yılın 8 - Mersin Katolik Kilisesi

advertisement
ROMA’DAKİ ANA KİLİSE’NİN TAKDİS
EDİLİŞİNİN ANMA GÜNÜ (9 Kasım)
GİRİŞ İLAHİSİ
Kutsal kentin, yeni Kudüs'ün kendi
güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin
gibi, gökten, Tanrı'nın yanından indiğini
gördüm.
(Esinleme 21,2).
DUA
Göklerin ülkesinde, ebedi mabedini
kurmak için manevi taşlar olarak bizleri
seçen Yüce Allah sana yalvarıyoruz: Dualarımızı dinle; sana
dua için yükselen kiliselerin sayısıyla birlikte, onlar içindeki
toplulukların manevi bünyelerini de Kutsal Ruh’un etkisi ile
geliştir. Bunu, seninle ve Kutsal Ruh'la birlikte şimdi ve
ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa'nın adına
senden dileriz.
C. Amin.
ESİNLEME KİTABINDAN SÖZLER
Yüce Allah insanlar için yeni bir dünya hazırlayacaktır.
Ben Yuhanna, yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü
önceki gök ve önceki yeryüzü ortadan kalkmıştı. Deniz de yoktu
artık. Kutsal kentin, yeni Kudüs'ün kendi güveyi için
hazırlanmış süslü bir gelin gibi, gökten, Tanrı'nın yanından
indiğini gördüm. Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini
işittim: «İşte, Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı
onların arasında yaşayacak. Onlar O'nun halkı olacaklar,
Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. Onların
gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık
ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen
ortadan kalkmıştır.» Tahtın üzerinde oturan dedi ki, «İşte her
şeyi yeniliyorum.»
(Esinleme 21,1-5).
O. İşte Allah’ın sözleri bunlardır.
MEZMUR
(84, 2-5.10.12)
İşte Allah’ın evi aramızdadır.
Canım senin avlularını özlüyor,
İçim çekiyor,
Yüreğim, bütün varlığım
Sana, yaşayan Tanrı'ya sevinçle haykırıyor.
Kuşlar bile bir yuva,
Kırlangıç, yavrularını koyacak bir yer buldu
Senin sunaklarının yanında,
Ey bütün güçlere egemen Rab, Kralım ve Tanrım!
Ne mutlu senin evinde oturanlara,
Seni sürekli överler!
Ne mutlu gücünü senden alan insana!
Aklı hep Siyon'u ziyaret etmekte.
Kötülerin çadırında yaşamaktansa,
Tanrım'ın evinin eşiğinde durmayı yeğlerim.
Ey bütün güçlere egemen Rab,
Ne mutlu sana güvenen insana!
AZİZ PAVLUS’UN KORİNTOSLULARA
1. MEKTUBUNDAN SÖZLER
Allah’ın mabedi olduğumuzu ve Kutsal Ruh’un içimizde
bulunduğunu unutmayalım.
Kardeşlerim, sizler Tanrı'nın binasısınız. Tanrı'nın bana
lütfettiği görev uyarınca bilge bir mimar gibi temel attım,
başkaları da bu temelin üzerine bina ediyor. Herkes nasıl bina
ettiğine dikkat etsin. Çünkü hiç kimse atılan temelden, yani İsa
Mesih'ten başka bir temel atamaz. Bu temelin üzerine kimi altın,
gümüş ya da değerli taşlarla, kimi de tahta, ot ya da kamışla
bina edecek. Her birinin yaptığı iş belli olacak, yargı gününde
ortaya çıkacaktır. Herkesin işi ateşle açığa vurulacak. Ateş her
işin niteliğini sınayacak. Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu,
Tanrı'nın Ruhunun sizde yaşadığını bilmez misiniz? Eğer bir
kimse Tanrı'nın tapınağını yıkarsa, Tanrı da onu yıkacak. Çünkü
Tanrı'nın tapınağı kutsaldır ve o tapınak sizsiniz.(1Kor.3,9-13.16-17)
O. İşte Allah’ın sözleri bunlardır.
ALLELUYA! ALLELUYA!
