Performans değerlerlendirmesi

advertisement
İSG POLİTİKASI VE GÜVENLİK
KÜLTÜRÜNDE SOSYAL
DİYALOĞUN ROLÜ
HAZIRLAYAN:
Yrd. Doç. Dr. Mithat ZEYDAN
E.Ü. Müh. Fak.
Endüstri Müh. Bölümü
VERİMLİLİK
İşletmelerin varlığının sebebi kar’dır.
Bunun için işletmeler verimli çalışmak
zorundadırlar.
ÜRETİM SÜRESİ NELERDEN OLUŞUR
Ürünün veya İşlemin Temel İş Kapsamı
Toplam İş
Kapsamı
Ürün Belirlemeleri veya Modelindeki Hatalardan
Doğan Ek İş Kapsamı
Üretim veya İşlemde Etken Olmayan Yöntemlerin
Kullanılmasından Doğan Ek İş Kapsamı
Toplam
Etken
Olmayan
Süre
Yönetimin Yetersizliği Yüzünden Oluşan Etken
Olmayan Süre (işçilerin güvenliği için gerekli
önlemleri almamak, iş kazaları yoluyla zaman
kaybına neden olur)
İşçinin Denetimi Altında Bulunan Etken Olmayan
Süre (güvenlik kurallarına dikkat etmemek ve
dikkatsizlik yüzünden kazalara yol açmak)
İSG HEDEF
0 – İŞ KAZASI
0 – İŞ HASTALIĞI
0 – OLAY (İNSAN / EKİPMAN)
% 100 BAŞARILI KONTROL
BAŞARILI İSG YÖNETİMİNİN ELEMANLARI
SÜREKLİ
İYİLEŞTİRME
İSG POLİTİKASI
YÖNETİMİN
GÖZDEN
GEÇİRMESİ
PLANLAMA
KONTROL VE
DÜZELTİCİ
FAALİYETLER
UYGULAMAVE
İŞLETME
İŞ GÜVENLİĞİ
Çalışma hayatında üretimden kaynaklanan
tehlikelerden ve sağlığa zararlı koşullardan
korunmak için yapılan sistemli çalışmaların
tümüdür. İş güvenliğinin 3 temel amacı vardır;
-Çalışanları korumak
-Üretim güvenliğini sağlamak
-İşletme güvenliğini sağlamak
GÜVENLİK İLKELERİ
Bir Kaza genellikle teknik, fizyolojik ve
psikolojik etmenlerin bileşimi sonucudur ve
makineye, çevresel koşullara (ışık, gürültü,
titreşim, nem, oksijen azlığı,vb.), çalışma
durumu ve işten kaynaklanan yorgunluğa
bağlıdır. Toplumsal çevreden kaynaklanan
olgularda etkilidir. Kötü beslenme, bölgesel
hastalıklar,
endüstriyel
yaşama
uyum
sağlayamama ve bu yaşamın bireyin ve
ailesinin
yaşamında
ve
geleneklerinde
oluşturduğu büyük değişikliklerde önemli
etmenlerdir.
GÜVENLİK İLKELERİ
En etkili önleyici yol; Binanın, fabrikanın ya da
iş sürecinin tasarımı aşamasında alınacak
önlemlerdir. Daha sonra yapılacak gelişme ve
düzeltmeler çok pahalı olacağı gibi işçilerin
sağlığını koruma açısından geç kalmış
önlemler olacaktır.
ERGONOMİ
İnsan anatomik özelliklerini, antropometrik
ölçülerini, fizyolojik kapasite ve toleranslarını
göz önüne alarak; iş yeri yerleşimi ve ortam
değişkenlerinin etkisi ile oluşan, organik ve
psikolojik reaksiyonlara göre, insan-makineortam
uyuşumunun
temel
kuramlarını
araştıran bir bilim dalıdır. Kısaca, İŞ BİLİM
olarak adlandırılır. Amaç, Makinalı bir üretim
sisteminde çalışan insanın sağlığını koruyarak,
güvenliğini sağlamak; yapılan işin nicelik ve
niteliğini artırmaktır.
İSG POLİTİKASI GEREKLİLİKLERİ
Kuruluşun yapısına ve risklerinin boyutlarına
uygun olmalıdır.
