BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA CEPHELER Çanakkale Cephesi: İtilaf

advertisement
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA CEPHELER
Çanakkale Cephesi: İtilaf Devletleri tarafından açılmıştır. Amaçları: Rusya'ya yardım
ulaştırarak savaşa devam etmesini sağlamak ve İstanbul'u alarak Osmanlı'yı savaş dışı bırakmaktır.
Yapılan mücadeleler sonucunda İtilaf Devletleri büyük bir yenilgiye uğratılmıştır.
Kafkas Cephesi: Enver Paşa idaresinde Kafkasları ele geçirerek Orta Asya Türkleri ile
bağlantı kurmak amacıyla açılmıştır. Sarıkamış harekatı denilen bu taarruzda başlangıçta kolay
ilerlenmesine rağmen ağır kış şartları nedeniyle yaklaşık 90.000 Osmanlı askeri donarak ölmüş ve
Osmanlı ordusu yenilgiyle uğratılmıştır.
Kanal Cephesi: Almanya’nın isteği ile İngiltere’nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek
için Osmanlı tarafından açılmıştır. Osmanlı ordusu başarılı olamayınca cepheden geri çekilmiştir.
Irak Cephesi: İngilizler Kanal cephesinden sonra Rusya’ya Kafkasya üzerinden yardım etmek
ve Irak petrollerini ele geçirmek için bu cepheyi açmıştır. Musul’a kadar ilerlemiştir. Osmanlı ordusu ilk
başlarda başarılı olsa da daha sonra çekilmek zorunda kalmıştır.
Suriye-Filistin Cephesi: Kanal cephesinde yenilen Osmanlı kuvvetleri İngilizlerin saldırıları
nedeniyle Suriye ve Filistin bölgelerinde savunma hattı kurmuştur. İngilizlerin savunma hattını yarması
üzerine Mustafa Kemal Paşa, emri altındaki 7. orduyu yok olmaktan kurtararak Halep’in kuzeyine
kadar çekilmeyi ve takip eden İngiliz birliklerini burada durdurmayı başarmış ve Mısak-ı Milli’nin Suriye
sınırını çizmiştir.
Hicaz-Yemen Cephesi: Osmanlı orduları bu cephelerde, kutsal yerleri korumak amacıyla
İngilizlere ve ayaklanan Araplara karşı savaşmıştır. Bu cephelerin Osmanlı toprakları ile bağlantısının
kesilmesinden sonra cephelerdeki askerler öldürülmüş ya da esir edilmiştir.
Galiçya, Makedonya ve Romanya Cepheleri: Osmanlı orduları bu cephelerde Rus, Rumen,
Sırp ve Fransız birliklerine karşı Bulgaristan ve Avusturya-Macaristan ordularıyla birlikte
savaşmışlardır. Rusya’nın savaştan çekilmesi sonucunda bu cephelerdeki savaşlar sona ermiştir.
Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
1) Taarruz Cepheleri:
a. ............................
b. ............................
2) Savunma Cepheleri:
a. ............................
b. ............................
c. ............................
3) Yardım Amaçlı Savaşılan Cepheler:
a. ...........................
b. ...........................
c. ...........................
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. “Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman
içinde yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar gelebilir.” Mustafa Kemal bu sözleri hangi
cephede söylemiştir?
.............................................................................................
2. Mustafa Kemal hangi cephelerde savaşmıştır? İlk savaştığı cephe hangisidir?
..............................................................................................
3. Sarıkamış harekatı hangi cephede gerçekleşmiştir?
...............................................................................................
4. Çanakkale Savaşı’nın sonuçları nelerdir?
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5. Kanal cephesinin açılma nedenleri nelerdir?
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Aşağıdaki ifadelerin yanına doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.
( ) Mustafa Kemal Kanal cephesinde savaşmıştır.
( ) Osmanlı’nın başarılı olduğu tek cephe Çanakkale cephesidir.
( ) Irak, Taarruz cephelerindendir.
( ) Kafkas cephesi başarı ile sonuçlanmıştır.
( ) Irak cephesi, İngiltere’nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek amacıyla açılmıştır.
Download