Rabbin evinde her dileyen alır, arayan bulur, kapıyı çalana kapı
açılır. (Matta 7,8)
ALLELUYA!
AZİZ YUHANNA TARAFINDAN YAZILAN MESİH
İSA’NIN İNCİL’İNDEN SÖZLER
Taşlardan yapılan mabedler yıkılabilir, ama Mesih
İsa’nın manevi bedenini oluşturan Kilise yıkılamaz.
Yahudilerin Fısıh bayramı yakındı. İsa da Kudüs'e gitti.
Tapınağın avlusunda sığır, koyun ve güvercin satanlarla orada
oturmuş para bozanları gördü. İpten bir kamçı yaparak hepsini,
koyunlar ve sığırlarla birlikte tapınaktan kovdu, para bozanların
paralarını döktü ve masalarını devirdi. Güvercin satanlara,
«Bunları buradan kaldırın, Babamın evini pazar yerine
çevirmeyin!» dedi. Öğrencileri, «Senin evin için gösterdiğim
gayret beni yiyip bitirecek» diye yazılmış olan sözü hatırladılar.
Yahudiler İsa'ya, «Bunları yaptığına göre, bize nasıl bir mucize
göstereceksin?» diye sordular. İsa şu cevabı verdi: «Bu tapınağı
yıkın, üç günde onu yeniden kuracağım.» Yahudiler, «Bu
tapınak kırk altı yılda yapıldı, sen onu üç günde mi
kuracaksın?» dediler. Ama İsa'nın sözünü ettiği tapınak kendi
bedeniydi. İsa ölümden dirilince öğrencileri bu sözü söylediğini
hatırladılar, Kutsal Yazı'ya ve İsa'nın söylediği bu söze iman
ettiler.
(Yuhanna 2,13-22).
ADAKLAR ÜZERİNE DUA
Allah’ım sana yalvarıyoruz. Kiliseni paklıyan bu kutsal kurban,
onu her gün daha da kutsal kılsın. Onun başı olan Mesih’le
birlikte Kilise, kendini kurban olarak sunsun ve üyelerinin
günahları, onun üzerine gölge düşürmesin. Bunu, Rabbimiz
Mesih İsa'nın adına senden dileriz.
C. Amin
ŞÜKRAN DUASINA GİRİŞ
Ebedi ve kadir Allah, Aziz Peder, her zaman ve her yerde, seni
övmek ve sana şükretmek bir görevdir ve bir selamet yoludur.
Çünkü sen, her dua evinde bulunmaktasın ve ilahi nurunla
yaşamımızı aydınlatan Kutsal Ruh’un birer mabedi olabilmemiz
için bize nimetlerini bağışlarsın. Taşlardan yapılmış
mabedlerimiz, Oğlunun başı olduğu Kutsal manevi bedeni
simgelemektedir. Kilisenin mutlu bir anne gibi, sayısız
evlatlarıyla birlikte göklerde yüce haşmetine kavuşması için onu
her gün daha da kutsal kıl. Bu nedenle bütün melekler ve
Azizlerle birlikte tek bir sesle deriz ki: Kutsal! Kutsal! Kutsal!...
KOMÜNYON
Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı'nın Ruhunun sizde
yaşadığını bilmez misiniz? Tanrı'nın tapınağı kutsaldır ve o
tapınak sizsiniz. (1. Kor. 3,16-17)
KOMÜNYON'DAN SONRA DUA
Bu dünyadaki kiliselerimizi göklerdeki mabedinin müjdecileri
olarak görmemizi isteyen yüce Allah sana yalvarıyoruz. İlahi
ekmekle güçlenmiş olan bizlerin her zaman dua evlerinde
nimetlerine kavuşmamızı ve bir gün haşmetle dolu ebedi evine
girmemizi sağla. Bunu, Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden
dileriz.
C. Amin.
Download