Slayt 1 - tcceconomicdevelopment.eu

advertisement
Özel Sektör Kalkınma Programı – Program Yönetim Birimi
PROJE YÖNETİM
DÖNGÜSÜ
Bu proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Bu proje, WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır.
Özel Sektör Kalkınma Programı – Program Yönetim Birimi
Proje Nedir?
Belirli bir yerde, belirli bir zaman ve bütçe
çerçevesinde, bir başlama ve bitiş noktasına
sahip, hedeflenen belirli amaçlara ulaşılmasını
sağlayacak olan faaliyetler topluluğudur.
Proje ve Program Farkı?
Bu proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Bu proje, WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır.
Özel Sektör Kalkınma Programı – Program Yönetim Birimi
Projelerde 3 Kısıt
 Üç Kısıtlama (Triple Constraints) + 2 Yeni
 Projelerde 3 ana kısıt, Triple Constraints:
a. Belirlenen hedeflere ve şartnamaye uygun sonuçlara
b. Hedeflenen zaman aralığında
c. Öngörülen bütçe çerçevesinde ulaşarak
faaliyetlerin tamamlanması
1. Kapsam
2. Bütçe
Bu proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Kalite (yeni)
Risk (yeni)
3. Zaman
Bu proje, WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır.
Özel Sektör Kalkınma Programı – Program Yönetim Birimi
Proje Yönetim Döngüsü Nedir?
Mantıksal çerçeve yaklaşımı temeline
dayanan, proje ve programların
hazırlanması, uygulanması ve
değerlendirilmesinde kullanılan bir
yöntem ve sistematik bütünüdür.
Bu proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Bu proje, WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır.
Özel Sektör Kalkınma Programı – Program Yönetim Birimi
Proje Yönetim Döngüsü
Bu proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Bu proje, WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır.
Özel Sektör Kalkınma Programı – Program Yönetim Birimi
Neden Proje Yönetim Döngüsü?
Mevcut durumun yetersiz analizi
Projelerin hedef gruplarla ilgili olmaması
Stratejik çerçevenin belirsizliği
Risklerin yeterince dikkate alınmaması
Kısa vadeli bakış açısı
Geçmiş deneyimlerin yeni projelerde dikkate
alınmaması
 Faaliyet tabanlı uygulama ve planlama
 Doğrulanabilir olmayan proje çıktıları
 Yetersiz proje dokümanları






Bu proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Bu proje, WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır.
Özel Sektör Kalkınma Programı – Program Yönetim Birimi
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
Proje analiz, planlama ve uygulama aracı:
 Farklı seviyelerdeki hedefler arasındaki
sebepsel ilişkiyi kurar
 Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının kontrol eder
 Proje kontrolü dışında kalan ve başarıyı
etkileyecek riskleri dikkate alır
Bu proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Bu proje, WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır.
Özel Sektör Kalkınma Programı – Program Yönetim Birimi
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
 Projenin neden gerçekleştirildiği (Projenin Kapsamı)
 Projenin neyi başarmasının beklendiği (Projenin Kapsamı ve






Göstergeler)
Projenin bunu nasıl başaracağı (Faaliyetler ve Araçlar)
Projenin başarısı için hangi dışsal faktörlerin önemli olduğu
(Varsayımlar)
Projenin başarısının değerlendirilmesi için gerekli bilginin nereden
bulunacağı (Doğrulama Kaynakları)
Hangi araçların gerekli olduğu (Girdiler)
Projenin maliyetinin ne olacağı (Bütçe)
Projenin başlayabilmesi için hangi unsurların yada şartların
gerçekleştirilmesinin gerektiği(Ön koşullar)
Bu proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Bu proje, WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır.
Özel Sektör Kalkınma Programı – Program Yönetim Birimi
ANALİZ EVRESİ
PLANLAMA EVRESİ
1.
Paydaş Analizi
2.
Sorun Analizi
3.
Hedef Analizi
6.
Faaliyet Planı
4.
Strateji Analizi
7.
Bütçe
9Bu proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
5.
Mantıksal Çerçeve
Matrisi
Bu proje, WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır.
Özel Sektör Kalkınma Programı – Program Yönetim Birimi
Adım 1: Paydaş (İlgili Taraflar)
Analizi
Niçin Yapılır?
