12. amino asit sentezi ve karbonlarının metabolizması

advertisement
Tıbbi
BİYOKİMYA
Sorularla Konu Anlatımlı
Editör
Prof. Dr. Dildar KONUKOĞLU
İstanbulÜniversitesiCerrahpaşaTıpFakültesi
TıbbiBiyokimyaAnabilimDalı
Yardımcı Editörler
Prof. Dr. Z. Gülnur ANDİCAN
Prof. Dr. Hafize UZUN
İstanbulÜniversitesiCerrahpaşaTıpFakültesi
TıbbiBiyokimyaAnabilimDalı
NOBEL TIP KİTABEVLERİ
© 2017 Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti.
Tıbbi BİYOKİMYA Sorularla Konu Anlatımlı
Editör: Prof. Dr. Dildar KONUKOĞLU
ISBN: 978-605-335-242-6
5846 ve 2936 sa­yı­lı Fi­kir ve Sa­nat Eser­le­ri ya­sa­sı hükümleri ge­re­ğince her­han­gi bir bö­lü­mü, res­mi ve­ya ya­zı­sı,
ya­zar­la­rın ve ya­yın­la­yı­cı­sı­nın ya­zı­lı iz­ni alın­ma­dan tek­rar­la­na­maz, ba­sı­la­maz, kop­ya­sı çı­ka­rı­la­maz, fo­to­ko­pi­si
alı­na­maz ve­ya kop­ya an­la­mı ta­şı­ya­bi­le­cek hiç­bir iş­lem ya­pı­la­maz.
NOBEL TIP KİTABEVLERİ TİC. LTD. ŞTİ.
Millet Cad. No: 111 Çapa-İstanbul
Tel : (0212) 632 83 33
Faks : (0212) 587 02 17
DAĞITIM
Tel : (0212) 771 52 11 - (0212) 771 33 09
Faks: (0212) 771 52 03 - (0212) 771 06 18
Yayımcı:
Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti.
Millet Cad. No:111 34104 Fatih-İstanbul
Yayımcı Sertifika No
: 15710
Baskı / Cilt
: No-bel Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti.
Ömerli mevki İhsangazi Cad. Tunaboyu sk. No. 3 Arnavutköy – Hadımköy – İstanbul
Matbaa Sertifika No
:12565
Sayfa Tasarımı - Düzenleme : Nobel Tıp Kitabevleri
Kapak Tasarım
: Nobel Tıp Kitabevleri
Baskı Tarihi
: Eylül 2016 - İstanbul
EDİTÖRDEN
EDİTÖRDEN
15
alınmış
‘’ Tıbbi BİYOKİMYA
şan kitabımızda
her bölümSorularla
sonundaKonu
“Sıra Anlatımlı’’
sizde” başlığı al15 farklı
farklı üniversitemizden
üniversitemizden33
33hocamız
hocamıztarafından
tarafındankaleme
kaleme
kitabımızı
sizlereBİYOKİMYA
ulaştırmaktanSorularla
son dereceKonu
mutluAnlatımlı’’
ve gururluyuz.
Umuyor
diliyoruz
tıbbi biyokimya
tında
çoktanveşeçmeli
ve ki
açıklamalı
sorularlaalanında
bilgilerinizin
alınmış “Tıbbi
multidisipliner
yaklaşımla hazırladığımız
kitabımız,
kavramları
öğrenmenizi ve hastalıklarla ilişkili
pekişmesini
amaçladık.
kitabımızı sizlerebirulaştırmaktan
son derece mutlu
ve gu- temel
laboratuvar
testlerine
biyokimyasal
yaklaşımınızı
kolaylaştırır veBubecerilerinizi
arttırır. Farklıyazıları
bir bakış
kitabın hazırlanmasında
ile açısıyla
destek veren
rurluyuz. Umuyor
ve diliyoruz
ki tıbbi
biyokimya alanında
hocalarıma
ve arkadaşlarıma,
şükranlarımı
ve teşekmultidisiplinerkitabımızın
bir yaklaşımla
hazırladığımız
kitabımız,
te- tüm
hazırladığımız
en önemli
özelliği sorular
üzerinden
konuları
ele almamızdır.
Bu soruları
sözlü ve yazılıKitabın
başlangıcında
bana itici güç
mel kavramları
öğrenmenizi
ilişkili
lisans,
lisansüstü,
yurt içi ve ve
dışıhastalıklarla
tıpta uzmanlık
ve laboradoçentlik kürlerimi
sınavlarınısunarım.
düşünerek
titizlikle
hazırladık. Soruların
veren
sonrasında
bana destektablo
olan yardımcı
editörlerim
tuvar testlerine biyokimyasal
yaklaşımınızı
ve de
açıklamalarında
temel bilgilerin
yanı sıra kolaylaştırır
güncel bilgilere
yer veverdik
ve konularımızı
ve şekiller
ile
Prof.
Dr. Gülnur
ANDİCAN
Dr. Hafize
UZUN’a,
becerilerinizi arttırır.
Farklı birdiğer
bakışbir
açısıyla
hazırladığımız
zenginleştirdik.
Kitabımızın
özelliği,
temel biyokimya
konularının
yanı
sıra organveveProf.
fonksiyon
bazında
çalışma
akademik
hayatım
boyunca
manevi deskitabımızın klinik
en önemli
özelliği yaklaşımların
sorular üzerinden
hastalıklara
laboratuvar
da yerkonuları
almasıdır. 9tüm
bölüm
ve 60ve
konudan
oluşan
kitabımızda
her bölüm
teğini
her
zaman
yanımda
hissettiğim,
sabır
ele
almamızdır.
Bu
soruları
sözlü
ve
yazılılisans,
lisansüssonunda ‘’ Sıra sizde ‘’ başlığı altında çoktan şeçmeli ve açıklamalı sorularla bilgilerinizin pekişmesini amaçladık. ve anlayışla
tü, yurt içi ve dışı tıpta uzmanlık ve doçentlik sınavlarını beni destekleyen ve yol gösteren sevgili eşim Dr. M. Metin
Bu kitabın hazırlanmasında yazıları ile destek veren tüm hocalarıma ve arkadaşlarıma , sükranlarımı ve
düşünerek titizlikle hazırladık. Soruların açıklamalarında KONUKOĞLU’na, beni bugünlere yetiştiren canım annem
teşekkürlerimi sunarım. Kitabın başlangıcında bana itici güç veren ve sonrasında bana destek olan yardımcı
temel bilgilerin yanı sıra güncel bilgilere de yer verdik ve ve babama, akademik hayatımın gelişiminde destek olan ve
editörlerim Prof. Dr. Gülnur ANDICAN ve Prof. Dr. Hafize UZUN’a, tüm çalışma ve akademik hayatım boyunca
konularımızı tablo ve şekiller ile zenginleştirdik. Kitabımı- beni yetiştiren tüm hocalarıma ve bu kitabın basılmasında
manevi desteğini her zaman yanımda hissettiğim, sabır ve anlayışla beni destekleyen ve yol gösteren sevgili eşim Dr.
zın diğer bir özelliği, temel biyokimya konularının yanı sıra desteğini esirgemeyen Ersal BİNGÖL şahsında Nobel Tıp
M.
Metin
KONUKOĞLU’na,
beni bugünlere
canım Kitabevlerine
annem ve babama,
akademik teşekkür
hayatımınederim.
gelişiminde
organ
ve fonksiyon
bazında hastalıklara
klinikyetiştiren
laboratuvar
ve çalışanlarına
destek
olan
ve
beni
yetiştiren
tüm
hocalarıma
ve
bu
kitabın
basılmasında
desteğini
esirgemeyen
Ersal
BİNGÖL
yaklaşımların da yer almasıdır. 9 bölüm ve 60 konudan olu- Sevgi ile kalın,
şahsında Nobel Kitabevine ve çalışanlarına teşekkür ederim.
Sevgi ile kalın,
Prof. Dr. Dildar Konukoğlu
Prof. Dr. Dildar Konukoğlu
Eylül 2016 Cerrahpaşa-İstanbul
Eylül 2016 Cerrahpaşa-İstanbul
iii
GİRİŞ
Biyokimya, tüm canlıların yapısında yer alan kimyasal molekülleri ve canlının yaşamı boyunca sürüp giden kimyasal
olayları inceleyen, kelime anlamı olarak bio (canlı, yaşam) ve
kimya kelimelerinin birleşmesi ile oluşan bir yaşam bilimidir.
Biyokimya bilimi, bir taraftan canlı yapıyı meydana getiren
molekülleri, iyonları ve bunların canlı sistemdeki dağılışını
incelerken; diğer taraftan molekül ve iyonların canlı sistemdeki oluşumunu, uğradıkları kimyasal değişiklikleri ve metabolizma son ürünlerini ve bunların organizmadan uzaklaştırılmasını araştırır.
İsveçli bir kimyager olan Karl Scheele’nin 1700’lerin ortalarında bitki ve hayvan dokularının kimyasal bileşimi konusundaki çalışmaları, biyokimyanın ayrı bir disiplin halinde
kurulmasına neden olmuş ve biyokimyaya çok önemli katkılarda bulunmuştur. Biyokimya’ya 1800 yılları sonuna kadar
fizyolojik kimya, veya patolojik kimya adları da verilmiştir.
Biyokimya ifadesi ilk olarak 1903 yılında Alman kimyager
Carl Neuberg tarafından kullanılmıştır. Biyokimya tarihinin
önemli dönüm noktası, Wohler’in 1820 yıllarında laboratuvar
ortamında üreyi sentezlemesi olup, alanda en büyük atılımlar
1820’lerden sonra olmuştur. Louis-Nicolas Vauquelin, Pierre Jean Robiquet ve William Cumming Rose’nin amino
asitler konusundaki çalışmaları oldukça önemlidir. Arthur
Harden ve William John Young ile Embden Mayerhof’un,
karbohidratların ara metabolizmaları ve Hans Adolf Krebs
ve Fritz Albert Lipmann’ın trikarboksilik asit (1954 yılında nobel ödülü almıştır) ve üre döngüsü ve glioksalat metabolizmasına ait buluşları biyokimya alanında diğer dönüm
noktaları olmuştur. İkinci dünya savaşı sonrasında biyokimya alanında çok hızlı ve yoğun ilerlemeler kaydedilmiş
olup; çok hassas ve özgül yöntemlerin geliştirilmesi ile çok
küçük miktarlardaki biyolojik moleküllerin saflaştırılmasına ve yapılarının aydınlatılmasına olanak sağlanmıştır. 1953
yılında James Dewey Watson ve Francis Crick, DNA’nın
ikili sarmal yapısını aydınlatmış (1962 yılında nobel ödülü
almışlardır) ve Allan Maxam ve Walter Gilbert in geliştirdiği yöntemler (kimyasal dizileme) ile DNA’nın yapısı bütün
ayrıntıları ile belirlenmiştir. Son olarak ülkemiz bilim adamı
Aziz Sancar, DNA’ nın onarılması ile ilgili yaptığı çalışma-
lardan dolayı Paul Modrich ve Tomas Lindahl ile birlikte 2015 Nobel Kimya Ödülü ‘ne layık görülmüştür. A.Sancar
nükleotid kesim onarımı alanında buluşlar yapmış, Tomas
Lindahl ve Paul Modrich ise diğer DNA onarımı mekanizmaları olan baz kesim onarımı ve yanlış eşleşme onarımını
keşfetmişlerdir.
Hücre bir canlının yapısal ve işlevsel özellikler gösterebilen en küçük birimidir. İlk defa 1665 yılında Robert Hooke
tarafından mikroskopla tespit edilen hücrenin yapısı daha
sonraları elektromikroskop aracılığıyla daha ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Hücreler yapılarını oluşturan, membranenzimler ve organelleri sayesinde canlılıklarını sürdürürler.
Canlılığın devamı için enerjiye ihtiyaç vardır. Canlıların ana
yapıları başlıca karbonhidratlar (%5), yağlar (%10-20), proteinler (%50-60) ve nükleik asitlerden (%10-20) oluşmuştur.
Ayrıca miktar olarak çok az bulunmasına karşı hayati önemi
bulunan enzimler ve mineraller bulunur. Hücrenin enerji
ihtiyacı karbohidratlar gibi ve lipidlerden karşılanır. Proteinlerin yapısal rol oynar. Temel biyokimya, amino asitlerin,
protein ve enzimlerin, karbohidratların ve lipidlerin, pürin
ve pirimidinlerin, nükleik asitlerin, vitaminler ve porfirin bileşiklerinin, endokrin, parakrin ve otokrin regülasyonda yer
alan moleküllerin, elektrolitler ve eser elementlerin yapı, sentez, yıkım, sindirim, emilim ve atılım metabolizmalarını ve
enerji yollarını inceler. Diğer taraftan sağlığın temeli, normal
biyokimyasal olaylardır. Klinik biyokimya, sağlık ve hastalıktaki biyokimyasal mekanizmaları, hastalıkların önlenmesi,
tanı, ayırıcı tanı, prognoz ve tedavinin izlenmesinde; çeşitli
vücut materyallerinin (sıvılar, dokular, hücreler ve vücut salgılarının) çeşitli kimyasal ve moleküler biyolojik yöntemler
ve organ fonksiyon testleri aracılığı ile incelenmesini kapsar.
Tüm hastalıklar moleküllerin ve kimyasal reaksiyonların
anormallikleri sonucunda ortaya çıkar. Bu nedenle her hastalığın bir biyokimyasal temeli bulunmaktadır.
Multidisipliner bir bilim olan biyokimya, moleküler biyoloji, toksikoloji, immunoloji, mikrobiyoloji, endokrinoloji,
fizyoloji, farmakoloji, epidemiyoloji gibi bilim dalları ile iç
içe olup bu alanlara katkı sağlamakta ve aynı zamanda bu
alanlardan yararlanmaktadır.
v
İÇİNDEKİLER
BÖLÜM I
BİYOKİMYAYA GİRİŞ VE HÜCRE . . . . 1
BÖLÜM II
BİYOMOLEKÜLLERİN YAPISI . . . . . 43
1. BİYOMOLEKÜLLER, KİMYASAL BAĞLAR
VE REAKSİYONLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Prof. Dr. Ufuk ÇAKATAY
5. AMİNO ASİTLER: YAPI VE FONKSİYON . . . . 45
Prof. Dr. Eser SÖZMEN
1.1
1.2
1.3
BİYOMOLEKÜLLERİN GENEL VE
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ . . . . . . . . . . . . . . . 4
ÇÖZELTİLER VE TEMEL HESAPLAMALAR . . . . 10
BİYOKİMYASAL ANALİZ TEKNİKLERİ . . . . . . 12
5.1
5.2
AMİNO ASİT YAPISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
AMİNO ASİTLERİN KİMYASAL
REAKSİYONLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
6. PROTEİNLER: YAPI VE İZOLASYON
YÖNTEMLERİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Prof. Dr. N. Sema GENÇ
2. BİYOLOJİK ÖRNEKLER VE
LABORATUVAR HATA KAYNAKLARI . . . . . . 15
Doç. Dr. Pınar ATUKEREN
2.1
2.2
7. GLOBULER PROTEİNLER . . . . . . . . . . . . . . 61
Prof. Dr. Fatma TANELİ
BİYOLOJİK ÖRNEKLERİN ALINMASI
VE TRANSPORTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
LABORATUVAR HATA KAYNAKLARI . . . . . . . 19
3. HÜCRE, MEMBRAN VE TRANSPORT . . . . . . 25
Doç. Dr. A. Ata ALTURFAN
3.1
3.2
3.3
HÜCRE YAPISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
MEMBRAN YAPISI VE TRANSPORT . . . . . . . . 29
APOPTOZ VE NEKROZ . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4. SU VE pH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Prof. Dr. İ. Murat BOLAYIRLI
4.1
4.2
SUYUN YAPISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
pH KAVRAMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
SIRA-SİZDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
6.1
6.2
PROTEİNLERİN YAPISI . . . . . . . . . . . . . . . . 54
PROTEİNLERİN İZOLASYON YÖNTEMLERİ . . . 58
7. 1 HEMOGLOBİN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1.2 HEMOGLOBİN VE OKSİJEN
TRANSPORTU . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1.3 HEMOGLOBİNOPATİLER . . . . . . . . .
7.2 MİYOGLOBİN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
63
65
65
8. FİBRÖZ PROTEİNLER . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Prof. Dr. Z. Günnur DİKMEN
8.1
8.2
KOLLAJEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
ELASTİN VE KERATİN . . . . . . . . . . . . . . . . 72
9. ENZİM YAPISI VE KİNETİĞİ . . . . . . . . . . . . . 75
Prof. Dr. Nevin İLHAN
vii
viii
İÇİNDEKİLER
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
ENZİMLERİN YAPI, FONKSİYON VE
ETKİ MEKANİZMALARI . . . . . . . . . . . . . . .
ENZİMATİK MEKANİZMALAR VE İLİŞKİN
TERMODİNAMİK KAVRAMLAR . . . . . . . . . .
KOENZİMLER, KOSUBSTRATLAR VE
KOFAKTÖRLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KİMYASAL REAKSİYONLARIN KİNETİĞİ . . . .
ENZİMATİK REAKSİYONLARIN HIZINI
ETKİLEYEN FAKTÖRLER . . . . . . . . . . . . . . .
ENZİM AKTİVİTESİNİN DÜZENLENMESİ . . . .
76
81
84
87
91
97
10. KARBOHİDRATLAR: YAPI VE FONKSİYON . . 105
Prof. Dr. Güler BUĞDAYCI
11. LİPİDLER: YAPI VE FONKSİYON . . . . . . . . . 111
Prof. Dr. Asım ÖREM
Prof. Dr. Birgül VANİZOR KURAL
Yard. Doç. Dr. Fulya BALABAN YÜCESAN
SIRA-SİZDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
BÖLÜM III
BİYOMOLEKÜLLERİN
METABOLİZMASI . . . . . . . . . . . 123
12. AMİNO ASİT SENTEZİ VE KARBONLARININ
METABOLİZMASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Prof. Dr. Eser SÖZMEN
12.1
12.2
AMİNO ASİTLERİN SENTEZİ . . . . . . . . . . . 126
AMİNO ASİTLERİN KARBON İSKELETLERİNİN
METABOLİZMASI VE METABOLIZMA
BOZUKLUKLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
13. AMİNO ASİTLERDEN SENTEZLENEN ÖZEL
ÜRÜNLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Prof. Dr. Ferhan GİRGİN SAĞIN
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
14.1 AMİNO ASİTLERİN AMİNO GRUPLARININ
METABOLİZMASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
14.2 ÜRE SENTEZİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
TRİPTOFANDAN SENTEZLENEN
MOLEKÜLLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
TİROZİNDEN SENTEZLENEN MOLEKÜLLER . 141
GLUTAMATTAN SENTEZLENEN
MOLEKÜLLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
GLİSİNDEN SENTEZLENEN MOLEKÜLLER . . 144
ARJİNİNDEN SENTEZLENEN MOLEKÜLLER . 145
HİSTİDİNDEN SENTEZLENEN MOLEKÜLLER . 146
BİYOJEN AMİNLER . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
14. AMİNO ASİTLERİN AMİNO GRUPLARININ
METABOLİZMASI VE ÜRE DÖNGÜSÜ . . . . . 149
Prof. Dr. Tülay AKÇAY
15. GLUKOZ METABOLİZMASI: GLİKOLİZ,
GLUKONEOJENEZ VE GLİKOJEN . . . . . . . . 157
Prof. Dr. Remise GELİŞGEN
15.1 GLİKOLİZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
15.2 GLUKONEOJENEZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
15.3 GLİKOJEN METABOLİZMASI . . . . . . . . . . . 174
16. GALAKTOZ, FRUKTOZ VE PENTOZ
METABOLİZMASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Prof. Dr. Uzay GÖRMÜŞ
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
GALAKTOZ METABOLİZMASI . . . . . . . . . . 186
FRUKTOZ METABOLİZMASI . . . . . . . . . . . 188
PENTOZ FOSFAT YOLU
(HEKSOZ MONOFOSFAT YOLU) . . . . . . . . . 189
URONİK ASİT YOLU VE PENTOZÜRİLER . . . . 191
DİĞER KARBOHİDRAT BİLEŞİKLERİ . . . . . . 193
17. LİPİD METABOLİZMASI . . . . . . . . . . . . . . . 195
Prof. Dr. Asım ÖREM
Prof. Dr. Birgül VANİZOR KURAL
Yard. Doç. Dr. Fulya BALABAN YÜCESAN
17.1 YAĞ ASİDİ METABOLİZMASI . . . . . . . . . . . 196
17.1.1 YAĞ ASİDİ SENTEZİ . . . . . . . . . . . . 196
17.1.2 EİKOSANOİDLER . . . . . . . . . . . . . 199
17.1.3 YAĞ ASİDİ YIKIMI . . . . . . . . . . . . . 200
17.1.4 KETON CİSİMLERİ METABOLİZMASI . 204
17.2 TRİAÇİLGLİSEROL METABOLİZMASI . . . . . . 205
17.3 FOSFOLİPİD VE SFİNGOLİPİD
METABOLİZMASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
17.4 KOLESTEROL METABOLİZMASI . . . . . . . . . 210
17.5 SAFRA ASİTLERİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
17.6 LİPOPROTEİNLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
17.6.1 LİPOPROTEİN VE APOPROTEİNLERİN
YAPI VE ÖZELLİKLERİ . . . . . . . . . . 216
17.6.2 LİPOPROTEİNLERİN METABOLİZMASI219
18. KARACİĞER YAĞLANMASI VE
DİSLİPİDEMİLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Prof. Dr. Dildar KONUKOĞLU
18.1 KARACİĞER YAĞLANMASI . . . . . . . . . . . . 226
18.2 DİSLİPİDEMİLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
19. TRİKARBOKSİLİK ASİT (SİTRİK ASİT)
DÖNGÜSÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Prof. Dr. Remise GELİŞGEN
İÇİNDEKİLER
20. ELEKTRON TRANSPORT ZİNCİRİ VE
OKSİDATİF FOSFORİLASYON . . . . . . . . . . . 243
Prof. Dr. Hafize UZUN
20.1
20.2
20.3
ELEKTRON TRANSPORT ZİNCİRİNİN
ÖZELLİKLERİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
ATP SENTEZİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
ETZ İNHİBİTÖRLERİ . . . . . . . . . . . . . . . . 249
21. HEM METABOLİZMASI . . . . . . . . . . . . . . . 251
Prof. Dr. Hafize UZUN
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
PORFİRİNLERİN YAPI VE FONKSİYONLARI . . 252
HEM SENTEZİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
PORFİRİYALAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
HEM KATABOLİZMASI . . . . . . . . . . . . . . . 260
HİPERBİLİRUBİNEMİLER . . . . . . . . . . . . . 263
22. ENZİMLER VE KLİNİK ÖNEMİ . . . . . . . . . . . 269
Prof. Dr. Necip İLHAN
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5
22.6
22.7
KLİNİK TANIDA PLAZMA ENZİMLERİ . . . . . 270
KAS HASTALIKLARI VE ENZİMLER . . . . . . . 272
KARACİĞER HASTALIKLARI VE ENZİMLER . . 275
PANKREAS HASTALIKLARI VE ENZİMLER . . . 279
KEMİK HASTALIKLARI VE ENZİMLER . . . . . 283
KLİNİK TANIDA KULLANILAN DİĞER
ENZİMLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
KLİNİK LABORATUVARLARDA ENZİMLERİN
TAYİNİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
26. DNA: YAPI, REPLİKASYON VE HASAR
ONARIMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Prof. Dr. Z. Günnur DİKMEN
Doç. Dr. Gülnihal KULAKSIZ ERKMEN
26.1
26.2
26.3
26.4
23.1 SERBEST RADİKALLER . . . . . . . . . . . . . . . 290
23.2 ANTİOKSİDANLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
24. KSENOBİYOTİK BİYOKİMYASI . . . . . . . . . . 295
Prof. Dr. Güler BUĞDAYCI
DNA YAPISI VE REPLİKASYON . . . . . . . . . . 322
PROKARYOTLARDA DNA REPLİKASYONU . . 325
ÖKARYOTLARDA DNA REPLİKASYONU . . . . 327
DNA HASARLARI VE ONARIM
MEKANİZMALARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
27. GEN EKSPRESYONU VE GENETİK
HASTALIKLARIN MOLEKÜLER TEMELİ . . . . 335
Doç. Dr. İncilay LAY
27.1
27.2
27.3
27.4
RNA - SENTEZİ, İŞLENMESİ VE
DÜZENLENMESİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
PROTEİN SENTEZİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
GEN EKSPRESYONUN DÜZENLENMESİ . . . . 344
GENETİK HASTALIKLARIN MOLEKÜLER
TEMELİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
SIRA-SİZDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
BÖLÜM V
HORMON BİYOKİMYASI VE
