Erişkin Aşılama

advertisement
Erişkin Aşılama
Y R D . D O Ç . D R . S AY G I N N AY M A N A L PAT
E S K İ Ş E H İ R O S M A N G A Z İ Ü N İ V E R S İ T E S İ T I P F A K Ü LT E S İ
E N F E K S İ Y O N H A S TA L I K L A R I V E K L İ N İ K M İ K R O B İ Y O L O J İ A D
Enfeksiyon hastalıklarından
korunmanın bir yolu
bağışıklama
• Çocuklarda başlanan aşıların
devamı olan aşılamalar
• Erişkin yaş grubuna has aşılamalar
Erişkin aşılama
Erişkin aşılama
Önceden bağışıklığı
olmayan kişilerdeki
primer aşılama
serileri
Daha önce
uygulanmış aşıların
tekrarı
Erişkin dönemde yapılması önerilen aşılar
Difteri-Tetanoz-Boğmaca
Aşısı
Difteri-Tetanoz-Boğmaca Aşısı
Difteri ve tetanoz →toksoid, boğmaca → inaktive
aşı
Deltoid kasa IM uygulanır
Td aşısı erişkinler için primer aşılama 3 doz
• 0 – 1 – 6 ya da 12. ayda birer doz
10 yılda bir Td rapeli
Difteri-tetanoz-boğmaca aşısı
Kontrendikasyonlar
Aşılama sonrası ciddi alerjik reaksiyon,
nörolojik bulgu öyküsü
Orta veya ağır derecedeki akut hastalıklarda
ertelenmeli
Hafif hastalıklar, emzirme engel değil
Difteri-tetanoz-boğmaca aşısı
Difteri-Tetanoz-Boğmaca Aşısı
Yan etkiler
Enjeksiyon
yerinde ağrı,
kızarıklık, şişlik
Difteri-tetanoz-boğmaca aşısı
Temas sonrası profilaksi
Yaralanma sonrasında;
√ yara temizliği
İnsan tetanoz IG 250 IU, IM
√ debridman
Bulunamaz ise heterolog
antiserum 3000-5000 IU, IM
√ tetanoz profilaksisi
Difteri-tetanoz-boğmaca aşısı
Doğurganlık çağı / gebe kadınlar
Çocukluk çağında
aşılanmamış - eksik
aşılanmış
Son 10 yıl içerisinde rapel
yaptırmamış gebelere Td
aşısı önerilir
Hiç aşılanmamış gebeler,
4 hafta arayla en az 2 doz
Td aşısı almaları
sağlanmalı
İkinci doz doğumdan en
az 2 hafta önce
tamamlanmalı
Td2’den en az 6 ay sonra
3. doz aşı ile primer seri
tamamlanmalı
Primer seri tamamlanan
kadına, gebe kaldığında 1
doz, sonraki gebeliğinde 1
doz Td yapılarak 5 doz Td
şeması tamamlanmalı
Difteri-tetanoz-boğmaca aşısı
İmmun sistemi baskılanmış kişiler
HIV/AIDS hastaları, solid organ nakli alıcıları,
immünsüpresif hastalığı olan kişiler Td aşısı
olabilir
Difteri-tetanoz-boğmaca aşısı
Kızamık, Kabakulak ve
Kızamıkçık aşısı
Kızamık, Kabakulak ve Kızamıkçık aşısı
Attenüe canlı aşı
Kombine [kızamık, kabakulak, kızamıkçık (KKK)] ya da
monovalan aşı formları
SC uygulanır
Tek doz uygulama sonrasında %90-95 koruyucu
Oluşan bağışıklık hayat boyu kalıcı
Kızamık-kabakulak-kızamıkçık aşısı
Kızamık bileşeni
Bazı durumlarda en az 28 gün arayla 2 doz aşı
önerilir
• Yakın zamanda kızamığa maruz kalma ya da
salgın durumu
• Bir sağlık kuruluşunda ya da bakımevinde
çalışma
• Yüksek öğrenim kurumlarında eğitim görme
• Temas riskinin yüksek olduğu uluslararası
seyahat planlama
Kızamık-kabakulak-kızamıkçık aşısı