 Şahısları, grupları ve organizasyonları projeyle ilgilerine göre
belirlemek
 Bunların proje için önemli olan beklentilerini, katkılarını, risk
unsurlarını tanımlamak
Paydaşlar Kimlerdir?
 Proje ile ilişkisi olan kişiler, gruplar, kurumlar ya da işletmeler.
 Paydaşlar, doğrudan ya da dolaylı biçimde proje sürecinden ve
sonuçlarından olumlu ya da olumsuz biçimde etkilenecek
olanlardır.
 Birincil ve İkincil Paydaşlar Kimlerdir?
Bu proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Bu proje, WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır.
Özel Sektör Kalkınma Programı – Program Yönetim Birimi
Paydaş Analizi
Paydaşlar Analizi
 Proje ile bir bağı olan kişileri, grupları, örgütsel
yapıları tanımlar,
 Proje açısından önemli olabilecek grupların ve
kişilerin çıkarlarını ve beklentilerini tanımlar.
Paydaşlar Analizi için yapılması gerekenler
 Temel grupları/kişileri tanımla
 Sınıflandır (yararlanıcılar, uygulayıcılar, vs)
 Karakteristik özelliklerini belirle ve analiz et
 Proje açısından sonuçları tanımla
Bu proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Bu proje, WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır.
Özel Sektör Kalkınma Programı – Program Yönetim Birimi
Adım 2: Sorun Analizi
Niçin Yapılır?
Ana sorunun ve buna neden olan sorunlar ile sebep olduğu
sonuçların tarafların üzerinde uzlaşabileceği bir netlikte ortaya
çıkarılması için yapılır.
Nasıl Yapılır?
 Katılımcıların bakış açılarından sorunlar formüle edilir,
 Konuyla ilgili tüm sorunların ortaya çıkıp çıkmadığı incelenir,
 Ortaya çıkanların önemli sorunlar olduğu konusunda görüş
birliği oluşturulur,
 Bir başlangıç sorunu seçilerek, sorunlar sebep-sonuç ilişkisine
göre hazırlanan sorun ağacıyla gösterilir.
Bu proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Bu proje, WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır.
Özel Sektör Kalkınma Programı – Program Yönetim Birimi
Adım 2: Sorun Analizi
Bu aşamada kendimize sormamız gereken sorular:
 Değiştirmek istediğimiz, istemediğimiz ya da
sorun olarak gördüğümüz şey nedir?
 Bu sorunun kaynağı nedir?
 Sorunlar arasında neden-sonuç analizi yapıldı mı?
Bu proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Bu proje, WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır.
Özel Sektör Kalkınma Programı – Program Yönetim Birimi
Adım 2: Sorun Analizi
 Konu ile ilgili görünen sorunları ve varlığı
istenmeyen durumları gelişigüzel sıralayın.
 Ana sorunu en üst seviyede tutarak, onu
doğrudan etkileyen sorunları sıralayın.
 Sorun ağacında yer alan sorunların hepsinin
gerçek olmasına ve gelecekte ortaya çıkması
beklenen sorunların belirtilmemesine dikkat
edin.
 Sorun ağacı içerisindeki genel sorunları sorun
ağacından ayıklayın.
Bu proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Bu proje, WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır.
Özel Sektör Kalkınma Programı – Program Yönetim Birimi
Sorun Ağacı ile Sorun Analizi
ANA SORUN
ALT SORUN 1
SONUÇ
ALT SORUN 2
NEDEN
KÖK SORUNLAR
Bu proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Bu proje, WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır.
Özel Sektör Kalkınma Programı – Program Yönetim Birimi
Sorun Ağacı - Örnek
Yüksek Oranlı
Bebek ve Çocuk
Ölümleri
SONUÇ
Bebek ve Çocuklarda
Görülen Yüksek
Enfeksiyon Oranı
Salgın Hastalıklar
Bebeklerin Yetersiz
Beslenme Durumu
Annelerin Beslenme
Konusundaki
Bilgisizliği
Bu proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Aşılanmış Bebek ve
Çocuk Sayısının Azlığı
Sağlık Kurumlarının
Yetersizliği
Sağlık Hizmetlerine
Sınırlı Erişim
Ailelilerin Düşük Gelir
Düzeyi
İçme Suyu Hijyen Değil
Kanalizasyon İçme Suyuna
Karışıyor
NEDEN
Bu proje, WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır.