METABOLİZMANIN
ENTEGRASYONU . . . . . . . . . . . 351
23. SERBEST RADİKAL BİYOKİMYASI . . . . . . . . 289
Prof. Dr. Elif ÖZEROL
ix
28. HORMONLAR: YAPI VE ETKİ
MEKANİZMALARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
Prof. Dr. Sebahat ÖZDEM
24.1 KSENOBİYOTİK METABOLİZMASI . . . . . . . . 296
24.2 KSENOBİYOTİKLERİN BİYOMEDİKAL ÖNEMİ 298
SIRA-SİZDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
28.1 HORMONLARIN YAPISI VE
SINIFLANDIRILMASI . . . . . . . . . . . . . . . . 354
28.2 HORMONLARIN SENTEZİ . . . . . . . . . . . . . 357
28.3 HORMON RESEPTÖRLERİ VE HORMON ETKİ
MEKANİZMALARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
BÖLÜM IV
MOLEKÜLER GENETİK . . . . . . . . 305
29. HİPOTALAMUS VE HİPOFİZ
HORMONLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
Prof. Dr. Sebahat ÖZDEM
25. NÜKLEOTİDLER : YAPI VE METABOLİZMA . 307
Prof. Dr. Tülay AKÇAY
25.1
25.2
25.3
NÜKLEOTİDLERİN YAPISI VE METABOLİK
ÖNEMİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
PÜRİN NÜKLEOTİDLERİNİN
METABOLİZMASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
PİRİMİDİN NÜKLEOTİDLERİNİN
METABOLİZMASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
29.1 HİPOTALAMUS HORMONLARI . . . . . . . . . 370
29.2 HİPOFİZ HORMONLARI . . . . . . . . . . . . . . 372
30. TİROİD VE PARATİROİD HORMONLARI . . . 379
Prof. Dr. Z. Gülnur ANDİCAN
30.1 TİROİD HORMONLARI . . . . . . . . . . . . . . . 380
30.2 PARATİROİD HORMON . . . . . . . . . . . . . . 386
30.3 KALSİTONİN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
x
İÇİNDEKİLER
31. ADRENAL BEZ HORMONLARI . . . . . . . . . . 391
Prof. Dr. Z. Gülnur ANDİCAN
31.1 ADRENAL KORTEKS HORMONLARI . . . . . . 392
31.2 ADRENAL MEDULLA HORMONLARI . . . . . . 398
32. GONAD HORMONLARI . . . . . . . . . . . . . . . 403
Prof. Dr. Z. Gülnur ANDİCAN
32.1 ERKEK GONAD HORMONLARI . . . . . . . . . . 404
32.2 KADIN GONAD HORMONLARI . . . . . . . . . 407
33. PANKREAS VE GASTROİNTESTİNAL SİSTEM
HORMONLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
Doç. Dr. Savaş GÜZEL
33.1 PANKREAS HORMONLARI . . . . . . . . . . . . 414
33.1.1 İNSULİN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
33.1.2 GLUKAGON . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
33.1.3 SOMATOSTATİN VE PANKREATİK
POLİPEPTİD . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
33.2 GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HORMONLARI . 418
34. METABOLİZMANIN ENTEGRASYONU . . . . . 423
Prof. Dr. Gülden BURÇAK
34.1
34.2
34.3
TOKLUKTA METABOLİZMA . . . . . . . . . . . . 424
AÇLIKTA METABOLİZMA . . . . . . . . . . . . . 428
STRESTE METABOLİZMA . . . . . . . . . . . . . 432
34.3.1 STRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
34.2.2 STRES ve HORMONLAR . . . . . . . . . . 436
35. DİYABETES MELLİTUS . . . . . . . . . . . . . . . . 439
Prof. Dr. Gülden BURÇAK
35.1
35.2
35.3
35.4
TİP 1 DİYABET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
TİP 2 DİYABET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
İNSÜLİN DİRENCİ VE METABOLİK SENDROM 442
DİYABET KOMPLİKASYONLARI VE DİYABET
TANISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
SIRA-SİZDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
BÖLÜM VI
VİTAMİN, ELEMENT, SU VE ELEKTROLİT
METABOLİZMASI VE BESLENME
BİYOKİMYASI . . . . . . . . . . . . . 457
36. VİTAMİN BİYOKİMYASI . . . . . . . . . . . . . . . 459
Prof. Dr. Hafize UZUN
36.1 VİTAMİNLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
VE YAPILARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
36.2
36.3
36.4
SUDA ERİR VİTAMİNLER . . . . . . . . . . . . . 461
36.2.1 B1 VİTAMİNİ . . . . . . . . . . . . . . . . 461
36.2.2 B2 VİTAMİNİ . . . . . . . . . . . . . . . . 462
36.2.3 B3 VİTAMİNİ . . . . . . . . . . . . . . . . 463
36.2.4 B5 VİTAMİNİ . . . . . . . . . . . . . . . . 464
36.2.5 B6 VİTAMİNİ . . . . . . . . . . . . . . . . 464
36.2.6 BİYOTİN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465
36.2.7 FOLİK ASİT . . . . . . . . . . . . . . . . . 466
36.2.8 B12 VİTAMİNİ . . . . . . . . . . . . . . . 467
36.2.9 C VİTAMİNİ . . . . . . . . . . . . . . . . . 469
YAĞDA ÇÖZÜNEN VİTAMİNLER . . . . . . . . . 470
36.3.1 A VİTAMİNİ . . . . . . . . . . . . . . . . . 470
36.3.2 D VİTAMİNİ . . . . . . . . . . . . . . . . . 473
36.3.3 K VİTAMİNİ . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
36.3.4 E VİTAMİNİ (TOKOFEROL) . . . . . . . 476
VİTAMİN BENZERİ BİLEŞİKLER (VİTAJENLER) . 478
37. ELEMENT BİYOKİMYASI . . . . . . . . . . . . . . . 483
Doç. Dr. Pınar ATUKEREN
37.1 KALSİYUM (Ca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484
37.2 FOSFOR (P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487
37.3 DEMİR (Fe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489
37.4 BAKIR (Cu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493
37.5 ÇİNKO (Zn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
37.6 MAGNEZYUM (Mg) . . . . . . . . . . . . . . . . . 497
37.7 SELENYUM (Se) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498
37.8 KROM (Cr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
37.9 DİĞER ESER ELEMENTLER . . . . . . . . . . . . 500
37.9.1 MOLİBDEN (Mo) . . . . . . . . . . . . . . 500
37.9.2 MANGAN (Mn) . . . . . . . . . . . . . . . 501
37.9.3 KOBALT (Co) VE KÜKÜRT (S) . . . . . . 502
37.9.4 İYOD (I) VE FLOR (F) . . . . . . . . . . . 502
37.10TOKSİK ELEMENTLER . . . . . . . . . . . . . . . 503
37.10.1 ARSENİK (As) . . . . . . . . . . . . . . . . 503
37.10.2 CİVA (Hg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504
37.10.3 KURŞUN (Pb) VE KADMİYUM (Cd) . . 504
38. ELEKTROLİT BİYOKİMYASI VE KAN
GAZLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507
Prof. Dr. İ. Murat BOLAYIRLI
38.1
38.2
38.3 ELEKTROLİTLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508
38.1.1 SODYUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509
38.1.2 POTASYUM . . . . . . . . . . . . . . . . . 510
38.1.3 KLOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512
38.1.4 BİKARBONAT . . . . . . . . . . . . . . . . 513
TAMPON SİSTEMLER . . . . . . . . . . . . . . . . 513
KAN GAZLARI VE ÖLÇÜMÜ . . . . . . . . . . . 518
39. MAKROMOLEKÜLLERİN SİNDİRİM
VE EMİLİMİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521
Prof. Dr. Elif ÖZEROL
39.1
39.2
39.3
39.4
KARBOHİDRAT SİNDİRİMİ VE EMİLİMİ . . . . 522
PROTEİN SİNDİRİMİ VE EMİLİMİ . . . . . . . . 523
LİPİD SİNDİRİMİ VE EMİLİMİ . . . . . . . . . . . 523
NÜKLEOPROTEİN SİNDİRİMİ VE EMİLİMİ . . 524
İÇİNDEKİLER
xi
40. BESLENME BİYOKİMYASI . . . . . . . . . . . . . . 527
Doç. Dr. E. İlker SAYGILI
47. YAĞ DOKUSU VE OBEZİTE BİYOKİMYASI . . 619
Prof. Dr. Dildar KONUKOĞLU
40.1 SAĞLIKTA BESLENME VE ENERJİ
METABOLİZMASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528
40.2 HASTALIKTA BESLENME . . . . . . . . . . . . . . 531
SIRA-SİZDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537
BÖLÜM VII
DOKU BİYOKİMYASI . . . . . . . . . 539
41. KAN HÜCRELERİNİN BİYOKİMYASI . . . . . . 541
Prof. Dr. Mine KUCUR
41.1
41.2
41.3
41.4
41.5
KAN HÜCRELERİNİN SENTEZİ . . . . . . . . . . 542
ERİTROSİT BİYOKİMYASI VE ANEMİLER . . . 543
LÖKOSİT BİYOKİMYASI VE ENFLAMASYON . 547
TROMBOSİT BİYOKİMYASI VE HEMOSTAZ . . 549
İMMUN SİSTEM YAPI VE FONKSİYONU . . . . 555
42. PLAZMA PROTEİNLERİ VE KLİNİK ÖNEMİ . . 559
Prof. Dr. N. Sema GENÇ
42.1
42.2
PLAZMA PROTEİNLERİ VE GENEL
ÖZELLİKLERİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560
PLAZMA PROTEİNLERİNİN YAPI VE
FONKSİYONLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561
48. NÖROBİYOKİMYA VE NÖRODEJENERATİF
HASTALIKLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627
Prof. Dr. Yıldız DİNÇER
48.1
48.2
48.3
48.4
44.1 BAĞ DOKUSUNUN GENEL ÖZELLİKLERİ . . . 588
44.2 KEMİK VE KIKIRDAK DOKUSU . . . . . . . . . 590
44.3 DİŞ DOKUSU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593
45. VÜCUT SIVILARININ BİYOKİMYASI . . . . . . 595
Prof. Dr. Dildar KONUKOĞLU
45.1
45.2
45.3
45.4
45.5
BEYİN OMURİLİK SIVISI . . . . . . . . . . . . . . 596
SERÖZ SIVILAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601
SİNOVİYAL SIVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM SIVILARI . . . . 606
DİĞER VÜCUT SIVILARI . . . . . . . . . . . . . . 608
SİNİR SİSTEMİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628
BEYİN METABOLİZMASI . . . . . . . . . . . . . . 629
SİNİR İLETİMİ VE
NÖROTRANSMİTTERLER . . . . . . . . . . . . . 632
NÖRODEJENERATİF HASTALIKLARIN
BİYOKİMYASAL TEMELİ . . . . . . . . . . . . . . 637
49. KANSER BİYOKİMYASI VE TÜMÖR
BELİRTEÇLERİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641
Prof. Dr. Yıldız DİNÇER
49.1 HÜCRE DÖNGÜSÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . 642
49.2 KARSİNOJENEZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643
49.3 TÜMÖR BELİRTEÇLERİ . . . . . . . . . . . . . . . 646
SIRA-SİZDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649
BÖLÜM VIII
DOĞUMDAN ÖLÜME EVRE EVRE
BİYOKİMYA . . . . . . . . . . . . . . . 651
43. KAS BİYOKİMYASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577
Doç. Dr. Ferruh K. İŞMAN
44. BAĞ DOKUSU BİYOKİMYASI . . . . . . . . . . . 587
Prof. Dr. Fatma TANELİ
47.1 YAĞ DOKUSU VE METABOLİZMASI . . . . . . . 620
47.2 OBEZİTE BİYOKİMYASI . . . . . . . . . . . . . . . 624
50. PEDİYATRİK BİYOKİMYA . . . . . . . . . . . . . . . 653
Prof. Dr. Evin ADEMOĞLU
51. GEBELİK BİYOKİMYASI . . . . . . . . . . . . . . . . 661
Prof. Dr. Evin ADEMOĞLU
52. İNFERTİLİTE BİYOKİMYASI . . . . . . . . . . . . . 667
Doç. Dr. Savaş GÜZEL
52.1 ERKEK İNFERTİLİTESİ . . . . . . . . . . . . . . . 668
52.2 KADIN İNFERTİLİTESİ . . . . . . . . . . . . . . . 669
53. YAŞLANMA BİYOKİMYASI . . . . . . . . . . . . . 673
Doç. Dr. Savaş GÜZEL
46. ENDOTEL BİYOKİMYASI VE
ATEROSKLEROZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611
Prof. Dr. Dildar KONUKOĞLU
53.1 YAŞLANMA TEORİLERİ . . . . . . . . . . . . . . . 674
53.2 YAŞLANMAYA BAĞLI METABOLİK
DEĞİŞİKLİKLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676
46.1 ENDOTEL YAPI VE FONKSİYONLARI . . . . . . 612
46.2 ATEROSKLEROZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614
SIRA-SİZDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681
xii
İÇİNDEKİLER
BÖLÜM IX
KLİNİK BİYOKİMYA . . . . . . . . . . 683
54. KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ . . . . . . . 685
Prof. Dr. Dildar KONUKOĞLU
55. BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ . . . . . . . . . 693
Prof. Dr. Dildar KONUKOĞLU
55.1 İDRAR OLUŞUMU VE ANALİZİ . . . . . . . . . . 694
55.2 BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ . . . . . . . . . 698
56. GASTROİNTESTİNAL SİSTEM
HASTALIKLARININ LABORATUVAR TANISI . 703
Prof. Dr. Mine KUCUR
57. KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARIN
BİYOKİMYASAL TANISI . . . . . . . . . . . . . . . . 709
Prof. Dr. İ. Murat BOLAYIRLI
57.1 KARDİYOVASKÜLER SİSTEM . . . . . . . . . . . 710
57.2 KARDİYOVASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARI . 711
57.3 KARDİYAK BİYOBELİRTEÇLER . . . . . . . . . . 713
58. YENİDOĞAN METABOLİK HASTALIKLARI
VE TARAMA TESTLERİ . . . . . . . . . . . . . . . . 719
Prof. Dr. S. Halide AKBAŞ
59. ENDOKRİN LABORATUVARI
VE DİNAMİK TESTLER . . . . . . . . . . . . . . . . . 727
Prof. Dr. Dildar KONUKOĞLU
59.1 TEMEL İLKELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728
59.2 DİNAMİK ENDOKRİN TESTLERİ . . . . . . . . . 731
60. KLİNİK TOKSİKOLOJİ . . . . . . . . . . . . . . . . . 739
Prof. Dr. S. Halide AKBAŞ
60.1
60.2
60.3
TEMEL PRENSİPLER VE TOKSİKOLOJİ
AÇISINDAN ÖNEMLİ SPESİFİK İLAÇLAR . . . . 740
AĞIR METALLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742
BAĞIMLILIK YAPAN MADDELER . . . . . . . . . 742
SIRA-SİZDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745
BÖLÜM X
SIRA SİZDE - YANIT VE
AÇIKLAMALAR . . . . . . . . . . . . 747
DİZİN . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761
YAZARLAR
*
Tülay
Halide Akbaş
Doç.
Ata Alturfan
Prof.
Dr. Evin Ademoğlu Prof.Prof.
TülayDr.
Akçay
Dr. Prof.
Halide
Prof.
Evin Ademoğlu
Ademoğlu
Dr.A.
AtaDr.A.
Alturfan
Prof.
Dr.Dr.Evin
Dr.Dr.
S.Akbaş
Halide
AkbaşProf. Dr. Prof.
Prof.
Dr.Akçay
Tülay Doç.
Akçay
İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa
Akdeniz
Üniversitesi
Prof. Dr.
Halide Akbaş
Prof.
Dr. Evin Ademoğluİstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. T
Akdeniz
Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbulProf.
Üniversitesi
Dr. Tülay Akçay
Prof. Dr.Cerrahpaşa
Halide Akbaş
Prof.
Dr. Evin
Ademoğluİstanbul Üniversitesi
İstanbul
Üniversitesi
Akdeniz
Üniversitesi
İstanbul
Üniversitesi
Tıp fakültesi
Tıp İstanbul
Fakültesi
Adli
Tıp Enstitüsü,
İstanbul
Tıp Fakültesi
İstanbul
Ünivers
Akdeniz Üniversitesi
Üniversitesi Tıp fakültesi
Tıp Fakültesi
İstanbul Tıp
Fakültesi
Adli
Tıp Enstitüsü,
İstanbul
Üniversitesi
Cerrah
Akdeniz
Üniversitesi
İstanbul
Üniversitesi
İstanbul
TıpBiyokimya
Fakültesi
Tıpİstanbul
Fakültesi
Cerrahpaşa
TıpDalı
fakültesi
Tıbbi
Biyokimya
Anabilim
Tıbbi
Biyokimya
Anabilim
Dalı
Fen
Bilimleri
Anabilim
Tıbbi
Dalı
Tıbbi
Biyokimya
Anabilim
Dalı
Tıbbi Biyokimya
Anabilim
Dalı
Tıbbi Biyokimya
AnabilimAnabilim
Dalı
Fen
Bilimleri
Anabilim
Dalı
Tıp Da
fa
Tıp
Fakültesi
Tıp
Fakültesi
Tıp fakültesi
Tıp Fakültesi
İstanbul Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyokimya
Anabilim
Dalı
Tıbbi
Biyokimya
Anabilim
Dalı
Tıbbi
Biyokimya
Anabilim
Dalı
İSTANBUL
ANTALYA
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
ANTALYA
İSTANBUL
İSTANBUL
Tıbbi
Biyokimy
Tıbbi
Biyokimya
Anabilim
Dalı
Tıbbi
Biyokimya
Anabilim
Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
İSTANBUL
ANTALYA
İSTANBUL
ANTALYA
İSTANBUL
İSTANBULİSTAN
ANTALYA
İSTANBUL
Dr. Bolayırlı
İ. Murat Bolayı
Yard.Doç.Dr.Fulya
Pınar Atukeren Yard.Doç.Dr.Fulya
Dr. Z.Andican
Gülnur Andican Doç. Dr. Doç.
İ. Murat
Balaban BalabanProf. Dr. Prof.
PınarDr.
Atukeren
Prof. Dr. Prof.
Z. Gülnur
İstanbul
Üniversitesi
Yücesan
İstanbul
Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul
Üniversitesi
Yücesan
İstanbul
Üniversitesi
İstanbul
Üniversitesi
Yard.Doç.Dr.Fulya
Balab
Doç. Dr.
Pınar Atukeren
Prof. Dr.
Z.
Gülnur
Andican
Dr. Tülay Akçay
Doç.
AtaAlturfan
Alturfan
Doç.
Dr.Dr.A.
A.Cerrahpaşa
Ata
Prof.
Dr.
Z.Fakültesi
Gülnur
Andican
Doç.
Pınar
Yard.Doç.Dr.
Doç.Dr.
Dr.
Pınar Atukeren
Atukeren
Prof.
Dr.Tıp
Z. Fakültesi
Gülnur
Andican
Cerrahpaşa
Tıp Fakültes
Karadeniz
Teknik
Üniversitesi
Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi Cerrahpaşa
Cerrahpaşa
Tıp
Fakültesi
Karadeniz
Teknik
Üniversitesi
Tıp
Cerrahpaşa
Tıp
Fakültesi
Yücesan
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Üniversitesi Cerrahpaşa
İstanbul Üniversitesi
İstanbul
Üniversitesi
İstanbul
Üniversitesi
Üniversitesi
YücD
İstanbul
Üniversitesi
İstanbul
Üniversitesi
Tıbbi
Biyokimya
Anabilim
Tip İstanbul
Fakültesi
Tıbbi
Biyokimya
Dalı
Tıbbi
Biyokimya
Dalı
Tıbbi Biyokimya
Anabilim
Dalı
TipCerrahpaşa
Fakültesi
Tıbbi Biyokimya
Anabilim
Dalı
Tıbbi
Biyokimya
AnabilimAnabilim
Dalı
Karadeniz
Teknik
Üniversi
Tıp Fakültesi
Cerrahpaşa
TıpAnabilim
Fakültesi
Tıp fakültesi
Adli Tıp Enstitüsü,
Karadeniz
Cerrahpaşa
Tıp
Fakültesi
Cerrahpaşa
Tıp
Fakültesi
İSTANBUL
Tibbi
Biyokimya
Anabilim
Dalı
İSTANBUL
İSTANBUL
Adli
Tıp
Enstitüsü,
Cerrahpaşa
Tıp
Fakültesi
Cerrahpaşa
Fakültesi
İSTANBUL
Tibbi Biyokimya
AnabilimAnabilim
Dalı
İSTANBUL
İSTANBUL
Tip Fakültesi Tek
Tıbbi Biyokimya
Dalı
Tıbbi
Biyokimya Anabilim Dalı
okimya Anabilim Dalı
Fen Bilimleri
Anabilim Dalı
TRABZON
Tip Fa
Tıbbi
Biyokimya
Anabilim
Dalı
Tıbbi
Biyokimya
Anabilim
Dalı
TRABZON
Fen Bilimleri
Anabilim
Tıbbi Biyokimya
Anabilim Dalı
Tıbbi
Biyokimya AnabilimTibbi
DalıBiyokimya Anabilim
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
Dalı
Tibbi
Biyokimy
İSTANBUL
İSTANBUL
TRABZON
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
TRAB
*Yazarlarımız ilk soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.
xiii
Prof. Dr.
Akçay
Tülay Akçay Doç. Dr.A.Doç.
Halide
Prof. Dr.
Akbaş
Halide Akbaş Prof. Dr. Tülay
Ata Alturfan
Dr.A. Ata Alturfan
Prof. Dr. Z. Gülnur Andican
İstanbul Üniversitesi
CerrahpaşaCerrahpaşa
Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesiİstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
fakültesi
akültesi
Tıp
Fakültesi
Tıp Enstitüsü,
Adli Tıp Enstitüsü,
Prof.Adli
Dr. Tülay
Akçay
Prof.Tıp
Dr. fakültesi
HalideTıp
Akbaş
Dr.
Evin
Ademoğlu
Doç. Dr.A. Ata Alturfan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Biyokimya
Tıbbi
Biyokimya
Anabilim
Dalı
Anabilim
Dalı
ya
bi
Anabilim
Dalı
Anabilim
Dalı
FenAkbaş
Bilimleri
Fen
Anabilim
Bilimleri
Dalı
Anabilim
Dalı Akçay
Tıbbi
Biyokimya
Anabilim
İstanbul
Üniversitesi
Cerrahpaşa
Akdeniz
Üniversitesi
nbul
Üniversitesi
Üniversitesi
Prof.
Dr. Tülay
Prof.
Akçay
Dr. İstanbul
Tülay
Prof.
Dr. Halide
Prof.
Dr.
Akbaş
Halide
of.Biyokimya
Dr.
Evin
Prof.
Ademoğlu
Dr. EvinTıbbi
Ademoğlu
Doç. Dr.A.
Doç.
Ata
Alturfan
Dr.A. Ata
AlturfanDalı
İSTANBUL
İSTANBUL
ALYA
ANTALYA
İSTANBUL
İSTANBUL
xiv
YAZARLAR
İSTANBUL
Tıpİstanbul
fakültesiÜniversitesi
bul Tıp Fakültesi
Adli Tıp
Enstitüsü,
İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa
Cerrahpaşa
Akdeniz Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
İstanbul
Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul
Üniversitesi
Tıbbi Biyokimya Anabilim
Tıbbi Biyokimya Anabilim
DalıTıp Fakültesi
okimya
DalıTıp Fakültesi
Fen
Bilimleri Anabilim Adli
Dalı Tıp Enstitüsü,
TıpDalı
fakültesi
Tıp
fakültesi
Tıp Fakültesi
stanbulAnabilim
Tıp
İstanbul
Fakültesi
Adli Tıp Enstitüsü,
İSTANBUL
ANTALYA
İSTANBUL
İSTANBUL
Tıbbi Anabilim
Bilimleri
Tıbbi
BiyokimyaDalı
Anabilim
Dalı
Biyokimya
Tıbbi Anabilim
BiyokimyaDalı
Anabilim
Dalı Biyokimya
Biyokimya
Tıbbi Anabilim
BiyokimyaDalı
AnabilimTıbbi
Dalı
Fen
Fen
Anabilim
BilimleriDalı
Anabilim Dalı
İSTANBULİSTANBUL
ANTALYAANTALYA
İSTANBULİSTANBUL
İSTANBULİSTANBUL
İ. Murat Bolayırlı
Bolayırlı
Prof. Dr.
İ.Prof.
Murat
Yard.Doç.Dr.Fulya
Balaban
Yard.Doç.Dr.Fulya
Doç.
Dr. Pınar Atukeren
nar Atukeren
Yard.
Doç. Dr.
FulyaBalaban
Balaban
Prof.
Dr.Dr.İ.Bolayırlı
Murat
Prof.
Dr. Güler
Buğdaycı
Prof.Dr.
Güler Buğdaycı
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Yücesan Yücesan
İstanbul Üniversitesi
Üniversitesi
İstanbul
Üniversitesi
Abant
İzzet
Baysal
Üniversitesi
Yücesan
Abant
İzzet
Baysal
Üniversitesi
Tıp Fakültesi
CerrahpaşaCerrahpaşa
Tıp Fakültesi
Teknik Üniversitesi
Karadeniz Karadeniz
Teknik Üniversitesi
Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp
Fakültesi
Karadeniz
Teknik
Üniversitesi
Cerrahpaşa
Tıp
Fakültesi
Tıp
Fakültesi
Tıbbi
Biyokimya
Anabilim
Dalıİ.Balaban
Tıbbi
Biyokimya
Anabilim
Dalı
Tip
Fakültesi
Fakültesi
bi
Biyokimya
Anabilim
Dalı
ya
Anabilim
Dalı
Prof. Dr.
MuratProf.
Bolayırlı
Yard.Doç.Dr.Fulya
Balaban
Doç.Tip
Dr.Doç.
PınarDr.
Atukeren
Z. Gülnur
Andican
Dr.
İ.Prof.
Murat
Dr.Bolayırlı
İ. Murat
Bolayırlı
Yard.Doç.Dr.Fulya
Yard.Doç.Dr.Fulya
Balaban
Pınar
Doç.
