yılın 8 - Mersin Katolik Kilisesi

advertisement
NOEL BAYRAMINA HAZIRLIK DEVRESİ – 2A
GİRİŞ İLAHİSİ
İşte
Rabbimiz
bütün
insanları kurtarmak için
geliyor. Sesini duyuracak ve
yüreğiniz
sevinçten
coşacaktır. (Yeşaya 30,19)
DUA
Merhametli ve herşeye kadir
Allah, dünyadaki günlük kaygılarımızın ve çabalarımızın,
Oğlunu karşılamamıza engel olmaması için bize yardım et. Onu
kabul etmek ve Onunla birlikte yaşayabilmek için, ilahi
hikmetinle kalplerimizi aydınlat ve hazırla. Bunu, seninle ve
Kutsal Ruh'la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun
Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz.
C. Amin.
PEYGAMBER YEŞAYA’NIN KİTABINDAN SÖZLER
Peygamber Yeşaya, Mesih’in daleti ve barışı
gerçekleştireceğini bildirdi.
İşay'ın soyundan yeni bir filiz çıkacak, kökünden bir fidan
meyve verecek. Rab'bin Ruh'u, bilgelik ve anlayış ruhu, öğüt ve
güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu O'nun üzerinde olacak.
Rab'be boyun eğmekten zevk duyacak. Gözüyle gördüğüne göre
yargılamayacak, Kulaklarıyla işittiğine göre karar vermeyecek.
Yoksullara adil davranacak, ülkedeki düşkünleri doğrulukla
yargılayacak. Ağzından çıkan sözle yeryüzündekileri
cezalandıracak, Soluğuyla kötüleri öldürecek. Gücünü
adaletinden, güvenliğini sadakatinden alacak.
Onun döneminde kurtla kuzu bir arada yaşayacak, parsla oğlak
birlikte yatacak, buzağı, genç aslan ve besili sığır yanyana
duracak ve onları küçük bir çocuk güdecek. İnekle ayı birlikte
otlayacak, yavruları bir arada yatacak. Aslan sığır gibi saman
yiyecek. Emzikteki bebek kobranın deliği üzerinde oynayacak,
sütten kesilmiş çocuk elini engereğin kovuğuna sokacak. Kutsal
dağımın hiçbir yerinde kimse zarar vermeyecek, yok
etmeyecek. Çünkü sular denizleri nasıl dolduruyorsa, dünya da
Rab'bin bilgisiyle öyle dolacak. İşay'ın soyundan Gelen O gün
halklara sancak olacak, uluslar O'na yönelecek ve kaldığı yer de
görkemli olacak.
(Yeş. 11,1-10 ).
O. İşte Allah’ın sözleri bunlardır.
MEZMUR
(72,1-2.7-8.12-13.17
İşte, adalet ve barış günleri gelecektir.
Ey Tanrım, adaletini krala,
Doğruluğunu kral oğluna armağan et.
Senin halkını doğrulukla,
Mazlum kullarını adilce yargılasın!
Onun günlerinde doğruluk serpilip gelişsin,
Ay ışıdığı sürece esenlik artsın!
Egemenlik sürsün denizden denize,
Nehirlerden yeryüzünün ucuna dek!
Çünkü yardım isteyen yoksulu,
Dayanağı olmayan düşkünü o kurtarır.
Yoksula, düşküne acır,
Düşkünlerin canını kurtarır.
Kralın adı sonsuza dek yaşasın,
Güneş durdukça adı var olsun,
Onun aracılığıyla insanlar kutsansın,
Bütün uluslar 'Ne mutlu ona' desin!
AZİZ PAVLUS’UN ROMALILARA MEKT. SÖZLER
Yüce Allah aramızda daima duygu ve düşünce birliğini
sağlasın.
Kardeşlerim, önceden ne yazıldıysa, bize öğretmek için, sabırla
ve Kutsal Yazıların verdiği cesaretle ümidimiz olsun diye
yazıldı. Sabır ve cesaret kaynağı olan Tanrı'nın, sizleri Mesih
İsa'nın isteğine uygun olarak aynı düşüncede birleştirmesini
dilerim. Öyle ki, Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısını ve Babasını
birlik içinde hep bir ağızdan yüceltesiniz.