Özel Sektör Kalkınma Programı – Program Yönetim Birimi
Grup Çalışması I
1. Sorun Analizi: Dağıtılan sorunlar arasında
neden-sonuç ilişkisi kurarak bir sorun ağacı
oluşturun.
2. Paydaş Analizi: Ana sorunu çözmek üzere
bir proje yapmanız durumunda
paydaşlarınız kimlerden oluşacaktır, bir liste
oluşturun.
Bu proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Bu proje, WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır.
Özel Sektör Kalkınma Programı – Program Yönetim Birimi
Sorun Ağacı – Nehir Kirlenmesi
Özellikle yoksul aileler ile 5 yaş altı
çocuklar arasında suyla bulaşan hastalıkların
sık görülmesi
Nehir suyu kalitesinin
bozulması
Nehire çok miktarda
katı atık atılıyor
Nehri kirletenler
kontrol edilmiyor
İl Çevre Müdürlüğü
etkili değil ve
sanayicilerle yakın
bağlantı içinde
Yerel halk, atık dökmenin
tehlikesinin bilincinde
değil
Halkı bilgilendirme
/ eğitim
programları yetersiz
Bu proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Birçok konut ve fabrika
atık sularını doğrudan
nehre bırakıyor
Mevcut yasal düzenlemeler,
atık suyun doğrudan
deşarjını önlemek için
yetersiz kalıyor
Çevre kirliliği siyasi
ve sosyal öncelikler
arasında değil
Fabrikalarda arıtılan atık su
çevre standartlarına
uymuyor
Konutların %40’ı ve
fabrikaların %20’si
kanalizasyon şebekesine
bağlı değil
Yerel yönetimde kötü planlama
ve yetersiz düzeyde yatırım
Bu proje, WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır.
Özel Sektör Kalkınma Programı – Program Yönetim Birimi
Adım 3: Hedef Analizi
Gelecekte olması istenen durumun gerçekleştirilmesi için
potansiyel çözümlerin analiz edilmesidir.
Nasıl Yapılır ?
 Sorun ağacındaki sorunlar pozitif olarak yeniden ifade edilir
 Sorun ağacıyla karşılaştırılır ve yapılması gerekenler veya
başarılması gerekenler yeniden ifade edilir
 Gerçekçi bir şekilde revize edilmesi gereken ve/veya
ekleme/çıkarma yapılması gereken hususlar tamamlanır
 Bağlantıların tutarlı olmasına dikkat edilerek Hedef Ağacı
oluşturulur
Bu proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Bu proje, WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır.
Özel Sektör Kalkınma Programı – Program Yönetim Birimi
Hedef Ağacı ile Hedef Analizi
ANA AMAÇ
ALT AMAÇ 1
AMAÇ
ALT AMAÇ 2
ARAÇ
Bu proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Bu proje, WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır.
Özel Sektör Kalkınma Programı – Program Yönetim Birimi
Hedef Ağacı - Örnek
Bebek ve Çocuk
Ölümleri
Azaltıldı
AMAÇ
Bebek ve Çocuklarda
Görülen Yüksek
Enfeksiyon Oranı
Azaltıldı
Bebeklerin Beslenme
Durumu İyileştirildi
Aşılanmış Bebek ve
Çocuk Sayısı Arttı
Annelerin Beslenme
Konusundaki
Bilinçlendi
Sağlık Kurumları
İyileştirildi
Salgın Hastalıklar
Azaldı
Sağlık Hizmetlerine
Erişim Arttı
İçme Suyu Temizlendi
Ailelilerin Gelir Düzeyi
Arttı
Kanalizasyon Sistemi
Düzeltidi
sorun
Hedef
Yüksek Oranlı Bebek
ve Çocuk Ölümleri
Bebek ve Çocuk
Ölümleri Azaltıldı
Bebek ve Çocuklarda
Görülen
Yüksek Enfeksiyon Oranı
Bebek ve Çocuklarda
Görülen Yüksek Enfeksiyon
Oranı Azaltıldı 21
Bu proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
ARAÇLAR
Bu proje, WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır.
