iş sağlığı ve güvenliği kurul toplantısı

advertisement
EK-24
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURUL TOPLANTISI
TARİH - SAAT
YERİ
Kurul Üyeleri
Adı – Soyadı
İmza
İşveren veya Vekili
-Başkan
İş güvenliği Mühendisi
-Sekreter
İşyeri hekimi –
-Doktor
Personel /muhasebe /sosyal işler görevlisi
Sivil Savunma /güvenlik /itfaiye uzmanı
Forman /Ustabaşı / veya Usta
Sendika /veya açık oyla seçilen işçi temsilcisi
Sağlık ve Güvenlik işçi temsilcisi
Toplantı gündemi :
1- …………………………………………………………………………………………….
2- …………………………………………………………………………………………….
3- …………………………………………………………………………………………….
4- …………………………………………………………………………………………….
5- …………………………………………………………………………………………….
Alınan kararlar :
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
NOT :
1. Kurullar az ayda bir kere üye çoğunluğu ile toplanır.
2. Gündemi ve zamanı en az 48 saat önce kurul üyelerine bildirilir,
3. İş kazası gibi acil hallerde, kurul olağanüstü toplanır,
4. Faydalı görülen konular işçilere ilan yoluyla duyurulur,
5. İSG.iç yönetmelik taslağını hazırlamak ve işveren onayına sunmak,
6. İSG.eğitim planlarını hazırlamak,tehlikeleri ve önlemleri belirleyerek işverene bildirmek,
7. Yıllık raporu hazırlayarak,ertesi yıl çalışma programında değerlendirmek,
8. Yakın,acil ve hayati tehlike durumunun bildirilmesi halinde,aynı gün toplanarak gereği yapılır ve ilgiliye yazı
ile bildirilir(4857/83)
Download