Kabakulak bileşeni
Bazı durumlarda en az 28 gün arayla 2 doz aşı
önerilir
• Kabakulak epidemisi sırasında
etkilenebilecek yaş grubunda olma
• Sağlık kuruluşunda çalışma
• Yüksek öğrenim kurumlarında eğitim
görme
• Temas riskinin yüksek olduğu uluslararası
seyahat planlama
Kızamık-kabakulak-kızamıkçık aşısı
Kızamıkçık bileşeni
Kızamıkçık aşısına dair kayıtlı bilgisi ve
güvenilir öyküsü olmayan kadınlara 1 doz
KKK aşısı
Gebeler veya aşı yapıldıktan sonra 4 hafta
içerisinde gebelik planlayanlar aşılanmamalı
Kızamık-kabakulak-kızamıkçık aşısı
Kontrendikasyonlar
Gebelik
Orta/ağır
şiddette
hastalık
Ağır
immün
yetmezlik
Jelatin
veya
neomisine
karşı
anafilaktik
reaksiyon
Bir doz
KKK
aşısından
sonra 6
hafta
içerisinde
trombosito
peni
Kızamık-kabakulak-kızamıkçık aşısı
KKK aşısı
Yan etkiler
Enjeksiyon yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik (Sık)
Ateş (Sık)
Geçici döküntü
Geçici lenfadenopati
Parotit (Kabakulak aşısına bağlı)
Trombositopeni
Artralji ve geçici artrit (Kızamıkçık aşısına bağlı)
Febril konvülziyon
Anafilaksi
Menenjit ve ensefalit
Kızamık-kabakulak-kızamıkçık aşısı
Temas sonrası profilaksi
72 saat içerisinde KKK aşısı yapılması korunmada yeterli
Ev içi temaslarda IG kullanılması gerekir
Standart IG temas sonrası ilk 6 gün içerisinde etkili
•0.25 mL/kg
Kabakulak ve kızamıkçıkta, KKK aşısı temas sonrası profilakside etkili
olmaz
Kızamıkçık ile teması olan gebelerde IG hastalığın hafif geçmesini sağlar ancak
konjenital rubellayı engellemez
Kızamık-kabakulak-kızamıkçık aşısı
Özel Durumlar
HIV pozitif hastalar
• Kızamığa karşı bağışık olmayan HIV ile infekte hastalar 1 ya da 2 doz kızamık
veya KKK aşısı ile aşılanabilir
• Ağır immünyetmezliği olan HIV ile infekte hastalara aşı uygulanmamalı, kızamık
ile temas sonrası immün durumlarına bakılmaksızın IG yapılmalı
Kanser hastaları
• Remisyonda olan ve kanser tedavisi sonuçlandıktan sonra en az 3 ay geçen kişilere
aşı yapılabilir
• Önceden kan ve kan ürünleri ya da IVIG uygulaması varsa en az 6 ay beklenmeli
• KİT yapılan duyarlı kişilerde GVH reaksiyonu olmayan veya immün düşkün
durumu devam etmeyen hastalarda KİT’den 24 ay sonra önerilir
• Yüksek doz ve 14 gün veya üzerinde kortikosteroid kullanımı varsa aşı 1 ay sonra
yapılmalı
Kızamık-kabakulak-kızamıkçık aşısı
İnfluenza Aşısı
İnfluenza aşısı
Trivalan inaktive aşı
İdeal uygulama zamanı ekim ayı başından kasım ayı sonuna kadar
Bu dönemde aşılanmayanlar influenza mevsimi boyunca aşılanabilir
Her yıl yeniden uygulanması gerekmekte
Bir yıl önceki influenza mevsiminde izole edilen influenza suşlarını
içermeli
Erişkinlerde tek doz uygulama yeterli
Influenza aşısı
İnfluenza aşısı
Amaç
•İnfluenza ilişkili
komplikasyonların