Özel Sektör Kalkınma Programı – Program Yönetim Birimi
Grup Çalışması II
1. Hedef Analizi: Oluşturduğunuz sorun
ağacını hedef ağacına dönüştürün.
2. Strateji Analizi: Hedef ağacından kendi
proje stratejinizi seçin ve proje kapsamını
belirleyin.
Bu proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Bu proje, WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır.
Özel Sektör Kalkınma Programı – Program Yönetim Birimi
Hedef Ağacı – Nehir Kirlenmesi
Özellikle yoksul aileler ile 5 yaş altı
çocuklar arasında suyla bulaşan
hastalıkların azalması
Nehir suyu kalitesinin
iyileşmesi
Nehre atılan katı
atık miktarının
azalması
Kirleticiler etkili
biçimde kontrol
ediliyor
Çevre Koruma
Kurumu, daha etkili
ve geniş bir paydaşlar
kitlesinin çıkarlarına
daha duyarlı
Halk, atık dökmenin
tehlikeleri konusunda
daha bilinçli
Halkı
bilgilendirme /
eğitme
programları
oluşturulması
Bu proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Atık suyu doğrudan
nehre bırakan konut
ve fabrika sayısının
azalması
Atık suyun direkt
deşarjını önlemekte
etkili yeni yasal
düzenlemeler
oluşturulması
Kirleticiler etkili
biçimde kontrol
ediliyor
Atık su arıtımı çevre
standartlarına uygun
Konutların ve
Fabrikaların daha
büyük bir yüzdesi
kanalizasyon
şebekesine bağlı
Yerel yönetimde daha iyi
planlama oluşturulması.
Maliyet geri kazanım
mekanizmaları
Bu proje, WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır.
Özel Sektör Kalkınma Programı – Program Yönetim Birimi
Adım 4: Strateji Analizi
Hedef ağacındaki aynı türden hedef kümelerine
stratejiler denir.
Nasıl Yapılır?
 Hedef ağacından arzu edilmeyen hedefler elenir
 Bir proje oluşturacak olası alternatif stratejiler ortaya konur
 Bir veya birden fazla strateji seçilir
 Belirlenen kriterlere (maliyet, aciliyet, politik durum vb.) göre
optimum stratejinin hangisi olduğunu konusunda değerlendirme
yapılır
 Projeyi oluşturacak stratejiye karar verilir
 Proje Genel Amacı ve Proje Amacı net olarak ifade edilerek,
projenin kapsamı belirlenir
Bu proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Bu proje, WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır.
Özel Sektör Kalkınma Programı – Program Yönetim Birimi
Adım 4: Strateji Analizi
Strateji Seçiminde Dikkate Alınacak Kriterler:
 Aciliyet
 Maliyetler
 Mevcut Kaynaklar, Potansiyel ve Kapasiteler
 Diğer Projeleri Tamamlayıcılık
 Farklı Paydaşların Bakış Açıları
 Verimlilik ve Etkinlik
 Eşitsizliklerin (Kadın-Erkek) Giderilmesine Katkısı
 Politik ve Sosyal Kabul Edilebilirlik / Yapılabilirlik
 Faydaların Gerçekleşme Zamanı
Bu proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Bu proje, WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır.
Özel Sektör Kalkınma Programı – Program Yönetim Birimi
Strateji Ağacı ile Strateji
Analizi
ANA AMAÇ
ALT AMAÇ 1
AMAÇ
ALT AMAÇ 2
ARAÇ
Belirlenen Strateji
Bu proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Bu proje, WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır.
Özel Sektör Kalkınma Programı – Program Yönetim Birimi
Strateji Ağacı - Örnek
Bebek ve Çocuklarda
Görülen Yüksek
Enfeksiyon Oranı
Azaltıldı
Bebeklerin Beslenme
Durumu İyileştirildi
Anneler Beslenme
Konusundaki Bilinçlendi
Aşılanmış Bebek ve
Çocuk Sayısı Arttı
Sağlık Kurumları
İyileştirildi
Bu proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Bebek ve Çocuk
Ölümleri
Azaltıldı
Salgın Hastalıklar
Azaldı
Sağlık Hizmetlerine
Erişim Arttı
Ailelilerin Gelir Düzeyi
Arttı
İçme Suyu Temizlendi
Kanalizasyon Sistemi
Düzeltidi
Bu proje, WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır.
