proje bilgilendirme - İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi

advertisement
T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
TUZLA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE
BULUNAN İŞYERLERİNDE
RİSK ESASLI PROGRAMLI TEFTİŞ PROJESİ
İSG YÖNÜNDEN PROGRAMLI
TEFTİŞLER
Tuzla’da mevcut Organize Sanayi
Bölgeleri’nde iş sağlığı ve güvenliği
açısından yüksek risk taşıyan
işyerleri bulunmakta olup, özellikle
bu bölgede son dönemlerde
meydana gelen yangın ve patlama
olaylarında ağır sonuçlarla
karşılaşılabilmektedir.
AMAÇ
• Yürütülecek teftiş faaliyetinde öncelikle
yangın, patlama riski ile elektrik ve iş
ekipmanlarındaki hayati eksikliklerin
giderilmesinin yanında, çalışanlar ve
işverenlerin İSG konusundaki
farkındalığının arttırılması ve sosyal
tarafları da kapsayacak şekilde
bilgilendirme yapılması
amaçlanmaktadır.
İŞYERLERİNDE İSG YÖNÜNDEN YÜKSEK RİSKLİ
OLASI EKSİKLİKLER
 Organize Sanayi Bölgeleri’ndeki çok
tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan
işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği
yönünden yüksek risk barındıran olası
aksaklıklar olarak;
 Yangın ve patlama riskine karşı uygun
yangın ve acil durum organizasyonu ile
bunlara ilişkin alt yapının olmaması veya
yetersizliği
İŞYERLERİNDE İSG YÖNÜNDEN YÜKSEK RİSKLİ
OLASI EKSİKLİKLER
• Elektrik ve topraklama tesisatının
tetikleyici etkisiyle çoklu ve maddi
kazalara ve genel itibariyle de tekli
kazalara yol açacak şekilde standart
dışı, düzensiz, kontrol dışı ve
gelişigüzel olması
İŞYERLERİNDE İSG YÖNÜNDEN YÜKSEK RİSKLİ
OLASI EKSİKLİKLER

Tehlikeli veya Parlayıcı, Patlayıcı
kimyasalların uygun depolanmaması,

Yangın veya patlamaya yol açacak
kimyasalların tehlikeli konsantrasyonlara
ulaşma riskine karşı, patlayıcı ortamların
belirlenmemesi ve uygun havalandırma
tesisatının olmaması
İŞYERLERİNDE İSG YÖNÜNDEN YÜKSEK RİSKLİ
OLASI EKSİKLİKLER
• Makine ve tezgahların işçilerin yaşamını
tehlikeye sokabilecek oranda
güvenliksiz olması
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
VE İSG HİZMETLERİ
• İşyerlerinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Yasası kapsamında;
• Risk değerlendirmesi,
• İşyeri Hekimi,
• İş Güvenliği Uzmanı,
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu,
• Çalışan Temsilcisi ile ilgili başlıklar da
proje denetiminde öncelikle ele
alınacaktır.
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
• İşveren, iş sağlığı ve güvenliği
yönünden risk değerlendirmesi yapmak
veya yaptırmakla yükümlüdür. (6331
Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası
Madde:10)
Download