Atukeren
Dr. Pınar
Atukeren
Dr.
Z.Prof.
Gülnur
Dr.
Andican
Z. Gülnur
Andican
Tıbbi
Biyokimya
Anabilim
TıpTibbi
Fakültesi
Tıbbi
Biyokimya
Anabilim
DalıÜniversitesi Tıbbi
Biyokimya
AnabilimDalıDalı
İSTANBUL
İSTANBUL
Biyokimya
Anabilim
Dalı
Tibbi
Biyokimya
Anabilim
Dalı
İSTANBUL
NBUL
İstanbul
Yücesan
İstanbul
Üniversitesi
nbul
Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul
Üniversitesi
Yücesan Yücesan
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
BOLU
TRABZON
TRABZON
Tıbbi
Biyokimya
Anabilim
Dalı
İSTANBUL
BOLU
Cerrahpaşa
Tıp
Fakültesi
Karadeniz
Teknik
Üniversitesi
Cerrahpaşa
Tıp
Fakültesi
paşa
Tıp
Fakültesi
CerrahpaşaCerrahpaşa
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Karadeniz Teknik
Karadeniz
Üniversitesi
Teknik Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
rrahpaşaCerrahpaşa
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi CerrahpaşaCerrahpaşa
Tıbbi
Biyokimya Anabilim
Dalı
Tip Fakültesi
Tıbbi Biyokimya
Anabilim
okimya
Anabilim
Dalı Dalı
TRABZON
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Anabilim
BiyokimyaDalı
Anabilim Dalı
Tip
Fakültesi
Tıbbi
TıbbiDalı
Anabilim
BiyokimyaDalı
Anabilim
Dalı Tip Fakültesi
Biyokimya
Tıbbi
Anabilim
Biyokimya
Anabilim
Dalı Biyokimya
İSTANBUL
Tibbi Biyokimya
Anabilim
Dalı Anabilim
İSTANBUL
İSTANBUL
Tibbi
Biyokimya
Tibbi
BiyokimyaDalı
Anabilim
Dalı İSTANBULİSTANBUL
İSTANBULİSTANBUL
İSTANBULİSTANBUL
TRABZON TRABZONTRABZON
Doç. Dr. Pınar A
İstanbul Üniv
Cerrahpaşa Tıp
Tıbbi Biyokimya An
İSTANBU
Prof. Dr. Gülde
Okan Üniver
Tıp Fakült
Tıbbi Biyokimya An
İSTANBU
Günnur
Dr.Z.
Dikmen
Günnur Dikmen
Prof. Çakatay
Dr. Ufuk ÇakatayDoç. Dr.Z.Doç.
ülden
rof. Dr.
Burçak
Gülden Burçak Prof. Dr. Ufuk
Hacettepe Hacettepe
ÜniversitesiÜniversitesi
İstanbul Üniversitesi
CerrahpaşaCerrahpaşa
niversitesi
Okan Üniversitesi İstanbul Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
akültesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi
Biyokimya
Tıbbi
Biyokimya
Anabilim
Dalı
Anabilim
Dalı
Tıbbi
Biyokimya
Tıbbi
Biyokimya
Anabilim
Dalı
Anabilim
Dalı
ya
bi
Biyokimya
Anabilim
Dalı
Anabilim
Dalı
Doç. Dr.Z.
Doç.
Günnur
Günnur Dikmen
Prof.Dr.
Dr. Ufuk
Ufuk
Prof.
Çakatay
Dr. Ufuk
Çakatay
Prof. Dr. Gülden
Prof. Dr.
Burçak
Gülden Burçak
Prof.Dr.
Güler
Buğdaycı
of.Dr. Güler
Buğdaycı
Prof.
Dr.Dr.Gülden
Burçak
Prof.
Çakatay
Prof.
Dr.Dr.Z.
Z.Dikmen
Günnur
Dikmen
ANKARA
ANKARA
İSTANBUL
NBUL
İSTANBUL
Doç. Dr.Z.Cerrahpaşa
Günnur Dikmen
Prof. Dr.İstanbul
Ufuk Çakatay
Prof. İSTANBUL
Gülden
Burçak
Dr.
Güler
Buğdaycı
Hacettepe
Hacettepe
Üniversitesi
Üniversitesi
Üniversitesi
İstanbul
Üniversitesi
Cerrahpaşa
Okan
Üniversitesi
Okan
Üniversitesi
Abant
İzzet
Baysal Üniversitesi
t İzzet
Baysal
Üniversitesi
Okan
Üniversitesi
İstanbul
Üniversitesi
Hacettepe
Üniversitesi
Hacettepe ÜniversitesiTıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
zet Baysal
Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi Okan Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıp
Fakültesi
Cerrahpaşa
Tıp
Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp
Fakültesi
Tıp
Fakültesi
Tıp
Fakültesi
Tıbbi
Tıbbi Anabilim
BiyokimyaDalı
Anabilim Dalı
Tıbbi Anabilim
BiyokimyaDalı
Anabilim
DalıBiyokimya
Tıbbi Anabilim
BiyokimyaDalı
AnabilimTıbbi
Dalı Biyokimya
Tıbbi Anabilim
BiyokimyaDalıAnabilimTıbbi
Dalı-Biyokimya
Biyokimya
Tıbbi
Anabilim
TıbbiAnabilim
Biyokimya
Dalı Anabilim Dalı
Tıbbi
Biyokimya
Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Dalı Anabilim
Tıbbi
Biyokimya Anabilim
DalıDalı
okimya Anabilim
ANKARA
ANKARA
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
BOLU
BOLU Dalı Biyokimya
ANKARA
İSTANBUL İSTANBUL
İSTANBUL
BOLU İSTANBUL
ANKARA
Prof.
Dr. Ferhan
Prof.Sağın
Dr.Girgin
Ferhan
Gir
Prof. Dr.Girgin
Ferhan
Sağın
Prof. Dr. Prof.
SemaDr.
Genç
Prof.
Genç
SemaDr.
Dr. Prof.
Remise
Prof.
Dr.Gelişgen
Remise Gelişgen
Dr.Gelişgen
Remise
Prof. Dr. Prof.
YıldızDr.
Dinçer
Prof.
YıldızProf.
Dinçer
YıldızDr.
Dinçer
Prof.
Dr. Yıldız
Dinçer
Prof.
Dr.
Remise
Gelişgen
Prof.
Dr.Genç
N. Sema
Sema
Genç
Ege Üniversitesi
Ege Üniversit
Ege Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul
Cerrahpaşa
Üniversitesi
Cerrahpaşa
İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbulCerrahpaşa
Üniversitesi
İstanbul
Üniversitesi
İstanbul
Üniversitesi
Tıp Fakültes
Tıp Fakültesi
Fakültesi
İstanbul
Tıp
FakültesiTıp Fakültesi
İstanbul
Tıp
Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesiİstanbul Tıp
Tıp Fakültesi
Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi
Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Cerrahpaşa
Fakültesi
Cerrahpaşa
Fakültesi
İstanbul
Fakültesi
Biyokimya
Anabilim
Tıbbi Biyokimya
DalıAna
Tıbbi
Anabilim
Dalı
Tıbbi Biyokimya
Anabilim
Tıbbi
Biyokimya
Dalı TıpTıbbi
Anabilim
Dalı Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Anabilim
Dalı
Tıbbi Biyokimya
Anabilim
TıbbiTıp
Biyokimya
Dalı
Anabilim
Dalı
Tıbbi
Biyokimya
Anabilim
Dalı
Tıbbi
Biyokimya
Anabilim
Tıbbi
Biyokimya
Dalı
Anabilim
Dalı
TıbbiTıp
Biyokimya
Anabilim
Dalı
Tıbbi Biyokimya
Anabilim
Dalı
Biyokimya
Anabilim
Dalı İSTANBUL
Tıbbi
Biyokimya
Anabilim Dalı
İZMIR İZMIR İZMIR İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL Tıbbi
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
Prof. Dr. Se
Prof. Dr.Cerrahpaşa
Remise Gelişgen İstanbul Üniversitesi
Dr. Yıldız Dinçer
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Prof.
Üniversitesi
İstanbul
Ün
İstanbul
Üniversitesi Cerrahpaşaİstanbul Tıp
İstanbul
Üniversitesi
Fakültesi
Tıp
Fakültesi
Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi
İstanbul
Tıp
Tıp
Cerrahpaşa
Tıp
Fakültesi
Anabilim
Tıbbi Biyokimya
Anabilim
DalıDinçerTıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Anabilim
Dalı
Prof.
Dr. Rem
Prof.
Dr. Fakültesi
Yıldız
Tıbbi Biyokimya
Tıbbiİstanbul
Biyokimya
Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İstanbul
Üniversit
Üniversitesi
İSTAN
İSTANBUL
İSTANBUL
Tıp
Fakü
Cerrahpaşa
Tıp
Fakültesi
YAZARLAR
xv
Tıbbi Biyokimya A
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
İSTANB
İSTANBUL
Prof. Dr. Ferhan Girgin Sağın
Dr. Sema Genç
İlhan
Doç. Dr Savaş Güzel
Prof. Dr. Uzay Görmüş
Prof.
Dr. Ferhan Girgin Sağın
Prof.
Dr. Uzay
Görmüş
Doç.
Dr.
Savaş Güzel Prof. Dr. Necip
Prof. Dr. Ne
Doç.
Dr Savaş Güzel
Prof.
Dr. Uzay Görmüş Namık Kemal
Ege Üniversitesi
bul Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Üniversitesi
İstanbul Bilim
Üniversitesi
Ege Üniversitesi
İstanbulTıp
Bilim
Üniversitesi
Namık
Kemal
Fırat Üniv
Namık
Kemal Üniversitesi
Üniversitesi
İstanbul
Bilim
Üniversitesi
ul
TıpDr.
Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp
fakültesi
Fakültesi
Prof. Dr.
Ferhan
Girgin
Sağın
Prof.
Sema Genç Prof. Dr. Ferhan
Prof.
Remise Gelişgen Prof.Tıp
Girgin
Sağın
Dr.Fakültesi
Sema Dr.
Genç
Remise
Gelişgen
Tıp
Fakültesi
Tıp
Fakültesi
Tıp
fakültesi
Tıp
Tıp
fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıbbiİstanbul
Biyokimya
Anabilim
Dalıkimya
Anabilim
Tıbbi Biyokimya
Anabilim
Anabili
Dalı
Biyokimya
Anabilim
Dalı
Prof.
Dr.
Ferhan
Girgin
Sağın
Prof.
Dr.
Sema
Genç Tıbbi Biyokimya
Prof. Dr.
Remise Gelişgen
Prof.
Dr. Dalı
Yıldız
Dinçer
Ege Üniversitesi
İstanbul
Üniversitesi
anbul
Üniversitesi
Cerrahpaşa
Doç.
Dr Fak
Sav
Prof.
Dr.
Uzay
Görmüş
EgeTıbbi
Üniversitesi
Üniversitesi
versitesi
Cerrahpaşa
Tıbbi
Biyokimya
Tıbbi
Biyokimya
Anabili
Dalı
Tıbbi
Biyokimya
Anabilim
Dalı
İZMIR
STANBUL
Tıbbi
Biyokimya
Anabilim
Dalı
Tıbbi
Biyokimya
Anabilim
Dalı
Tıbbi
Biyokimya
Anabili
Dalı
ELAZIĞ
TEKİRDAĞ
İSTANBUL
Tıp
Fakültesi
İstanbul
Tıp
Fakültesi
Tıp
Fakültesi
Namık
Kemal
Ü
İstanbul
Bilim
Üniversitesi
Ege
Üniversitesi
İstanbul
Üniversitesi
İstanbul
Üniversitesi
Cerrahpaşa
İstanbul
Üniversitesi
Tıp
Fakültesi
İstanbul
Tıp
Fakültesi
pDr.
Fakültesi
Prof.
Dr.
Ferhan
Girgin
Sağın
Prof.
Dr.
Sema
Genç
Prof.
Dr.
Remise
Gelişgen
Yıldız
Dinçer
Prof. Dr. Ferhan Girgin Sağın
Prof. Dr. Sema Genç
Prof. Dr. Remise Gelişgen
Prof. Dr. Yıldız Dinçer
TEKİRDAĞ
İSTANBUL
Tıbbi Biyokimya
Anabilim
Tıbbi
Biyokimya
Anabilim
Dalı Biyokimya
bbi Biyokimya
Anabilim
Dalı
TıpELAZ
fakü
Fakültesi
Tıbbi
Anabilim
DalıTıbbi
Biyokimya
Anabilim
Dalı
imya
Anabilim
Dalı
İZMİR
İSTANBUL
TEKİRDAĞ
Tıp
Fakültesi
İstanbul
Tıp DalıFakültesiEge Üniversitesi
Tıp
Fakültesi
Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi
İstanbul
Üniversitesi
İstanbul
Üniversitesi
Cerrahpaşa
nbul
Üniversitesi
Ege Üniversitesi
İstanbul
Üniversitesi
İstanbul
Üniversitesi
Cerrahpaşa
İstanbul
Üniversitesi
İZMIR
İSTANBUL
İSTANBUL
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi
Biyokimya Anabilim
Anabilim Dalı
TANBUL
Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp
Tıp Fakültesi
paşa
Tıp
Fakültesi
Tıbbi
Biyokimya
DalıTıbbi
Biyokimya
Anabilim Dalı
Tıbbi
DalıİZMIR
Tıbbi
Biyokimya
Anabilim DalıİSTANBUL
Tıp
Fakültesi
İstanbul
Tıp Fakültesi
TıpBiyokimya
Fakültesi Anabilimİstanbul
Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi
TEKİRD
İSTANBUL
Tıbbi
AnabilimAnabilim
DalıTıbbi Biyokimya
AnabilimİSTANBUL
Dalı
Tıbbi Biyokimya
Anabilim
Dalı
okimya
Anabilim
Dalı
İZMIR
İSTANBUL
İSTANBUL
Tıbbi Biyokimya
DalıTıbbi Biyokimya
Anabilim
Dalı Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Anabilim
Dalı
Tıbbi
Biyokimya
Anabilim
Dalı
İZMIR
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İZMIR İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
Prof. Dr. Mine Kucur
Prof. Dr. Dildar Konukoğlu
Doç. Dr. Ferruh İşman
Prof. Dr.
M
Prof. Dr.Cerrahpaşa
Dildar Konukoğlu
Doç. Dr.
Ferruh İşman
İstanbul Üniversitesi
Cerrah
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Medeniyet
Üniversitesi
Prof. Dr. Nevin İlhan
Dr. Necip İlhan
İstanbul
Üniversit
İstanbul
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi
Fakültesi
Göztepeİstanbul
Eğitim veMedeniyet
AraştırmaÜniversitesi Tıp
Fırat Üniversitesi
at Üniversitesi
Tıp
Fak
Tıp
Fakültesi
Göztepe
Eğitim ve Araştırma
Tıbbi Biyokimya
Anabilim
Tıbbi Biyokimya
Anabilim
DalıK.
Hastanesi,
Klinik
Biyokimya
Prof. Dr.
Dildar
Dr.
Ferruh
İşman
Prof.
Dr.
Necip
İlhan
Prof.
Dr.
Nevin
İlhan
Doç.Doç.
Dr.
Ferruh
İşman
ıp
Fakültesi
Dr.
Nevin İlhan
Prof.
Necip İlhan
Savaş Güzel
Prof. Dr. Prof.
NevinİSTANBUL
İlhan
Prof.Tıp
Dr. Fakültesi
NecipDr.
İlhan
r Doç.
SavaşDr
Güzel
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Anabilim
Dalı
Hastanesi,
Klinik Biyokimya
İSTANBUL
İSTANBUL
İstanbul
Üniversit
İstanbul
Medeniyet
Üniversitesi
Fırat
Üniversitesi
İstanbul Medeniyet
Üniversitesi
Tıbbi Fırat
Biyokimya
Anabilim
Dalı
kimya
Anabilim
Dalı
Fırat Üniversitesi
Fırat
Üniversitesi
Namık
Kemal Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Üniversitesi
emal
Üniversitesi
İSTAN
İSTANBUL
Tıp
Fakü
Göztepe İSTANBUL
Eğitim ve Araştırma
ELAZIĞ
ELAZIĞ
Tıp
Fakültesi
Tıp
Fakültesi
Göztepe
Eğitim
ve
Prof.
Dr.
NevinAraştırma
İlhan
Prof.
Dr. İlhan
Necip İlhan
Doç.
Dr Savaş
Prof.
Dr.
Uzay
Görmüş Doç.
Fakültesi
Tıp
Fakültesi
Tıp
fakültesi
Tıp Dr.
Fakültesi
TıpDr
Fakültesi
p fakültesi
Prof. Dr.Prof.
Nevin
İlhan
Necip
İlhan
Savaş
Güzel
Dr.
Uzay
Görmüş
Dr.
Nevin
İlhan
Prof.
Dr.
Necip
Doç.
Dr
Savaş
GüzelGüzelProf.
Prof.
Dr.
Uzay
Görmüş
Tıbbi Biyokimya A
Hastanesi, Klinik Biyokimya
TıbbiÜniversitesi
Biyokimya
Anabilim
Dalı
Tıbbi
Biyokimya
Anabilim
Dalı Biyokimya
Tıbbi
Biyokimya
Anabili
Dalı
Fırat
Üniversitesi
Fırat
Üniversitesi
Namık
İstanbul
Bilim
Üniversitesi
Tıbbi
Anabilim
Dalı
TıbbiNamık
Biyokimya
Anabilim
Dalı
kimya
Anabili
Dalı
Fırat
Kemal
Üniversitesi
ul
Bilim
Üniversitesi
Tıbbi
Biyokimya
Anabilim
DalıÜniversitesi
Tıbbi
Biyokimya
Anabilim
Dalı Fırat Üniversitesi
Hastanesi,
Klinik Biyokimya
Fırat
Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Namık
KemalKemal
Üniversitesi
İstanbul
Bilim
Üniversitesi
İSTANB
İSTANBUL
ELAZIĞ
ELAZIĞ
TEKİRDAĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
EKİRDAĞ
Tıp
Fakültesi
Tıp
Fakültesi
Tıp
fakültesi
Tıp
Fakültesi
Tıp
Fakültesi
Tıp
Fakültesi
Tıp
fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp
Fakültesi
Tıp Fakültesi
ELAZIĞTıp fakültesi
ELAZIĞ
İSTANBUL
Tıbbi Biyokimya
Anabilim
Dalı
Tıbbi
Biyokimya
Anabilim
Dalı Anabilim
Tıbbi
Anabili
Dalı
okimya
Anabilim
Dalı
Tıbbi Biyokimya
Anabilim
Dalı
Tıbbi
Biyokimya
Dalı
Biyokimya
Anabili
Dalı
Tıbbi
Biyokimya
Anabilim
DalıBiyokimya
Tıbbi Biyokimya
Anabilim
Dalı
Tıbbi Biyokimya
Anabilim
Dalı
TıbbiTıbbi
Biyokimya
Anabili
Dalı
Tıbbi
Biyokimya
Anabilim
Dalı
ELAZIĞ ELAZIĞ ELAZIĞ
ELAZIĞ ELAZIĞ
TEKİRDAĞ
İSTANBUL
ELAZIĞ
TEKİRDAĞ
İSTANBUL
TEKİRDAĞ
İSTANBUL
Doç.Dr. Gülnihal
Dr. Mine Kucur
Kulaksız Erkmen
niversitesi Cerrahpaşa
Hacettepe
Üniversitesi
ıp
Fakültesi
Doç.Dr. Gülnihal
Dr.
Mine Kucur
Prof.
Dr.
Dildar
Konukoğlu
Doç.Dr. Gülnihal
Prof. Dr. Prof.
Mine
Kucur
Dildar Konukoğlu
Tıp Fakültesi
kimya
Anabilim
Dalı
Kulaksız Erkmen
İstanbul
Üniversitesi
Cerrahpaşa Kulaksız Erkmen
anbul
Üniversitesi
Cerrahpaşa
İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa
versitesi
Cerrahpaşa
Tıbbi
Biyokimya
Anabilim
Dalı
Hacettepe
Üniversitesi
Tıp
Fakültesi
Tıp
Fakültesi
Hacettepe
Üniversitesi
Tıp
Fakültesi
pSTANBUL
Fakültesi
Doç.Dr. Doç.Dr.
GülnihalGülnihal
Prof.
Dr.
MineDr.
Kucur
Prof.
Dr.
Dildar
Konukoğlu
Dr.
Ferruh
İşman
Prof.
Mine Kucur
Kucur
Prof. Dr.
Dildar Konukoğlu
Doç. Dr. Ferruh İşman
Prof.
Dr. Dildar
Konukoğlu
Prof.
Dr.Prof.
Mine
Doç. Dr. Gülnihal
ANKARA
Dr.Cerrahpaşa
Mine KucurKulaksız Kulaksız
Prof.
Dr. Dalı
Dildar
Konukoğlu
Doç.
Dr.Dalı
Ferruh
İşman
Tıp
Fakültesi
Tıbbi
Biyokimya
Anabilim
Dalı
bbi Biyokimya
Anabilim
Dalı
Tıp
Fakültesi
Tıbbi
Biyokimya
Anabilim
imya
Anabilim
Erkmen Doç.Dr.
İstanbul
Üniversitesi
Cerrahpaşa
İstanbul
Üniversitesi
Cerrahpaşa
Medeniyet
Üniversitesi
Erkmen Gülnihal
İstanbul
Üniversitesi
İstanbul
Üniversitesi
Cerrahpaşa
tanbul
Medeniyet
Üniversitesi
İstanbul
Üniversitesi
İstanbul
Üniversitesi
Kulaksız
Erkmen
Kulaksız
Erkmen
İstanbul
Üniversitesi
Cerrahpaşa
İstanbul
Üniversitesi
Cerrahpaşa
İstanbul
Medeniyet
Üniversitesi
Tıbbi
Biyokimya
Anabilim
Dalı
İSTANBUL
İSTANBUL
Anabilim
Dalı
İSTANBUL
TANBUL
Hacettepe
Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Eğitim veEğitim
Araştırma
Hacettepe
Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya
Göztepe
ve Araştırma
Cerrahpaşa
Tıp
Fakültesi
Cerrahpaşa
Tıp
Fakültesi
Hacettepe
Üniversitesi
Hacettepe
Üniversitesi
Tıp
Fakültesi
Tıp
Fakültesi
Göztepe
Eğitim
ve
Araştırma
ANKARA
ANKARA
Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyokimya
AnabilimAnabilim
Dalı
Tıbbi Biyokimya
AnabilimAnabilim
Dalı
si,
Klinik Biyokimya
Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyokimya
Dalı
Tıbbi Biyokimya
Dalı
Hastanesi,
Klinik Biyokimya
Tıp
Fakültesi
Tıbbi
Biyokimya
Anabilim
Dalı
Tıbbi
Biyokimya
Hastanesi,
Klinik Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Anabilim
Dalı Anabilim Dalı
Tıbbi
Biyokimya
Anabilim
Dalı Biyokimya
Tıp
Tıbbi
AnabilimAnabilim
DalıFakültesi
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
Tıbbi Biyokimya
Dalı
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
Tıbbi
Biyokimya Anabilim
İSTANBUL
İSTANBUL
ANKARA
ANKARA
İSTANBUL İSTANBUL
İSTANBUL
Tıbbi
Biyokimya
AnabilimDalı
Dalı
ANKARA
ANKARA
xvi
YAZARLAR
Doç. Dr. İncilay
Doç.Lay
Dr. İncilay Lay
Özerol
Dr. Elif Özerol
Prof. Dr. Asim
Prof.
Örem
Dr. Asim Örem Prof. Dr. Sebahat
Prof. Dr.
Özdem
Sebahat Özdem Prof. Dr. ElifProf.
Prof. Dr. Elif Öz
Prof.Örem
Dr. Asim Örem
Prof.
Sebahat Özdem
Doç. Dr. İncilay Lay Prof. Dr. Asım
Doç.
Dr. İncilay
Lay
Prof.
Dr.Dr.
Sebahat
İnönüÖzdem
Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
Karadeniz Teknik
Karadeniz
Üniversitesi
Teknik Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Akdeniz
Üniversitesi
Hacettepe
Üniversitesi
Hacettepe
Üniversitesi
İnönü Üniversi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Hacettepe
Üniversitesi
Karadeniz
Teknik
ÜniversitesiTıp FakültesiTıp Fakültesi
Akdeniz
Üniversitesi
Tıp FakültesiTıp Fakültesi
Tip
Fakültesi,
Tip
Fakültesi,
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp
Fakültes
Tip Fakültesi,
TıpDr.
Fakültesi
Tıp Fakültesi
Prof.
Dr.
Doç.
İncilay
Lay
Tıbbi
Biyokimya
TıbbiAnabilim
Biyokimya
Dalı
Anabilim Dalı
Tibbi
TibbiAnabilim
Biyokimya
Dalı
Anabilim
DalıBiyokimya
Tıbbi
TıbbiAnabilim
Biyokimya
Dalı
Anabilim
Dalı
Tıbbi Biyokimya
Anabilim
Biyokimya
Dalı
Anabilim
DalıBiyokimya
Tıp Tıbbi
Fakültesi
TıpTibbi
Fakültesi
Tıp
Fakültesi
Dr.
Prof.
Asim
Dr.Örem
Asim
Örem DalıProf.Tıbbi
Dr.
Prof.
Sebahat
Dr. Sebahat
Özdem
Dr.
Doç.
İncilay
Dr. İncilay
Lay Anabilim
Lay Dalı Prof.Tıbbi
Biyokimya
Ana
Biyokimya
Biyokimya
Anabilim
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Doç.