Bu nedenle, Mesih sizi kabul ettiği gibi, Tanrı'nın yüceliği için
siz de birbirinizi kabul edin. Çünkü diyorum ki Mesih, Tanrı'nın
güvenilir olduğunu göstermek için Yahudilerin hizmetkârı oldu.
Öyle ki, atalarımıza verilen sözler doğrulansın ve diğer uluslar
Tanrı'yı merhameti için yüceltsin. Nitekim şöyle yazılmıştır:
«Bunun için uluslar arasında seni öveceğim ve senin adına
ezgiler söyleyeceğim.»
(Rom. 15,4-9)
O. İşte Allah’ın sözleri bunlardır.
ALLELUYA! ALLELUYA!
Rabbin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları düzeltin. Tüm
insanlar Allah’ın sağladığı kurtuluşu görecekler. (Luka 3,4-6)
ALLELUYA!
AZİZ MATTA TARAFINDAN YAZILAN MESİH
İSA’NIN İNCİL’İNDEN SÖZLER
Hepimiz günahkar insanlarız ve sürekli tövbe etmemiz
gerekir.
O günlerde Vaftizci Yahya ortaya çıktı. Yahudiye çölünde şu
çağrıda bulunuyordu: «Tövbe edin! Göklerin Egemenliği
yaklaşmıştır.» Nitekim Yeşaya peygamber aracılığıyla sözü
edilen kişi Yahya'dır. Yeşaya şöyle demişti: «Çölde yükselen
ses, 'Rab'bin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları düzleyin'
diyor.» Yahya'nın deve tüyünden giysisi, belinde deriden kuşağı
vardı. Tek yediği, çekirge ve yaban balıydı. Kudüs'ün, bütün
Yahudiye'nin ve tüm Şeria nehri yöresinin halkı ona geliyor,
günahlarını itiraf ediyor, onun tarafından Şeria nehrinde vaftiz
ediliyordu.
Ne var ki, Ferisilerle Sadukilerden birçok kişinin vaftiz olmak
için kendisine geldiğini gören Yahya onlara şöyle seslendi: «Ey
engerekler soyu! Gelecek olan gazaptan kaçmanız için sizi kim
uyardı? Bundan böyle tövbeye yaraşır meyveler verin. Kendi
kendinize, 'Biz İbrahim'in soyundanız' diye düşünmeyin. Ben
size şunu söyleyeyim: Tanrı, İbrahim'e şu taşlardan çocuk
yaratacak güçtedir. Balta şimdiden ağaçların köküne
dayanmıştır. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılacak.
Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum, ama benden
sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben O'nun çarıklarını
çıkarmaya bile layık değilim. O sizi Kutsal Ruh'la ve ateşle
vaftiz edecek. Yabası elindedir. Harman yerini temizleyecek,
buğdayını toplayıp ambara yığacak, samanı sönmeyen ateşte
yakacaktır.»
(Matta 3,1-12).
ADAKLAR ÜZERİNE DUA
Allah’ım alçakgönüllülükle sunduğumuz adaklarımızı ve
dualarımızı kabul et ve bizlerden merhametini esirgeme. Senin
huzurunda sevaplarımızı değerlendirmediğimiz için, ancak
büyük lütfunla eksikliğimizi tamamla. Bunu Rabbimiz Mesih
İsa’nın adına senden dileriz.
C. Amin
KOMÜNYON
Ey Yeruşalem halkı, kalk, tepeye çık ve Allah’tan sana gelen
neşeyi gör. (Baruk 5,5; 4,36)
KOMÜNYON'DAN SONRA DUA
Bu ilahi ekmekle kuvvetlendikten sonra Allah’ım, sana yine
yalvarıyoruz. Senin nurunda dünyanın güzelliklerini görmeyi,
hayatımızın gerçek manasını anlamayı ve ilahi nimetleri
sevmeyi bizlere öğret. Bunu, Rabbimiz Mesih İsa'nın adına
senden dileriz.
C. Amin.
Download