•İş gücü kayıplarının
•İnfluenza ilişkili
ölümlerin önlenmesi
Influenza aşısı
Endikasyonlar
≥ 65 yaş
Bakımevi ve huzurevinde kalanlar
Uzun süreli aspirin tedavisi alanlar
Astımı da içeren kronik pulmoner hastalıklar
Kardiyovasküler hastalıklar
Diabetes mellitus
Böbrek fonksiyon bozukluğu
Hemoglobinopatiler
İmmünsüpresifler
Aspirasyon riskini artıran durumu olanlar
İnfluenza mevsimi boyunca gebelik varlığı
Asplenik hastalar
Yüksek riskli kişilere influenza bulaştırma riski olanlar
Sağlık personeli
Aşılanmak isteyen herkes
Influenza aşısı
Kontrendikasyonlar
İnaktive influenza aşıları immün düşkün kişilere güvenle
uygulanabilir
˂ 6 ay bebeklere
yumurtaya
anafilaktik
alerjisi olanlara
gebeliğin ilk 3
ayı içinde
yapılmamalı
Akut ateşli
hastalıklarda
iyileşene kadar
Influenza aşısı
İnfluenza aşısı
Yan etkiler
(%5↓)
Lokal yan etkiler
Hafif ateş ve hafif
sistemik
semptomlar
Yumurta
proteinine alerji
En sık
Aşılamadan
sonraki 8-24 saat
içinde
Çok nadir
Influenza aşısı
Özel Durumlar
Gebelikte
kullanım
• 2. trimestırda yapılmalı
Emziren
anneler
• Aşı, anne ve çocuk için
güvenilir
HIV
• CD4+ sayısı mm3’te 100 ve
üzerinde olanlarda aşı etkin
enfeksiyonu
Influenza aşısı
Pnömokok Aşısı
Pnömokok aşısı
İnaktive aşı
Ruhsatlı iki aşı: 23 serogrup içeren polisakkarit aşı (PPV) ve
Heptavalan pnömokok aşısı
SC ya da IM 0.5 mL tek doz
Kronik hastalığı olanlar ile yaşlı kişilerde antikor yanıtı ↓
Koruma oranı %50-81
Pnömokok aşısı
Endikasyonlar
Kronik pulmoner hastalık (astım dışında)
Kronik kardiyovasküler hastalık
Diabetes mellitus
Kronik karaciğer hastalığı veya nefrotik sendrom
Fonksiyonel veya anatomik aspleni
İmmünsüpresif hastalıklar
Kohlear implant
Beyin omurilik sıvısı (BOS) kaçakları
HIV tanısı alan hasta
Bakımevinde kalan kişiler
Pnömokok aşısı
Kontrendikasyonlar
Aşı veya içeriğindekilere karşı anafilaktik
reaksiyon öyküsü
Orta derecede veya ağır hastalığı olanlar
Pnömokok aşısı
Pnömokok aşısı
Yan etkiler
Enjeksiyon yerinde ağrı, şişlik,
kızarıklık
Ateş (%2)
Adenit
Eklem ağrıları
Deri döküntüsü
Ürtiker
Pnömokok aşısı
Özel Durumlar
Gebelik
• Gebelikte uygulanması ile ilgili yeterli
çalışma yok
• Gebelik sırasında aşılanan annelerin
bebeklerinde patoloji saptanmamış
HIV
enfeksiyonu
• Aşıya yanıt zayıf, koruyuculuk 3 yıl ↓
Pnömokok aşısı
Hepatit A aşısı
Hepatit A aşısı
İnaktive aşı
0. ve 6-12. aylarda toplam 2 doz
Hepatit B aşısı ile kombine formu: 0., 1. ve 6. aylarda 3 doz
IM uygulanır
Koruyuculuk en az 20 yıl
Hepatit A aşısı
Endikasyonlar
Hepatit A’nın yüksek ya da orta derecede endemik olduğu yerlere seyahat edecekler
Uyuşturucu bağımlıları
Mesleki olarak enfeksiyon riski artmış kişiler (çocuk kliniklerinde, yuva ve kreşlerde
çalışanlar vs.)
