yılın 8 - Mersin Katolik Kilisesi

advertisement
EPİFANYA BAYRAMI – (6 Ocak)
GİRİŞ İLAHİSİ
İşte evrene hükmeden
Rabbimiz geliyor. Haşmet,
kudret ve hükümdarlık
onun elindedir. (Malaki 3,1)
DUA
Bir yıldızın rehberliği ve
ışığıyla uluslara biricik
Oğlunu tanıtan yüce Allah,
sana yalvarıyoruz: Bugün
imanımız sayesinde seni
tanıyan bizlerin birgün göklerde yüce Haşmetini açıkça
görebilmemizi sağla. Bunu seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte
şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbiz Mesih İsa’nın adına
senden dileriz.
C. Amin.
PEYGAMBER YEŞAYA’NIN KİTABINDAN SÖZLER
Peygamber Yeşaya’nın bahsettiği Yeruşalim kenti
Kiliseyi temsil eder. İnsanlar hakikat ve sevginin ışığı
altında birleşip mutluluğa kavuşacaklardır.
Ey Yeruşalim halkı, kalk, parla; Çünkü Işığın geliyor, Rab'bin
görkemi üzerine doğuyor. Dünyayı karanlık, halkları koyu
karanlık örtecek; Oysa Rab senin üzerine doğacak, yüceliği
üzerinde görünecek. Uluslar senin Işığına, krallar üzerinize
doğan aydınlığa gelecekler. Gözlerini aç da çevrene bir bak,
herkes toplanıp sana geliyor. Oğulların uzaktan geliyor, kızların
kucakta taşınıyor. Bunu görünce yüzün parlayacak, yüreğin
heyecandan hızlı hızlı çarpacak; Çünkü denizin zenginlikleri
senin olacak, ulusların serveti sana akacak. Deve sürüleri,
Midyan'ın ve Efa'nın deve yavruları senin topraklarını
dolduracak. Bütün Saba halkı geliyor, altın ve günnük getiriyor,
Rab'bin erdemlerini ilan ediyorlar.
(Yeşaya 60,1-6).
O. İşte Allah’ın sözleri bunlardır.
MEZMUR
(72,1-2.7-8.10-13)
Hepiniz geliniz ve Allah’a secde ediniz .
Ey Tanrım, adaletini krala,
Doğruluğunu kral oğluna armağan et.
Senin halkını doğrulukla,
Mazlum kullarını adilce yargılasın!
Onun günlerinde doğruluk serpilip gelişsin,
Ay ışıdığı sürece esenlik artsın!
Egemenlik sürsün denizden denize,
Fırat'tan yeryüzünün ucuna dek!
Tarşiş'in ve adaların kralları Ona hediyeler getirsin,
Şeva ve Seva kralları armağanlar sunsun!
Bütün krallar önünde yere kapansın,
Bütün uluslar ona kulluk etsin!
Çünkü yardım isteyen yoksulu,
Dayanağı olmayan düşkünü o kurtarır.
Yoksula, düşküne acır,
Düşkünlerin canını kurtarır.
AZİZ PAVLUS’UN EFESLİLERE MEKTUB. SÖZLER
Allah’ın isteği, tüm insanların kurtulması.
Kardeşlerim, Tanrı'nın bana bağışladığı lütfu size ulaştırmakla
görevlendirildiğimi
duymuşsunuzdur.
Yukarıda
kısaca
değindiğim gibi Tanrı, sır olan tasarısını doğrudan bana
açıklayıp bildirdi. Bu mektubu okuduğunuz zaman Mesih sırrını
nasıl kavradığımı anlayabilirsiniz. Bu sır önceki kuşaklara
açıkça bildirilmedi. Şimdiyse Mesih'in kutsal elçilerine ve
peygamberlerine Ruh aracılığıyla açıklanmış bulunuyor. Şöyle
ki, diğer uluslar da mirasa ortaktır, aynı bedenin üyeleridir ve
Müjde aracılığıyla Mesih İsa'da vaade ortaktırlar. (Efeslilere 3,2-6)
O. İşte Allah’ın sözleri bunlardır.
ALLELUYA! ALLELUYA!
Doğuda onun yıldızını gördük ve hediyeler getirerek, Rabbe
secde etmeye geldik.
(Matta 2,2)
ALLELUYA!
AZİZ MATTA TARAFINDAN YAZILAN MESİH
İSA’NIN İNCİL’İNDEN SÖZLER
İsrail’in din adamları Allah’ın sözlerini duymuş
oldukları halde, Kurtarıcı Mesih’e ilgi göstermemişlerdir.
Yabancılar ise, onu arayıp bulmuşlardır. Yüce Allah,
kendini arayanları her zaman gerçek nuruna kavuşturur.
İsa, Kral Hirodes'in devrinde Yahudiye'nin Beytlehem
kasabasında doğduktan sonra bazı yıldızbilimciler doğudan
Kudüs'e gelip şöyle dediler: «Yahudilerin kralı olarak doğan
çocuk nerede? Doğuda O'nun yıldızını gördük ve O'na
tapınmaya geldik.» Kral Hirodes bunu duyunca bütün Kudüs
halkıyla birlikte çok tedirgin oldu. Tüm başkâhinleri ve ulusun
din bilginlerini toplayarak onlara Mesih'in nerede doğacağını
sordu. «Yahudiye'nin Beytlehem kasabasında» dediler. «Çünkü
peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştır: 'Sen, Yahuda
diyarında olan ey Beytlehem, Yahuda önderleri arasında hiç de
en önemsizi değilsin! Çünkü benim halkım İsrail'i güdecek olan
önder senden çıkacaktır.'» Bunun üzerine Hirodes
yıldızbilimcileri gizlice çağırıp onlardan yıldızın göründüğü anı
tam olarak öğrendi. «Gidin, çocuğu dikkatle arayın, bulduğunuz
zaman bana haber verin, ben de gelip O'na tapınayım» diyerek
onları Beytlehem'e gönderdi. Yıldızbilimciler, kralı dinledikten
sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş oldukları yıldız onlara yol
gösterdi ve gelip çocuğun bulunduğu yerin üzerinde durdu.
Yıldızı gördüklerindeolağanüstü bir sevinç duydular. Eve girip
çocuğu annesi Meryem'le birlikte görünce yere kapanarak O'na
tapındılar. Hazinelerini açıp O'na armağan olarak altın, tütsü ve
mür sundular. Sonra Hirodes'in yanına dönmesinler diye rüyada
uyarıldıklarından, ülkelerine başka yoldan döndüler. (Mt 2,1-12).
ADAKLAR ÜZERİNE DUA
Allah’ım sana yalvarıyoruz: Kilise’nin adaklarını sevgiyle kabul
et, çünkü Kilise’nin sana sunduğu artık altın, tütsü ve mür değil:
bu adakların temsil ettiği ve kendini bizim için kurban eden ve
bizim için besin olan Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’dır. Bunu
seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden
Oğlun Rabbiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz.
C. Amin
KOMÜNYON
Yıldızın ardından yürüyen müneccimler gibi, bizler de hediyeler
getirerek Rabbe secde etmeye geldik.
KOMÜNYON'DAN SONRA DUA
Allah’ım, ilahi nurunla her yerde ve her zaman hayatımızı
aydınlat ve ona yön ver. Katıldığımız bu kutsal Efkaristiya
sırrını temiz kalple daha iyi anmamızı ve onun etkisi sayesinde
sevgi içinde yaşamamızı sağla. Bunu, Rabbimiz Mesih İsa’nın
adına senden dileriz.
C. Amin.
Download