Medya Planlaması Medya Planlaması

advertisement
HAFTA I
Medya Nedir?
Günümüzde en çok telaffuz edilen kavramlardan biri olarak medya;
gazete, dergi, radyo, televizyon, internet gibi kitle iletişim araçlarının
tümünü kapsayan genel bir terim olarak kullanılmaktadır.
Bu anlamda medya kitle iletişiminde gerekli araçlarla bu hizmeti sunan
yapının bütününü ifade ettiği gibi bu iletişimin gerçekleştiği ortamın
bizatihi kendisini de ifade etmektedir.
Medyayı Nasıl Sınıflandıralım?
Temel Medya Sınıflandırması
Basılı Medya Türleri
Elektronik Medya Türleri
Dergiler
Televizyon (dijital platformlar,
uydu, kablolu yayın…)
Gazeteler
Radyo
Açık hava reklam panoları
İnternet
Doğrudan postalama
Mobil
Sarı sayfalar
Medya
Planlaması
Medya Planlaması
Verilmek istenen mesajın tanımlanan hedef kitleye en etkin
şekilde ulaştırılabilmesi için yürütülen çalışmalar bütünü
olarak tanımlanır.
Doğru mecraya,
Doğru hedef kitleye,
Mesajın uygun sıklıkta ulaşmasını
sağlamak
Medya planlama, içine bir reklam mesajının yerleştirileceği kitle
iletişim aracının seçilme süreci, buna yönelik zaman ya da boşluğun
satın alınması ve reklam mesajının bu boşluk içerisinde yayınlanmasını
sağlamaktır.
Medya Planlama
«Bir markanın ya da hizmetin potansiyel tüketicisine reklamı
ulaştırmanın en iyi yolu nedir?»
Sorusuna yanıt verir.
Başarılı bir medya planlaması yapılmış çalışmalarda hangi başarılar
elde edilmiş olabilir?
Hedef kitlenin tümüne
ulaşılmış
Kampanyanın duyurulması
sağlanmış
Hedef kitle aktif hale geçmiş
Medya planlama operasyonu
için düşük harcamalar
yapılmış
Kampanya yeterli sıklıkta
mecralarda yer almıştır
Medya Planı Yapılırken;
Kar edebilmek için hedef kitlenin ne kadarına ulaşılması gerekli?
Reklamlar hangi ortamlara veya medya araçlarına yerleştirilmelidir?
Hedef kitle reklamı kaç kez görmelidir?
Reklam hangi günlerde ve zamanlarda gösterilmelidir?
Her bir ortama ne kadar bütçe ayrılmalıdır?
Sorularına yanıt aranmalıdır.
Pazarlama Kavramı ve
Medya Planlamasına
Olan Etkileri
Pazarlama
Pazarlama, temelde insanların ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya
yönelik bir değişim işlemidir.
Pazarlama, kişilerin ve örgütlerin amaçlarına uygun biçimde
değişimini sağlamak üzere malların, hizmetlerin ve düşüncelerin
yaratılmasını, fiyatlandırılmasını, dağıtılmasını ve satış çabalarını
planlama ve uygulama sürecidir.
Pazarlama
Kurumun misyonunu belirler veya tekrardan ortaya koyar
Planı
Markanın halihazırdaki pazarlama durumunu değerlendirir ve hem
firmanın içinde hem de çevresinde, pazarlama hedeflerinin
başarılmasına yardımcı olabilecek veya gizleyebilecek faktörleri
tanımlar
Açık, ölçülebilen, zaman sınırlı pazarlama hedefleri koyar
Bu hedefleri gerçekleştirmede kullanılacak stratejileri belirler
Tüm pazarlama aktiviteleri için bir bütçe öngörür ve ortaya koyar
Kurumsal Amaçlar
Kurumsal Hedefler
Kurumsal Strateji
Durum Analizi
Firma Bilgisi
Üretim
Pazarlama
Finans
Arge
Personel
Pazar Payı
Tahmin
Pazarlama Hedefleri
Pazar payı
Satış hacmi
Brüt kazanç
Fırsat
Pazarlama Stratejisi
Hedef Pazar
Ürün
Fiyat
Dağıtım
Tutundurma
Çevre Bilgisi
Tüketici
Ekonomin Durum
Devlet
Rekabet
Teknoloji
Pazar Yapısı
Tahmin
Pazarlama Planları
Yıllık – 6 aylık vb.
SONUÇ
HAFTA II
Kurumsal Amaçlar
Kurumsal Hedefler
Kurumsal Strateji
Durum Analizi
Firma Bilgisi
Üretim
Pazarlama
Finans
Arge
Personel
Pazar Payı
Tahmin
Pazarlama Hedefleri
Pazar payı
Satış hacmi
Brüt kazanç
Fırsat
Pazarlama Stratejisi
Hedef Pazar
Ürün
Fiyat
Dağıtım
Tutundurma
Çevre Bilgisi
Tüketici
Ekonomin Durum
Devlet
Rekabet
Teknoloji
Pazar Yapısı
Tahmin
Pazarlama Planları
Yıllık – 6 aylık vb.
SONUÇ
Medya Planlaması Öncesi Aktiviteler
Durum Analizi
Pazarlama probleminin
anlaşılması için:
• Toplam pazarın boyutu
ve pay dağılımı
• Satış geçmişi,
maliyetler ve kar
düzeyleri
• Dağıtım uygulamaları
• Reklamın kullanımı
• Olası tüketicilerin
tanımlanması
• Ürünün özellikleri
Pazarlama Planı
Pazarlama problemini
çözecek aktivitelerin
planlanması:
• Pazarlama amaçları
• Ürün ve bütçe stratejisi
• Kullanılacak pazarlama
karması unsurları
• Pazar bölümlemesi
Reklam Planı
Ürün tüketici ihtiyacını
nasıl karşılayabilir?:
• Ürün reklamlarda nasıl
konumlandırılacak
• Reklamın sayısı ve
boyutları
• Reklam kampanyasının
hedef kitlesi
• Reklam medyası
Medya Planlaması Öncesi Aktiviteler
Durum Analizi
Pazarlama Planı
Reklam Planı
Medya Amaçlarının Belirlenmesi
Pazarlama ve reklam amaç ve stratejilerini medyanın başarabileceği hedefler haline getirmek
Medya Stratejisinin Belirlenmesi
Medya hedeflerini, planlamacının, medya kullanımını ve seçimini kontrol edecek genel
prensiplere çevirmek
Temel Medya Sınıflarının Seçimi
Hangi medya sınıfı en iyi şekilde istenen kriterleri yerine getireceğinin belirlenmesidir.
Sınıflar İçinde Medya Seçimi
Hangi medya sınıfı en iyi şekilde istenen kriterleri yerine getireceğinin belirlenmesidir.
Sınıflar İçinde Medya Seçimi
Medya Kullanım
Kararları: Yayın
Medya Kullanım
Kararları: Basım
Medya Kullanım
Kararları: Diğer medya
• Program
sponsorluklarının
türü
• Erişim ve frekans
düzeyleri
• Zamanlama:
reklamların hangi ay
ve günde
gösterileceğine karar
verilmesi
• Reklam spotlarının
yerleşimi: program içi
veya programların
arası
• Gün ve aylara göre
gösterilecek reklam
sayıları
• Reklamların basılı
malzeme içine
yerleşimi
• Özel uygulamalar:
renk, sayfa,
katlamalı reklam
• Erişim ve frekans
düzeyleri
• Açık hava reklam
panoları
• Doğrudan posta ve
diğer medya ile ilgili
kararlar
• Etkileşimli medya
Download