Uploaded by User7266

Anadolu Uygarlıkları

advertisement
İLK ÇAĞ’DA
ANADOLU
UYGARLIKLARI
Hititler,Frigyalılar,Lidyalılar,
Urartular,İyonyalılar
İÇİNDEKİLER
1)İlk Çağ’da Anadolu Uygarlıkları
2)Hititler
3)Frigler
4)Lidyalılar
5)Urartular
6)İyonlar
7)Kaynakça
İlk Çağ’da Anadolu Uygarlıkları
HİTİTLER
İYONYALILAR
FRİGYALILAR
İLK ÇAĞ
ANADOLU
UYGARLIKLARI
URARTULAR
LİDYALILAR
İlk Çağ’da Anadolu Uygarlıkları
Anadolu, coğrafi konumu,iklimi ve doğal
kaynaklarının zenginliği bakımından her devirde insanların ilgisini çekmiştir.Bu yüzden
ilk çağlardan beri yerleşim merkezi ve uygarlıkların beşiği olmuştur.
2)Hititler
• M.Ö 2000 yıllarında Anadolu’ya gelerek Kızılırmak çevresinde
devlet kurmuşlardır.
• Başkentleri Hattuşaş ( Boğazköy) şehridir. Çorum
yakınlarındadır.
• Hititliler Suriye’yi ele geçirmek için Mısırlılarla savaşmışlardır.Bu
savaşın sonunda iki devlet
arasında Kadeş Antlaşması imzalandı.
• Kadeş Antlaşması (M.Ö 1280) Dünya tarihinde iki devlet
arasında yapılan ilk antlaşmadır.
• Hitit Devleti M.Ö 1200 yılında Anadolu’ya gelen Frigyalılar
tarafından yıkıldı.
Coğrafi Yapısı

Kızılırmak Nehri’nin çizdiği yay içerisine
yerleşmişlerdir.
3)Frigler
•M.Ö 1200 yıllarında Hititlerin yıkıldığı bölge üzerinde ve Ankara
,Eskişehir ,Afyon dolaylarında devlet kurdular.
•Devletin başkenti Ankara’nın Polatlı ilçesi yakınlarındaki Gordion
şehridir.
•Frigyalılar krallarına Midas unvanı verirlerdi.
•Tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır.Tarım ve hayvancılıkla ilgili
sert kanunlar koymuşlar tarıma ve hayvancılığa zarar verenleri
şiddetle cezalandırmışlardır.
•Frigyalılar M.Ö 7.yüzyılda Kafkaslardan Anadolu’ya gelen Lidyalılar
tarafından yıkılmıştır.
Coğrafi Yapısı

Frigler Anadolu’da Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar arasında kalan
bölgede yaşamışlardır. Sakarya Irmağı ile Büyük Menderes'in yukarı çığırları
arasında kalan bölgededir.
4)Lidyalılar
· Gediz ve Büyük Menderes ırmakları arasında kurulmuştur.
· Kral Giges zamanında bağımsız bir devlet kurmuşlardır.
· Başkentleri Şard şehridir.( Bugünkü Manisa-Salihli yakınlarındadır.)
· Ticaretle uğraşmışlardır.Kral Giges Efes’ten başlayıp
Mezopotamya’ya kadar uzanan Kral Yolu’nu yaptırmıştır.
· Ticaretteki bu gelişmeler nedeniyle Lidyalılar tarihte ilk kez parayı
icat ettiler.
· Lidyalılar M.Ö 547 yılında Anadolu’yu işgal eden Persler tarafından
yıkıldılar.
Coğrafi Yapısı

Lidya uygarlığı toprakları. Yer olarak kabaca Anadolu'nun batısıdır.
Esas olarak Gediz (Hermos) Irmağı ve Küçük Menderes (Kaistos)
Irmaklarının vadilerini kapsayan bölgedir. Kuzeyinde Mysia, güneyinde Karia, doğusunda Frigya, batısında ise Ionia bölgeleri
bulunmaktadır.
Resimler
5)Urartular
· M.Ö 900 yılında Doğu Anadolu’da kuruldu.
· Başkenti Tuşpa(Van) şehridir.
· Maden işlemeciliğinde ilerlemişlerdir.
· Tarımla ve hayvancılıkla da uğraşmışlardır.Van ovasını sulamak için yaptıkları
su kanalları günümüzde bile kullanılmaktadır.
· Urartu Devleti M.Ö 600 yılında Medler tarafından yıkılmıştır.
Urartu Devleti Doğu Anadolu'da yaşamış ilkçağ ulusudur,
en parlak döneminde (M.Ö. IX. yy.) Hazar Denizi'nden
Malatya'ya kadar uzanan alanda egemenlik sürüyordu.
Başkenti Tuşpa (Van) idi. Devletin kuzey sınırları Erzurum
ve Erzincan'a, güney sınırlarıysa Musul ve Halep'e kadar
uzanıyordu. O yıllarda Ön Asya'nın büyük devleti olan Asur
Devleti, Urartuların bağımsızlığını tanımak zorunda kaldı.
Coğrafi Yapısı

Urartu Devleti, Doğu Anadolu, sıra dağlarının birbirine çok fazla yaklaşıp
sıklaştığı ve aynı zamanda doğuya gidildikçe yükseltilerinin artığı, arızalı bir
bölgede kurulmuştur. Bugünkü Doğu Anadolu’dan daha geniş bir arazisi
vardı.
Yüksek Ermeni Yaylasına, İran da Zagros Sıradağlarına, Urumiye Gölü
platosuna kadar uzanırdı.Anadolu da Maraş civarında, Güneydoğu Torosları
kavisinin dış etekleri, batıda Kızılırmak ile Fırat arasındaki su bölümü çizgisi,
Kuzeyde Karadeniz Dağlarının güney eteklerini takip ederek Bayburt Ovasını
içine aldıktan sonra güneye dönen bir çizgi teşkil eder. Ekilebilir bereketli
topraklar, vadilerde ve ovalardadır. Dağlar, demir, bakır madenleri ve yapı
taşları bakımından zengindir. Etekleri ise orman ve otlaklarla kaplıdır. Bu
doğal koşullar, özellikle hayvancılığı ve zanaatçılığı destekliyordu.
6)İyonlar
· M.Ö 1200 yıllarında Yunanistan’dan göç ederek Ege kıyılarına yerleşen
Akalar tarafından kuruldu.
· Akalar Ege kıyılarında 12 ayrı şehir kurmuşlar ve şehir devletleri
halinde yaşamışlardır.
· En önemli İyon şehirleri İzmir,Efes,Milet,Foça’dır.
· Her şehrin başında ayrı bir kral bulunuyordu.Bundan dolayı hiçbir
zaman güçlü bir krallık kuramamışlar ve ayrı ayrı şehir devletleri
halinde yaşamışlardır.Siyasi birlik yoktur.
· İyonyalılar denizcilikte ileri gitmişlerdir.Ancak zamanla
Lidyalıların,Perslerin ve Romalıların egemenliğine girerek
kaybolmuşlardır.
KAYNAKÇA
https://slideplayer.biz.tr/slide/11090812/
Download