Analizi’ne
Özel Sektör Kalkınma Programı – Program Yönetim Birimi
Özellikle yoksul aileler ile 5 yaş altı
çocuklar arasında suyla bulaşan
hastalıkların azalması
Nehir suyu kalitesinin
iyileşmesi
Nehre atılan katı
atık miktarının
azalması
Kirleticiler etkili
biçimde kontrol
ediliyor
Çevre Koruma
Kurumu, daha etkili
ve geniş bir paydaşlar
kitlesinin çıkarlarına
daha duyarlı
Halk, atık dökmenin
tehlikeleri konusunda
daha bilinçli
Halkı
bilgilendirme /
eğitme
programları
oluşturulması
PROJE DIŞI
Bu proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Atık suyu doğrudan
nehre bırakan konut
ve fabrika sayısının
azalması
Atık suyun direkt
deşarjını önlemekte
etkili yeni yasal
düzenlemeler
oluşturulması
Kirleticiler
etkili biçimde
kontrol ediliyor
Atık su arıtımı çevre
standartlarına uygun
Konutların ve
Fabrikaların daha
büyük bir yüzdesi
kanalizasyon
şebekesine bağlı
Yerel yönetimde daha iyi
planlama oluşturulması.
Maliyet geri kazanım
mekanizmaları
SEÇİLEN STRATEJİ
Bu proje, WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır.
Strateji’den Mantıksal
Çerçeve’ye...
Özel Sektör Kalkınma Programı – Program Yönetim Birimi
Özellikle yoksul aileler ile 5 yaş altı
çocuklar arasında suyla bulaşan
hastalıkların azalması
Nehir suyu kalitesinin
iyileşmesi
Nehre atılan katı
atık miktarının
azalması
SONUÇLAR
GENEL HEDEF
PROJE AMACI
Atık suyu doğrudan
nehre bırakan konut
ve fabrika sayısının
azalması
Atık su arıtımı çevre
standartlarına uygun
FAALİYETLER
Kirleticiler etkili
biçimde kontrol
ediliyor
Çevre Koruma
Kurumu, daha etkili
ve geniş bir paydaşlar
kitlesinin çıkarlarına
daha duyarlı
Halk, atık dökmenin
tehlikeleri konusunda
daha bilinçli
Halkı
bilgilendirme /
eğitme
programları
oluşturulması
PROJE DIŞI
Bu proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Atık suyun direkt
deşarjını önlemekte
etkili yeni yasal
düzenlemeler
oluşturulması
Kirleticiler
etkili biçimde
kontrol ediliyor
Konutların ve
Fabrikaların daha
büyük bir yüzdesi
kanalizasyon
şebekesine bağlı
Yerel yönetimde daha iyi
planlama oluşturulması.
Maliyet geri kazanım
mekanizmaları
SEÇİLEN STRATEJİ
Bu proje, WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır.
Özel Sektör Kalkınma Programı – Program Yönetim Birimi
Adım 5: Mantıksal Çerçeve
Matrisi
Bu proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Bu proje, WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır.
Adım 5: Mantıksal Çerçeve
Matrisi
Özel Sektör Kalkınma Programı – Program Yönetim Birimi
Müdahale mantığı
Genel
hedefler
Nesnel olarak doğrulanabilir
başarı göstergeleri
Doğrulama kaynakları ve
araçları
Varsayımlar
Projenin katkı yapacağı, daha
Genel hedefle ilgili başlıca
Bu göstergelere ilişkin
geniş genel hedef
göstergeler nelerdir?
bilgi kaynakları nelerdir?
Proje ile ulaşılacak
Projenin özel hedeflerine
Mevcut veya toplanabilecek
Doğrudan proje kontrolü kapsamında
özel hedefler nelerdir?
ulaşılıp ulaşılmadığı ve ne
bilgi kaynakları nelerdir?
olmayan, genel hedeflere ulaşmak için
dereceye kadar ulaşıldığını
Bu bilgileri elde etmek için
gerekli etken ve koşullar nelerdir?
gösteren niteliksel ve
gerekli yöntemler
Ne gibi riskler dikkate alınmak
niceliksel göstergeler
nelerdir?
zorundadır?
nedir?