Karadeniz
Tek
Hacettepe
Üniversitesi
MALATYA
MALATYA
ANTALYA Tıbbi
ANTALYA
ANKARA
ANKARA
TRABZON
Tıbbi Biyokimya
Anabilim
DalıANKARA TRABZON
Tıbbi Biyokimya
Anabilim
Dalı
Biyokimya
Anabilim
Dalı
MALATYA
TRABZON
ANTALYA
Karadeniz
Karadeniz
Teknik
Teknik
Üniversitesi
Üniversitesi
Akdeniz
Akdeniz
Üniversitesi
Üniver
Hacettepe
Hacettepe
Üniversitesi
Üniversitesi
Tip Fa
Tıp Fakültesi
Tip Fakültesi,
TipANTALYA
Fakültesi,
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültes
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
ANKARA
TRABZON
Tibbi Biyokimy
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tibbi Biyokimya
Tibbi Biyokimya
Anabilim
Anabilim
Dalı Dalı
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Anabilim
Ana
D
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Anabilim
Anabilim
Dalı Dalı
TRA
ANKARA
TRABZON
TRABZON
ANTALYA
ANTALYA
ANKARA
ANKARA
Prof.Uzun
Dr. Hafize Uzun
Prof.Taneli
Dr. Fatma Taneli Prof. Dr. Hafize
Prof.
Sözmen
Dr. Eser Sözmen Prof. Dr. Fatma
Doç.Dr. E .İlker
Doç.Dr.
Saygılı
E .İlker Saygılı Prof. Dr. Eser
Prof. Dr. Hafize
Prof. Dr. Fatma
Taneli
Prof. Dr. Eser
Sözmen
Doç.Dr. E .İlker Ege
Saygılı
İstanbul
Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Celal
Bayar Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Üniversitesi
Ege Üniversitesi
SANKO Üniversitesi
SANKO Üniversitesi
İstanbul Ünivers
Celal Bayar
Üniversitesi
Ege Üniversitesi
SANKO Üniversitesi
Cerrahpaşa
Tıp
Cerrahpaşa
FakültesiTıp Fakültesi
Tıp FakültesiTıp Fakültesi
Tıp FakültesiTıp Fakültesi
Tıp FakültesiTıp Fakültesi
Cerrahpaşa
Tıp Fa
Tıp
Fakültesi
TıpTıbbi
Fakültesi
Tıp Tıbbi
Fakültesi
Tıbbi
Biyokimya
TıbbiAnabilim
Biyokimya
Dalı
Anabilim Dalı
TıbbiAnabilim
Biyokimya
Dalı
Anabilim
Dalı
Biyokimya
TıbbiAnabilim
Biyokimya
DalıAnabilim
Dalı-Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
TıbbiAnabilim
Biyokimya
Dalı
Anabilim
Dalı
Prof. Dr. Elif Özerol
Sebahat Özdem
İSTANBUL
MANİSA
İZMIR
İZMIR
GAZİANTEP
GAZİANTEP
Tıbbi Biyokimya Ana
Tıbbi Biyokimya
Anabilim
Dalı İSTANBUL
Biyokimya
Anabilim
Dalı- MANİSA
Tıbbi Biyokimya Anabilim
Dalı Dr.Tıbbi
Prof.
Dr.
Elif
Özerol
Doç.
E.İlker
Saygılı
Prof.
Dr.
Eser
Sözmen
İnönü Üniversitesi
niz Üniversitesi
Prof. Dr.
Prof.
Fatma
Dr. Taneli
Fatma T
Prof. Dr.
Prof.
EserDr.
Sözmen
Eser Sözmen
Doç.Dr.
Doç.Dr.
E .İlkerESaygılı
.İlker Saygılı
İSTANBUL
MANİSA
İZMIR
GAZİANTEP
İnönü
SANKO
Üniversitesi
Ege
Üniversitesi
TıpÜniversitesi
Fakültesi
p Fakültesi
Celal Üniversitesi
Bayar
Ege Üniversitesi
Ege Üniversitesi
SANKO
SANKO
Üniversitesi
Üniversitesi
Prof. Ünive
Dr. E
Doç.Dr.
E .İlker Saygılı Celal Bayar
Tıbbi Biyokimya
Anabilim Dalı
kimya Anabilim Dalı
Tıp Fakültesi
TıpTıp
Fakültesi
Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültes
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Fakültesi
Tıp Fakültesi
Ege Ün
SANKO
Üniversitesi
MALATYA
NTALYA
Elif
Prof.
Özerol
Dr. Elif
Özerol
Asim
Prof. Örem
Dr. Asim Örem Prof. Dr.
Prof.
Sebahat
Dr.
Özdem
Sebahat Özdem Prof. Dr.
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Anabilim
Ana
D
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Anabilim
Anabilim
Dalı- DalıTıbbi
Biyokimya
Tıbbi
Biyokimya
Anabilim
Anabilim
Dalı Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
İnönü Üniversitesi
İnönü
Üniversitesi
adeniz
knik Üniversitesi
Teknik Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
GAZİANTEP
GAZİANTEP
MALATYA
GAZİANTEP
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
akültesi,
Tip Fakültesi,
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyokimya
Anabilim Dalı
Anabilim Dalı
ya
i Biyokimya
Anabilim Dalı
Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Anabilim Dalı
AnabilimTıbbi
Dalı Biyokimya
MALATYA
MALATYA
ABZON
TRABZON
ANTALYA
ANTALYA
r. Fatma Taneli
ayar Üniversitesi
p Fakültesi
kimya Anabilim Dalı
MANİSA
Prof.Dr. Birgül
Prof.Dr.
Vanizor
Birgül
Kural
Vanizor Kural
Karadeniz Teknik
Karadeniz
Üniversitesi
Teknik Üniversitesi
Prof.Dr. Birgül Vanizor Kural
Tip Fakültesi,
Tip Fakültesi,
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tibbi Biyokimya
TibbiAnabilim
Biyokimya
Dalı
Anabilim Dalı
Tip Fakültesi,
TRABZON
Prof. TRABZON
Dr. Hafize Uzun
Tibbi Biyokimya Anabilim Dalı
İstanbul Üniversitesi
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Birgül Vanizor
Birgül Vanizor
Kural Kural
TRABZON
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Karadeniz
Karadeniz
TeknikTeknik
Üniversitesi
Üniversitesi
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tip
Tip Fakültesi,
•
Yazarlarımız
•
Yazarlarımız
ilk soyadlarına
ilk göre
soyadlarına
alfabetik
göre
olarak
alfabetik
göreFakültesi,
olarak
sıralanmıştır
göre sıralanmıştır
İSTANBUL
Tibbi Biyokimya
Tibbi Biyokimya
Anabilim
Anabilim
Dalı Dalı
Tıbbi Biyokimya
Anabilim Dalı
Tıp Fakültesi
İZMIR İZMIR
İZMIR Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya
GAZİANTEP
Tıp F
Tıbbi Biyokimy
İZM
MANİSA
MANİSA
Prof.Dr. Birgül Vanizor Kural
Taneli
Prof.
Dr.
Hafize
Uzun
Prof. Dr. Birgül Vanizor Kural
• Taneli
Yazarlarımız
soyadlarına
göre
alfabetik
olarak göre sıralanmıştır
Prof.ilkDr.
Hafize
Uzun
Prof.
Dr.
Hafize
Uzun
Prof.Dr.
Dr.Fatma
Fatma
Taneli
Prof. Dr.
Fatma
Eser
Prof.Sözmen
Dr. Eser Sözmen Prof.
TRABZON
TRABZON
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Celal
Üniversitesi
İstanbul
Üniversitesi
Cerrahpaşa
KaradenizTip
Teknik
Üniversitesi
Üniversitesi
İstanbul
Üniversitesi
CelalBayar
Bayar
Üniversitesi
Celal
Bayar Üniversitesi İstanbul
niversitesi
Ege Üniversitesi
Fakültesi,
Tıp
Fakültesi
Tıp
Fakültesi,
Cerrahpaşa
TıpTıp
Fakültesi
Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi
TıpFakültesi
Fakültesi
Tıp Fakültesi
akültesi
Tıp Fakültesi
Tibbi Biyokimya Anabilim Dalı
Anabilim Anabilim
Dalı
TıbbiBiyokimya
Biyokimya
Tıbbi
Biyokimya
Anabilim Anabilim
Dalı
Tıbbi Biyokimya
Dalı Biyokimya
ya
Anabilim Anabilim
Dalı- Tıbbi
i Biyokimya
DalıBiyokimya
Anabilim
Dalı Tıbbi
Tıbbi
AnabilimDalı
Dalı
Tıbbi Biyokimya
Anabilim Dalı
TRABZON
•
Yazarlarımız
•
Yazarlarımız
ilk
soyadlarına
ilk
soyadlarına
göre
alfabetik
göre
alfabetik
olarak
olarak
göre
göre sıralanmıştır
İSTANBUL
İSTANBUL
MANİSA
MANİSA
MIR İZMIR
MANİSA
İSTANBUL
TRABZONsıralanmıştır
•
Yazarlarımız ilk soyadlarına göre alfabetik
KISALTMALAR
2,3-BPG
2,3-bisfosfogliserat
cAMP
Siklik adenozin monofosfat
AAS
Atomik absorbsiyon spektroskopisi
CBG
Kortikosteroid bağlayıcı globülin
ABC
ATP bağlayan kaset taşıyıcı
cDNA
Tamamlayıcı DNA
ACAT
Açil-KoA kolesterol açil transferaz
CDP
Sitidin difosfat
ACTH
Adrenokortikotropik hormon
CEA
Karsinoembriyonik antijen
ADH
Antidiüretik hormon
CETP
Kolesterol ester transfer protein
ADP
Adenozin difosfat
cGMP
Siklik guanozin monofosfat
AFP
a feto protein
CK
Kreatin Kinaz
AFR (APR)
Akut faz reaktanı
CLIP
Kortikotropin benzeri aralop peptidi
AGG
α1 asit glikoprotein
CO
Karbon monoksit
Ala
Alanin
COX
Siklooksijenaz
ALA
Aminolevulinik asit
CRH
Kortikotropin salgılatıcı hormon
ALP
Alkalen fosfataz
CRP
C-reaktif protein
ALT
Alanin aminotransferaz
CSF
Koloni stimulan faktör
AMG
a2 makroglobulin
CTP
Sitidin trifosfat
AMP
Adenozin monofosfat
Cu+
Kuprus bakır
ANP
Atrial-natriuretik peptid
Cu+2
Kuprik bakır
Apo
Apolipoprotein
CYP
Sitokrom P
Arg
Arjinin
Cys
Sistein
AST
Aspartat aminotransferaz
DAG
Diaçilgliserol
ATP
Adenozin trifosfat
DHEA-S
Dehidroepiandrosteron sülfat
ATT
a1 Antitripsin
DNA
Deoksiribo nükleik asit
BAL
British antilevizit
EDRF
Endotel kökenli gevşetici faktör
BMG
b2-Mikroglobulin
EGF
Epidermal büyüme faktörü
BOS
Beyin omurilik sıvısı
ELISA
Enzim işaretli immunassay
BUN
Kan üre azotu
EPO
Eritropoietin
*
*Konularda yaygın olarak kullanılan kısaltmaların listesidir. Konu içlerinde özel kısaltmalar bulunmaktadır.
xvii
xviii
KISALTMALAR
ER
Endoplazmik retikulum
HRE
Hormon cevabından sorumlu kısım
ETZ
Elektron Transport Zinciri
Hsp
Isı-şok proteinleri
FAD
Flavin adenin dinükleotid
ICAM
Hücreler arası adezyon molekülü
FADH2
Flavin adenin dinükleotid indirgenmiş
formu
ICP-AES
İndüktif eşleşmiş plazma atomik
emisyon spektrometre
Fe+2
Ferröz demir
ICP-OES
Fe+3
Ferrik demir
İndüktif eşleşmiş plazma-optik
emisyon spektrometre
FGF
Fibroblast büyüme faktörü
IDL
Orta dansiteli lipoprotein
FIGLU
Formiminoglutamat
Ig
İmmunoglobülin
FMN
Flavin mononükleotid
IGF
İnsülin benzeri büyüme hormonu
FSH
Folikül stimüle edici hormon
IL
İnterlökin
GABA
γ-amino bütirik asit
İM
İntramüsküler
GC-MS
Gaz kromatografisi-kütle
spektrofotometrisi
iNOS
Uyarılablir nitrik oksit sentaz
IP3
İnozitol trifosfat
GDP
Guanozin difosfat
IRMA
İmmunoradiyometrik assay
GF-AAS
Grafik fırınlı ASS
IRS
İnsülin Reseptör Substrat
GGT
γ-Glutamil transferaz
ISE
İyon Selektif Elektrod
GH
Büyüme hormonu
ISE
İyon selektif elektrod
GHRH
Büyüme hormonu salgılatıcı hormon
İV
İntravenöz
GIP
Glukoz bağımlı insülinotropik peptid
JAK
Janus-activated kinaz
GİS
Gastrointestinal sistem
KBB
Kan beyin bariyeri
GLP
Glukagon benzeri peptid
KKH
Koroner kalp hastalığı
Glu
Glutamat
KOMT(COMT) Katekol-O-metiltransferaz
GLUT
Glukoz taşıyıcı
KoQ
Koenzim Q
Gly
Glisin
LCAT
Lesitin kolesterol açil transferaz
GnRH
Gonadotropin salgılatıcı hormon
LDH
Laktat dehidrojenaz
GSH
γ-glutamil-sisteinil-glisin; glutatyon
LDL
Düşük dansiteli lipoproteinler
GSH-Px
Glutatyon peroksidaz
Leu
Lösin
GSSG
Okside glutatyon
LH
Luteinizan hormon
GST
Glutatyon –S- Transferaz
lle
İzolosin
GTP
Guanozin trifosfat
Lp(a)
Lpoprotein (a)
Hb
Hemoglobin
LPH
Lipotropin
HbF
Fetal hemoglobin
LPL
Lipoprotein lipaz
HCG
İnsan koryonik gonadotropin
Lp-PLA2
Lipoprotein ilişkili fosfolipaz A2
HDL
Yüksek dansiteli lipoproteinler
LRP
LDL reseptörü ilişkili protein
HG-ASS
Hidrit oluşturan ASS
LT
Lökotrien
HMG KoA
Hidroksimetil glutaril KoA
LX
Lipoksin
hnRNA
Heterojen nükleer RNA
Lys
Lizin
HOMA-IR
Homeostatic model assessment
-İnsülin direnci indeksi
MALDI-TOFMS
Matriks yardımlı lazer iyonizasyon uçuş
zamanlı kütle spektrometre
Hp
Haptoglobin
MAO
Monoamin oksidaz
hPL
Plasental laktojen
Met
Metiyonin
HPLC
Yüksek basınçlı sıvı kromatografisi
miRNA
Mikro RNA
KISALTMALAR
xix
MMP
Matriks metalloproteinaz
PSA
Prostat spesifik antijen
MPO
Miyeloperoksidaz
PSS
Periferik sinir sistemi
mRNA
Mesajcı RNA
PT
Protrombin zamanı
MSH
Melanosit stimüle edici hormon
PTH
Paratiroid hormon
MSS
Merkezi sinir sistemi
PUFA
Çoklu doymamış yağ asitleri
MSUD
Akçaağaç şurubu idrar hastalığı
RBP
Retinol bağlayıcı protein
mtDNA
Mitokondriyel DNA
RDA
Diyetle alınması önerilen miktar
MTHFR
Metilentetrahidrofolat redüktaz
RES
Retiküloendotelyal sistem
NAD+
Nikotinamid adenin dinükleotid
RIA
Radyoaktif işaretli immün yöntem
NADP+
Nikotin adenin dinükleotid fosfat
RNA
Ribonükleik asit
NADPH
Nikotin adenindinükleotid fosfat
indirgenmiş formu
RNS
Reaktif nitrojen
nDNA
Nükleer DNA
ROS
Reaktif oksijen türleri
NMDA
N-metil-D-aspartat rRNA
Ribozomal RNA
NO
Nitrik oksit
SAA
Serum amiloid A-protein
NOS
Nitrik oksit sentaz
SAM
S-adenozil metiyonin
NT
5’-Nükleotidaz
SAM
S-adenozil metiyonin
Ox-LDL
Okside LDL
SC
Subkütan
PABA
Para-aminobenzoik asit
PAF
Trombosit aktifleştirici faktör
SELDI-TOFMS
Yüzey yardımlı lazer iyonizasyon uçuş
zamanlı kütle spektrometre
PAI-1
Plazminojen aktivatör inhibitör-1
Ser
Serin
PBG
Porfobilinojen
SGLT
Sodyum bağımlı glukoz taşıyıcı
PCR
Polimeraz zincir reaksiyonu
SHBG
Seks hormonları bağlayıcı globülin
PDGF
Trombosit kökenli büyüme faktörü
SNPs
Tek nükleotid polimorfizmleri
PDH
Pirüvat dehidrojenaz
snRNA
Küçük nükleer RNA
PEP
Fosfoenolpiruvat
SOD
Süperoksit dismutaz
PG
Prostaglandin
SR
Sarkolazmik retikülüm
PGI
Prostasiklin
SRE
Sterol düzenleyici element
Phe
Fenil alanin
SRP
Sinyal tanıma partikülü
Pi
İnorganik fosfor
SSS
Santral sinir sistemi
Pi
İnorganik fosfor
SYA (FFA)
Serbest yağ asitleri
PIF
Prolaktin inhibe edici faktörler
T3
Tri-iyodotirozin
PIH
Prolaktin salınımını inhibe edici
hormon
T4
Tiroksin
TAG (TG)
Triaçilgliserol (Trigliserid)
PKA
cAMP-bağımlı protein kinaz
TBG
Tiroksin bağlayıcı globülin
PKU
Fenil ketonüri
TCA
Trikarboksilik asit döngüsü
PLP
Piridoksal fosfat
TDBK
Total demir bağlama kapasitesi
POMC
Proopiyomelanokortin
Tg
Tiroglobulin
PPARs
Peroksizom proliferatör-aktive reseptör
TGF
Transforme edici büyüme faktörü
PPi
Pirofosfat
THF
Tetrahidrofolat
PPY (PFY)
Pentoz fosfat yolu
TNF
Tümör nekroz faktör
PRL
Prolaktin
Tp
Troponin
PRPP
Fosforibozil pirofosfat
TPO
Tiroidal peroksidaz
xx
KISALTMALAR
TPP
Tiyamin pirofosfat
Tyr
Tirozin
TRF
Transferrin
UDP
Üridin difosfat
TRH
Tirotropin salgılatıcı hormon
UTP
Üridin trifosfat
tRNA
Taşıyıcı (transport)RNA
UV
Ultraviyole
Trp
Triptofan
Val
Valin
TSH
Tiroid stimülan (uyarıcı) hormon
VCAM
Vasküler hücre adezyon molekülü
TT
Trombin Zamanı
VIP
Vazoaktif intestinal peptid
TX
Tromboksan
VLDL
Çok düşük dansiteli lipoproteinler
BÖLÜM I
BİYOKİMYAYA GİRİŞ VE
HÜCRE
1. BİYOMOLEKÜLLER, KİMYASAL BAĞLAR VE REAKSİYONLAR . . . . . . . . . . . . . 3
Prof.Dr.UfukÇAKATAY
2. BİYOLOJİK ÖRNEKLER VE LABORATUVAR HATA KAYNAKLARI . . . . . . . . . . . 15
Doç.Dr.PınarATUKEREN
3. HÜCRE, MEMBRAN VE TRANSPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Doç.Dr.A.AtaALTURFAN
4. SU VE pH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Prof.Dr.İ.MuratBOLAYIRLI
SIRA-SİZDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
1
Anahtar kelimeler
Amfipatik
Atomik absorpsiyon
Biyosensör
Dilüsyon
Diyaliz
ELISA
Elektroforez
Empedans
Fonksiyonel grup
Hidrofilik- Hidrofobik
Homojenizasyon
İyon selektif elektrot
İzomerizm
Kemilüminesans
Koordinasyon bağı
Konvansiyonel birim sistemi
Kromatografi
Kütle spektrofotometrisi
Liyofilizasyon
Nefelometri
Nükleer manyetik rezonans
Presipitasyon
RIA
Santrifüjleme
Solübilizasyon
Spektroflorimetri
Spektrofotometri
Tampon
Tandem MS
Türbidimetri
Ültrafiltrasyon
Uluslararası birim sistemi
BİYOMOLEKÜLLER,
KİMYASAL BAĞLAR VE
REAKSİYONLAR
Prof. Dr. Ufuk ÇAKATAY
Bağlar,genelkimyasalreaksiyonlar,çözeltiler,biyokimyadatemelhesaplamalarvebiyokimyasalanalizteknikleribaşlıklarıaltındaoluşturulantemelveileridüzeydeki
klasik tipteki sorular; bölüm sonunda verilen test sorularının çözümüne yardımcı olacak şekilde genişlemektedir.Bölümler;içindekitemelbilgivekavramlarıiçeren
soruların ve problemlerin anlaşılmasına yönelik olarak
şekilvetablolarladesteklenmiştir.
3
2
Anahtar kelimeler
Antikoagulanlı tüpler
Biyolojik değişkenlik
Biyolojik örnekler
Hemoliz
Kan alma tüpleri
Plazma
Postanalitik hata
Preanalitik hata
Serum
Turnike kullanımı
BİYOLOJİK ÖRNEKLER
VE LABORATUVAR HATA
KAYNAKLARI
Doç. Dr. Pınar ATUKEREN
Hastalığın teşhisi ve tedavinin takibisinde klinik biyokimyalaboratuvartestleriyleeldeedilensonuçlarınhastayaaitgerçekdeğerlerolduğunainanılır.Aslındarutin
laboratuvarlarda her zaman belli oranda hata vardır.
Preanalitik,analitikvepostanalitikhatakaynaklarının
büyük bir kısmı preanalitiktir. Bu bölümde biyolojik örneklerinalınmasıvetransportvebiyolojikdeğişkenlikler
elealınmıştır.
15
3
Anahtar kelimeler
Prokaryot
Ökaryot
Sitozol
Mitokondri
Golgi
Lizozom
Çekirdek
Transmembran taşınım
Membran proteinleri
Glukoz transportu
Akuaporinler
Apoptoz
Nekroz
Aktif transport
Kolaylaştırılmış transport
Diffuzyon
Ribozom
Peroksizom
İntegral membran proteini
Eksternal membran proteini
HÜCRE, MEMBRAN VE
TRANSPORT
Doç. Dr. A. Ata ALTURFAN
Hücre, bir canlının yapısal ve işlevsel özellikler gösterebilen en küçük birimidir. Genel olarak tüm hücreler temeldeaynıyapıyasahiptirler.Fakatbulunduklarıdokuyavedolayısıylafonksiyonlarabağlıolaraközelyapısal
özelliklergösterir.Bitkiselvehayvansalherorganizma,
butemelyapıtaşlarındanoluşur.Bubölümdehücreiçi
organellerin görevlerini, metabolik olaylarla ilişkilerini
vetransportolaylarıelealınmıştır.
25
4
Anahtar kelimeler
Akuoporin
Amfoter
Dipol
Henderson
Haselbach
Hidrofilik
Hidrofobik
Hidrostatik basınç
Hipertonik
Hipotonik
İzotonik
Kuvvetli asit
Kuvvetli baz
Misel
Onkotik basınç
Osmalarite
Osmolalite
Osmoz
PH
SU VE pH
Prof. Dr. İ. Murat BOLAYIRLI
Su,yaşayancanlıtürlerininkimyasalyapıbileşenlerinin
önemlibirbileşenidir.Su;transport,sindirim,emilimgibi
farklı çok sayıda hayati fonksiyonların belirli bir düzen
içinde sürdürülmesinden sorumludur. Hücre içi ve dışı
kompartımanlarında su dağılımı düzenlenebilmekte
olupinsanvücudundakanpHdeğerleridarsınırlariçinde tutulmaya çalışılır. Bu bölümde suyun yapısı ve pH
kavramıelealınmıştır.
35
BÖLÜM II
BİYOMOLEKÜLLERİN
YAPISI
5. AMİNO ASİTLER: YAPI VE FONKSİYON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Prof.Dr.EserSÖZMEN
6. PROTEİNLER: YAPI VE İZOLASYON YÖNTEMLERİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Prof.Dr.N.SemaGENÇ
7. GLOBULER PROTEİNLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Prof.Dr.FatmaTANELİ
8. FİBRÖZ PROTEİNLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Prof.Dr.Z.GünnurDİKMEN
9. ENZİM YAPISI VE KİNETİĞİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Prof.Dr.NevinİLHAN
10. KARBOHİDRATLAR: YAPI VE FONKSİYON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Prof.Dr.GülerBUĞDAYCI
11.
LİPİDLER: YAPI VE FONKSİYON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Prof.Dr.AsımÖREM
Prof.Dr.BirgülVANİZORKURAL
Yard.Doç.Dr.FulyaBALABANYÜCESAN
SIRA-SİZDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
5
Anahtar kelimeler
Alifatik yan grup
Aromatik yan grup
Asidik amino asit
Asimetrik karbon atomu
Bazik amino asit
Deaminasyon
Dekarboksilasyon
D-izomer
Esansiyel amino asit
İmino asit
İzoelektrik nokta
Kükürtlü amino asit
L-izomer
Ninhidrin reaksiyonu
Non polar amino asit
Nötral amino asit
Polar amino asit
Titrasyon eğrisi
Transaminasyon
Zwitterion iyon
AMİNO ASİTLER:
YAPI VE FONKSİYON
Prof. Dr. Eser SÖZMEN
Amino asitler proteinlerin yapıtaşıdır. Yapılarında en
az bir tane amino ve karboksil grubu bulunur. Nötral,
pozitifveyanegatifyüklüolabilirler.Bubölümdeamino
asitlerin genel yapısı, fonksiyonel grupları ve bu grupların verdiği kimyasal reaksiyonlar ve amino asitlerin
tamponlamaözelliğikonularıelealınmıştır.
