MATEMATiK

advertisement
Konu
Özeti
TEMEL KAVRAMLAR - I
a 3 < a ise
a<-1
olmalıdır.
0<a<1
a 3<a 2 ise
a<0
olmalıdır.
0<a<1
01
MATEMATiK
Boşluk
Doldurma
Testi
TEMEL KAVRAMLAR - I
01
MATEMATiK
1. Rakamları farklı dört basamaklı en büyük tam sayıdan rakamları farklı dört basamaklı en küçük tam sayıyı çıkarırsak sonuç .............................................. olur.
2. x negatif tam sayı ve y doğal sayıdır.
“(x + 3) . y = 15” olduğuna göre “x + y” toplamının değeri .............................................. olmalıdır.
3. x, y, z birbirinden farklı doğal sayılardır.
“x . y = 24” ve “y -z = 5” olduğuna göre z .............................................. tane farklı doğal sayı değeri alır.
4. a ve b birer tam sayı olmak üzere “2a + 3b” bir tek sayı ise “a2 + ab” .............................................. sayıdır.
5. “(-4) - (1) - (-3) . (+2) - 10” işleminin sonucu .............................................. olmalıdır.
6. “30 : 6 + 3 - 5 . 2 + 5 - (+17) - 5” işleminin sonucu .............................................. olmalıdır.
7. “(-13) + (-22) (-3)2 - (-2)3” işleminin sonucu .............................................. olmalıdır.
8. “[(8 - 3 (5 + 2 : (3 - 4))] + 1” işleminin sonucu .............................................. olmalıdır.
9. “[3 - (2 + 1) - 5] . [(-2)2 - (5 - 9)0]” işleminin sonucu .............................................. olmalıdır.
10. a = 1 olduğuna göre
“5 . (a - 5) + 2 . (2a + 3) + 2a + 11”
ifadesinin değeri .............................................. olmalıdır.
11. 4 basamaklı bir sayı ile üç basamaklı bir sayının çarpımı en fazla .............................................. basamaklı olmalıdır.
12. “25! = x . 2y ” eşitliğinde y nin alabileceği en büyük değer .............................................. olmalıdır.
13. “1! + 3! + 5! + 7! + ... + 81!” toplamının 42 ile bölümünden kalan .............................................. olmalıdır.
14. a,b negatif tamsayıdır.
“
4x - 7y
= 3”
x + 5y
olduğuna göre “x - 5y” ifadesisin en büyük değeri .............................................. olmalıdır.
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Testi
TEMEL KAVRAMLAR - I
1. Farklı işaretli iki sayı çarpıldığında sonuç negatif olur.
2. Aynı işaretli iki sayı bölündüğünde sonuç pozitif olur.
3. İşlem sorularında en son parantez içindeki işlemler yapılır.
4. Çarpma işlemi ve bölme işleminin birbirine göre işlem önceliği vardır.
5. Eşitliğin bir tarafından diğer tarafına geçirilen terimin işareti aynı kalır.
6. Negatif bir sayı ile negatif bir sayının toplamı pozitiftir.
7. Negatif bir sayı ile pozitif bir sayının çarpımı negatiftir.
8. Negatif bir sayı ile negatif bir sayının çarpımı pozitiftir.
9. Kesirli ifadelerde bölme işlemi yapılırken ikinci terim aynen birinci kesir ile çarpılır.
10. Kesirli ifadelerde sadeleştirme yapılırken, pay ve paydada olan ortak çarpanlar yok
edilir.
11. Eşitlik ifadelerinde sadeleştirme yapılırken eşitliğin aynı tarafında olan ortak çarpanlar yok edilir.
12. Kesirli ifadelerde payda tek bir sayıdan oluşuyorsa pay kısmındaki toplama ve çıkarma işlemleri kesir parçalanarak yapılabilir.
13. En küçük asal sayı 1 dir.
14. 2 asal sayı değildir.
15. İki sayının aralarında asal olabilmesi için her ikisininde asal olması gerekir.
16. 8 ve 9 aralarında asaldır.
17. İki sayıdan biri asal ise bu iki sayı aralarında asaldır.
18. İki ardışık sayı daima aralarında asaldır.
19. İki sayının aralarında olabilmesi için kendilerinin asal olması gerekmez.
20. 0! = 1 e eşittir.
21. “(n - 1)!” ifadesi ile “(n - 1) (n - 2)!” ifadesi birbirine eşittir.
22. Tüm asal sayılar tek sayıdır.
01
MATEMATiK
Doğru
Yanlış
Konu
Testi - 1
1. x ve y birer doğal sayıdır.
olduğuna göre x . y çarpımının alabileceği en küçük değer kaçtır?
B) 2
C) 49
D) 50
MATEMATiK
3. a ve b doğal sayı olmak üzere
a =6
5 b
olduğuna göre a + b toplamının alabileceği değer en büyük değer kaçtır?
x + y = 36
A) 0
01
TEMEL KAVRAMLAR - I
E) 51
A)11
B)18
C)21
D)29
E)31
2. a, b ve c birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere
a-c=8
b = 18 - c
olduğuna göre a . b çarpımının alabileceği en büyük değer kaçtır?
