felsefe grubu - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel

advertisement
IM
KAVRAMA
ST
TE
FELSEFE
TEST
KAZ
AN
12-A
FELSEFE GRUBU
7
Ünite 2: Bilgi Felsefesi
1. Aristoteles, Metafizik adlı eserinde “varlığın varolmadığını veya varolmayanın varolduğunu söylemek yanlıştır. Varlığın varolduğunu, varolmayanın varolmadığını
söylemek doğrudur.” der.
4.
Yukarıdaki ifadelerin sahibi olan Gorgias hangi
soruya cevap vermiştir?
A) Bilginin kaynağı nedir?
B) Doğru bilgiye ulaşmak mümkün müdür?
C) Bilginin sınırı nedir?
D) Doğrunun ölçütü nedir?
E) Fayda sağlayan bilgi doğru mudur?
Aristoteles’in bu sözü bilginin doğruluk ölçütlerinden
hangisiyle ilişkilidir?
Bu parçada bilgi felsefesinin hangi temel sorusuna
yanıt aranmaktadır?
A) Bilginin ölçütü nedir?
B) Bilginin sınırı nedir?
C) Bilginin değeri nedir?
D) Bilgi olanaklı mıdır?
E) Bilginin kaynağı nedir?
3. M.Ö. V. yüzyılın ortalarından itibaren Antik Yunan’da
görülen siyasi, ekonomik ve toplumsal gelişmeler felsefe açısından da yepyeni bir dönemin başlangıcına
neden olmuştur. Sofistler ile birlikte felsefenin konusu
insan, kültür, tarih ve ahlaktır. Sofistlerin bu konularda
başlattıkları tartışmayla felsefe önemli bir yol katetmiştir.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Uygunluk
B) Tümel uzlaşım
C) Tutarlılık
D) Yarar
E) Apaçıklık
2. Dogmatizm; insanın, varlığın bilgisine mutlak biçimde
ulaşabileceğini, septisizm ise varlığın mutlak bilgisine
hiçbir zaman ulaşılamayacağını savunur.
-Hiçbir şey yoktur.
- Bir şey olsa bile onu bilemezdik.
- O şeyi bilsek bile, başkalarına aktarmazdık.
5. Sofistlerle birlikte felsefenin yönünün değiştiğini söyleyebiliriz. Sofist filozoflar, doğa filozoflarının araştırdığı
arkhe problemini felsefenin konusu olmaktan çıkarmış
ve ilk defa “Doğru bilgi mümkün müdür?” sorusunu
sormaya başlamışlardır. Bilgi insandan insana değişmektedir; çünkü her insan farklı duyumlarla bilgiler elde
etmektedir.
Buna göre Sofistlerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Sofistlerle birlikte bilgi, felsefenin konusu haline gelmiştir.
B) Sofistlere göre değişmez, genel geçer bir bilgi yoktur.
C) Sofistler varlığın mutlak bilgisinin elde edilebileceği
iddiasındadır.
D) Sofistler doğa felsefesi ile ilgilenmemişlerdir.
E) Sofistler epistemolojik problemlere yönelmiştir.
6. Platon’a göre içinde yaşadığımız nesneler evreni gelip
geçici evrendir. Asıl olan evren içinde yaşadığımız evrenin de dayanağı olan idealar evrenidir. İdealar evreni
ancak akıl yoluyla kavranabilir. İnsanların nesneler
dünyasında algıladıkları ise idealar dünyasının bir yansımasıdır.
Bu parçada Sofistlerin felsefeye yaptığı katkı
aşağıdakilerden hangisidir?
Bu parçada aşağıdaki görüşlerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Varlığa ilişkin sorgulamalar yapmışlardır.
B) Varlığı bütüncül bir bakış açısıyla ele almışlardır
C) Felsefenin ilgi alanının genişlemesini sağlamışlardır.
D) Felsefi sorunları birden fazla yöntemle incelemişlerdir.
E) İnsanın genel geçer doğru bilgiye ulaşabileceğini
göstermişlerdir.
A) Akıl doğru bilgilere ulaşmada tek başına yeterli
değildir.
B) Kesin bilgi içinde yaşadığımız nesneler dünyasının
bilgisidir.
C) Duyum ve deneyim doğru bilginin güvenilir kaynaklarıdır.
D) Kesin bilgi duyu verileriyle değil akıl ile elde edilir.
E) Doğru bilgiye ulaşmak imkansızdır.
TEST
7
12-A
FELSEFE
Ünite 2: Bilgi Felsefesi
7. Platon’un Menon adlı diyaloğunda Sokrates , okuma
yazma bilmeyen genç bir köleye geometri problemi
çözdürme isteğindedir. Problemin geometriden seçilmesi bir rastlantı değildir. Çünkü böyle bir problemin
çözümüne duyular yardım edemez. Genç köle problemi çözer; böylece Sokrates insan aklının apriori bilgiyle
donatılmış olduğunu da ispat etmiş olur.
9. Pyrrhon nesnelerin kaygan, belirlenemez ve eşit değerde olduğu, duyumlarımızın ve görüşlerimizin yanlış
ya da doğruyla bir ilgisinin olmadığı düşüncesine sahiptir. Bu nedenle mutlak yargı ve değerlendirmeden
kaçınılmalıdır.
Pyrron’un bu görüşlerinin dayandığı temel varsayım
aşağıdakilerden hangisidir?
Bu parçaya göre Platon’un temel iddiası aşağıdakilerden hangisidir ?
8. Descartes mutlak doğru bilgiye ulaşmak için açık ve
seçik bir biçimde bilinmeyen her şeyden şüphe ederek
ve adım adım ilerleyerek açık seçik bilgiye ulaşılabileceğini söyler. Bu tür bir bilgiye ulaşmak için herşeyden
kuşku duymaya, kendini açık seçik duyurmayan herşeyi reddetmeye karar verir. Bu noktada kuşku duymayacağı tek birşey olduğunu söyler. “Kuşku duyduğumdan
kuşku duymadığımdır.”
Bu parçaya göre Descartes ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
10. Modern felsefe Descartes ile birlikte açık ve seçik doğruları aramaya başlamıştır. Descartes’in bu çabasıyla
artık felsefe, insan bilgisinin olanaklarını, neyi bilip neyi
bilemeyeceğini, nasıl doğru bilgi elde edileceğini araştırmaya yönelmiştir.
Bu parçada felsefenin hangi disiplinine ait
problemlere değinilmektedir?
A) Ontoloji
B) Metafizik
C) Estetik
D) Etik
E) Epistemoloji
1
KAVRAM
IM
A
T
TES
KAZAN
A) Kuşkuyu amaç edindiği
B) İki farklı töz kabul ettiği
C) Açık seçik mutlak bilgiye ulaşabildiği
D) Apriori bilgilerin varlığını kabul ettiği
E) Özneden bağımsız nesneler dünyasının varlığını
kabul ettiği
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Mutlak bilginin var olmadığı
B) Bilgilerin doğuştan var olduğu
C) Deney öncesi bilginin mümkün olmadığı
D) Deneyimlerin doğru bilginin kaynağı olduğu
E) Doğru bilgiye ulaşmak için bir bilgenin rehberliğine
ihtiyaç olduğu
A) Kesin bilgiye ulaşmak olanaksızdır.
B) Şüphe ile mutlak bilgiye ulaşılabilir.
C) Her türlü bilginin kaynağı duyumdur.
D) Bilgi karşıt görüşlerin uzlaştırılmasıyla oluşur.
E) Bilgiye ancak doğruyu aramaktan vazgeçildiğinde
ulaşılabilir.
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Download