45
E.SÖZME
46
E. SÖZMEN
Amino asitlerin yap�s�ndaki karboksil ve amin grubunun ba�l� oldu�u karbon atomu alfa (�)
karbon olarak isimlendirilir. Bu karbona ba�lanm�� olan yan zincirde bulunan karbonlar ise s�ras�yla
5. AMİNO ASİTLER: YAPI VE
FONKSİYON
beta (�), gama (�), delta (�), epsilon (�) olarak isimlendirilmektedir (�ekil 5.3).
5.1 AMİNO ASİT YAPISI
1. Amino asit nedir, temel yapısal özellikleri
nelerdir?
Aminoasit
asit yapısındaki
yap�s�ndaki karbonlar�n
isimlendirilmesi
Şekilekil.5.3.
5.3 Amino
karbonların
isimlendirilmesi
3. Amino asitlerdeki
asitlerin özelliklerikarbon
hangi gruplara
göre belirlemektedir?
2. Amino
atomları
nasıl
Amino asitler ortadaki kiral karbona ba�lanan yan gruplar�n özelli�ine gö
Amino asitler, insan vücudundaki temel makromoleküllerisimlendirilir?
s�n�fland�r�labilmektedir. Yan gruplar�n özelli�ine göre asidik, bazik veya nötr olabilece�i gibi
den biri olan proteinlerin yapıtaşını oluşturan yapılardır. Amino asitlerin yapısındaki karboksil
E.SÖZMEN
ve amin grubunun
gruplar�n özelli�ine göre hidrofilik, hidrofobik amino asitler olarak da grupland�r�labilir. Amino asit
Amino asitlerin temel yapısını karbon, oksijen ve azot grup- bağlı olduğu karbon atomu alfa (α) karbon olarak isimlenta��d�klar� yan gruplara göre a�a��daki �ekilde s�n�fland�r�lmaktad�r (Tablo 5.1):
E.SÖZMEN
ları oluşturmaktadır. Bir karbona bağlanmış olan bir karbok- dirilir. Bu karbona bağlanmış
olan yan
bulunan kar• Glisin yan grubu yerinde bir hidrojen
atomuzincirde
ta��maktad�r.
sil (-COOH) ve bir amin (NH2) grubu ve bir hidrojen ato- bonlar• ise
sırasıyla
beta
(β),
gama
(γ),
delta
(δ),
epsilon
(ε)iki hidroksi (alkol) gru
Yan grubunda hidroksil grubu olan amino asitler: Serin
ve treonin
mu amino asitlerin
temel yapıtaşını oluşturmaktadır (Şekil olarak isimlendirilmektedir
ta��maktad�r.
(Şekil 5.3).
5.1). Bu yapıda merkezde yer alan karbon atomuna bağlanan
• Yan grubunda kükürt olan amino asitler: Sistein yap�s�nda tiyometil ve metyonin yap�s�n
yan gruplarda karbon,
oksijen, azot ve kükürt de yer alabilir. 3. Amino
metil etil
tiyoeter ta��maktad�r
asitlerin
özellikleri hangi gruplara
Amino asitler yapısında
ortada bulunan karbon kiral karbon
• Yanbelirlemektedir?
gubu alkil grubu olan amino asitler: Alanin yap�s�nda metil grubu, valin aminoas
göre
olarak isimlendirilir.
Bu karbon
4 bağı
ile farklı
bağisopropyl grubu, lösin ve izolösin ise isobutyl yan zinciri ta��maktad�r.
1. Amino
asit nedir,
temel
yap�salgrupları
özellikleri
nelerdir?
Amino asitler ortadaki kiral karbona bağlanan yan grupların
• Yan grubunda aromatik halka olan amino asitler: Fenilalanin yap�s�nda benzen halkas�, tiroz
ladığı için asimetrik
karbon
atomu
olarak
da
isimlendirilAmino asitler, insan vücudundaki temel makromoleküllerden
birisınıflandırılabilmektedir.
olan proteinlerin yap�ta��n�
göre
Yan grupların özel1. Amino
asitdiğer
nedir,
temel
yap�salamino
özellikleri
nelerdir? özelliğine
yap�s�nda fenol grubu, triptofan yap�s�nda indol halkas� ve histidin imidazol halkas� ta��maktad�r
mektedir. Glisin
dışında
tüm
standart
asitlerin
liğine
göre
asidik,
bazik
veya
nötr
olabileceği
gibi bu gruplaolu�turan
yap�lard�r.
Amino asitlerin temel
temel makromoleküllerden
yap�s�n� karbon, oksijen
ve
azot
gruplar� olu�turmaktad�r.
Amino
asitler,
biri grubunda
olan
proteinlerin
• Yan
asidik grupyap�ta��n�
veya amid olan amino asitler: Aspartik asit ve glutamik asit y
α-karbonuna dört
farklı
grupinsan
bağlıvücudundaki
olduğu için α-karbonu
göre
hidrofilik,
hidrofobik
amino asitler olarak
grubu
ve
bir hidrojen
Bir karbona
ba�lanm��
bir karboksil
(-COOH)
verın
birözelliğine
aminzincirindeki
karboksil
grubu
nedeniyleatomu
dikarboksilli amino asit olarak da adland�r�lmaktad
yap�lard�r.
Aminoolan
asitlerin
temel yap�s�n�
karbon,
oksijen
ve(NH
azot2)gruplar�
olu�turmaktad�r.
asimetriktir. olu�turan
da gruplandırılabilir.
Amino
asitler
taşıdıkları
yan gruplara
Aspartik
asit ve
glutamik asidin
yan zincirindeki
asitlerin
temel
yap�ta��n�
olu�turmaktad�r
5.1).(NH
Bu
yap�da
merkezde
yer alan
karbon karboksilik aside amin ba�lanmas� ile s�ras�y
karbona
ba�lanm��
olan
bir karboksil
(-COOH)
ve(�ekil
bir amin
karbonu
olan bileşiklerin
2 tane
biri
diğeri AsimetrikBirAmino
2) grubu ve bir hidrojen atomu
göre aşağıdaki
şekilde
sınıflandırılmaktadır
(Tablo
5.1):
asparajin ve glutamin amino asitleri olu�maktad�r.
nin ayna görüntüsü
olan
vetemel
enantiomer
olarak
adlandırılan
atomuna
ba�lanan
yan
gruplarda
karbon,
oksijen,
azot Bu
ve yap�da
kükürt merkezde
de yer alabilir.
Amino
asitler
Amino
asitlerin
yap�ta��n�
olu�turmaktad�r
(�ekil 5.1).
yer alanbir
karbon
• Glisin
yan
grubu
yerinde
hidrojen
atomu
taşımakta• Yan grubunda bazik grup olan amino asitler: Lizin, histidin ve arjinin yan zincirlerindeki baz
izomerleri bulunmaktadır.
Kiral
olan
tümkarbon
molekülyap�s�nda
ortada
bulunan
karbon
kiral
olarak
Buyer
karbon
4dibazik
ba��
ile farkl�
gruplar�
atomuna
ba�lanan
yan atomu
gruplarda
karbon,
oksijen,
azotisimlendirilir.
ve kükürt
de
alabilir.
Amino
asitler
dır. gruplar
nedeniyle
monokarboksilik
asit olarak adland�r�lmaktad�r.
ler aynı zamanda
optikçe
aktiftir
ve
polarize
ışığın
yönünü
ba�lad���
için asimetrik
karbonkiral
atomu
olarak
da isimlendirilmektedir.
Glisin
d���nda
di�er
tüm standart
yap�s�nda
ortada
bulunan karbon
karbon
olarak
isimlendirilir.
karbon
4 ba��
ile farkl�
gruplar�
• YanBugrubunda
hidroksil
grubu
olan amino asitler: Seçevirebilir. Optik aktivitelerine göre polarize ışığı sağa çevirin �-karbonu
veGlisin
treonin
iki hidroksi
ba�lad���
asimetrik
karbon atomu
olarakgrup
da isimlendirilmektedir.
d���nda
di�er tüm(alkol)
standartgrubu taşımaktadır.
Amino için
asitlerin
�-karbonuna
dört farkl�
ba�l� oldu�u için
asimetriktir.
renlere (+), sola çevirenlere (-) izomerler adı verilmektedir.
Yan
grubunda
kükürt
olan
amino
asitler: Sistein yapı•
AminoAsimetrik
asitlerin �-karbonuna
dört
farkl� grup2ba�l�
için �-karbonu
asimetriktir.
karbonu olan
bile�iklerin
tane
biri
ayna görüntüsü
olan ve enantiomer
olarak
Amino asitlerin
konfigürasyonlarının
adlandırılması
en oldu�u
kü-di�erinin
sında tiyometil
ve enantiomer
metyoninolarak
yapısında metil etil tiyoeter
Asimetrik
karbonu
olanbulunmaktad�r.
bile�iklerin
tane
biri
di�erinin
izomerleri
Kiral
atomu
olanayna
tüm görüntüsü
moleküllerolan
ayn�vezamanda
optikçe aktiftir
çük asimetrik adland�r�lan
karbon
olan
α-karbon
atomuna 2bağlı
amino
taşımaktadır
adland�r�lan
izomerleri
bulunmaktad�r.
Kiral
atomu
olan tüm moleküller
ayn������
zamanda
optikçe aktiftir
grubunun bulunduğu
yere
göreyönünü
yapılmaktadır.
Amin
grubu
ve polarize
�����n
çevirebilir.
Optik
aktivitelerine
sa�a çevirenlere
(+), sola
Yanpolarize
gubu alkil
grubu
olan amino
asitler: Alanin yapı• göre
solda ise L, sağda
ise D�����n
amino
asit
olarak
tanımlanmaktadır
veçevirenlere
polarize
yönünü
çevirebilir.
Optik
aktivitelerine
göre
polarize
�����
sa�a
çevirenlere
(+),
sola
(-) izomerler ad� verilmektedir. Amino asitlerin
konfigürasyonlar�n�n
en
sında
metil grubu, valinadland�r�lmas�
aminoasidi isopropyl
grubu, lö(Şekil 5.2) çevirenlere (-) izomerler ad� verilmektedir. Amino asitlerin konfigürasyonlar�n�n adland�r�lmas� en
ve izolösin
ise isobutyl
yanyere
zinciri
taşımaktadır.
küçük asimetrik karbon olan �-karbon atomuna ba�l�sin
amino
grubunun
bulundu�u
göre
küçük
asimetrik
karbon
olan
�-karbon
atomuna
ba�l�
amino
grubunun
bulundu�u
yere
göre
•
Yan
grubunda
aromatik
halka
olan
amino
asitler: Feniyap�lmaktad�r. Amin grubu solda ise L, sa�da ise D amino asit olarak tan�mlanmaktad�r (�ekil 5.2)
lalanin
yapısında benzen
tirozin yapısında fenol
yap�lmaktad�r. Amin grubu solda ise L, sa�da ise D amino asit olarak
tan�mlanmaktad�r
(�ekilhalkası,
5.2)
grubu, triptofan yapısında indol halkası ve histidin imidazol halkası taşımaktadır.
• Yan grubunda asidik grup veya amid olan amino asitler: Aspartik asit ve glutamik asit yan zincirindeki karboksil grubu nedeniyle dikarboksilli amino asit olarak da
adlandırılmaktadır. Aspartik asit ve glutamik asidin yan
zincirindeki karboksilik aside amin bağlanması ile sıraekil.5.1
Amino asit yap�s�
Şekil 5.1 Amino
asit yapısı
sıyla asparajin ve glutamin amino asitleri oluşmaktadır.
ekil.5.1 Amino asit yap�s�
• Yan grubunda bazik grup olan amino asitler: Lizin, histidin ve arjinin yan zincirlerindeki bazik gruplar nedeniyle
dibazik monokarboksilik asit olarak adlandırılmaktadır.
4. İminoasit nedir?
ekil
Amino
asidlerin
D Lveformlar�
L formlar�
ekil
5.25.2
Amino
asidlerin
D ve
Şekil 5.2 Amino asitlerin D ve L formları
Pirolin farklı bir halka yapısına sahiptir ve hafifçe polardır.
Pirolinin yan zinciri α-amino grubu ile birleşerek bir halka
yapısı oluşur. Bu nedenle pirolin diğer amino asitlerden farklı
olarak amino yerine imino grubu taşır.
Amino
asitlerdeki
karbon
atomlar�
isimlendirilir?
2. 2.Amino
asitlerdeki
karbon
atomlar�
nas�lnas�l
isimlendirilir?
6
Anahtar kelimeler
α heliks
β kırmalı
Birincil yapı
Denatürasyon
Diyaliz
Dördüncül yapı
Edman tepkimesi
Elektroforez
Hidrojen bağları
İkincil yapı
İyonik çöktürme
Kromatografi
Peptid bağı
Prion hastalığı
Renatürasyon
Şaperonlar
Sülfit izomeraz
Üçüncül yapı
Ultrafiltrasyon
X-ışınları kristallagrofi
PROTEİNLER:
YAPI VE İZOLASYON
YÖNTEMLERİ
Prof. Dr. N. Sema GENÇ
Yeni sentezlenen polipeptid zincirinden olgun,
biyolojik olarak aktif, fonksiyon gösteren proteinlerin
oluşumu polipeptid zincirlerinin katlanarak üç-boyutlu
yapılarının düzenlenmesi ile mümkün olur. Post-
translasyonalmodifikasyonlaresnasındamolekülebazı
kimyasalgruplareklenirkenbazıpeptidgruplarıayrılır.
Bubölümdeproteinlerinyapısıvesaflaştırmateknikleri
elealınmıştır.
53
7
Anahtar kelimeler
2,3 bisfosfogliserat
Fetal hemoglobin
Hem
Hemoglobin
Hemoglobin A1c
Hemoglobin C
Hemoglobin H
Hemoglobin S
Hemoglobinopati
Hidrops Fetalis
Karbondioksit
Karbonmonoksit
Methemoglobin
Miyoglobin
Miyoglobinüri
p50 değeri
Sülfhemoglobin
Talesemi
GLOBULER PROTEİNLER
Prof. Dr. Fatma TANELİ
Hemproteinleriyapısındaprostetikgrupolarakhemiçerenproteinlerdir.Hemiçerenproteinlerbaşlıcahemoglobin ve miyoglobindir. Hemoglobin hem ve globinden
oluşurveoksijentaşınmasındagörevlibirglobülerproteindir. Miyoglobin çizgili kaslarda oksijen depolayan
proteindir. Bu bölümde hemoglobin ve miyoglobinin
yapı ve oksijen transportundaki fonksiyonları ve ilişkili
klinikfonksiyonbozukluklarelealınacaktır.
61
8
Anahtar kelimeler
α-1 antitripsin
Alport sendromu
Amfizem
C vitamin
Disülfid izomeraz
Ehler Danlos sendromu
Elastaz
Elastin
Hidroksipiridinium
Keratin
Kollajen
Lizil oksidaz
Marfan sendromu
Osteogenesis Imperfecta
Prokollajen
Prolin hidroksilaz
Tropoelastin
Tropokollajen
FİBRÖZ PROTEİNLER
Prof. Dr. Z. Günnur DİKMEN
Kollajen,elastinvekeratinfibrözyapılıhidrofobikproteinlerdir.Kollajensentezi,fibroblast,osteoblastvekondroblastlardahücreiçivehücredışındaçokaşamalısentez basamakları ile gerçekleşir. Elastin, fibroblastlarda
tropoelastin öncül molekülünden sentezlenir ve dokularaelastikiyetsağlar.Keratinsaç,tırnak,kuştüylerive
pençelerindebulunantemelproteindir.
67
9
Anahtar kelimeler
Allosterik düzenleme
Apoenzim
Denge sabitesi
Feedback inhibisyon
Hidrolaz
Hill grafiği
İrreversibil inhibisyon
İzoenzim
İzomeraz
Koenzim
Kofaktör
Kooperativite
Kovalent modifikasyon
Ligaz
Lineweawer-Burk
Liyaz
Maksimum hız
Metalloenzim
Michaelis-Menten sabiti
Miks inhibisyon
Prokiral merkez
Serbest enerji değişimi
Transferaz
Turnover sayısı
Yarışmalı inhibisyon
Zimojen
ENZİM YAPISI VE
KİNETİĞİ
Prof. Dr. Nevin İLHAN
Enzimler,substratınürünedönüşümhızınıartıraraketki
gösterir.Bazıenzimlerinaktivitesiiçinkofaktörveyakoenzimolarakadlandırılanmoleküllereihtiyaçvardır.Enzimlerinaktiviteleriçeşitlişekillerdedüzenlenirveenzim
aracılı reaksiyonların olabilmesi için gerekli koşulların
oluşmasıgerekir.Bubölümdeenzimlerinyapısı,reaksiyonlarınkinetiközellikleriveenzimaktivitesidüzenlenmeteorilerielealınmıştır.
75
10
Anahtar kelimeler
Aldoz
Dekstrin
Disakkarid
D-izomer
Enantiomer
Epimer
Furanoz
Glikolipid
Glikoprotein
Glikozaminoglikan
Glikozid
İnulin
Ketoz
Kitin
L-izomer
Monosakkarid
Piranoz
Polisakkarid
Proteoglikan
KARBOHİDRATLAR:
YAPI VE FONKSİYON
Prof. Dr. Güler BUĞDAYCI
Karbohidratlar, canlılarda önemli yapısal ve metabolik
rolleriolan,doğadabolbulunanorganikmoleküllerdir.
Enerjiamaçlıkullanılırlarveproteinvelipidlerlekompleks yaparlar. En basit birimleri monosakkaridler olup
glikozid bağları ile bağlanırlar. Bu bölümde karbohidratların temel yapısal özellikleri, izomerler yapıları ve
kimyasalreaksiyonlarıözetlenmiştir.
105
11
Anahtar kelimeler
Araşidonik asit
Eikosanoidler
Esansiyel yağ asitleri
Fosfatidil inozitol
Fosfatidiletanolamin
Fosfatidilgliserol
Fosfatidilkolin
Fosfatidilserin
Gangliozid
Glikolipidler
Kardiyolipin
Leukotrienler
Lipoksinler
Mumlar
N-asetil-nöraminik asit
Plazmalojen
Prostaglandinler
Prostasiklinler
Serebrozid
Sfingolipidler
Steroidler
Sülfatid
Terpenler
Triaçilgliserol
Tromboksanlar
Trombosit aktifleyici faktör
Yağ asitleri
LİPİDLER: YAPI VE
FONKSİYON
Prof. Dr. Asım ÖREM
Prof. Dr. Birgül VANİZOR KURAL
Yard. Doç. Dr. Fulya BALABAN YÜCESAN
Diyetlealdığımızbesinlerinönemlibileşenleridir.Lipidler
vücut için ana enerji kaynağıdır, karbohidrat ve proteinleregörelipidlerdenyaklaşıkikikatdahafazlaenerji
elde edilir. Lipidler insan vücudunda hücre ve organel
membranlarında,triaçilgliseroldamlacıklarışeklindeadipositlerdevedolaşımdalipoproteinyapısındabulunurlar.
Bubölümdelipidyapıvefonksiyonlarıelealınmıştır.
111
II. BÖLÜM - SIRA-SİZDE
1. Aşağıda pK değerleri verilen amino asitlerden
hangisi fizyolojik pH (pH=hangi) değerinde
tamponlama kapasitesine sahiptir?
a)
b)
c)
d)
e)
Glisin pK1=2,4 pK2=9,8
Histidin pK1=1,8 pK2=6,0 pK3=9,2
Aspartik asit pK1=2,1 pK2=3,9 pK3=9,9
Serin pK1=2,2 pK2=9,2
Lizin pK1=2,2 pK2=9,2 pK3=10,8
2. Aşağıdaki reaksiyonlardan hangisi oksidatif
deaminasyon için iyi bir örnek olabilir?
a)
b)
c)
d)
e)
Glutamat→heksanoik asit + NH3
Piruvat→Asetil koA + CO2
Aspartat + α ketoglutarat → glutamat + okzaloasetat
Glutamat → α keto glutarat + NH3
Alanin + α keto glutarat → glutamat + piruvat
3. Aşağıdaki protein veya enzimlerden hangisi
protein katlanmasından sorumlu değildir?
a)
b)
c)
d)
e)
Isı-şok proteinleri
Rasemaz
Disülfit izomeraz
Epimeraz
Kalmodulin
4. Aşağıdaki tanımlardan yanlış olanı seçiniz.
a) Proteinin primer yapısı amino asitler arasındaki
peptid bağları ile sağlanır.
b) α-heliks tabaka zincir-içi hidrojen bağları ile korunur.
c) Alzheimer hastalığında artan β-amiloid protein
yapısında β-kırmalı tabaka hakimdir.
d) Proteinin 3-boyutlu konformasyonal yapısını
oluşturan sekonder yapısıdır.
e) β-dönüşlerde sıklıkla glisin ve prolin amino asitleri
bulunur.
5. Proteinlerin hidrolizi sonucunda hangi
bağlar yıkılır?
a) Hidrojen bağları
b)
c)
d)
e)
Hidrofobik bağlar
Elektrostatik bağlar
Peptid bağları
Disülfit bağları
6. Aşağıdakilerden hangisi orak hücreli
aneminin özelliklerinden birisi değildir?
a) Hemoglobinin β zincirinde 6. amino asit glutamat
yerine lizin amino asidi geçmiştir.
b) Hemoglobin S taşıyıcıları sıtmaya karşı
dirençlidir.
c) Hipoksik koşullarda eritrositler orak şeklini alır.
d) Orak hücreli anemide kapillerde dolaşım
bozulduğundan küçük infarktlar meydana gelir.
e) Orak hücreli anemi hastalarında egzersiz sonrası
kas ağrısı görülür
7. Dağa tırmanan bir kişi nefes almada sıkıntı
yaşıyor. Aşağıdaki tedavilerden hangisi
hastada hemoglobinin oksijeni daha kolay
bırakmasını sağlamak amacıyla tercih
edilebilir?
a) Metabolik alkalozu sağlayacak ilaç alması
b) 2,3 BPG arttıracak bir ilaç alması
c) Hiperventilasyon yapıp kandaki karbondioksidi
azaltması
d) Hemoglobindeki gama subünitelerinin sentezini
arttırıcı bir ilaç alması
e) Hemoglobinin β subünitelerinin sentezini
arttıracak bir ilaç alması
8. Aşağıdakilerden hangisi kollajen sentezinde
hücre dışında gerçekleşen post-translasyonel
modifikasyonlardan biridir?
a)
b)
c)
d)
e)
Sinyal peptidin uzaklaştırılması
Prolin ve lizinin hidroksilasyonu
Hidroksilizin glikolizasyonu
Zincirler arası disülfit bağlarının oluşumu
Aldol çapraz bağlarının oluşumu
121
BÖLÜM III
BİYOMOLEKÜLLERİN
METABOLİZMASI
12. AMİNO ASİT SENTEZİ VE KARBONLARININ METABOLİZMASI . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Prof.Dr.EserSÖZMEN
13. AMİNO ASİTLERDEN SENTEZLENEN ÖZEL ÜRÜNLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Prof.Dr.FerhanGİRGİNSAĞIN
14. AMİNO ASİTLERİN AMİNO GRUPLARININ METABOLİZMASI VE ÜRE DÖNGÜSÜ . . . . . 149
Prof.Dr.TülayAKÇAY
15. GLUKOZ METABOLİZMASI: GLİKOLİZ, GLUKONEOJENEZ VE GLİKOJEN. . . . . . . . . . . 157
Prof.Dr.RemiseGELİŞGEN
16. GALAKTOZ, FRUKTOZ VE PENTOZ METABOLİZMASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Prof.Dr.UzayGÖRMÜŞ
17.
LİPİD METABOLİZMASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Prof.Dr.AsımÖREM
Prof.Dr.BirgülVANİZORKURAL
Yard.Doç.Dr.FulyaBALABANYÜCESAN
18. KARACİĞER YAĞLANMASI VE DİSLİPİDEMİLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Prof.Dr.DildarKONUKOĞLU
19. TRİKARBOKSİLİK ASİT (SİTRİK ASİT) DÖNGÜSÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Prof.Dr.RemiseGELİŞGEN
20. ELEKTRON TRANSPORT ZİNCİRİ VE OKSİDATİF FOSFORİLASYON . . . . . . . . . . . . . . 243
Prof.Dr.HafizeUZUN
21. HEM METABOLİZMASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Prof.Dr.HafizeUZUN
22. ENZİMLER VE KLİNİK ÖNEMİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Prof.Dr.NecipİLHAN
23. SERBEST RADİKAL BİYOKİMYASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Prof.Dr.ElifÖZEROL
24. KSENOBİYOTİK BİYOKİMYASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
Prof.Dr.GülerBUĞDAYCI
SIRA-SİZDE .....................................................301
12
Anahtar kelimeler
Akçaağaç surubu hastalığı
Albinizm
Alkaptanüri
Amino asitüri
B12 vitamini
Biyotin
Esansiyel amino asit
Fenil Keton üri
FIGLU
Folik asit
Glikojenik amino asit
Hartnup hastalığı
Hiperglisinemi
Hiperprolinemi
Hippurik asit
Histidinemi
Homosistinemi
İmino asit üri
İndikanüri
Ketojenik amino asit
Pridoksal fosfat
Sistatiyonin
Sistinosis
Sistinüri
Tetrahidrobiyopterin
Tirozinemi
Yarı esansiyel amino asit
AMİNO ASİT SENTEZİ
VE KARBONLARININ
METABOLİZMASI
Prof. Dr. Eser SÖZMEN
Protein sentezi yanı sıra bazı amino asitlerin karbon
iskeletinden açlıkta glukoz ve spesifik moleküller sentezlenir. Metabolizmalarında yer alan enzimlerin veya
emilimdeyeralanproteinlerineksikliğiilemetabolizma
bozuklukları meydana gelir. Bazı amino asitler esansiyel özellik gösterir. Bu bölümde amino asitlerin karbon
iskeletlerinin yıkımı ve ilişkili metabolik hastalıklar ele
alınmıştır.
