Pazarlama İlkeleri

advertisement
Pazarlama İlkeleri






Reklamın Amaçları, Çeşitleri ve Mamul
Reklamları
Reklam Araçlarının Seçimi, Reklam Planı ve
Seçimi
Reklam Bölümünün Organizasyonu
Reklamın Etkinliğinin Ölçümü
Reklamın Aleyhindeki ve Lehindeki Görüşler
Halkla İlişkiler

Reklam, “malların, hizmetlerin veya
fikirlerin, geniş kitlelere duyurulması ve
benimsetilmesi amacıyla, bir ücret
karşılığında, kişisel olmayan bir
biçimde sunurulmasıdır.”

1.
2.
3.
4.
Reklamın Amaçları
Yeni mamulü pazara sunmak veya yeni
Pazar bölümüne girmek
Satınalma güdülerine hitap ederek malı
geniş kitlelerin kullanmasını sağlamak
Firma imajı ve markaya bağlılık yaratmak
Firmayı ve malın özelliklerini anlatarak
satıcılar yardımcı olmak
5. Talep düzeyini korumak için, malın
kullanım zaman ve adetlerini
değiştirmek
6. Satışçıların ulaşamadığı kimselere
ulaşmak
7. Önyargıları, yanlış ve olumsuz
izlenimleri düzeltmek
8. Tüketicileri eğitmek
Reklamcılık Uygulaması açısından bazı
önemli sınıflandırmalar şunlardır:
1. Reklam İçeriği Bakımından
 Mamul Reklamı
 Kurumsal Reklam

2. Hedef Kitle Bakımından
 Tüketicilere yönelik reklam
 Aracılara yönelik reklam
3. Coğrafi Bakımdan
 Bölgesel reklam
 Ulusal reklam
 Uluslar arası reklam

4. Kullanılan araç bakımından
 Sözlü basın reklamı
 Yazılı basın reklamı
 Posta reklamı
 Açıkhava reklamı
Diğer bir sınırlandırmaya göre ise,
1 Öncü reklam
2.Rekabet edici reklam
3.Hatırlatıcı reklam

Reklam Araçlarını Seçimi,
Reklam Planı ve Mesajı

Reklam mesajlarını hedef kitlelere
ulaştıracak iletişim kanalları çok çeştli
olmakla beraber dört grupta
toplanabilir:





Reklam araçlarının seçiminde de, temel
olarak pazarlama yaklaşımını
benimsemek, hitap edilecek Pazar
veya hedef tüketiciden hareket etmek
gerekir.
1. Reklam ile ulaşılacak spesifik amaç
2. Bu işe ayrılacak bütçe
3. Hedef tüketicinin özellikleri
4. reklam araçları sayesinde hedef
ulaşabilme yeteneği

Reklam için ayrılan para ve araçların
maliyeti de araç seçimini etkiler.


Reklam Planı
Reklam Mesajı
Reklam Bölümünün
Organizasyonu ve Reklam
Ajansları

Reklamlar işletme tarafından
yapılabileceği gibi ajanslar tarafından
da yapılabilir.
Reklam Etkinliği
Ölçülmesi


1.Satış Etkinliği
2. İletişim Etkinliği
Reklam Aleyhindeki ve
Lehindeki Görüşler
1. Ekonomik Görüşler
-Fiyatları yükseltir.
-Kıt kaynaklarların israfıdır.
-Tekelci etkiler yaratır.
 2. Sosyal Görüşler
 Reklamlar halkı eğitir.
 3. Hukuki Görüşler

Halkla İlişkiler

Bir işletmenin toplumda kendisiyle ilgili
çeşitli çıkar grupları ile iyi ilişkiler
geliştirme, topluma yararlı faaliyetleri
konusunda bilgi vermek suretiyle bu
ilişkileri sürdürme çabalarıdır.
Halkla İlişkiler





Basın Danışmanlığı
Mamul tanırımı
Çeşitli kesimlerle ilişikleri geliştirme
Lobicilik yapma
Yatırımcılarla ilişkileri geliştirme




Halkla ilişkilerde kullanılabilen başlıca
üç kanal vardır.
1. İletişim araçları yoluyla mesaj
verilmesi
2. Hedef kitle ile iletişim kurulması
3. Kişisel iletişim kurmak
Download