A) 120
B) 140
C) 143
D) 168
E) 169
www.dokuzeylul.com.tr
4. a, b, c birbirinden farklı doğal sayılar olmak üzere
3a + 5b + 4c = 135
olduğuna göre a nın en büyük değeri kaçtır?
A) 35
B) 37
C) 39
D) 40
E)41
MATEMATiK
TEMEL KAVRAMLAR - I
5. a, b, c birer pozitif tam sayı olmak üzere
8. a, b, c doğal sayılar olmak üzere
2a + 3b + c = 42
3a − 2b + 6c = 88
olduğuna göre a + b + c toplamının alabileceği en küçük değer
kaçtır?
olduğuna göre a nın en büyük değeri kaçtır?
A) 10
A) 36
B) 11
C) 13
D) 15
b . c = 56
E) 17
B) 44
C) 48
D) 50
E) 52
D) 45
E) 50
6. x, y, z sıfırdan farklı rakamlar olmak üzere
x + y + z = 25
9. a, b, c, d, e tam sayılar olmak üzere
olduğuna göre x, yz + y, zx + z, xy toplamının tam kısmı kaça
eşittir?
B) 26
C) 27
D) 75
a + b + c + d + e = 125
E) 78
olduğuna göre b + d toplamı kaçtır?
www.dokuzeylul.com.tr
A) 25
a-b=b-c=c-d=d-e=5
A) 30
B) 35
C) 40
7. A, B ve C pozitif tam sayılar olmak üzere
A<B<C
B
C + = 90
A
olduğuna göre A + B + C toplamının alabileceği en büyük değer
kaçtır?
A) 92
B) 112
C) 192
D) 217
E) 232
10. x, y, z birer tam sayı ve x < y < z olmak üzere
4x + 5y +7z < 180
olduğuna göre x in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?
A) 7
B) 8
C) 10
D) 12
E) 13
Konu
Testi - 2
1. x, y, z birer tam sayı olmak üzere
C) 4
D) 5
abcd + mnk toplamının en büyük değeri kaçtır?
A) 9987
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
rakamları birer kez kullanılarak oluşturulan üç basamaklı üç
sayının toplamı en fazla kaç olabilir?
A) 2222
B) 2223
C) 2226
D) 2331
E) 2333
B) 10000
D) 10617
E) 8
www.dokuzeylul.com.tr
2. B) 3
MATEMATiK
3. a, b, c, d, m, n, k birbirinden farklı rakamlar olmak üzere abcd
dört basamaklı, mnk üç basamaklı sayılardır.
2 < x < y < 10
y
=z
x
olduğuna göre z kaç tane farklı değer alabilir?
A) 2
01
TEMEL KAVRAMLAR - I
C) 10527
E) 11731
4. Dört basamaklı bir sayı ile dört basamaklı bir sayının çarpımı
en fazla kaç basamaklıdır?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
MATEMATiK
TEMEL KAVRAMLAR - I
5. a, b, c ardışık doğal sayılar ve a < b < c olmak üzere
8. a, b, c, d, e birbirinden farklı rakamlar ve abcde beş basamaklı
bir doğal sayı olmak üzere
4 . (a + b) = 3c + 13
a + b + c + d = 19
olduğuna göre a + b + c toplamı kaçtır?
A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
Buna göre en büyük abcde doğal sayısı en küçük abcde doğal
sayısından kaç fazladır?
E) 15
A) 80417
B) 85417
D) 87415
M = 19 - x
D) 190
E) 196
www.dokuzeylul.com.tr
olduğuna göre M . N çarpımının en büyük değeri kaçtır?
C) 171
A+B=C+D=E+F
olduğuna göre en büyük ABCDEF sayısının yüzler basamağındaki rakam kaçtır?
N=9+x
B) 169
E) 87939
9. 1 den 6 ya kadar olan rakamlarda kullanılarak yazılabilecek, rakamları farklı altı basamaklı ABCDEF sayısında
6. x bir tam sayıdır.
A) 128
C) 86412
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
10. x, y, z pozitif tam sayılar olmak üzere
x . y = 48
7. a . b ve c birer rakamdır.
y . z = 68
a + b + c = 17
olduğuna göre y nin alabileceği değerler toplamı kaçtır?
olduğuna göre a, bc + b, ca + c, ab toplamı kaçtır?
A) 11, 11
B) 17, 77 C) 18, 78
D) 18, 87
E) 111
A) 3 B) 7 C) 9 D) 10 E) 11
YEK
PA
R
E
BOŞLUK DOLDURMA
CEVAP ANAHTARI
2015
ANLATIMI
NU
KO
1. 19752
2. 13
Yekpare
3. 3
dur - Yen
un
du r - Yen
un
steme Uyg
i Si
4. Çift
%100
steme Uyg
i Si
5. -9
Genel Kültür
Genel Yetenek
Büyük Resmi Görün Diye;
Bir Tek
6. -19
Görselleştirilmiş
Konu Anlatım
7. -29
Yekpare
Yeter !