125
126
E. SÖZMEN
12. AMİNO ASİT SENTEZİ VE
KARBONLARININ METABOLİZMASI
12.1 AMİNO ASİTLERİN SENTEZİ
Şekil 12.1
1. Esansiyel amino asit ne demektir?
Esansiyel, vücutta sentezlenemeyen dışarıdan besinlerle
alınması zorunlu maddeleri tanımlamak için kullanılan bir
terimdir. Dallı zincirli amino asitler (izolösin, lösin, valin),
lizin, metiyonin, histidin, fenilalanin, triptofan, treonin esansiyel amino asitlerdir. Vücutta azot varlığında sentezlenebilen amino asitler nonesansiyel amino asitler olarak adlandırılırken diğer amino asitlerden oluşabilen amino asitler yarı
esansiyel veya şartlı esansiyel amino asitler olarak tanımlanır
(Tablo 12.1). Fenilalaninden oluşan tirozin bu grupta yer
alır. Arjinin vücut tarafından sentezlenebilir ancak bu sentez
ihtiyacı karşılamaya yetmez bu nedenle besinlerle alınması
gerekmektedir. Sisteini sentezlemek için yüksek miktarda
metiyonin alınması gereklidir.
2. Esansiyel olmayan amino asitler nasıl elde
edilir?
Esansiyel olmayan amino asitlerin sentezinde en önemli yol
transaminaz reaksiyonları ve amonyum iyonunun amino
asitin α-amino azotunu oluşturduğu sentaz reaksiyonlarıdır.
Transaminasyon reaksiyonları ile pirüvattan alanin, α -keto
glutarattan glutamik asit ve okzaloasetattan aspartik asit sentezi gerçekleşmektedir.
3. Hangi reaksiyonlar glisin sentezinde yer alan
alır ?
Glisinin serinden sentezinde, serinin hid­rok­simetil
grubu tetrahidrofolata (H4 folat) aktarılarak N5, N10metilentetrahidrofolatı oluş­tururken reaksiyonu Serin hidroksi metil transferaz ka­ta­liz­le­mektedir (Şekil 12.1). Glisinin
diğer sentez yolu transaminasyon reaksiyonuna dayanmaktadır. Gisin aminotransferaz tarafından katalizlenen reaksiyonda alaninden amin grubu glioksalata aktarılarak glisin
sentezlenmektedir.
Tablo 12.1 Besinsel olarak esansiyel olan ve insan
vücudunda sentezlenebilen amino asitler
Esansiyel amino
asitler
Esansiyel olmayan
amino asitler
Yari-esansiyel
amino asitler
Izolösin
Lösin
Valin
Lizin
Metiyonin
Fenilalanin
Triptofan
Treonin
Glisin
Serin
Alanin
Glutamik asit
Aspartik asit
Glutamin
Asparagin
Pirolin
Tirozin
Sistein
Arjinin
Histidin
Serinden glisin ve glisinden serin sentezi
4. Glisinin metabolizma için önemi nedir?
Kimyasal olarak en basit ve esansiyel ol­ma­yan ami­no asit
olan glisinin organizmada önem­li bi­yo­kim­yasal fonksiyonları bu­lun­mak­ta­dır. Glisin çeşitli vücut doku pro­te­in­le­ri­nin,
hor­mon­ların ve enzimlerin ya­pı­sı­na katılmaktadır. SüksinilKoA ile birlikte glisin, porfirinlerin ve hem yapısının ön
mad­desidir. Pürin iskeletinin 4, 5 ve 7 no­lu atomlarını glisin
sağlamaktadır. Glu­kojenik bir ami­no asit olduğu için glisin,
glikolitik ara maddeler üzerinden dolaylı olarak lipid, kar­
bonhidrat ve di­ğer amino asidlerin sen­te­zi­ne katılmaktadır.
Glisin, kaslarda kreatin oluşumu için ön maddedir. Kas­
lar­da bulunan bir bileşik olan sarkozin (N-metil glisin), gli­
sinin SAM ile me­ti­las­yonu sonucu oluş­mak­ta­dır. Glisinin ka­
raciğerde sırası ile kolik asit ve benzoik asit ile konjugasyonu
so­nucu, bir safra asidi olan glikokolik asit ve hippurik asit
(benzoil gli­sin) oluşmaktadır.
Glisin, glutatyon (γ-glu­tamilsisteinilglisin) tripeptidinin
yapısına ka­tıl­maktadır. Glutatyon, ami­no asit taşıyıcısı ola­rak
ve hücresel proteinlerdeki SH grup­la­rı­nın indirgenmiş halde
tutul­ma­sın­da gö­rev yap­mak­ta ve bu yolla eritrositleri oksidatif ha­sar­dan korumaktadır.
5. Transaminasyon reaksiyonu ile piruvattan
oluşan amino asit nedir?
Alanin, Piruvattan Serum Glutamat Pirüvat Transaminaz
(SGPT) - Alanin Amino Transferaz (ALT) enzimi tarafından
katalizlenen transaminasyon reaksiyonu ile olmaktadır (Şekil 12.2.). Serin, hidroksi metil transferazın ka­ta­liz­le­diği reaksiyonda glisinden sentezlenebilmektedir (Şekil 12.1). D-3fos­fogliserattan serin sentezi üç aşamada gerçekleş­mek­te­dir.
D-3-Fosfogliserat oksitlenerek 3-fosfopirüvata dönüştükten
sonra, transaminasyonla 3-fos­fo­se­rin oluşmaktadır. Son aşamada 3-fos­fo­se­rin, serine hidroliz olmaktadır (Şekil 12.3).
6. Serin amino asidinin fonksiyonel önemi nedir?
Serin, enzimlerin aktif bölgelerinde substrat bağlanmasında rol oynamaktadır, ayrıca sistein, triptofan ve etanolamin
Şekil 12.2
Alanin sentezi
60
Anahtar kelimeler
Ağır metaller
Akut toksisite
Anti depresanlar
Arsenik
Asetaminofen
Civa
Eroin
Etil alkol
Etilen glikol
Kadmiyum
Kronik toksisite
Kurşun
Morfin
Opiat
Organik fosfor bileşikleri
Toksikoloji
KLİNİK TOKSİKOLOJİ
Prof. Dr. S. Halide AKBAŞ
İlaç ve toksik madde analizleri klinik biyokimyanın önemli
konularındandır. Bu bölümde tıpta sık karşılaşılan ilaç
ve ağır metal toksisitelerinin yanı sıra bağımlılık yapan
ilaçlar ve ilgili analizler yer almaktadır. Klinik toksikoloji
zehirlenmeye neden olan kimyasal maddelerin analizi
ve tedavisi ile ilgilenir. Bu bölümde toksikolojinin
temel prensipleri, ile bu maddelerin analiz teknikleri ve
prensipleri de ele alınmıştır.
739
740
S. H. AKBAŞ
60. TOKSİKOLOJİ
60.1 TEMEL PRENSİPLER VE
TOKSİKOLOJİ AÇISINDAN ÖNEMLİ
SPESİFİK İLAÇLAR
1. Toksikoloji nedir ?
16. yüzyılda Paracelsus’un (1503-1541) zehiri tanımlarken
kullandığı “Her madde zehirdir. Zehir olmayan madde yoktur; zehir ile ilacı ayıran dozdur” şeklindeki ifade, bugünkü
modern toksikolojinin de çıkış noktasıdır. Toksikoloji; kimyasal ajanların biyolojik sistemler üzerindeki zararlı etkilerini inceleyen multidisipliner bir bilim dalıdır. Tüm canlılar
yaşadıkları çevrede kimyasal maddelerin zararlı etkilerine
değişen derecelerde maruz kalmaktadır. Maruziyet sonucu
oluşan toksik yanıt, ajanın fiziksel ve kimyasal özelliklerine,
vücuda giriş yoluna ve kişinin duyarlılık düzeyine bağlı olmasının yanı sıra toksik maddenin hedef dokularda yeterli
konsantrasyonda olması ile de ilgilidir.
2. Toksikolojinin alt dalları nelerdir?
Klinik toksikoloji, zehirlenmeye neden olan ilaçlar, ağır
metaller ve diğer kimyasal maddelerin analizi ve tedavisi ile
ilgilenen toksikoloji alt dalıdır. Adli toksikoloji kimyasal ve
ilaçlara maruziyeti adli tıp kapsamında ele alır. Çevresel toksikoloji ise çevresel kimyasal ajanların insan sağlığına etkilerini araştırır. Ayrıca endüstriyel toksikoloji, analitik toksikoloji gibi alt dallar da mevcuttur. Toksik ajanlar ağız, deri ve
solunum yolları aracılığı ile vücuda girebilirler.
3. Akut ve kronik toksisite nedir?
Maddelerin patolojik etki yaratma potansiyelleri farklıdır.
Belirli dozda verilen her madde, toksik bir etki yaratabilir.
Doz-yanıt ilişkileri kişisel veya toplumsal olarak değişebilir.
Akut toksisite, ani toksik etkiler yaratan tek ve kısa süreli
madde maruziyetini tanımlarken, kronik toksisite 3 ay veya
daha uzun süren dozlarla tekrarlanan ve birikim oluşturan
bir maruziyeti tanımlamaktadır.
4. Toksik ajanlar ve toksikoloji açısından önemli
spesifik ilaçlar nelerdir?
Bazı toksik ajanlar ve spesifik ilaçlar Tablo 60.1 de verilmiştir. Hücresel hipoksi oluşturan ajanlar, alkoller, etilen
glikol, ağır metaller, organofosfat bileşikleri, bazı trisiklik
antidepresanlar, antipiretikler toksikolojinin ilgi alanına
girmektedir.
5. Hücresel hipoksi oluşturan ajanların toksik
etkileri nelerdir ve analizleri nasıl yapılır?
Karbon monoksit (CO) ve methemoglobinemiye neden olan
ajanlar dokulara oksijen akımını düşürürken, siyanür oksi-
Tablo 60.1 Toksik ajanlar ve toksikoloji açısından
önemli spesifik ilaçlar
Hücresel hipoksi
oluşturan ajanlar
· Karbon monoksit, siyanür
· Methemoglobinemiye neden olan
ilaçlar
Alkoller
· Etanol, metanol
Antipiretik/
analjezikler
· Asetoaminofen, asetil salisilik asit
Trisiklik
antidepresanlar ve
fenotiazinler
· İmipramin, amitriptilin, desipramin
· Nortriptilin, doksepin, fluoksetin
Etilen glikol
Organik fosfor ve karbamat içeren insektisidler
Ağır metaller
· Alüminyum, arsenik, kadmiyum
· Civa, krom, kurşun
· Kobalt, demir, manganez
jen kullanımını engeller. CO ’din ekzojen kaynakları gaz ile
çalışan motorlar, sigara dumanı, ısıtma amaçlı konutlarda
kullanılan yakıtlardır. CO reverzibl olarak hemoglobinle birleşerek karboksihemoglobin oluşturur. Hemoglobinin CO’e
bağlanma afinitesi oksijene olandan 250 kat daha fazladır.
Karbon monoksit hem kanın oksijen içeriğini azaltır hem de
belirgin doku hipoksisine neden olur. Kan ve beyin gibi organlar hipoksiden çok çabuk etkilenirler.
CO analizi gaz kromatografisi (GC) ile veya karboksihemoglobin üzerinden spektrofotometrik olarak yapılır.
Spektrofotometrik yöntemlerde hemoglobin ve türevlerinin görünür ışık bölgesindeki karakteristik absorbsiyonu
kullanılır. Ko-oksimetre adı verilen otomatize cihazlar, kan
örneklerinde çeşitli dalga boylarında ölçümler yaparak karboksihemoglobin, oksihemoglobin, deoksihemoglobin ve
methemoglobin konsantrasyonlarını belirlerler.
Siyanür inhalasyonla alveollerden kana geçer ve hemoglobine bağlanır. Tüm biyolojik membranları kolay aştığından
mitokondrideki solunum zincirini etkiler ve oksidatif fosforilasyonu bozar. Solunum baskılanması ve kalp bloğuna yol
açabilir. Tam kanda fotometrik analiz veya iyon seçici elektrotlarla ölçüm yapılabilir.
6. Alkollerin toksik etkileri nelerdir ?
Etanol en sık kullanılan kimyasal ve toksik maddedir. Temel etkisi santral sinir sistemi (SSS) baskılanmasıdır. SSS
etkileri kan etanol düzeyine göre öforiden komaya giden bir
yelpazede değişebilir. Kan etanol düzeyleri, 50 mg/dL iken
inhibisyon azalması, 100-300 mg/dL iken oryantasyon ve
koordinasyon bozukluğu, >400 mg/dL’ de ise koma ve ölüm
ortaya çıkabilir. Ülkemizde motorlu taşıt kullanımında sınır
0,5 promil (50 mg/dL) dir. Eliminasyon hızı bireyler arasında değişiklik gösterebilir, karaciğerde alkol dehidrojenaz ve
aldehit dehidrojenaz tarafından metabolize olur. Kan, tük-
BÖLÜM X
SIRA SİZDE - YANIT VE
AÇIKLAMALAR
748
SIRA SİZDE - YANIT VE AÇIKLAMALAR
BÖLÜM I. BİYOKİMYAYA GİRİŞ VE
HÜCRE
SORU 1. Klasik tetrahedron yapısında (metan da (CH4) olduğu gibi) hidrojen atomları arasında 109.5o açı bulunur. Su
molekülündeki iki hidrojen atomu arasındaki 105o ‘lik açı
molekülün bükülmüş tetrahedron yapısı göstererek dipol
karakter kazanmasını sağlar. Oksijen atomunun en dış yörüngesinde bulunan ve elektron ortaklaşmasına katılmayan
iki çift elektron bükülmüş tetrahedron yapısına bağlı olarak
nükleofilik özellik taşır. YANIT-D
SORU 2. İmidazol halkası üç karbon ve iki hetero atomdan
(azot atomundan) oluşan beş üyeli heterosiklik halka yapısındaki fonksiyonel gruptur. Biyomolekül yapısında benzen
halkasından bir hidrojen atomunun çıkmasıyla oluşan aromatik/halkalı yapıda bir fonksiyonel grup olan fenil grubu
görülmektedir. YANIT-E
SORU 3. ELISA yöntemi özgül antijen (analit)-antikor kompleks oluşumunun antikorlara alkalen fosfataz veya horseradish peroksidaz gibi bir enzimin kovalent bağlanması ve bu
enzim substratının renkli ürünlere dönüştürülmesi suretiyle
gösterilmesi esasına dayalı immunokimyasal-kolorimetrik
ölçüm tekniğidir. YANIT-A
SORU 4. Aktif taşımada taşıyıcı protein bir substratın kendi konsantrasyon gradiyentine karşı (yüksek konsantrasyona doğru) hareketini ATP hidrolizi ile eşleştirir. Hücredeki
enerjinin ortalama %35 kadarı aktif transportta kullanılır.
Örneğin Na+/K+ ATPaz sisteminin aktivitesi için ATP gereklidir. Sodyum ve potasyum ATPaz pompasını aktive eder.
Böylece hücre içi potasyum yüksek, sodyum düşük tutulur.
Ekstrasellüler oubain Na+/K+ ATPaz’ı inhibe eder. Bu inhibisyonu potasyum antagonize etmektedir. YANIT-A
SORU 5. İnsandaki kas ve sinir bozukluklarının temelinde
mitokondriyal DNA mutasyonları yatmaktadır. Hasta hücrelerinde genelde yabanıl tip ve mutant mitokondriyal DNA
karışımı bulunur. Mutant mitokondriyal DNA oranı ne kadar fazla ise mutant fenotip de o kadar şiddetlidir. YANIT-E
SORU 6. Apoptoz organizmanın yararına olacak şekilde
hücrelerin ölmesini ve organizmanın hücredeki moleküler
bileşenleri korumasını sağlayan programlı hücre ölümüdür.
Apoptoz plazma zarı reseptörü olarak etki eden bir sinyal
veya DNA hasarı, oksidatif stres, viral enfeksiyon ve ısı şoku
gibi iç olaylarca tetiklenebilir. YANIT-E
SORU 7. Sodyum iyon gradyenti, sodyum bağımlı amino
asit simporteri aracılığı ile amino asitlerin konsantrasyon
gradiyentine karşı taşınmasını yürütür. ATP sekonder aktif
taşımada görev almasından dolayı simport proteinlerince
hidrolize uğrayamaz. Simport, sekonder aktif taşıma şeklidir.
YANIT-D
SORU 8. Bir sulu çözeltide hidrojen ve hidroksil iyonlarının
toplamı [H+]. [OH-] = 1.10-14 olmalıdır.
[H+]. (2.10-3) =1.10-14
[H+]= 1.10-14 / 2.10-3 → [H+] =0,5.10-11= 5. 10-12
pH=-log [H+]= -log (5.10-12)
pH= - (log 5+ log 10-12) → (log 5=0,7)
pH= - (0,7+ (-12)) = - (-11.3)= 11,3 YANIT-D
SORU 9. H+ molar konsantrasyonunun negatif logaritması,
pH olarak tanımlanır. pH = log [ H+]. Kuvvetli asitler sulu
çözeltilerde tamamen iyonlaşırlar ve hidrojen iyon konsantransyonunun negatif logaritması doğrudan pH değerini verir. Çünkü asit tamamen iyonlaştığı için, iyonlaşan asidin
konsantrasyonu H+ iyon konsantrasyonuna eşittir. Kuvvetli
bazlarda ise, ortamdaki OH- konsantrasyonu bazın konsantrasyonuna eşittir. HA ⇔H+ + A- YANIT-A
SORU 10. pH= - log[H+] → 4= - log [H+] → - 4= log [H+] →
[H+] =1.10-4 mol/L olacaktır. YANIT-C
SORU 11. Palpasyon bölgesinin üst kısmına en fazla 1 dakika
süreyle turnike (staz) uygulanır. Turnike uygulanma süresi
uzadıkça; plazma proteinlerinin ve proteinlere bağlı bileşenlerin konsantrasyonları yükselmeye başlar, dolayısı ile damara girilir girilmez turnike çözülmelidir. YANIT-D
SORU 12. Kan örneği alımı sırasında dezenfektan olarak
kullanılan alkol hemolize yol açarak preanalitik hataya sebep
olmaktadır, derinin üzerinde alkol kalmamalıdır, bu nedenle
enjektörle kan örneği alınmadan önce kurumasını beklemek
doğru olacaktır. YANIT-C
SORU 13. Kırmızı kapak rengine sahip tüp, düz tüptür; antikoagülan içermez, dolayısı ile serum eldesinde kullanılır.
YANIT-A
SORU 14. Golgi kompleksi: Makromoleküllerin intrasellüler
hareketleri açısından önemli bir yönlendiricidir. Yeni sentezlenen proteinleri içeren küçük membran vezikülleri endoplazmik retikulumdan tomurcuklanarak cis golgi’ye ulaşır
ve trans yüze ilerlerken modifiye edilir. O-bağlı glikoprotein oluşumu golgide gerçekleşirken, N-bağlı glikoproteinler,
ER ve golgide sentezlenir. Lizozomlara yönlendirilecek poteinlerin oligosakkaritlerindeki mannoz rezidüvleri golgide
fosforillenir. Hücre dışına salgılananacak proteinler, trans
golgiden vezikül içine alınarak eksositoz ile hücreden salınır.