Kronik karaciğer hastalığı [hepatit B virüsü (HBV), hepatit C virüsü (HCV)] olanlar
Özel bakıma gereksinim gösteren hastaları barındıran kurumlarda hastalar ve personel
Kanalizasyon işçileri
Hijyen uyumunun zayıf olduğu temizlik işçileri ve gıda hazırlama işinde çalışanlar
Solid organ ve kemik iliği nakli adayları ve alıcıları ile pıhtılaşma faktör konsantreleri
alanlar
Hepatit A aşısı
Kontrendikasyonlar
Aşının herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılık
öyküsü
Şiddetli hastalık
Hepatit A aşısı
Hepatit A aşısı
Yan etkiler
Enjeksiyon yerinde ağrı, şişlik
Baş ağrısı
Yorgunluk, halsizlik
Ateş
Kemik, kas ağrısı
GİS belirtileri
Hepatit A aşısı
Özel durumlar
Gebelik
HIV
enfeksiyonu
• Gebelikte kullanımı önerilmez
• Özellikle hastada HBV ve
HCV seropozitifliği varsa aşı
yapılmalı
Hepatit A aşısı
Hepatit B Aşısı
Hepatit B aşısı
Majör yüzey Ag içerir
0-1-6 ya da 12. ay
%80-95 koruyucu
Koruyuculuk 15 yıl
Tam şema aşılamadan sonra rapel gerekmemekte
Hepatit B aşısı
Endikasyonlar
 Sağlık personeli
 Homoseksüeller
 Tıp, diş hekimliği fakülteleri,
 Hepatit B dışında kronik





sağlık meslek yüksekokulları
vs. öğrencileri
Hemodiyaliz hastaları
Sık kan ve kan ürünü
kullanmak zorunda kalanlar
Damar yoluyla uyuşturucu
kullananlar
Hepatit B taşıyıcısı ile aile içi
temaslılardan aşısız olanlar
Çok sayıda cinsel eşi olanlar ve
para karşılığı cinsel ilişkide
bulunanlar






karaciğer hastalığı olanlar
Cezaevleri ve ıslahevlerinde
olanlar
Endemik bölgelere seyahat
edenler
Berberler-kuaförler
Zihinsel özürlü
bakımevlerinde, yetiştirme
yurtlarında bulunanlar
İtfaiye personeli
Kazalarda ve afetlerde ilk
yardım uygulayan kişiler
Hepatit B aşısı
Kontrendikasyonlar
Aşının herhangi bir bileşenine karşı
anafilaktik reaksiyon
Hepatit B aşısı
Hepatit B aşısı
Yan etkiler
Enjeksiyon yerinde lokal rx
Üşüme, titreme
Halsizlik
İnfluenza benzeri semptomlar
Artralji, miyalji
Hepatit B aşısı
Özel Durumlar
Temas sonrası profilaksi
• Deri ve mukozaya bulaş sonrası 48 saat içinde HBIG (0.06 mL/kg IM) + aşı
• Anne HBsAg + ise, doğumdan sonra 6-12 saat içerisinde bebeğe aşı + IG
• Hepatit B enfeksiyonu olan kişiyle cinsel ilişkiye girilmesi halinde; 14 gün
içinde HBIG + aşı
Hemodiyaliz hastaları ve bağışıklığı baskılanmışlarda
• Aşı 0., 1. ve 6. aylarda çift doz
Gebelik ve laktasyon
• Kullanılmasında sakınca yok
Hepatit B aşısı
Varisella - Zoster Aşısı
Varisella - Zoster aşısı
Canlı atenüe aşı
SC uygulanır
> 13 yaşında iki doz (4-8 hafta arayla)
Sağlıklı kişilerde %97-99 oranında Ab oluşur
Aşılama sonrasında koruyuculuk en az 10 yıl
Varisella Zoster aşısı
Varisella - Zoster aşısı
Risk grupları
• Sağlık personeli ve immün düşkün hastaların
aile bireyleri
• Virüs ile karşılaşma riski fazla olanlar
(laboratuar çalışanları, öğretmenler…)
• Doğurganlık çağında ve gebe olmayan
kadınlar
• HIV ile infekte hastaların bir bölümü
• Temas sonrasında ilk 3 gün içinde
Varisella Zoster aşısı
Kontrendikasyonlar
İmmünsüpresif hastalar