Projenin
amacı
nelerdir?
Beklenen
sonuçlar
Faaliyetler
Özel hedeflere ulaşmak için
Proje ile, öngörülen sonuç ve
Bu göstergelere ilişkin
Plandaki beklenen çıktı ve sonuçların
öngörülen somut çıktılar nelerdir?
etkilere ulaşılıp ulaşılmadığı
bilgi kaynakları nelerdir?
elde edilmesi için ne gibi
Projenin öngörülen etki ve
ve ne dereceye kadar
dış etken ve koşullar
yararları nelerdir?
ulaşıldığını ölçmek için
gerçekleştirilmelidir?
Proje ile ne gibi gelişmeler ve
kullanılan göstergeler
değişiklikler elde edilecektir?
nelerdir?
Beklenen sonuçları elde etmek için
Araçlar
Projenin ilerlemesine ilişkin
Proje(ler) başlamadan önce
gerçekleştirilecek başlıca faaliyetler
Bu faaliyetleri uygulamak için
bilgi kaynakları nelerdir?
ne gibi ön koşullar gereklidir?
nelerdir ve bunlar hangi sırayla
gerekli araçlar nelerdir,
Planlanan faaliyetlerin uygulanması
gerçekleştirilecektir?
örneğin personel, ekipman,
için, projenin doğrudan kontrolü
eğitim, çalışmalar,malzemeler
dışında ne gibi koşulların hazır
işletim olanakları, vb.
bulunması zorunludur.
Bu proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Bu proje, WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır.
Özel Sektör Kalkınma Programı – Program Yönetim Birimi
Hedef Seviyeleri
Projenin katkıda
bulunacağı yüksek
seviyedeki hedefler
Hedef gruplar için
sürdürülebilir yarar
sağlama açısından
projenin ana amacı
Gerçekleştirilecek
faaliyetlerin ürünleri
Projenin sonuçlarını
üretmek için projenin
parçası olarak
uygulanacak görevler
Bu proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
İdeal durum- uzun dönemde gerçekleşir
GENEL HEDEFLER
PROJENİN AMACI
SONUÇLAR
FAALİYETLER
Projenin sonucunda ulaşılır. Özgün,
ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi olan ve
belli bir zaman ve yere bağlı olarak
tanımlanmalıdır.
Projenin amacına ulaşılması için yerine
getirilmesi gereken alt hedefler ölçülebilir, gerçekleştirilebilir olarak
tanımlanmalıdır.
Belirli bir zamana ve bütçeye dayalı olarak
kaynakların kullanılması ve proje amacına
ulaşmayı sağlayacak sonuçların üretilmesi
Bu proje, WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır.
Özel Sektör Kalkınma Programı – Program Yönetim Birimi
MÇ: Varsayımlar
Riskler:
 Projenin başarısı için önemli olan ve dışsal faktörler olarak
ifade ettiğimiz olumsuz etkilerin tümüdür.
Varsayımlar:
 Projenin başarısını etkileyen veya belirleyen dışsal
faktörlerin olumlu olarak ifade edilmesidir.
Önkoşullar:
 Faaliyetler başlamadan önce aşılması gereken koşullardır.
Bu proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Bu proje, WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır.
Özel Sektör Kalkınma Programı – Program Yönetim Birimi
Varsayım Değerlendirme
Algoritması
Dışsal faktör önemli mi?
Evet
Hayır
Mantıksal çerçeveye dahil etme
Olabilme ihtimali nedir?
Kesine Yakın
Orta düzeyde
Varsayım olarak ekle
İhtimal Dışı
Dışsal faktörü etkileyecek şekilde proje
yeniden dizayn edilebilir mi?
Faaliyetler ve sonuçlar ekleyerek
projeyi yeniden dizayn et; eğer
gerekiyor ise proje amacını yeniden
formüle et
Bu proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Evet
Hayır
Proje yapılabilir değil
Bu proje, WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır.
Özel Sektör Kalkınma Programı – Program Yönetim Birimi
Varsayımların MÇM’ne
Yerleştirilmesi
Müdahale MantığıProjenin Kapsamı
Objektif Olarak
Doğrulanabilir
Göstergeler
Doğrulama
Kaynakları
Varsayımlar
Projenin Genel
Hedefi
Projenin Amacı
Sonuçlar
Faaliyetler
Araçlar / Kaynaklar
Maliyet / Bütçe
(opsiyonel)
(opsiyonel)
Ön-koşullar
Bu proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Bu proje, WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır.