YANIT- E
SORU 15. Hücre organellerinin, diferansiyel santrifugasyon ile
ayrımlanması: Homojenize edilmiş (hücre membranları bozulur) doku düşük hızda (600g’de 10 dakika) santrifüj edildiğinde; nükleer fraksiyon (hem nukleusları hem de rüptüre olmamış hücreleri içerir) ve sitozol ayrımlanır. 15000gx5 dakika;
mitokondriyal fraksiyon mitokondri, lizozom ve peroksizom)
ve supernatant elde edilir. 105000gx60 dakika; mikrozomal
fraksiyon ve supernatant (sitozol) elde edilir. YANIT-A
DİZİN
2, 3 bifosfogliserat, 61, 162
3-metoksi-4- hidroksi mandelik asit, 399
18-hidroksilaz, 395
21-hidroksilaz, 398
5’-deiyodinaz, 379, 380-381
5′-nükleotidaz, 269, 278
7α-hidroksilaz, 297
17α-hidroksilaz, 404
α-1 antitripsin, 67, 73, 552, 559
α1-asit glikoprotein, 569
α2-makroglobulin, 552-553, 559
α-amilaz, 279
α-anomer, 107
α-fetoprotein, 559, 641, 657, 666
α-1, 4-glikozid bağı, 175
α-1, 6-glikozid bağı, 175
α-heliks, 53, 55, 69
α-keratin, 74
α-ketoglutarat dehidrojenaz, 235-236
α-lipoproteinler, 217
α-spektrin, 546
α- Talasemi, 65
α-tokoferol, 459
β-alanil dipeptid, 146
β-amiloid peptid, 57
β-anomer, 107
β dönüşleri, 55
β-glukronidaz, 263
β-h­idroksi­büti­rat, 204
β-keratin, 74
β-kırmalı tabaka, 55
β2-mikroglobulin, 559, 572, 641, 693
β-oksidasyon, 201
β-spektrin, 546
β-Talasemi, 65
δ-aminolevulinat dehidrataz, 504
d- bi­li­rubi­n, 261
γ-am­inobüti­ri­k asi­t (GABA), 49, 128, 143,
156, 743
ω karbonu, 112
ω-oksidasyon, 203
A
Abetalipoproteinemi, 233
ABCA1 gen mutasyonu, 233
ACTH, 355, 356, 374, 394
ACTH stimülasyon testi, 735
Açil karnitin, 201
Açil KoA dehidrojenaz, 202
Açil-KoA oksidaz, 203
Açil-KoA sentetaz, 201
Açil kolin açil hidrolaz, 285
Adanmışlık basamak, 97
Addison hastalığı, 397
Adenil kinaz, 584
Adenilat siklaz, 310,
Adenin, 308
Aden­in nükleot­id tasıyıcısı, 248
Adenoz­in, 613
Adenozin deaminaz, 316
Adipokin, 443, 623
Adiponektin, 227, 623
Adolesan dönem, 658
Adrenal korteks hormonları, 392
Adrenal medulla hormonları, 356, 398-400
Adrenokortikotropik hormon (ACTH),
355, 356, 374, 394
Aerobik glikoliz, 158, 165
Affinite kromatografisi, 59
Aflatoksi­n, 325
Ağır zincir hastalığı, 576
Ai­lesel hi­perkolesterolemi, 231
Ailesel LCAT eksikliği, 233
Ailesel kombine hipolipidemi, 233_
­Akciğer sürfaktanı, 115
Akçaağaç şurubu idrar hastalığı (Maple
syrup urine disease, MSUD), 133,
723
Akonitaz, 237
Akrodermatitis enteropatika, 496
Akromegali, 376
Aksiyon potansiyeli, 632
Aktif transport, 31, 32
Aktin, 579-580
Aktivasyon enerjisi, 81
Akt­ive pars­iyel tromboplasti­n zamanı, 555
Akuaporinler, 32, 38
Akut faz proteinleri, 570
Akut glomerülonefrit, 701
761
762
DİZİN
Akut hepatik porfiriya, 257
Akut intermittant porfiriya, 258
Akut koroner sendrom, 712
Akut pankreatit, 280, 281-283
ALA sentaz, 253-254
ALA dehidrataz, 253, 258-259
Alanin, 46, 49, 414
Albumin, 23, 58, 293, 562
Aldehid grubu, 6
Aldolaz, 79, 131, 159, 161, 274
Aldolaz B eksikliği, 189
Aldol çapraz bağları, 70 -71
Aldosteron, 20, 22, 355, 392, 395-396
Aldosteron postür testi, 734
Aldoz redüktaz, 187, 189, 447-448, 450-451
Aldoz ve ketoz izomerizmi, 107
Alkalen fosfataz, 14, 21, 264, 270, 276
Alkaloz, 397, 486, 512, 519,
Alkaptonüri, 137
Alkilasyon, 9
Alkol dehidrojenaz, 228
Alkolizm, 227,
Allopurinol, 316
Allosterik enzimler, 99
Allosterik enzim kinetiği, 99
Allosterik düzenleme, 103
Allosterik feedback inhibisyon, 102
Alport Sendromu, 71
Alzheimer hastalığı, 56, 57, 638
Amfibolik yol, 528
Amfipatik lipid, 115
Amfipatik bileşikler, 37
Amfizem, 73
Amido grubu, 6
Amilaz, 279, 280, 281
Amilaz/kreatinin klirens oranı, 281
Amilo-1, 4®1, 6 transglikozilaz, 175
Amiloid hastalığı, 576
Ami­loid prekürsör prote­i­n, 638
Ami­lopekti­nozis, ­183
Amino asit, 46
Amino asitlerin emilimi, 523
Amino grubu, 6
Aminopeptidazlar, 275, 523
Aminotransferaz, 78, 690
Amniyon sıvısı, 608
Amniyosentez, 18
Amonyak, 151, 155
Amonyum üretimi, 516
Anabolizma, 528
Anaerobik glikoliz, 158, 165
Anafilaksi, 116, 575
Anahtar-kilit teorisi, 81
Analbuminemi, 562
Analitik hata, 24
Anaplerotik reaksiyonlar, 242
Andersen hastalığı, 182
Anemi, 545
Anjiotensin dönüştürücü (converting)
enzim, 395
Ankompetetif inhibisyon, 95
Ankonjuge bi­li­rubi­n, 263, 266
Anj­iyotens­n I, II, 613
Anne sütü, 609
Anne sütü sarılığı, 657
Anomer, 107
Anserin, 146
Antagonist etki, 366
Antidiüretik hormon, 372, 377
Antikoagulan, 17, 476, 552-553
Antimisin A, 249
Anti-müllerian hormon, 671
Antioksidan, 228, 290, 292, 477
Atomik absorpsiyon, 13
ATP, 528
ATP-ADP transportu, 248
ATP bağlayan kaset taşıyıcı A1, 221
ATP sentaz inhibitörleri, 249
ATP sentezi, 247
Atraktilozid, 250
Aurovert­in, 249
A vitamini, 470, 473
Azot dengesi, 156
Azotmonoksit hemoglobin, 62
Antisperm antikor testi, 669
Antitiroglobulin antikorları, 384
Antitiroidal ilaçlar, 381
Anti-TPO, 384
Anyon açığı (anyon gap), 516
Apoenzim, 76
Apolipoprotein, 217, 218
Apolipoprotein (a), 218
Apolipoprotein A, 217
Apolipoprotein E, 218
Apoptosis, 32
Apoptoz, 643
Apoptoz indükleyici faktör (AIF), 32
Ardışık kooperativite, 101
Arjinaz, 154
Arjinin, 7, 129, 145, 153-154
Arjinin infüzyon testi, 732
Arjininosüksinat asidüri, 155
Arjininosüksinik asit, 153
Aromataz, 297, 406, 408, 410, 456, 659, 755
Aromatik halka, 46
Arsenat, 162
Arsenik, 503
Arter kanı, 17
Artrosentez, 18, 605
Aseruloplazminemi, 495
Asetal, 8
Asetil grubu, 6
Asetil KoA karboksilaz, 197, 202, 206
Asetilkolin, 634, 636
Asetoasetat, 204
Asetoasetil KoA, 132
Aseton, 204
Askorb­ik asi­t, 293
Asimetrik karbonu, 46
Asit-baz katalizi, 82
Asit fosfataz, 283
Asit maltaz, 183
Asparagin, 7
Aspartat, 7, 50, 121, 127, 153, 312
Aspartik asit, 127
Astros­itler, 628
Assit sıvısı, 604
Aşırı doymuş çözelti, 10
Aterojenik lipoprotein, 217
Ateroskleroskleroz, 612, 614
B12 vitamini, 467
Bağ değişim mekanizması, 248
Bağ dokusu, 588
Bağıl özgüllük, 83
Bakır, 87, 143, 245, 493
Band 3, 546
Barbitüratlar, 249, 255
Bazal lamina, 588
Bazal metabolizma, 529
Baz eksizyon onarım mekanizması, 332
Baz fazlalığı /eksikliği, 516
Benedict reaktif, 110, 687
Beriberi, 462
Beslenme, 528
Betain, 129
Beyinde amonyak metabolizması, 631
Beyinde enerji metabolizması, 630
Beyinde glukoz metabolizması, 630
Beyin omurilik sıvısı, 596, 629
Bikarbonat, 513
Bilirubin, 260-262, 690
Biliverdin, 260
Birim sistem, 10-11
Antiporter, 31
B
Bisalbuminemi, 562-563
Bisfosfogliserat mutaz, 161
Bitot lekesi, 473
Biyojen amin, 146
Biyokimyasal analiz teknikleri, 12
Biyolojik değişkenlik, 20
Biyolojik örneklerin alınması, 16
Biyolojik örneklerin transportu, 19
Biyosensör, 14
Biyotin, 86, 197, 465
Biyotinidaz, 723
Biyotransformasyon, 296
Bohr etkisi, 64
BOS indeksleri, 600
Bozulmus açlık glisemisi, 451_
Bozulmuş glukoz toleransı, 451
Böbrek fonksiyon testi, 698
Böbrek hastalıklarında beslenme, 534
Bronz d­iyabet, 491
B tipi natriüretik peptid, 715
Büyüme hormonu, 375
Büyüme hormonu salgılatıcı hormon, 371
DİZİN C
cAMP, 364
cGMP, 364
Chr­istmas faktörü, 551
Cis konfigürasyonu, 114
Civa, 504
Cooley anemisi, 65
Cori döngüsü, 171
C-peptid, 452
Creutzfeldt-Jacob hastalığı, 56
Crigler-Najjar sendromu tip I, II, 265
Crohn, 465, 500, 704
Cushing hastalığı, 734
Cushing sendromu, 396, 734
C-reakti­f protei­n (CRP), 570
C vitamin, 70, 138, 469
Ç
Çerçeve kayması mutasyonu, 330
Çevresel faktör, 23
Çinko, 495
Çinko parmak motifi, 328
Çölyak hastalığı, 523, 706
D
Dallandıcı enzim, 175
Dallı zincirli amino asit, 133
Dallı zincirli yağ asitleri, 203
Dansil klorür, 59
Deaminasyon, 9, 48, 151
Dekarboksilasyon, 9, 49
Dekstrin, 108
Delta bilirubin, 261, 267
Demir, 489
Demi­r Düzenleyici­Element­Bağlayan
Protein, 254
Demi­r Yanıt Element, 254
Denatürasyon, 57
Dengesiz beslenme, 531
Dentin tabakası, 593
Desaturaz, 199
Detoksifikasyon, 27
Dezmozin, 73
Dışkıda triptik aktivite, 707
Diaçilgliserol, 364
Diazo reaks­iyonu, 267
Dibazik monokarboksilik asit, 46
Dihidroksiaseton fosfat, 205
Dihidrotestosteron, 405
Diizopropilflorofosfat, 285
Dimerkaprol, 249
Dinamik endokrin testleri, 731
Dipalmitoilfosfatidilkolin, 115
Dipol, 5, 36
Dipol-dipol bağları, 5
Direkt bilirubin, 261
Direkt onarım mekanizması, 331
Disakkaridaz, 522
Disbetalipoproteinemi, 218
D­is­iklohekzi­lkarbodiim­id, 249
Dislipidemi, 230, 447
Dissosiyasyon, 63
Disülfit bağlar, 56
Disülfit izomeraz, 56
Diş çürüğü, 593
Diş dokusu, 593
Diş minesi, 593
Diürnal ritm, 21, 367
Diyabetes mellitus, 440, 534
Diyaliz, 12, 58
D-Ksiloz testi, 705
DnaA proteini, 325
DNA fotoliyaz, 331
DNA hasarı, 329
DNA helikaz, 325
DNA kütüphaneleri, 324
DNA ligaz, 326
DNA metilasyonu, 533, 645
DNA metiltransferazlar, 532
DNA polimeraz, 326
DNA replikasyonu, 325
DNA yapısı, 322
Doku faktörü, 554
Doku plazm­inojen akt­ivatörü, 554
Dopamin, 142, 383, 398
Down regülasyon, 360
Doymamış çözelti, 10
Doymamış yağ asitleri, 112
Doymuş yağ asitleri, 112
Döngü sayısı, 90
Dönüşüm sayısı, 81
Dubi­n-Johnson sendromu, 265-266
D ve L izomerizmi, 106
D vitamini, 473
E
Edman yöntemi, 60
Efüzyon, 602
Egzersiz, 20
Ehler-Danlos hastalığı, 72
Eikasonoidler, 114, 199
Eklem hastalıkları, 605
Eksizyon onarım, 332
Ekstrahepatik kolestaz, 266
Ekstrasellüler matriks, 588
Eksuda, 602
Ekzojen lipid, 216
Ekzojen lipid metabolizması, 196
Ekzokrin etki, 355
Elastaz, 73, 103, 523, 649, 746
Elastaz I, 283, 706
Elastin, 73
Elektroforez, 12, 42
Elektrolit, 508
Elektronegativite, 4
763
Elektron transport zinciri, 244
Elektrostatik bağlar, 5
Elementler, 484
ELISA, 14
Enantiyomer, 106
Endojen lipid, 216
Endojen lipid metabolizması, 196
Endokrin etki, 355
Endokrin sistem, 354
Ekzonükleaz, 323
Ekzositoz, 32
Endonükleaz, 323
Endoplazmik retikulum, 27-28
Endorfinler, 374
Endositoz, 32
Endotel, 612
Endotel disfonksiyonu, 614
Endoteliyal NOS, 613
Endojen lipid, 216
Endotelin, 613
Enerji yoğunluğu, 530
Enerji yükü, 530
Enhancer, 338
Enterohepati­k dolaşım, 263
Enterohepatik ürobilinojen döngüsü, 263
Enzim aktivite birimi, 288
Enzim, 76, 270
Ependim hücreleri, 629
Epidermolizis bullosa, 74
Epigenetik, 532, 645
Epimer, 107
Epimeraz, 56, 79
Epinefrin, 141-142, 398
Ergotiyonin, 146
Erime sıcaklığı, 322
Er­itrodonti, 259 ­
Eri­troi­d hücreler, 254
Eritropoetik porfiriya, 258
Eritropoez, 543
Eritropoıetik doku, 255
Eritrosit, 543
Eritrosit indeksleri, 545
Erüpti­f ksantoma, 231
Esansiyel amino asit, 48, 126
Esansiyel fruktozüri, 189
Esansiyel yağ asidi, 114
Eser elementler, 484
Eter, 8
Ester fosfogliseridler, 207-208
Esterleşme, 9
Eter fosfolipidler, 207
Etil alkol, 229
ETZ inhibitörleri, 249
E vitamini, 476, 499
Ezeti­mi­b, 233
F
Fabry hastalığı, 209, 725
764
DİZİN
Fagositoz, 548
Fankoni sendromu, 187, 277
Farber hastalığı, 209
Faz I, II tepkimeleri, 297, 298
Fekal DNA testi, 705
Fekal elastaz testi, 706
Fekal ürobilinojen, 264
Fenilalanin, 135
Fenil etanolamin-N-metil transferaz, 398
Fenilketonüri, 532, 722
Fenobarb­ital, 265
Feokromositoma, 400
Ferritin, 491
Ferroşelataz, 254, 257-259, 504-505, 546
Fibrik asit, 233
F­ibr­iler akt­in, 579
Fibrillin, 73, 590
Fibrini stabilize edici faktör, 551
Fibrinojen, 550, 567
Fibrinolitik sistem, 553
Fi­brinopept­id A, B, 555
Fibröz proteinler, 54, 68
Fizyolojik sarılık, 265
Flavoprotein, 85
Flebotomi, 16
Flor, 502
Florür, 503
Floresans, 13
Fluoroasetat, 238
Folat tuzağı, 469
Folik asit, 86, 466
Folikül stimüle edici hormon, 375
Folliküler faz, 408
Fonksiyonel grup, 5
Fonksiyonel plazma enzimi, 80
Formiminoglutamik asit, 134-135
Fosfat, 488
Fosfat ester, 8
Fosfat tampon sistemi, 515
Fosfo anhidrid, 8
Fosfodiester, 8
Fosfodiesteraz, 323
Fosfoenolpiruvat karboksikinaz, 169
Fosfofruktokinaz-1, 161
Fosfogliserat kinaz, 162
Fosfogliserat mutaz, 162
Fosfoheksoz izomeraz, 161
Fosfolipazlar, 207
Fosfolipid, 29, 115
Fosforil, 6
Fosforilasyon, 9
Fosforilasyon potansiyeli, 530
Fosforiliz, 9
Fosfor­ilkol­in, 115
Fosfor, 487
Fosfat­id­ilkoli­n, 115
Fotoreaktivasyon, 331
Fotosensi­t­ivi­te, 257
Fruktoz 1, 6-bisfosfataz, 169
Fruktozamin, 452
Fruktoz metabolizması, 188
FSH, 356, 373, 375, 404
Fumarat, 135, 155, 236, 301
Fumaraz, 239
Fumaril asetoasetat, 135
Furanoz, 107
G
Gaita örneği, 18
Galaktoserebrozid, 208-209
Galaktoz, 186
Galaktozemi, 187, 720
Galaktozil transferaz, 69
Gama glutamiltransferaz, 278
Gamapati, 575
Gangliozid, 209, 110, 117, 208
Gastrik fonksiyon testleri, 704
Gastrin, 418, 419
Gastrointestinal bozukluklar, 704
Gastrointestinal sistem hormonları, 418
Gaucher hastalığı, 209
Gebelerin beslenmesi, 534
Gebelik, 662
Gebelik diyabeti, 664
Gece körlüğü, 473
Gecelik deksametazon supresyon testi, 734
Geç­ici­prote­nüri, 701
Geçiş durumu, 81
­Gelişigüzel kıvrımlar, 56
Gen ekspresyonu, 344
Genetik hastalıklar, 346
Genetik kod, 341
Genom, 531
Genomik DNA, 26
Gestasyonel diyabetes mellitus, 664
Ghrelin, 422
Gıda alerjisi, 535
Gigantizim, 376
Gilbert sendromu, 265-266
Gizli nörolojik porfiriya, 259
Glikojen, 108, 174
Glikojen depo hastalığı, 181
Glikojenez, 175
Glikojen fosforilaz, 176, 180, 275
Glikojenin, 175
Glikojenoliz, 176
Glikojen primeri, 175
Glikojen sentaz, 175
Glikolipidler, 116
Glikolitik yol, 205
Glikoliz, 158
Glikoproteinler, 193
Glikozaminoglikanlar, 108
Glikozid, 107
Glikozid bağları, 106
Gliokzalat, 130
Glisemik indeks, 531
Glisemi takibi, 451
Gliseraldehit 3-fosfat dehidrojenaz, 161
Gliserofosfolipid, 115
Gliserol 3-fosfat, 205
Gliserol 3-fosfat dehidrojenaz, 161
Gliserol fosfat şantı, 247
Gliserol kinaz, 205
Gliseroneojenez, 205
Glisin, 126, 130, 144, 214
Globozid, 117, 208-209
Globüler akti­n, 579
Globuler proteinler, 54, 62
Glomeruler filtrasyon hızı, 699
Glukagon, 417
Glukagon benzeri peptid, 421
Glukagon testi, 732
Glukokinaz, 159, 445
Glukoneojenez, 168, 170
Glukonik asit, 110
Glukoserebrozid, 208-209
Glukoz bağımlı i­ nsül­inotropi­k pept­id, 421
Glukoz 6-fosfataz, 169
Glukoz 6-fosfat dehidrojenaz, 190, 287
Glukoz 6-fosfat translokaz, 170
Glukoz –alanin döngüsü, 152
Glukozil transferaz, 69
Glukoz tolerans faktör, 500
Glukozüri, 452
Glukuronidaz, 263
Glukuronik asit, 110, 262
GLUT-1, 31, 432, 446, 630
GLUT-2, 182, 186, 188, 425, 445
GLUT-3, 432, 630
GLUT-4, 427-428, 444
GLUT-5, 188, 522
Glutamat, 127, 143
Glutamat dehidrojenaz, 151, 272, 276
Glutamin, 7, 128
Glutaminaz, 152
Glutamin sentetaz, 153
Glutaril KoA dehidrojenaz, 138
Glutatyon, 126, 143, 298
Glutatyon peroksidaz, 499
Glutatyon S-transferaz, 262, 279
GnRH (Gonadorelin) uyarı testi, 732, 735
Golgi, 28
Gonadotropin salgılatıcı hormon, 371
Göz yaşı, 609
G protein, 363
Graves hastalığı, 385
Griseofulvin, 255
Grup özgüllüğü, 83
Guanilat siklaz, 365
Guanilat siklaz reseptörleri, 365
Güney Afr­ika porfiriyası, 258­
Guatr, 386
Gut, 315
DİZİN H
Hageman faktörü, 551
Halkasal (sirküler) DNA, 323
Henderson Haselbach Eşitliği, 40_
Haptoglobin, 565
Haptokorrin, 467
Hartnup hastalığı, 138
Haşimato tiroidit, 385
Hatalı beslenme, 531
HbA1c, 63, 446, 451
HbF, 63
hCG, 665
HDL, 217, 222
HDL sentezi, 222
Hekzokinaz, 159, 432
Heliks-dönüş-heliks motifi, 55, 328
Hem, 144
Hematopoetik büyüme faktörleri, 542
Hematoporfirin, 252
Hemati­n, 255, 259
Hemin, 255, 256
Hemoglobin, 62
Hemoglobin H, 65
Hemoglobinin T, 62
Hemoglobin-O2 dissosiyasyon eğrisi, 64
Hemoglobinopati, 65
Hemoglobin tampon sistemi, 514
Hemolitik anemiler, 263, 265
Hemolitik sarılık, 263
Hemoliz, 16
Hemopeksin, 569
Hemoproteinler, 253
Hemosiderin, 491
Hemostaz, 549
Hem oks­ijenaz enzi­m kompleks­i, 260
Hem sentezi, 253
Hem katabolizması, 260
Henderson Haselbach, 40
Hepatit, 691
Hepatosplenomegali, 209
Herediter fruktoz intoleransı, 189
Herediter koproporfiriya, 258
Heterojen nükleer RNA, 337
Heterotropik effektör, 100
Hız sınırlayıcı basamak, 97
Hibrid dubleks yapı, 324
Hidratasyon, 9
Hidrofilik hormonlar, 357
Hidrofobik, 36
Hidrofobik bağlar, 5
Hidrojen bağı, 5, 36
Hidrojen peroksit, 27
Hidrokarbon grupları, 6
Hidroksil/Alkol grubu, 6
Hidroksili amino asit, 130
Hidroksipiridinium çapraz bağı, 71
Hidroksipirolin, 129
Hidroliz, 9
Hidrolazlar, 78
Hidrops fetalis, 65
Hill katsayısı, 101
Hiperammonemi, 155, 723
Hiperammonemi tip I, II, 155
Hiperarjininemi, 155
Hiperbilirubinemi, 263, 265
Hiperfibrinoliz, 554
Hiperglisemi, 445
Hiperglisemik hafıza, 450
H­ipergli­sem­k ketoas­idoz, 446
Hiperinsülinemi, 444
Hiperkalsemi, 388
Hiperkapni, 519
Hiperlipidemi, 230, 463, 614
Hipermagnezemi, 498
Hipernatremi, 510
Hiperosmotik hiponatremi, 510
Hiperparatiroidizm, 277
Hiperpotasemi, 511
Hiperprolaktinemi, 671
Hiperprolinemi, 134
Hipertansiyon, 711
Hipertiroidi, 384, 756
Hipertonik ortam, 38
Hiperürisemi, 315
Hipoalfalipoproteinemi, 233
Hipofosfatemi, 488
Hipoglisemi, 187, 446, 731
Hipogonadizm, 407, 668
Hipogonadotropik hipogonadizm, 670
Hipokalsemi, 487
Hipoksantin-gunin fosforibozil transferaz,
316
Hipolipidemi, 233
Hipomagnezemi, 498
Hiponatremi, 509
Hipoosmotik hiponatremi, 510
Hipopotasemi, 512
Hipotalamo-hipofizer adrenal aks, 731
Hipotalamo-hipofizer aks, 370, 731
Hipotiroidi, 384
Hipotonik ortam, 38
Hipovolemik hipernatremi, 510
Histamin, 146, 637
Histidaz, 135
Histidin, 7, 135, 146
Histidin katabolizması, 134
Histon, 328
Hi­ston post-translasyonel modi­f­k asyonları,
645
HMG-KoA, 211, 212
HMG-KoA liyaz, 212
HMG KoA redüktaz, 211, 212, 221
Holoenzim, 76
HOMA-IR, 443
Homeostaz, 355
Homogentisik asit oksidaz, 137
Homolog rekombinasyonel onarım, 332
Homojen­izasyon, 12
Homopolisakkarid, 106
Homosistein, 133
Homotropik effektör, 100
Homotropik enzim, 100
Homovanilik asit, 143, 399
Hormon, 354
Hormona duyarlı lipaz, 207
Hormon düzeylerinin ölçümü, 729
H. pylori enfeksiyonu, 704
Huntington hastalığı, 638
Hücre, 26
Hücre döngüsü, 642
Hücre siklusu, 327
Hümör aköz, 609
I
IDL, 217
Infradien ritm, 367
Imerslund Grâsbeck sendromu, 469
Isı-şok proteini, 56
Isığa duyarlılık, 257
İ
İdrar örneklerinin alınması, 18
İdrar d­ilüsyon testi, 701­
İdrar oluşumu, 695
İkinci haberci, 363
İkter, 263
İmidazol grubu, 6
İminoasit, 46, 49
İminoglisinüri, 138
İmmunoglobulin, 571
İmmunonefelometri, 14
İmmünoreakt­if tr­ipsinojen test­, 513
İmmun sistem, 555
İmmünotürbidimetri, 14
İndikanüri, 138
İndirekt bilirubin, 261
İndükte edilebilir NOS, 613
İnfertilite, 411, 668
İnhibin, 405
İnhibin B, 671
İnhibitörler, 93
İnkreti­n etki, 421­
İnozitol trifosfat, 364
İnorganik fosfat, 488
İnsektisit, 286
İnsülin, 414, 452
İnsülin direnci, 228, 442
İnsülinopeni, 441
İnsülin reseptör substrat, 415
Insülin uyarılı hipoglisemi testi, 731
İntegral membran proteinleri, 30
İntegrinler, 589
İntertisyel sıvı, 37
İntihar inhibitörleri, 96
İntrahepatik kolestaz, 266
İntrahepatik sarılık, 263
765
766
DİZİN
İntrasellüler hiperglisemi, 446
İntrasellüler reseptör, 362
İntrinsik faktör, 467
İnulin, 108
İyon değişim kromatografisi, 58
İyonik bağ, 4
İyonofor, 250
İyonotropik reseptörleri, 633
İyon selektif elektrot, 14
İyod, 502
İzoelektrik Fokuslama, 59
İzoelektrik nokta, 50
İzoenzim, 76, 271
İzoenzim analizleri, 288
İzomeraz, 79
İzomerizasyon, 9
İzomer tipleri, 9, 106
İzopren, 117, 211, 212
İzositrat dehidrojenaz, 238, 286
Izotret­inoi­n, 473
J
Jel-filtrasyon kromatografisi, 58
K
Kadaverin, 146
Kadmiyum, 504, 742
Kromatografi, 12, 58-59
Kahverengi yağ dokusu, 620
Kalıtsal metabolik hastalık, 720-722
Kalmodulin, 102, 364
Kalpain, 33
Kalprotektin, 706