İmmünsüpresif tedavi bitiminden sonraki 3 ay
Yüksek doz steroid tedavisinden sonraki 1 ay
IG kulanımından sonraki 5 ay
Gebeler ve aşı yapıldıktan sonraki ilk 4 haftada
gebe kalma ihtimali olanlar
Varisella Zoster aşısı
Varisella - Zoster aşısı
Yan etkiler
Makülopapüler veya
suçiçeği benzeri
döküntüler
1 ay içinde
Varisella Zoster aşısı
Varisella Zoster immunglobulini (VZIG)
Risk oluşturduğu kişilere temastan
sonraki 96 saat içinde VZIG verilmeli
Varisella Zoster aşısı
Meningokok Aşısı
Meningokok aşısı
Polisakkarid ve konjuge formları mevcut
Meningokokların A,C,Y ve W-135 serogruplarını içerir
SC veya IM uygulanır
Koruyucu Ab 2 hafta içinde oluşur, yaklaşık 10 yıl devam eder
Koruyucu etkinliği >%85
Meningokok aşısı
Meningokok aşısı
Risk grupları
Anatomik veya fonksiyonel aspleni veya terminal kompleman
yetmezlikleri
Bakımevlerinde yaşayan okul çağı çocukları
Rutin olarak N. meningitidis suşları ile karşılaşan laboratuvar
çalışanları
Askeri personel
Meningokokal hastalığın hiperendemik veya epidemik olduğu
ülkelerde yaşayan veya o bölgeye seyahat edecekler
Meningokok aşısı
Kontrendikasyonlar
Yüksek ateş ve şiddetli hastalık
Meningokok aşısı
Meningokok aşısı
Yan etkiler
Enjeksiyon yerinde 2-3
gün süren hafif ağrı ve
kızarıklık
Nadiren sistemik
reaksiyonlar
Meningokok aşısı
Özel Durumlar
Gebeler
•Polisakkarid aşılar sadece salgınlar
sırasında önerilmekte
•Anne ve fetus üzerine yan etki
saptanmamış
Meningokok aşısı
Kuduz Aşısı
Kuduz aşısı
İnaktive aşı
HDCV (insan diploid hücre aşısı)
Koruyuculuk ~ 2 yıl devam eder
Deltoid bölgeye, IM uygulanır
Gluteal bölgeye enjeksiyon, Ab titresini düşürdüğü için asla yapılmamalı
Kuduz aşısı
Kuduz aşısı
Temas durumunda
• Isıran hayvanın cinsi
• Isırma durup
dururken mi yoksa
provokasyon sonucu
mu?
Fare, sıçan, hamster
gibi hayvanlar
kuduz bulaştırmaz.
Isırmaları
durumunda
aşılamaya gerek yok
Kuduz aşısı
Kuduz bağışıklaması
Temas öncesi
• Veterinerlere, hayvan bakıcılarına, laboratuar çalışanlarına,
avcılara ve kuduzun endemik olduğu ülkelere seyahat
edeceklere
• 0., 7., 21. veya 28. günlerde 3 doz aşı
• Bu kişiler herhangi bir şekilde kuduz şüpheli temasa maruz
kalırsa 0. ve 3. günlerde 2 doz aşı yapılması yeterli
Kuduz aşısı
Kuduz bağışıklaması
Temas sonrası
• Aşısız kişilerde yaralanma bölgesi akan su altında
sabunla yıkanmalı
• Bir doz RIG hemen yapılmalı
• Beş doz kuduz aşısı (0-3-7-14 ve 28.Gün) hemen
başlanmalı
• Bağışıklık eksikliği olan veya immünsüpresif ilaç
kullananlarda, 50 yaş↑ ve obezlerde 90. günde 6. doz
• 10 günlük gözlem süresinde hayvanın kuduz olmadığı
kanıtlanırsa aşı uygulamasına son verilir
• Önceden aşılı kişilere iki doz (0-3.günlerde) uygulanmalı
Kuduz aşısı
Kuduz IG
Kuduz IG tek dozda uygulanır
İlk aşı dozu ile birlikte veya 1 hafta sonrasına kadar uygulanabilir
İnsan kökenli olan IG 20 IU/kg
At kökenli IG 40 IU/kg
Anatomik olarak uygunsa tümü yara çevresine ve yara içine yapılmalı
IG sağlanamadığı durumlarda: 0. Günde 2 doz kuduz aşısı + 7. ve 21.