Özel Sektör Kalkınma Programı – Program Yönetim Birimi
MÇ: Başarı Göstergeleri
Nedir?
 Proje amaçlarını operasyonel olarak ölçebilen, performans ölçüm
olanağı sağlayan ve projenin her aşamada izlenmesine olanak
sağlayan araçlardır. Her bir gösterge kısaca müdahaleye ilişkin
Nicelik, Nitelik, Zaman ve Yer konusunda bilgi içermelidir.
Ne İşe Yararlar?
 Genel Hedefin, Proje Amacının ve Sonuçların karakteristiklerini
açıklığa kavuştururlar
 Projeyi daha objektif bir şekilde yönetmeyi sağlarlar
 Performans ölçümü, izleme ve değerlendirme için bir baz oluştururlar
Bu proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Bu proje, WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır.
Özel Sektör Kalkınma Programı – Program Yönetim Birimi
Tarafsız Doğrulanabilir
Göstergelerin Temel Özellikleri
 Özel: Ölçmesi gereken şeyi ölçen
 Ölçülebilir: Kabul edilebilir maliyetler içerisinde tarafsız
olarak doğrulanabilir olmalı
 Üzerinde Uzlaşılan: Bütün taraflar göstergenin özelikleri
(güvenililirliği) konusunda uzlaşmış olmalı
 Gerçekçi ve Duyarlı: Proje hedefleri ile ilgili ve değişime
duyarlı olmalı
 Süreli ve maliyet etkin
Bu proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Bu proje, WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır.
Özel Sektör Kalkınma Programı – Program Yönetim Birimi
MÇ: Doğrulama Kaynakları
 Doğrulama Kaynakları, göstergelerin kontrol edilmesi için gerekli
bilgiyi sağlayacak dokümanlar, raporlar ve diğer kaynaklardır.
 Göstergelerin belirlenmesiyle eş zamanlı olarak doğrulama
kaynakları da belirtilmelidir.
Doğrulama kaynakları şu bilgileri vermelidir:
 Bilginin sağlanacağı format (örn: İlerleme raporları, proje
hesapları, proje kayıtları, resmi istatistikler vs.),
 Bilgiyi kimin sağlayacağı,
 Bilginin hangi sıklıkta sağlanacağı (örn: Aylık, üç aylık, yıllık vs.)
Bu proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Bu proje, WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır.
Mantıksal Çerçeve’ye Son
Nitelik Kontrolü
Özel Sektör Kalkınma Programı – Program Yönetim Birimi
 Göstergeler ve doğrulama kaynakları erişilebilir ve güvenilirdir,
 Ön koşullar gerçekçidir,
 Varsayımlar gerçekçi ve tamdır,
 Riskler kabul edilebilir seviyededir,
 Başarı olasılığı yeterince kuvvetlidir,
 Nitelik hususları dikkate alınmıştır ve uygun olan yerlerde
faaliyetler, sonuçlar ve varsayımlar olarak ifade edilmiştir,
 Elde edilen faydalar, maliyete uygundur,
 İlave araştırmalara ihtiyaç vardır.
Bu proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Bu proje, WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır.
Özel Sektör Kalkınma Programı – Program Yönetim Birimi
Faaliyet Planı ve Bütçe
Mantıksal Çerçeve
Faaliyet Planı ve Bütçe
Bütçet
Faaliyet PLanı
Faaliyet PLanı
Faaliyet PLanı
Bütçe
Bütçe
Maaşlar
Yolluklar
Araç Gid.
Ofice
Tel/Fax
Tohum
Gübre
Bu proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
5000
1250
3750
750
400
850
2300
5500
1750
4250
750
400
1100
3100
5500
1750
4250
750
400
1100
3100
5500
1750
4250
750
400
1100
3100
Bu proje, WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır.
Özel Sektör Kalkınma Programı – Program Yönetim Birimi
Teşekkürler ve Başarılar!
4Bu proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Bu proje, WYG Türkiye, WYG International Ltd., SAC Commercial Ltd. Konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır.
Download