüşüdür.
E) Ortaya konan önermeler kendi içinde tutarlıdır.
3. Felsefede ileri sürülen önermeler bilimde olduğu gibi olgularla test edilerek doğrulanamaz. Önemli olan ortaya
konan düşüncenin çelişkisiz olmasıdır.
Verilen parçada felsefenin aşağıdaki hangi özelliği
üzerinde durulmuştur?
A) Cevaplardan çok sorular önemlidir.
B) Çağın koşullarından etkilenir.
C) Eleştirici ve sorgulayıcıdır.
D) Bitmişlik ve kesinlik yoktur.
E) Mantıksal ve tutarlıdır.
http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/
MEB 2017 - 2018
2. Filozof ele aldığı konuları farklı yollarla çözümleyerek
açıklığa kavuşturur. Sonra da üzerinde düşünülüp çözümlenmiş ve aydınlığa kavuşturulmuş malzemeden
hareketle konularını yeniden inşa eder ve onu bir bütünlüğe kavuşturur.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) Yalnız IV.
E) II ve III.
5. Felsefede söz konusu olan tek bir insanın değil, genel
olarak insanın yaşantısıdır.
Verilen ifadeden felsefi düşünceye ait çıkarılabilecek
özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cevaplardan çok sorular önemlidir.
B) Sorgulayıcıdır.
C) Akla dayalıdır.
D) Yığılarak ilerler.
E) Evrenseldir.
6. Felsefede ileri sürülen bir görüş ya da sav için bir dayanak göstermek gerekir.
Buna göre felsefeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Varlığı bütün olarak ele alır.
B) Eleştirici ve sorgulayıcıdır.
C) Cevaplardan çok sorular önemlidir.
D) Temellendirmeye dayalı bir düşüncedir.
E) Çağın koşullarından etkilenir.
Kazanım Kavrama Testi
2
11.
SINIF
FELSEFE
Felsefeyle Tanışma - 2
10. Hayatın her yerinde felsefe karşımıza çıkar. İleri sürdüğümüz bir fikrin doğru olduğunu iddia etmek için kanıtlar
sunmaya başladığımızda, siyasi tutumlarımızla ilgili
karar vermek durumunda kaldığımızda, insanlarla ilişkilerimizde bazı değerlere sahip olmamız gerektiğinde
felsefe yaparız.
7. Felsefi düşünme sadece sorgulananı tek taraflı düşünme değildir; aynı zamanda sorgulamanın kendisini veya
sorgulama sonucunu da sorgulamaktır.
Parçada felsefi düşüncenin aşağıdaki hangi özelliği
üzerinde durulmuştur?
Bu parçada savunulan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çözümleyici ve kurucu bir düşüncedir.
B) Cevaplardan çok sorular önemlidir.
C) Merak ve hayretten doğar.
D) Refleksif bir düşüncedir.
E) Tutarlıdır.
K. Jaspers’ın bu sözü, felsefenin aşağıdaki hangi
özelliğini dile getirmektedir?
A) Dogmatik olmaması
B) Subjektif olması
C) Bitmişlik ve kesinliğin olmaması
D) Çağın koşullarından etkilenmesi
E) Merak sonucunda ortaya çıkması
9. Sokrates, insan için en zor an seçme anıdır, bize hayatın sunduğu bütün bu yolların ne kazandıracağını
hesaplayarak her yerde ve her zaman mümkün olan en
iyi hayatı seçebiliriz. Bütün bunları düşünür, ruhun aslını
da göz önünde tutarsak hayatın iyisiyle kötüsünü ayırt
edebiliriz.
Bu parçada felsefenin aşağıdaki hangi işlevinden
söz edilmektedir?
A) Hayatı anlama
B) Özgün fikirler elde etme
C) Doğru bilgiye ulaşma
D) Yeni fikir akımları geliştirme
E) Bilme isteğini geliştirme
MEB 2017 - 2018
8. “Felsefe, yolda olmaktır.”
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
A) Evrensel ahlak ilkeleri mümkündür.
B) Sorgulama yapma felsefenin temelidir.
C) Felsefi düşünceler birbirinden etkilenir.
D) Felsefe insanın hayatında kaçınılmaz bir etkinliktir.
E) Her felsefi düşünce içinde doğduğu toplumdan etkilenir.
11. Herakleitos “gerçeği söz haline getirmeden, başka
deyişle dile dökmeden önce insanlar anlamadılar.” demiştir.
Herakleitos’un bu sözle anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsan konuştuğu için düşünür.
B) Düşünce varlığını dil ile gerçekleştirir.
C) Gerçeklik düşünülemez yalnız sözle ifade edilir.
D) Düşünme ve konuşma eylemleri birbirinden farklı
şeylerdir.
E) Gerçeklik genel ve soyut olduğu için anlamak ve anlatmak güçtür.
12. Felsefe birtakım önermeler kümesidir. Bu önermeler bir
semboller sistemi olan dil ile ifade edildikleri için, felsefe
ile dilin sıkı bir ilişkisi söz konusudur. Bir çiftçi için toprak
neyse, bir müzisyen için nota neyse filozof içinde dil
odur.
Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Dil; insanla insan, insanla diğer var olan şeyler arasında birleştirici bir bağ kurar.
B) Felsefe yapmak için düşünmek; düşünmek için de dil
gereklidir.
C) Dil, insanın anlatma ve anlama araçlarının en kullanışlı olanıdır.
D) Bir filozofu anlayabilmek için onun ana dilini bilmek
gerekir.
E) Felsefe yapılabilen diller zengin diller arasında yer
alır.
http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/
Bu testin cevap anahtarına ulaşmak için yandaki karekodu okutunuz.
Download