Kalsitonin, 388
Kalsiyum, 42, 180-181, 474, 484-487, 552
Kan-beyin bariyeri, 596, 629
Kan gazları, 518-520, 665, 722
Kan grubu antijenleri, 117
Kanser, 252, 533, 643-646
Karaciğer fonksiyon testleri, 685-687
Karaciğer yağlanması, 226
Karbamoil fosfat, 153, 317
Karbamoil fosfat sentetaz-I, 153
Karbohidrat sindirimi, 522
Karbohidrat yapısı, 106-110
Karboksihemoglobin, 62
Karboksipeptidaz, 523
Karbondioksit, 62, 518
Karbonik anhidraz, 64, 514
Karbonmonoksit, 65, 249
Kardiyak biyobelirteçler, 534, 713
Kardiyolipin, 115
Karışık tip (Miks) inhibisyon, 95
Karnitin, 201, 478
Karnozin, 146
Karsinoid sendrom, 141
Karsinojenez, 643
Kas, 66, 164, 174, 578
Kashin-Beck hastalığı, 499
Katalaz, 29, 253, 290
Kataliz, 82
Katarakt, 187, 447
Katekolamin, 142, 167, 398, 636
Katekol-o-metiltransferaz (COMT), 142,
399, 634
Katepsin, 33, 386, 548
Kayser- Fleisher halkası, 495
Kemik alkalen fosfataz, 283
Kemik dokusu, 590
Kemik döngüsü, 591
Kemik belirteçleri, 592
Kemilüminesans, 14
Kemiosmotik hipotez, 247
Kenetlenmeyi bozan inhibitörler, 250
Kenodeoksikolik asit, 213
Keq, 82
Keratan sülfat, 109, 209
Keratin, 74
Kernikterus, 265, 657
Keshan hastalığı, 499
Ketoasidoz, 205, 446
Ketoliz, 204
Ketojenez, 204, 429, 441, 664
Ketojenik amino asit, 130
Keton cisimleri, 204
Ketonüri, 205, 697
Ketoz, 106, 161, 190
Kırmızı kan hücreleri, 542-546
Kıkırdak, 592
Kilit anahtar modeli, 81
Kimotripsin, 282, 523
Kimotripsinojen, 282, 523
Kinürenin metabolizması, 138
Kistik fibrozis, 56, 57, 282
Kitin, 108
Klasik tip galaktozemi, 187
Klomifen sitrat testi, 671, 735
Klorür, 512
Km, 89
Koagülasyon , 552
Koagülasyon testleri, 555
Kobalamin, 86, 467
Kobalt, 467, 502
Kodon, 341
Koenzim, 76, 84
Koenzim A, 86
Koenzim Q, 245
Kofaktör, 76, 310
Kolaylaştırılmış transport, 31
Kolekalsiferol, 474
Kolera, 364
Kolesistokinin (CCK), 420
Kolestaz, 265, 687
Kolesterol absorbsiyon inhibitörleri, 213,
233
Kolesterol ester hidrolaz, 524
Kolesterol ester transfer protein, 222
Kolesterol 210-213
Kolik asit, 126, 214
Kolin, 478
Kolipaz, 524
Kolinesteraz, 80, 285, 636
Kollajen, 56, 68
Kollajenopatiler, 71
Kollajenazlar, 71
Kompleks I, 244
Kompleks II, 244
Kompleks karbohidratlar, 108
Kompleks V, 248
Kondroitin sülfat, 108
Konjenital adrenal hiperplazi, 398
Konjugasyon, 144, 262, 298
Konjuge baz, 12, 512
Kooperatif etki, 63
Kooperativite, 100
Koproporfirin, 254, 254
Koproporfirinojen oksidaz, 258
Kortikotropin salgılatıcı hormon, 358, 370,
394, 433, 731
Korpus luteum, 409, 658, 665, 670
Kortikosteroid bağlayıcı globulin, 393, 397,
406, 434
Kortikosteron, 393
Kortizol, 393, 734
Kortizol-kortizon ‘shunt’ı, 394
Kortizon394
Kotransport, 31
Kovalent çapraz bağlar, 70
Kovalent kataliz, 82
Kovalent modifikasyon, 97
Krabbe hastalığı, 209
Kreatin fosfat, 144, 247
Kreatin fosfat mekiği, 247
Kreatin fosfokinaz 272-275, 584, 600, 713
Kreatinin, 144
Kreatinin klirens testi, 700
Krebs siklusu, Bkz TCA
Kristallografi, 60
Krom, 499
Kromaffin granülleri, 398
Kromatin, 323
Kromogranin A, 398
Kromozom, 328, 346, 532
Kromozom hataları, 346
Kronik hiperglisemi, 446
Ksantin, 315
Ksantin oksidaz, 316
Ksantürenik asit, 129
Ksenobiyotik, 296
Kseroderma pigmentozum, 332
Ksilüloz, 192
Kumarin, 553
Kurşun, 259, 504, 742
Kükürt, 502
Kütle spektrometrisi, 13
DİZİN Kwashiorkor, 302
K vitamini, 476, 552
L
Laboratuvar hataları, 19
Laktasyon, 190, 315, 377, 411
Laktat, 158, 429, 431, 519, 544, 585, 600
Laktat dehidrojenaz, 77, 165, 284
Laktik asidoz, 168, 446
Laktaz, 186, 522
Laktoz, 186
Laktoz intoleransı, 186, 522
Laktoz tolerans testi, 706
L-amino asit oksidaz, 48
Langerhans adacıkları, 358, 372, 414
Lanosterol 211
Latirizm, 72
LDL, 217, 220
Leber’in herediter optik nöropatisi, 249
Leigh sendromu, 249
Leptin, 277, 622
Lesch-Nyhan sendromu, 316
Lesitin, 116
Lesitin kolesterol açiltransferaz (LCAT),
210, 217, 222, 230
Leydig hücreleri, 405, 668
Lider zincir, 325
Ligandin, 262
Ligazlar, 80
Lingual lipaz, 523
Limit dekstrin, 176
Lineweaver-Burk denklemi, 90
Linoleik asit, 113, 114
Linolenik asit, 114
Lipaz, 281, 619
Lipid aferezi, 233
Lipid çift tabaka, 30, 544
Lipid metabolizması, 195
Lipid sindirimi, 523
Lipofilik hormonlar, 357
Lipooksijenaz, 200
Lipoprotein, 216, 218
Lipoprotein (a), 217
Lipotropik faktör, 229
Lipoksijenaz, 199
Lipoliz, 207
Lipoprotein lipaz, 219, 231
Lipotropin, 373
Litokolik asid, 216
Liyaz, 79
Liyofilizasyon, 12
Lizil hidroksilaz, 70
Lizil oksidaz, 71, 73
Lizin, 129, 132
Lizinürik protein intoleransı, 138
Lizofosfolipaz, 199, 208
Lizozomal enzimler, 26
Lizozomal hastalıklar, 725
Lökotrien(ler), 199, 208
Lösin, 47, 132
Lösin fermuar motifi, 328
Lucey-Driscoll sendromu, 266
Luteal faz, 409
Luteinize edici hormon, 375, 404, 437, 410,
659, 665,
M
Magnezyum, 497
Magnetik rözanans, 13
Makroamilaz, 280
Makroamilazemi, 707
Makro AST, 276
Makro CK, 273
Makro LDH, 285
Malabsorpsiyon sendromu, 705
Malat-aspartat şantı, 246
Malat dehidrojenaz, 239
Malign karsinoid sendrom, 141
Malik enzim, 196, 198
Malnutrisyon, 271, 528
Malonat, 197, 249
Malonil transacilaz, 197
Maltaz, 280, 522
Maltoz, 522
Mangan, 501
Mannoz, 193, 343, 472, 522
Marfan sendromu, 73
Mc Ardle Sendromu, 183
Megaloblastik anemi, 468
Melanin, 143, 494
Melanosit stimüle edici hormon (MSH),
358, 374
MELAS, 249
Melatonin, 138, 141, 637
Membran, 29
Menadion, 475
Menakinon 475
Menkes hastalığı, 494, 568
Menapoz, 377, 410, 732,
Menteşe bölgesi, 55, 572
Menstrüel siklus, 23, 408, 670, 732
Meromiyozin, 580
Mesajcı RNA, 336
Metabolik alkaloz, 517
Metabolik asidoz, 517
Metabolizma, 528
Metabotropik reseptör, 634
Metakromatik lökodistrofi, 209
Metal-iyon kataliz, 82
Metalloenzim, 87
Metalloporfirinler, 252
Metanefrin, 399
Metastaz, 646
Methemoglobin, 62
Metilmalonil asidüri
767
Metilmalonil-KoA, 134, 203
Metilmalonil-KoA mutaz, 203
Metil tetrahidrofolat, 466-469
Metiyonin, 129, 133
Metoksi hidroksi mandelik asit, 399
Mevalonat, 211
Michaelis-Menten, 89, 93
Mide sıvısı, 607
Mikofenolik asit, 313
Mikroalbuminüri, 452, 700
mikro RNA, 337
Mikrozomal fraksiyon, 28
Mikrozomal triaçilgliserol transfer protein,
219, 233
Mineral, 483
Mineralokortikoid, 392
Mitokondri, 26
Mitokondrial CK, 273
Mitokondriyal DNA, 323
Mitokondriyel DNA, 245
Mitoz, 642
Miyastenia gravis, 639
Miyeloperoksidaz, 292
Miyoglobin, 65, 66, 714
Miyokart infarktüsü, 284, 713
Miyofibril, 578
Miyozin, 577, 579
Miyozin hafif zincir kinaz, 593
Molibden, 500
Monoaminoksidaz (MAO), 399, 634, 637
Monoiyodotirozin (MIT), 375, 380
Monooksijenaz, 77
Monosakkarid, 106
Motilin, 422
mRNA işlenmesi, 340
Mukolipidoz, 193
Mukopolisakkarid, 589
Mukopolisakkaridoz, 589
Multipli karboksilaz eksikliği, 466
Multipli skleroz, 639
Mum, 119
Mutasyon, 330
N
NAD, NADH 63, 77, 84-87, 158-177, 236242, 287-291 , 463-465, 528, 584
NADH dehidrojenaz 85, 244-246, 463
NADP, NADPH 77, 84, 151, 187-181, 196199, 462, 528, 544, 612, 617
N-asetilglutamat, 154
Nefes testi, 705
Nefron, 694
Negatif efektör, 99
Negatif feedback, 359
Negatif kooperativite, 100
Negatif süper sarmal, 323
Neimann-Pick hastalığı, 209
Nekroz, 33
768
DİZİN
N-glikozidik bağ, 108
Niasin, 84, 129, 463
Nigerisin, 250
Nikotinamid adenin dinukleotid 310, 463
Nikotinik asit, 141
Ninhidrin, 48, 59
Nişasta, 108, 522
Nitrik oksit, 145, 357, 364, 614
Nokta mutasyonu71, 249, 330, 500
Non-ketotik hiperglisinemi, 130
Nonketotik hiperglisinemi, 723
Nonkompetetif inhibisyon, 95
Non oksidatif deaminasyon, 151
Nonpolar amino asitler, 48
Nontropikal sprue 468, 704
Norepinefrin, 142, 310, 398
Normovolemik hipernatremi, 510
Nöraminik asit, 117,
Nöral tüp defekt, 410, 467, 532, 564, 608
Nörodejenerasyon, 209, 637
Nöroendokrin etki, 356
Nörokrin etki, 355
Nöropati, 249
Nöropeptid Y, 418, 421
Nörotransmitter 153, 398, 632, 636,
Nörotransmisyon, 632
Nutrigenetik, 531
Nutrigenomik, 531
Nukleaz 27, 78, 325, 524, 607, 608, 639, 753
Nükleer DNA, 245, 323, 450
Nükleer manyetik rezonans, 13, 60
Nükleer reseptör, 362, 471, 474
Nükleik asitler, 8, 308, 322,
Nükleik asitlerin sindirimi, 524
Nükleotidaz 278
Nükleotid(ler), 308-319, 324, 462, 524
Nükleozid, 308
Nükleozid trifosfat 309, 326,
Nükleozom 323, 328, 344, 532, 753
O
Obezite, 443, 620-624
O-glikozidik bağ, 108
Okazaki fragmanları 326
Oksidasyon 82, 246, 477,
Oksidatif deaminasyon 45, 151,
Oksidatif dekarboksilasyon 132, 169-172,
238-242, 286, 444, 462
Oksidatif fosforilasyon 169, 244-250
Oksidatif DNA hasarı, 330
Oksidatif stres, 191, 290, 450
Okside LDL 614-618, 716
Oksidoredüktazlar, 77, 244
Oksihemoglobin, 62
Oksimiyoglobin 66
Oksijen satürasyon eğrisi, 63
Oksijen transportu, 62
Oksitosin, 378, 410
Okzaloasetet 80, 126, 130, 134, 155, 165172, 196, 204, 236-242, 429, 631,
Omega oksidasyon 195
Omeprazol stimülasyon testi, 736
Oleik asit 112, 113,
Oligomisin 250
Oligosakkarit 108, 117,
Onkogen, 643
Onkotik basınç, 37
Opsonin, 548
Opsonin protein, 567
Optik özgüllük, 83
Optimum pH, 92
Optimum sıcaklık, 92
Orak hücre anemisi, 65
Oral antikoagülanlar, 553
Oral glukoz tolerans testi, 451
Oral tuz yükleme testi, 734
Organik asidüriler, 724
Organik çözücü 12, 57, 702,
Ornitin, 153
Ornitin dekarboksilaz, 146
Ornitin transkarbamoilaz, 153
Orotik asitüri, 319
Osmolarite, 38
Osmoreseptör, 508
Osmotik basınç, 37
Osmotik frajilite testi, 547
Osteoblast 23, 128, 277, 283, 387, 588, 591593,
Osteoklast 128, 277, 283, 387, 486, 556,
591-593,
Osteomalazi 277, 283, 388, 475, 487, 531,
592
Osteogenesis Imperfecta, 72
Osteoporoz, 593
Otokrin etki, 355
Ovulasyon 375, 408-411, 658, 669-670
Ovulatuvar disfonksiyon, 670
Ox-LDL 614-618, 716
Osmoz, 37
Ö
Ödem 37, 385, 434, 462, 500, 510, 517, 562,
701, 711
Ökaryotik hücre 336-339,
Ökaryotik DNA polimeraz, 327
Öksüz reseptör 362
Östradiol 407- 411
Östriol 407- 411
Östrojen, 362, 371, 375-378, 382, 407- 411,
415, 564-569, 591
Özgüllük sabitesi, 90
P
p53, 33, 642
PAGE, 59
Paget hastalığı, 283
Palindrom dizi, 324
Palmitat, 197
Palmitoil-KoA, 202
Pangamik asit, 479
Pankreas enzimleri, 524
Pankreas hormonları, 414
Pankreatik lipaz, 281, 524
Pankreatik polipeptid, 418
Pantotenik asit, 86
Parakrin etki, 355
Parakrin hormon, 200
Paraminobenzoik asit, 478
Parasentez, 18, 602, 604
Paratiroid hormon, 386
Pariyetal hücre, 420
Parkinson hastalığı, 142, 639
Parsiyel basınç, 519
Pellegra, 138, 464, 468
Pentagastrin stimülasyon testi, 736
Pentoz, 160, 165, 177, 189
Pentozüri, 192
Pepsinojen, 523
Peptid bağı, 49, 54, 58
Periferal membran proteinleri, 30
Perilipin, 206, 621
Perklorat testi, 736
Permisif etki, 366
Pernisyöz anemi, 468
Peroksizomal hastalıklar, 724
Peroksizomlar, 27
pH, 39, 510
Ping-pong mekanizma, 91
Piranoz, 107
Piridoksal fosfat, 44, 78, 85, 151, 464
Pirimidin, 316
Pirol, 252
Pirolin, 128
Piruvat, 165,
Piruvat dehidrojenaz, 166, 167
Piruvat karboksilaz, 168
Piruvat kinaz, 162, 164-165
pKa değerleri, 50
Plasental hormonlar, 409
Plasental östrojenler, 666
Plasental progesteron, 665
Plazmalojen, 115
Plazma protein elektroforezi, 561
Plazma proteinleri, 560
Plazma transfüzyonu, 22
Plazmid, 324
Plazminojen, 218
Plazmodium Falciparum, 65
Pleositoz, 597
Plevral sıvı, 603
Polar amino asit, 48
Poli ADP riboz polimeraz, 33
Poliakrilamid jel elektroforezi, 59
Poliamin, 145
DİZİN Polikistik over sendromu, 670
Polimorfizm, 347
Polipeptid, 8, 54
Polisakkarid, 107, 522
Poliüri, 696
Pompe hastalığı, 183
Porfirin, 252, 253
Porfirinojen, 252
Porfiriya, 256
Porfiriya kutenea tarda, 258
Porfobilinojen, 252-253
Post analitik hata, 24
Posthepatik sarılıklar, 265
Postreplikatif modifikasyon, 328
Posttranslasyonel düzenlemeler, 71, 342
Potasyum, 510
Pozitif feedback, 359
Pozitif kooperativite, 100
Pozitif süper sarmal, 323
Pozitif yüklü amino asit, 48
Prealbumin, 561
Pregnenolon, 404
Prehepatik sarılık, 263, 657, 688
Prenatal tanı, 722
Preprohormon, 373
Presipitasyon, 12
Pribnow kutusu, 338
Primer hiperaldosteronizim, 397, 734
Primer hiperparatiroidi, 387
Primer safra asitleri, 214
Primer yapı, 54
Prion hastalığı, 56
Probiyotik, 534
Proenzim, 103
Progesteron, 362, 404, 439, 465
Progresif musküler distrofili, 285
Prokiral merkez, 83
Prokaryot, 26, 339
Prokollajen, 70
Prolaktin, 372, 376, 410
Prolil hidroksilaz, 69, 70
Prolin, 69, 73
Promatör, 338
Proopiyomelanokortin, 373
Propiyonil KoA, 203, 215
Prostaglandin, 199
Prostasiklin, 199, 297
Prostanoid, 114
Prostatik hipertirofi
Proteaz, 32, 35, 270, 281, 552
Prostetik grup, 76
Protein fosfatazlar, 98
Protein kinazlar, 98
Proteinlerin katlanma bozukluğu, 56
Protein sindirimi, 523
Proteinlerin yapısı, 56
Proteinüri, 701
Proteoglikanlar, 109, 589
Proton, 38
Proton pompası, 247
Protoporfirin, 252
Protoporfiriya, 258
Protrombin, 551
Psödokolinesteraz, 80, 270
Pürin, 144, 311, 313
Pütresin, 145
P vitamini, 479
Q
Q siklüsü, 245
R
Rabtomiyoliz, 66
Radioimmunoassay, 14
Rapoport Luebering Döngüsü, 161
Rastgele ardışık reaksiyon, 91
Raşitizm 475
Reaksiyon hızı 81, 87, 91
Redoks 10, 77, 85, 189, 190, 245, 450, 484,
490-498
Refsum hastalığı 203, 725
Regan izoenzimi, 277
Rekombinant DNA 103, 323-326, 331, 332
Renatürasyon, 57
Renin anjiotensin sistemi, 395
Replikasyon, 324
Replikasyon çatalı, 325
Replikatif yaşlanma, 329
Reseptör, 354, 360
Reseptör belirteç, 647
Respiratuvar distres sendromu, 115
Restriksiyon endonükleazlar, 323
Retinal, 471
Retinoik asit, 471
Retinol, 471
Retinol bağlayıcı protein, 570
Reverse T3, 382
Revers transkriptaz, 328
Reye sendromu 226, 227, 319, 599
Riboflavin, 85, 462
Riboz 314, 316
Ribozom, 27, 342
Ribozomal RNA, 337
RNA, 336, 343, 372, 436, 471
RNA polimeraz 345
RNA primeri, 326
Rotasyon 82, 107, 248
S
S-adenozilmetiyonin, 129
Sabit bölge 571, 572
Saflaştırma, 58
Safra, 607
Safra asitleri, 213-215, 524, 607
769
Safra tuzları, 144
Sakkaraz 608, 697,
Sakkaropin 132
Sakkaroz 188
Sandhoff hastalığı, 209
Santrifüj, 19
Sarılık, 187, 263, 688, 691
Sarkoidoz 388, 597
Sarkolemma 578, 582
Sarkoma 544, 645
Sarkomer 578, 581-583,
Sarkoplazma 180, 578, 582
Sarkozin, 126
Satellit DNA, 323
Schiff baz, 110
Schilling testi, 469, 706
SDS 59
Sekonder aktif transport, 31
Sekonder hiperparatiroidi, 387
Sekonder safra asitleri, 214
Sekonder yapı, 55
Sekretin, 418
Seks hormonunu bağlayıcı globulin, 406
Selenometiyonin, 498
Selenosistein, 48
Selenozis, 499
Selenyum, 498
Selüloz, 108
Seminal sıvı, 609, 668
Sempatoadrenal sistem 400
Sentazlar, 79
Sentetazlar, 79
Sentromer 323
Seramid, 115, 209
Serbest aktivasyon enerjisi, 81
Serbest enerji değişimi, 81
Serbest hormon, 360
Serbest radikal, 290
Serebrozid, 117
Serin, 126
Serin dehidrataz, 130
Serotonin, 138, 140, 637
Seröz sıvılar, 601
Serpentin reseptörler, 363
Sertoli hücreleri 405, 668
Seruloplazmin, 494, 568
Serum amiloid A-protein, 571
Sfingolipid, 207
Sfingolipidoz, 208
Sfingomiyelin, 115, 209
Sfingozin, 110, 115
SGLT1, 522
Sıralı ardışık reaksiyon, 91
Siyalik asit 117
Sigmoidai eğri 63, 100
Siklik adenozin monofosfat, 364
Siklin, 327
Siklooksijenaz-1, 199
Sindirim, 522
Sinerjik etki, 366
770
DİZİN
Siroz 690
Sistatiyonaz, 133
Sistatiyonin β-sentaz, 134
Sistein, 127, 131
Sistin, 131
Sistinüri, 138, 723
Sitidin 308, 318
Sitokrom b5 199, 246,
Sitokrom c, 32, 245
Sitokromlar, 87
Sitokrom oksidaz, 245
Sitokrom P450, 214, 296
Sitrat, 237
Sitrat liyaz, 196
Sitrat sentaz, 196, 237
Sitrülin, 153
Sitrüllinemi, 155
Siyanhemoglobin, 62
Siyanojen bromid, 59
Siyanür, 249
Skatol, 138
Skorbüt, 470
Skualen , 211
Sodyum, 509
Sodyum florür, 17
Soluble proteinler, 54
Solunumsal alkaloz, 517
Solunumsal asidoz, 517
Solunumsal patlama, 292, 548
Somatik mutasyon, 674
Somatostatin, 418
Son ürün inhibisyonu 102, 104
Sorbitol, 447
Soret bandı
Spektroflorometri, 13
Spektrofotometri, 13
Spermatogenez 375, 404
Spermidin, 145
Spermin, 145
Spliceosome, 340
Standart ünite, 104
StAR proteini, 394
Steatore, 524, 705
Stereoizomer 7, 79, 83,
Steroidler, 117-119, 404, 734
Stres, 432
Su, 36
Subakut tiroidit, 385
Substrat, 76
Substrat özgünlüğü, 83
Su kısıtlama test, 732
Sulfhemoglobin, 62
Supersekonder yapı, 55
Surfaktan
Su yükleme testi, 733
Süksinat dehidrojenaz, 239
Süksinat tiyokinaz, 238
Süksinil KoA, 132
Sülfataz 29, 589,
Sülfanilik asit 261,
Sülfatid, 209
Süperheliks, 56
Süperoksit dismutaz 290-293
Süt, 484-505 , 655-657
Ş
Şaperon, 56
Şilomikron, 216, 231
Şilomikron kalıntısı, 219
Şizofreni, 640
T
T3 süpresyon testi, 736
Talasemi, 65
Tamponlama, 49
Tampon sistemler, 513
Tangier hastalığı, 222
Tarama testleri, 721
Tartarat dirençli asit fosfataz, 283
Taşıyıcı RNA, 336
Taurin, 215
Tay-Sachs hastalığı, 209
Tek gen mutasyonları, 346
Tekrarlayan disakkarit birimleri, 109
Telomer, 329
Telomeraz, 329
Termogenin 250,
Termojenez 205, 427, 435-437, 445, 452,
620
Terpenler, 119
Tersiyer hiperparatiroidi, 387
Testestoron, 404
Testosteron, 668
Tetani 485, 487, 498
Tiamin, 78, 85, 461
Tiamin pirofosfat, 85
Tip 1 diyabet, 440
Tip 2 diyabet, 441
Tiramin, 147
Tiroglobulin, 380
Tiroid hormonları, 143
Tiroid otoantikorları, 384
Tiroid tarama testleri, 383
Tirotoksikoz, 502
Tirotropin salgılatıcı hormon, 370
Tirozin, 135, 141
Tirozinaz, 136
Tirozinemi, 135, 722
Tirozin hidroksilaz, 141, 398
Tirozin kinaz, 365
Tiyoredoksin redüktaz, 314
Toksik elementler, 503
Toksik hiperbilirubinemi’, 265
Topoizomeraz, 325
Transaminasyon, 49, 126, 150
Transferaz, 78
Transferrin, 293, 491, 566
Trans-II-heliks, 69
Transkripsiyon, 337
Trans yağ asitleri, 114
Treonin, 132
Treonin kinaz, 366
TRH, 381
TRH testi, 732
Triaçilgliserol, 206
Triaçilgliseroller, 114
Trikarboksilik asit döngüsü, 236
Tripsin, 281
Triptamin, 147
Triptofan, 129, 138, 140
Triptofanemi, 138
Trombosit aktive edici faktör (PAF), 207,
116-117, 205, 207, 549
Trombosit fonksiyon testleri, 550
Tromboz, 663
Tropoelastin, 72
Tropokollajen, 69, 70
Troponin, 714
TSH, 356, 361, 370, 380
Tubuler fonksiyon testleri, 701
Turner sendromu, 411
Turnover sayısı, 90
Tuzla çöktürme, 58
Tükürük, 606
Tümör belirteci, 646
Tümör nekroz faktör reseptör, 33
Türbidimetri, 13
U
UDP-galaktoz epimeraz eksikliği, 187
UDP-glukoz, 175, 186, 192
UDP-glukuronik asit, 192, 262
Ultradien ritm, 367
Ultrafiltrasyon, 58
Uniporter, 31
Up regülasyon, 360
Urasil 308, 322
Urokanaz, 134
Uronik asit, 191
Uyarılmış-uyum teorisi, 81
Uzamış açlık testi, 737
Uzun yaşam genleri, 675
Ü
Üçlü süpersarmal, 69
Üçlü tekrarlayıcı dizi, 69
Ültrafiltrasyon, 12
Üre döngüsü, 150
Ürobilinojen, 263
Üroporfirinojen, 253
DİZİN V
Y
Z
Vektör, 324
Viseral obezite, 443
Vitajen, 478
Vitamin, 460
VLDL, 217, 219
Von Gierke hastalığı, 182
Von Willebrand faktörü 378, 549, 612, 664,
712, 713
Yağ açil-KoA sentetaz, 201
Yağ asidi oksidasyon bozuklukları, 724
Yağ asidi sentez enzim kompleksi, 199
Yağ asidi sentezi, 196, 197
Yağ asitleri, 112, 444
Yağ asitlerinin aktifleşmesi, 201
Yağ dokusu, 620
Yapay nükleotidler, 311
Yarışmalı inhibisyon, 94
Yaşlanma, 674
Yedek reseptör, 360
Yenidoğanın hemorajik hastalığı, 476, 656
Yüksüz amino asit, 48
Zellweger sendromu, 203
Zimojen aktivasyon, 103
Zimojenler 103, 523
Zollinger-Ellison sendromu, 420
Zona fasikulata 374, 392, 393
Zona granülaza, 374, 392, 393
Zona retikularis 374, 392, 393, 677
Zwitterion iyon, 48
W
Waldenström makroglobulinemisi, 576
Wilson sirozu, 495
771
Download