Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

advertisement
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ
ULUSLARARASI TİCARET ANABİLİM DALI ile LOJİSTİK ANABİLİM DALI
AÇMA BAŞVURU DOSYASI
Ekim 2016
1/3
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ
ANABİLİM DALLARININ AÇILMASI TEKLİFİ
1. ULUSLARARASI TİCARET ANABİLİM DALI:
Firmaların; ticaret hacimlerini artırmaya çalışmaları, daha fazla kazanç ve kâr elde
etmeleri, kriz dönemlerinde ve pazar daralmalarına karşı önlem almaları amacıyla özellikle dış
ticarete yönelmeleri sürdürülebilirlik yani ticaretin devamlılığı için büyük önem taşımaktadır.
Dünyadaki toplam iş hacminin % 30’unu dış ticaret, % 25’ini ise lojistik sektörü
oluşturmaktadır. Uluslararası ticaret ve lojistik sektörlerinin, 2023’de dünyada ve Türkiye’de
yapılan yatırımlarla kayda değer büyüme sağlamaları hedeflenmektedir. Türkiye’nin 2023 yılı
için 500 Milyar Dolarlık dış ticaret hedefiyle beraber lojistik sektöründeki yatırımların hızlı
şekilde artması beklenmektedir. Uluslararası ticaret, uluslararası sınırlar ve bölgeler arasında
yapılan mal ve hizmet ticaretidir. Pek çok ülkede Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSMH) yani
bir ülke vatandaşlarının verilen bir yıl için ürettikleri toplam mal ve hizmetlerin, belli bir para
birimi karşılığındaki değerinin toplamının önemli bir kısmını oluşturur. Çok eski zamanlardan
beri var olsa da (İpek Yolu), ekonomik, sosyal ve siyasi önemi son yüzyıllarda belirgin bir
biçimde artmıştır.
Bursa Teknik Üniversitesi’nde açılmış olan Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünün
Anabilim Dalı olarak kurulması düşünülen Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı, yukarıda
belirtilen konulardan dolayı önem arz etmektedir. Bu anabilim dalı; uluslararası para
politikaları, uluslararası ekonomiye mikro ekonomik yaklaşım: uluslararası ekonomi teorilerine
ve politikalarına giriş, klasik, neo-klasik ve çağdaş teoriler, karşılaştırmalı üstünlük ve serbest
ticaretin yararları, ticaret politikalara, gümrük tarifeleri, gelir dağılımı ve uluslararası faktör
hareketleri, bölgesel ticaret yapıları, sorunları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra
Türkiye'ye etkileri konularını kapsamaktadır.
Dünyadan ve Türkiye’den Örnekler:
http://www.balikesir.edu.tr/index.php/baun/birim_bolum/156/bolum_akademik_personel
http://iibf.dpu.edu.tr/index/sayfa/2489/uluslararasi-ticaret-anabilim-dali
http://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/logistics
http://iibf.karatekin.edu.tr/akademik-kadro-4224-sayfasi.karatekin
http://www.comu.edu.tr/duyurular/detay.php?id=6740
2/3
2. LOJİSTİK ANABİLİM DALI:
İşletme; kâr amaçlı kurumların kuruluşu, finansmanı, üretim araçlarının sağlanması,
üretilen mal ve hizmetlerin pazarlanması, örgütlenmesi, yönetilmesi ve finansal olaylarının
izlenmesini inceleyen bir sosyal bilimdir. İşletme “kişi veya kurumların ihtiyaçlarını
karşılamak üzere, üretim faktörlerini bir araya getirerek mal veya hizmet üreten/pazarlayan,
sonunda maddi veya manevi bir kâr elde etmeyi amaçlayan iktisadi, teknik, sosyal ve hukuki
birimler” olarak tanımlanabilir. Ticaret malların/ürünlerin üretim sürecinden tüketimine kadar
geçen zamanda, ekonomik değer taşıyan başka nesneler ile değiştirilmesi, alışı ve satışı
anlamında kullanılmaktadır. İşletme biliminin son yıllarda odaklandığı konulardan birisi de
uluslararası ticaret ve lojistik konusudur. Küreselleşme nedeniyle tüm dünya büyük bir pazara
dönüşmekte ve ülkeler sadece kendi iç pazarlarına yönelik ticaret yapmakla kalmayıp diğer
ülkelerle de ticari faaliyetlere yönelmektedir. Lojistik, ürün, hizmet ve insan gibi kaynakların,
ihtiyaç duyulan yerde ve istenen zamanda temin edilmesi için bir araç olarak tanımlanabilir.
Herhangi bir pazarlama veya üretim organizasyonunun lojistik destek olmadan başarılması çok
zordur. Lojistik, nakliye, envanter, depolama, malzeme idaresi ve ambalajlama bilgilerinin
birleştirilmesini kapsar. Lojistik işletme sorumluluğu, hammaddenin coğrafik konumlanması,
sürecin işletilmesi ve ihtiyaçların mümkün olan en düşük maliyetle karşılanarak işin
bitirilmesidir.
Bursa Teknik Üniversitesi’nde açılmış olan Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünün
Anabilim Dalı olarak kurulması düşünülen Lojistik Anabilim Dalı, yukarıda belirtilen
konulardan dolayı önem arz etmektedir. Bu anabilim dalı; dağıtım kanalı ve lojistiğin temelleri,
lojistik ilkeleri ve lojistik karması (7 L), lojistik yönetimi ve lojistik stratejileri, tedarikçi seçimi
ve lojistik performans faktörleri, lojistik maliyeti ve stok maliyetleri, stok kontrolü ve stok
yönetimi, lojistik hizmetleri pazarlaması, lojistik kapasite planlaması ve hizmet kalitesi,
karayolu ve havayolu lojistiği, demiryolu ve denizyolu lojistiği, lojistik araçları konularını
kapsamaktadır.
Dünyadan ve Türkiye’den Örnekler:
http://www.balikesir.edu.tr/index.php/baun/birim_bolum/156/bolum_akademik_personel
http://iibf.dpu.edu.tr/index/sayfa/2489/uluslararasi-ticaret-anabilim-dali
http://www.sun.ac.za/english/faculty/economy/logistics
http://iibf.karatekin.edu.tr/akademik-kadro-4224-sayfasi.karatekin
http://www.comu.edu.tr/duyurular/detay.php?id=6740
3/3
Download