16 — Gıda maddeleri üreten ve satan işyeri: Gıda

advertisement
— 16 —
Gıda maddeleri üreten ve satan işyeri: Gıda maddelerinin ham maddeden başlayarak
depolama, tasnif, işleme, değerlendirme, dayanıklı hale getirme, ambalajlama işlemlerinden bir
veya birkaçının yapıldığı ve her türlü ham, yarı mamul ve mamul gıda maddelerinin toptan veya
perakende dağıtım ve satışının yapıldığı ve bunların satış için depolandığı yerleri,
Toplu tüketim yeri: Gıda Maddelerinin Tekniğine uygun şekilde işlendiği, üretildiği ve aynı
mekanda tüketime sunulduğu yerleri,
Gıda işletmecisi: Ürettikleri gıda maddesinin, gıda mevzuatı şartlarına uygunluğundan sorum­
lu olan gerçek veya tüzel kişileri,
Sorumlu yönetici: Gıda mevzuatına uygun üretim yapmaktan, işverenle birlikte sorumlu olan
yetkiliyi,
Birincil üretim: Avlama, toplama, balıkçılık, hasat, sağım ve kesim öncesi hayvanların çiftlik­
te yetiştirilmesi dahil üretimi,
Hammadde: Gıda maddelerinin üretiminde kullanılan birincil üretimden elde edilen ürün, yarı
mamul veya mamul maddeleri elde etmek için kullanılan maddelerden her birini,
Gıda işlemeye yardımcı maddeler: Tek başına gıda bileşeni olarak kullanılmayan, belirli tek­
nolojik amaca yönelik olarak, hammadde gıda veya bileşenlerinin işlenmesi veya üretimi sırasında
kullanılan; son üründe, kendi veya türevlerinin kalıntılarının bulunması kaçınılmaz olan, ancak,
kalıntısı sağlık açısından risk oluşturmayan maddeleri,
Gıda katkı maddesi: Tek başına gıda maddesi olarak tüketilemeyen, gıda hammaddesi ve/veya
gıda işlemeye yardımcı madde olarak kullanılmayan, tek başına besleyici değeri olan veya olmayan;
seçilen teknoloji gereği, kullanılan işlem sırasında kalıntı veya türevleri, mamul maddelerde
bulunabilen, gıdaların hazırlanması, tasnifi, işlenmesi, ambalajlanması, taşınması, depolanması ve
dağıtımı sırasında gıda maddelerinin tat, koku, görünüş, yapı ve diğer niteliklerini korumak, düzelt­
mek veya istenmeyen değişikliklere engel olmak amacıyla, kullanımına izin verilen maddeleri,
Gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler: Gıda maddeleri ile temasta bulunan veya
bulunmak üzere imal edilen her türlü madde ve malzemeleri,
Günlük ve/veya servis dozu belirlenmiş bitki ekstraktlarından oluşan ürünler: Aktif bileşeni
standardize edilerek yoğunlaştırılmış, günlük ve/veya servis dozu belirlenmiş ve tamamen bitki eks­
traktlarından oluşan veya minimum yüzde yetmişini bitki ekstraktları oluşturan toz, tablet, kapsül,
şurup v.b. biçimde satışa sunulan ürünleri,
Özel beslenme amaçlı gıdalar: Özel bileşimlerine veya üretim proseslerine bağlı olarak, nor­
mal tüketim amaçlı gıdalardan açıkça ayırt edilebilen, beyan edilen özel beslenme amaçları için uy­
gun olan ve bu uygunluklarını belirtir şekilde piyasaya sunulan gıdaları,
Tıbbî amaçlı diyet gıdalar: Belli beslenme uygulamaları için hastaların diyetlerini düzenlemek
amacıyla, özel olarak üretilmiş veya formüle edilmiş ve tıbbi gözetim altında kullanılacak olan,
alışılmış gıda maddelerini veya bu gıda maddelerinin içinde bulunan belirli besin öğelerini veya
metabolitlerini vücuda alma, sindirme, absorbe etme, metabolize etme veya vücuttan atma
kapasitesi sınırlı, zayıflamış veya bozulmuş olan hastalar ya da diyet yönetimleri, yalnızca normal
diyetin modifikasyonu ile veya diğer gıdalarla ya da her ikisinin de birlikte kullanımı ile sağ­
lanamayan kişiler için hazırlanmış gıda maddelerini,
Gıda maddesi etiketi: Gıda maddesini tanıtıcı her türlü yazılı veya basılı bilgi, marka, damga
ve işaretleri içeren ve gıda ile birlikte sunulan veya ambalajında basılı bulunan tanıtım bilgilerini,
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı : 428)
Download