günlerde birer doz daha aşı
Kuduz aşısı
Yan etkiler
Aşı
• Lokal yan etkiler
• Baş ağrısı
• Kusma
• Kas ağrıları
• Halsizlik
RIG
• Uygulama yerinde ağrı
• Hafif ateş
Kuduz aşısı
HPV aşısı
HPV aşısı
HPV’nin neden olduğu genital siğil, prekanseröz genital
lezyonlar ve serviks kanserini önlemeye yönelik
IM uygulanır
Serviks kanserini %70-80, genital siğilleri %90 engeller
En az 5 yıl koruyucu
HPV aşısı
HPV aşısı
İki tip aşı
Quadrivalan aşı
Gardasil HPV 6, 11, 16
ve 18’e karşı koruyucu
Biovalan aşı Cervarix
HPV 16 ve 18’e karşı
koruyucu
0., 2. ve 6. ay
0., 1. ve 6. ay
HPV aşısı
HPV aşısı
Endikasyonlar
9-26 yaş arasındaki ♀
Seksüel aktivite ile HPV’ye maruz
kalmadan önce aşının yapılması önemli
HPV aşısı
Kontrendikasyonlar
Gebelikte aşılama önerilmemektedir (B grubu)
Ciddi hastalığı olanlarda ertelenmeli
Aşı içeriğine karşı allerjik olduğu bilinen kişilere uygulanmamalı
HPV aşısı
HPV aşısı
Yan etkiler
Enjeksiyon
yerinde ağrı,
kızarıklık, şişlik
HPV aşısı
Özel Durumlar
Emziren anneler ve immün sistemi
baskılanmış hastalar
• Aşı uygulanabilir
• Etkinliği daha az
HPV aşısı
Haemophilus influenza Tip B
aşısı
Haemophilus influenza Tip B aşısı
Erişkinlerde Hib aşısının kullanımının
etkinliğine dair veri yok
Orak hücreli anemi, lösemi veya HIV
enfeksiyonu olan ya da splenektomili
hastalarda etkinliği gösterilmiş
Hib aşısı
Polio aşısı
Polio aşısı
2 formu
bulunmakta
Canlı oral
(OPV, Sabin)
İnaktive
parenteral
(IPV, Salk)
Polio aşısı
Polio aşısı
Endikasyonlar
Riskin en fazla olduğu ülkeler: Kuzey Hindistan, Kuzey Nijerya,
Mısır, Pakistan, Afganistan, Somali, Nijer
Çocukluğunda temel aşılamayı (3 doz) tamamlamış kişilere
endemik bölgelere gitmeden önce tek doz yapılması yeterli
Daha önce aşılanmamış erişkinlerin ise IPV ile temel aşılamayı
tamamlamaları önerilmekte
Yeterli bağışıklığın oluşması için en az 2 doz aşı yapılmış olmalı
Polio aşısı
Kontrendikasyonlar
OPV, bağışıklığı baskılanmışlar ve onlarla
yakın temasta olanlarda kontrendike
Polio aşısı
Tifo aşısı
Tifo aşısı
S.typhi’ye
karşı
bağışıklık
sağlar
3 farklı aşı
Koruyuculuk
~%50-60
Oral aşı
2’şer gün
aralarla 3 kez
Vi kapsüler
polisakkarid
parenteral
tek doz 0.5 mL
IM
İnaktive tüm
hücre
4 hafta arayla 2
kez
Tifo aşısı
Tifo aşısı
Endikasyonlar
Hindistan, Mısır, Fas, Batı Afrika ve Peru hastalığın
en çok görüldüğü ülkeler
Meksika, Haiti, Kuzey Afrika ve İran orta riskli
bölgeler
Bu bölgelere gitmeden 10-14 gün önce uygulanmalı
Tifo aşısı
Dikkat edilmesi gereken durumlar
Oral aşının gebelerde fetal hasara yol açıp açmadığı
bilinmemekte, bağışıklığı baskılanmış kişilere
uygulanması önerilmez
Tifo aşısı
Japon Ensefaliti aşısı
Japon Ensefaliti aşısı
İnaktive tüm hücre aşısı
Aşı şeması
• SC 0., 7., 14-30. günlerde 3 doz
Koruyuculuk %91ve 3 yıl sürer
Japon ensefaliti aşısı
Japon Ensefaliti aşısı
Endikasyonlar
Japon ensefaliti Asya’daki viral ensefalitlerin çoğundan
sorumlu
Kırsal kesime gidecek turistler seyahatin endemik
mevsimde olması ve endemik alanda 30 günden uzun
kalış durumlarında bağışıklanmalı
Japon ensefaliti aşısı
Yan etki, kontrendikasyonlar
Aşıya bağlı %20 lokal, %10 ciddi sistemik yan
etki (ürtiker, anjiyoödem, anafilaksi) görülür
