PASKALYA DEVRESİ 4. PAZAR GÜNÜ

advertisement
PASKALYA DEVRESİ 4. PAZAR GÜNÜ - C
GİRİŞ İLAHİSİ
Hepiniz
Rab’be
sevinçle
haykırın!
Yeryüzü
Rab’bin
iyiliğiyle
doludur,
Sözü ile Rab gökleri
yaptı. Alleluya
(Mez. 33,1,5-6).
DUA
Ebedi ve her şeye kadir Allah, iyi bir çoban gibi kendi
hayatını feda etmiş olan sevgili Oğlun, Kilise’nin başı
oldu. Onun önderliğinde bizleri cennetin mutluluğuna
eriştir, ve hepimizin ölüme karşı zafer kazanmış olan
Kurtarıcı Mesih İsa’yla birlikte ebediyen yaşamamızı
sağla. Bunu, seninle ve Kutsal Ruh'la birlikte şimdi ve
ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa'nın adına
senden dileriz.
C. Amin.
HAVARİLERİN KİTABINDAN SÖZLER
Aziz Pavlus İncil’i bütün dünyaya duyurmaya çalıştı.
Pavlus ve Barnabas, Perge'den ayrılıp yollarına devam
ettiler ve Pisidya Antakyası'na geçtiler. Sept günü
havraya girip oturdular. Havradaki topluluk dağılınca,
Yahudiler ve Yahudi dinini benimseyip Tanrı'ya tapan
yabancılardan birçoğu onların ardından gitti. Pavlus'la
Barnaba onlarla konuşarak onları devamlı Tanrı'nın
lütfunda yaşamaya özendirdiler.
Ertesi Sept günü kent halkının hemen hemen tümü
Rab'bin sözünü dinlemek için toplanmıştı. Kalabalığı
gören Yahudiler büyük bir kıskançlık içinde, küfürlerle
Pavlus'un söylediklerine karşı çıktılar. Pavlus'la Barnaba
ise cesaretle karşılık verdiler: «Tanrı'nın sözünü ilkönce
size bildirmemiz gerekiyordu. Siz onu reddettiğinize ve
kendinizi sonsuz yaşama layık görmediğinize göre, biz
şimdi diğer uluslara gidiyoruz. Çünkü Rab bize şöyle
buyurmuştur: 'Yeryüzünün dört bir bucağına kurtuluş
götürmen için seni uluslara ışık yaptım.'
Diğer uluslardan olanlar bunu işitince sevindiler ve
Rab'bin sözünü yücelttiler. Sonsuz yaşam için belirlenmiş
olanların hepsi iman etti. Böylece Rab'bin sözü bütün
yörede yayıldı. Ne var ki Yahudiler, Tanrı'ya tapan
saygın kadınlarla kentin ileri gelen erkeklerini kışkırttılar,
Pavlus'la Barnaba'ya karşı bir baskı hareketi başlatıp
onları bölgenin sınırlarının dışına attılar. Bunun üzerine
Pavlus'la Barnaba onlara bir uyarı olsun diye ayaklarının
tozunu silkerek Konya'ya gittiler. Öğrenciler ise sevinç
ve Kutsal Ruh'la doluydu.
(Hav Kit. 13, 14.43-52).
O. İşte Allah’ın sözleri bunlardır.
MEZMUR
(100,1-3.5 )
Biz Rabbin milletiyiz, onun önderliğinde yürüyoruz.
Ey bütün dünya, sevinç çığlıkları atın Rab'be!
O'na neşeyle kulluk edin,
Sevinç ezgileriyle çıkın huzuruna!
Bilin ki Rab Tanrı'dır.
Bizi yaratan O'dur, biz de O'nunuz,
O'nun halkı, otlağının koyunlarıyız.
Çünkü Rab iyidir,
Sevgisi sonsuzdur,
Sadakati kuşaklar boyunca sürer.
ESİNLEME KİTABINDAN SÖZLER
Gerçek hayatı bize veren Mesih İsa’dır.
Ben Yuhanna, her ulustan, her oymaktan, her halktan ve
her dilden oluşan, kimsenin sayamayacağı kadar büyük
bir kalabalık gördüm. Onlar, tahtın ve Kuzu'nun önünde
duruyordu. Hepsi de birer beyaz kaftan giyinmişti ve
ellerinde hurma dalları vardı.
Yaşlılardan biri bana şöyle dedi: “Bunlar, o büyük
sıkıntıdan geçip gelenlerdir. Kaftanlarını Kuzu'nun
kanında yıkamış bembeyaz etmişlerdir. Bunun için,
Tanrı'nın tahtının önünde duruyor, O'nun tapınağında
gece gündüz O'na tapınıyorlar. Taht üzerinde oturan,
çadırını onların üzerine gerecektir. Artık acıkmayacak,
artık susamayacaklar. Ne güneş ne de kavurucu bir
sıcaklık onları çarpacak. Çünkü tahtın ortasında olan
Kuzu onları güdecek ve yaşam sularının pınarlarına
götürecek. Tanrı onların gözlerinden bütün yaşları
silecektir.» (Esinleme 7,9.14-17)
O. İşte Allah’ın sözleri bunlardır
ALLELUYA! ALLELUYA!
Mesih İsa şöyle diyor: “Ben iyi çobanım, koyunlarımı
tanırım, koyunlarım da beni tanırlar” (Yuhanna 10,14).
ALLELUYA!
AZİZ YUHANNA TARAFINDAN YAZILAN
MESİH İSA’NIN İNCİL’İNDEN SÖZLER
Mesih İsa herbirimizi tanır, bizi gerçek ve edebi
hayata kavuşturmak ister.
Mesih İsa şöyle dedi: Ben iyi çobanım, koyunlarım
sesimi işitir. Ben onları tanırım, onlar da beni izler.
Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar.
Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren
Babam her şeyden üstündür. Onları Baba'nın elinden
kapmaya kimsenin gücü yetmez. Ben ve Baba biriz.
(Yh. 10,27-30).
ADAKLAR ÜZERİNE DUA
Allah’ım Paskalya bayramıyla her zaman sana şükretmek
istiyoruz ve sonsuz merhametinden diliyoruz ki, bizi yeni
bir hayata kavuşturan ve kurtuluşumuzun eserini devam
ettiren, bayramda kutladığımız bu sırlar bizim için
tükenmeyen mutluluk kaynağı olsunlar. Bunu, Rabbimiz
Mesih İsa'nın adına senden dileriz.
C. Amin
KOMÜNYON
Gerçek ve iyi çoban olan Kurtarıcımız Mesih İsa dirildi.
Koyunları için canını verdi ve bizleri kurtarmak için
kurban oldu. Alleluya!
KOMÜNYON'DAN SONRA DUA
Allah’ım, sen kudretli ve şefkatli pedersin, bizleri koru.
Oğlunun kanıyla bizleri kurtardığın gibi, cennette de
ebedi mutluluğa kavuştur. Bunu, Rabbimiz Mesih İsa'nın
adına senden dileriz.
C. Amin
Download