3000 Soru
8. 0
9. -15
10. 3
2015
11. 7
12. 22
13. 1
dur - Yen
un
Yekpare
steme Uy
g
%100
dur - Yen
un
i Si
14. -17
ist eme Uyg
iS
33’
o
66
Kansu
N
Baykal
Gölü
.
UYGURLAR
Turfan
Karabalgasun
Balka
Gölü
Obi
r
Talas
Aral
Gölü
Tü
Ka
Semerkant
.
Hotan
Uygurlar, Göktürk
o
Harzem
abul eden
.
ktas
o
23
t
Ma um
Kon
o
66
BÜYÜK OKYANUS
ta
o
33’
27’
YA
KU
ASYA
GA)
(VOL
OKYANUSU
TAMYA
MEZOPO
Z
R
Yen.
Öze
Kon l
um
Dön.
D.
100
MISI
0
r.
Ural
Avrupa’da kurulan
Tü
.
Ro
AVRUPA
u Macaristan
aratorl
ATLAS OKYANUSU
U
ASYA HUN DEVLET
SASAN ER
Met
FRANKLAR
K KA
KU
HU
n
ğü
rdü
K
ön
gö
ğır
kan
un
son
uç
da
do
HÜ
KÜ
a ay
ma
sıd
ır.
MS
ÜZ
LÜ
nı
ZA
CE
nm
m. ası
uyg
yap ula
tırı
ta y
-
y
Tü
ye’n
e
e’
yı
n
13
so
.
nr
a
.
İDE
AL
Po
HU
gös
KU
olm ter
K
ası en
ger ve
eke
n huk
ukt
ur.
8
ya
ş
o rta
l am
as
ı
üryür
ve rının
alla .
T
.
.
T
İ
ya
e’
)
Konu
Özeti
ta Ku
ma
2
KYK
ye
3- T
y
l
ı
2- T
yı
ve
’
e’nin
1- T
yıl
2 d
un
ub ar zın
gr ” t
ır?
çt
ka
T
Kon
Öze u
ti
ger
çek
l
TEM
EL
k
0AŞ
ND
ATA
SLAVLAR
R
yer
-Tar hte kurul lk
Tü
.
.
Kuzey
ARATORL
o
Rom
Yolu
BÜYÜK
N OKYANUS
Dilucu
r
DE
Ka
k
36
SÖZ
AR
u
HA
ratorlu
Kuzey
Hatay
n Köyü)
(Beysu
Yolu
42
Sinop
mu;
konu
matik
r
n mate
n
ye’ni
eridye a
D
45º Uç Nokt
n
D26º ye’ni
Türki
zey
K
ney
T rkiye
G
k v
Türki
ASYA
AVARLARI
o
o
45
o
26
(Gök k
A
Göktürkler tarafından
yıkılmışlardır.
nu
Ko eti
Öz
MA
TEM 2
ATiK 3
km
OLU
ANAD
300
AVRUPA
üz
FRESK
Noktas
200
Dünya
K.K.D.
o
o
N
90 Kutup
Güney
.
Türk Göçler
o
K
- II
o
Ekvato
K
ta
Rİ
MLE
LE
OB
Ş PR
YA
RA0
FY1
A
COĞ
Abbasiler
K.K.D.
4236o
Ye
o 27’
23
tek Tü
Noktas
01
Ye
Çin Seddi
22. Y
Türk adıyla ku.
21. D
Kutup
o
90
Kuzey
Bulgar
20. D
Bulgar
Hunlar
19. D
Ta
18. D
TÜR
Balanjar
17. Y
u
Kon i
Özet
Samandar
16. D
TARİH
Hazar Gölü
HAZARLAR
15. Y
Yenisey
Rus
14. Y
İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ
01A
RAFY
C
-I
KO
RAFİ
COĞ
om a
ratorlu u
13. Y
Konu
Özeti
NUMU
İN
KİYE’N
Macar
Hunlar
12. D
Tabul
8. D
11. Y
ASI
NK
BA
7. D
10. D
1
6. Y
9. Y
0 ÇE
TÜRK
5. Y
1LIK
4. Y
arı
ı zar
lar um
hk ve
3. Y
Yeter !
kır
2. D
Yekpare
3000 Soru
ay
1. D
Bir Tek
U
DOĞRU-YANLIŞ BÖLÜMÜ
CEVAP ANAHTARI
RE
E PA
R
PA
Büyük Resmi Görün Diye;
YEKPAR
E
SO
R
Eğitim Bilimleri
Görselleştirilmiş
Konu Anlatım
.
7. D
8. B
9. E
10. C
1. A
2. B
3. D
4. D
5. C
6. E
7. D
8. B
9. B
10. B
Online Satış
www.dokuzkitap.com
iS
KPSS
Görselleştirilmiş Konu Anlatımı
Genel Kültür
Genel Yetenek
isteme Uyg
%100
ur - Ye
und
TEST - 2
CEVAP ANAHTARI
Minipare
6. C
du r - Yen
un
5. D
g
4. E
eme Uy
3. E
S ist
2. D
ni
1. A
ARE
Nİ P
Mİ
TEST - 1
CEVAP ANAHTARI
AKADEMİ
www.dokuzeylul.com
www.dokuzeylulyayinlari.com
Download