Sürekli gelişme taahhüdü içermelidir.
En azından geçerli uygulanabilir yasalara ve
kuruluşla ilgili diğer gerekliliklere uyma
taahhüdünü içermelidir.
Dökümante
edilmeli,
uygulanmalı
ve
muhafaza edilmelidir.
Kişisel İSG zorunluluklarından haberdar
olmaları için tüm çalışanlara iletilmelidir.
İSG POLİTİKASI GEREKLİLİKLERİ
İlgili tarafların ulaşabilmesine açık olmalıdır.
Periyodik olarak gözden geçirilmelidir.
1-SOSYAL DİYALOG
- 4857 sayılı yeni iş yasasının yürürlüğe girmesi
ile yasal çerçevenin yenilendiği görülmektedir.
- Ancak, Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği
konusunda temel sorun, mevzuattan çok
uygulama
ve
denetim
sorunu
olarak
görülmektedir. Denetim kapsamındaki işyeriişletme sayısı ile denetim elemanlarının sayısal
orantısı göz önünde bulundurulduğunda yeterli
uzman personelin bulunduğunu söylemek ne
yazık ki mümkün değildir. Ayrıca denetim
elemanlarının ulaşım, araç-gereç gibi kıt
imkanları dikkate alınırsa, denetimlerin yetersiz
kalabildiğini söylemek mümkün olacaktır.
2- SOSYAL DİYALOG
Bir
çözüm
olarak,
ara
denetimlerin,
Üniversitelerarası bir iş sağlığı ve güvenliği
ekibi veya kurulu oluşturularak yapılması
düşünülebilir.
Ara
denetimler,
sadece
işletmelerin bu konudaki eksikliklerini tespit
ederek eğitim yoluyla gidermeye yönelik
olacaktır. Esas denetimde ise verilen termin
içerisinde bakanlıktan görevli elemanların
gelerek teftişi-kontrolu sağlanır.
4857:MADDE 77
İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve
güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını
denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları
mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal
hak
ve
sorumlulukları
konusunda
bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği
eğitimini vermek zorundadırlar.
4857:MADDE 79
Bir işyerinin tesis ve tertiplerinde, çalışma
yöntem
ve
şekillerinde,
makine
ve
cihazlarında işçilerin yaşamı için tehlikeli olan
bir husus tespit edilirse, bu tehlike
giderilinceye kadar işyerlerini iş sağlığı ve
güvenliği bakımından denetlemeye yetkili iki
müfettiş, bir işçi ve bir işveren temsilcisi ile
Bölge Müdüründen oluşan beş kişilik bir
komisyon kararıyla, tehlikenin niteliğine göre
iş tamamen veya kısmen durdurulur veya
işyeri kapatılır.
3- SOSYAL DİYALOG
4857 sayılı kanunun Beşinci Bölümünde İş
Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Madde 77 ve
Madde 79’da üniversitelerin daha etkin rol
alması uygun olacaktır. Buna ek olarak, Ayrıca,
3 taraflı sosyal diyalogun koşullarının
oluşturulmasında tarafsız bir kurum olarak
üniversite daha etkin rol alabilir.
4- SOSYAL DİYALOG
Ülkemizdeki sosyal diyaloğun öncelikle
tanımı ve çerçevesinin iyi belirlenmesi
gerekmektedir.
5- SOSYAL DİYALOG
SSK İl Müdürlüğü istatistiklerine
göre; 2003 yılında kayseri de kayıtlı iş
kazası sayısı 3007 iken 2004 yılında
kayıtlı iş kazası sayısı 3511 olarak
gerçekleşmiştir.
SONUÇ
ÜLKEMİZ ALT YAPISININ BİRAN ÖNCE
KANUNA UYGUN HALE GETİRİLMESİYLE;
EN DEĞERLİ KAYNAK OLAN İNSAN VE ZAMAN;
DAHA VERİMLİ VE ETKİN
DEĞERLENDİRİLEREK ÜLKEMİZİN EKONOMİSİ
ÇOK DAHA İYİ DÜZEYLERE ULAŞACAKTIR.
BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…
Download