OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

advertisement
11­10­2017
Gönderici
İrtibat Bilgileri
İş Geliştirme Departmanı
[email protected]
İlgili Ürünler
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
İş sağlığı ve iş güvenliği sanayileşme sonrası iş yerlerinde yaşanan kazalar ve ortaya çıkan meslek hastalıkları nedeniyle
maddi ve manevi kayıpların yaşanmasıyla beraber ortaya çıkmış ve gün geçtikçe önem kazanmakta olan bir alandır.
Günümüzde Devlet, Sivil Toplum Örgütleri, çalışanlar ve toplum tarafında işyerlerinde sağlıklı ve emniyetli bir çalışma
ortamının hazırlanması kuruluşlardan beklenmektedir.
Ne zaman gereklidir?
Çalışma hayatını etkileyen pek çok risk vardır ve bu riskler hem çalışanı hem işvereni hem de ekonomiyi olumsuz yönde
etkilediği bilinen bir gerçektir. Organizasyonlar, iş kazaları ve meslek hastalıklarından kaynaklanan maddi ve manevi
zararları en aza indirmek için iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını daha kapsamlı ve sistematik olarak ele almak
durumunda kalmaktadırlar. Uluslararası şartlara , ve yasal gereksinimlere uygunluğun zorunlu olmasıyla birlikte,
organizasyonlar etkin bir iş sağlığı ve güvenliği sisteminin, finansal değerlere, üretime, dağıtıma, pazarlamaya, halkla
ilişkilere, kurum imajına ve çalışanlara olan katkılarını da görmek ve ölçmek istemektedirler İşyerlerinde işlerin
gerçekleştirilmesi esnasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkenlerden
korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla sistemli ve bilimsel bir şekilde tehlikelerin ve risklerin
belirlenmesi ve bu tehlikelere ve risklere yönelik önlemlerin alınması çalışmalarının gerçekleştirildiği yaklaşıma İş Sağlığı
ve Güvenliği Yönetim Sistemi denir.
Bu bağlamda 1996 yılında ortaya BSI tarafında oluşturulan BS 8800 standardından sonra uluslararası kimi İSG kurumları
ile bağımsız denetim firmalarının katkıda bulunmasıyla 1999 yılında oluşturulan OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sistemi ile Kuruluşlar, faaliyetleri ve çalışma ortamlarıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği tehlikelerini tanımlayarak,
risklerini değerlendirmekte; yasal gereklilikleri de dikkate alarak etkin risk kontrol yöntemlerini belirlemekte ve uygulamaya
sokmaktadırlar. Aşağıdaki adımlar ile OHSAS 18001 İSGYS kurulabilir.
• İSG Risk Değerlendirme Eğitimi Düzenlenmesi, • Proje lideri ve ekibi ile birlikte İSG sistem yapısının oluşturulması, • İSG politikasının belirlenmesi • İSG yasal gerekliliklerinin tespiti • Risk Değerlendirmelerinin ve tehlikeli iş analizlerinin yapılarak risk kontrol yöntemlerinin belirlenmesi ve uygulama
planının oluşturulması • İSG hedeflerinin ve yönetim programının oluşturulması • İSG görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi, • İSG kontrol prosedürlerinin oluşturulması • Acil durum prosedür ve planlarının oluşturulması • Performans ölçüm ve izleme yöntemlerinin belirlenmesi • İSG kaza, olay ve uygunsuzluk raporlama sistematiğinin belirlenmesi • İSG Dokümantasyonun hazırlanması ve uygulamaya dönük geliştirilmesi • İç Denetimleri yerine getirecek denetçi ekibinin oluşturulması, • İç Denetçi Eğitiminin verilmesi • İç denetimlerin yerine getirilmesi, raporlanması ve düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesi belgelendirme
öncesi iç denetim yapılması şeklindedir. • Gözden Geçirme Toplantısının yapılması ile tam bir yönetim çevriminin gerçekleştirilmesi 
Download