Üç yaşın altında kontrendike
Gebelere önerilmemekte
Japon ensefaliti aşısı
Kene Kaynaklı Ensefalit aşısı
Kene Kaynaklı Ensefalit aşısı
Formalinle inaktive edilmiştir
1-3 ay arayla 2 doz ve 2. dozdan 9-12 ay sonra 3. doz
Hızlandırılmış şema: 0., 7. ve 21. günlerde
Koruyuculuk %95 ve en az 1 yıl sürmekte
Kene kaynaklı ensefalit aşısı
Kene Kaynaklı Ensefalit aşısı
Endikasyonlar
Özellikle Orta ve Doğu Avrupa’nın ormanlık
alanlarında endemik
Bu bölgelerin kırsal kesiminde bulunacaklara
(dağcı, kampçı, tarım işçileri vb.) önerilmekte
Kene kaynaklı ensefalit aşısı
Kontrendikasyonlar
Bir yaşın altında kontrendike
Kene kaynaklı ensefalit aşısı
Kolera aşısı
Kolera aşısı
Parenteral fenolle inaktive edilmiş
• Koruyuculuğu %50 ve süresi 3-6 ay
• Pek önerilmez
Tüm hücre rekombinant B kolera toksin subünit (WCrBS)
• 1-2 hafta ara ile 2 doz, Koruyuculuğu %86
Oral canlı attenüe (CVD103-HgR)
• Koruyuculuğu %62-100, 6. ayda rapel
Kolera aşısı
Kolera aşısı
Endikasyonlar
Göçmen kampları gibi yerlerde uzun süre
kalacaklara
Aklorhidrisi olan, mide rezeksiyonlu ya da antiasid
kullanan hastalara
Kolera aşısı
Kontrendikasyonlar
İmmünyetmezlikler ve gebeler
Kolera aşısı
Şarbon aşısı
Şarbon aşısı
Veteriner ve kasaplara önerilir
2 hafta arayla 3 doz, 6 ay aralarla 3 doz ve son
olarak yılda bir olmak üzere uygulanır
Rutinde turistlere önerilmemekte
Şarbon aşısı
Veba aşısı
Veba aşısı
Hindistan, Malawi, Zambia, Kongo, Madagaskar ve Cezayir,
salgınların en son görüldüğü ülkeler
Vebanın endemik olduğu kırsal kesimlerde alan çalışması
yapacak biyologlar gibi sınırlı sayıdaki kişilere
önerilmekte
3 doz yapıldıktan sonra gerekli durumlarda 6 ayda bir
tekrarlanması gerekir
Veba aşısı
Veba aşısı
Yan etkiler
Baş ağrısı
Ateş
Halsizlik
Veba aşısı
Sarı Humma aşısı
Sarı Humma aşısı
Canlı attenüe aşı
Tek doz 0.5 mL SC uygulanır
Ömür boyu koruyucu olduğu düşünülmesine
karşın 10 yılda bir rapel önerilir
Sarı Humma aşısı
Sarı Humma aşısı
Endikasyonlar
Uluslararası belge gerektiren bir aşı
Hastalık Tropikal Afrika ve Amazon’da endemik
Riskli bölgelere gidecek 9 aydan büyüklere uygulanır
Sarı Humma aşısı
Sarı Humma aşısı
Yan etkiler
Ateş
En sık
Ensefalit ve çoklu organ
yetmezliği
Nadir
Sarı Humma aşısı
Kontrendikasyonlar
Yumurta allerjisi
Gebelik ya da laktasyon
6 aydan küçük bebekler
İmmünyetmezlik
Sarı Humma aşısı
BCG aşısı
BCG aşısı
Kuru ve yaş olmak üzere iki tip
Kuru aşı daha az sayıda basil içerdiğinden koruma süresi kısa;
ancak kullanım süresi uzun ve saklama koşulları daha kolay
Buzdolabında saklanmalı, sulandırıldıktan sonra 4 h içinde
kullanılmalı
Omuzdan cilt içine uygulanmalı (0.1 mL)
BCG aşısı
BCG aşısı
Risk Grupları
Çoklu ilaç direncinin ve tbc bulaş olasılığının yüksek
olduğu bölgelerde sağlık personeli
Göçmenler
Riskli bölgelere uzun süreli seyahat
Aktif tbc’li ile yakın temasta olan ve TCT negatif olanlar
BCG aşısı
BCG aşısı
Yan etkiler
Aşının derine yapılması ya da
yüksek doz verilmesiyle ortaya
çıkan apse ve keloid
En sık
Ülser, lenfadenit ve osteit
İmmünyetmezliklerde yaygın
enfeksiyon
BCG aşısı
Kontrendikasyonlar
İmmünyetmezlik durumları
Gebelik
BCG aşısı
Download