Sepsis tedavisi

advertisement
Sepsiste Tedavi
Sepsisin Spesifik Tedavisi Oldukça Sınırlıdır






Potent antiinfektif ajanlar
Agressif sıvı tedavisi
Vazopressörler
Mekanik ventilasyon
Destekleyici tedaviler (hemodializ, HDF, cerrahi)
Diğer: AT, GCSF, NO inhibitörleri, antisitokin
tedavi, doku faktör yolu inhibitörleri
MORTALİTEYİ AZALTAMAMIŞTIR
Sepsis tedavisinde altın standart
hala standart tedavidir

Spesifik Tedavi: Erken antibiyoterapi

Destekleyici Tedavi:
– Hemodinamik destek (sıvı+vazopressör/inotrop)
– Solunum desteği
Antimikrobiyal tedavi
 Uygun ve erken antibiyoterapi mortaliteyi azaltır
 Geniş spektrumlu ABT’nin yaygın kullanılması dirençli
MO’ların doğmasına yol açar
Antibiyotik Tedavisi
 IV antibiyoterapi: tanının ilk saati içinde,
kültürlerin alınmasından sonra
 Ampirik antibiyoterapi: olası patojenleri
(bakteriyel veya fungal) kapatacak
–
–
–
Penetrasyonu iyi bir veya daha fazla ajanla
Toplum ve hastanedeki duyarlılık paternine göre
yapılmalı
MO ve duyarlılığı saptanıncaya kadar geniş
spektrumlu antibiyotiğe devam edilmelidir
Antibiyotik Tedavisi (devamı)

Tedavi, 48-72 saat sonra yeniden
değerlendirilmelidir

ABT Süresi: 7-10 gün, yanıta
göreyönlendirilmelidir

Klinik sendrom infeksiyon dışı nedene
bağlı ise ABT kesilmelidir
Erken Hedefe Yönelik Tedavi
İlk 6 saat içinde tedavinin amacı: EHYT
-
SVB 8-12 mm Hg (12-15 –MV yapılan hastalarda)
OAB ≥ 65 mm Hg (sıvı + vazokonstriktör)
İdrar miktarı ≥ 0.5 mL/kg/saat
ScvO2 veya SvO2 ≥ 70%;
Serum laktat düzeyi< 4 mEq/dl
İlk 6 saatte sıvı resüsitasyonu ile bu hedefe erişilemezse :
-Hematokrit ≥ 30% olana kadar eritrosit transfüzyonu
ve/veya
- Dobutamin
.
Sıvı replasman tedavisi
Septik şoktaki çocukların çoğu
 hipovolemiktir.
 Hızlı sıvı tedavisi çok önemlidir.
 İlk 1.5 dk’da damar yolu açılamazsa
 İnterosseöz yol kullanılmalıdır.

Sıvı replasmanı (devamı)
Başlangıç tedavisi için en uygun ajan
 İzotoniktir.
 İlk 5-10 dk’da 20 ml/kg’dan
verilmelidir.
 Gerekirse ilk 15-30 dk da bu iki kez
daha tekrarlanabilir(toplam 60ml/kg)

Sıvı replasmanı (devamı)
Gerekirse kullanılabilcek ajanlar:
-koloidler
-human albumin
-erirosit süspansiyonu
-kompleks nişastalar
Vazopressör ve İnotropik Tedavi

Sıvı resüsitasyonu ile yeterli kan
basıncı ve organ perfüzyonu
sağlanamayanlarda vazopressör
tedaviye başlanmalıdır

Sıvı resüsitasyonu sırasında yaşamı-tehdit
eden hipotansiyonu olanlarda hipovolemi
henüz düzeltilmemiş olsa da vazopressör
tedavi uygulanmalıdır
Vazopressörler (devamı)

Septik şokta hipotansiyonun
düzeltilmesinde ilk seçilecek ajan
norepinefrin veya dopamindir


Norepinefrin daha güçlüdür ve
hipotansiyonun düzeltilmesinde daha etkin
olabilir
Dopamine özellikle sistolik fonksiyonu
tehlikede olan hastalarda faydalı olabilir.
Daha fazla takikardi yapar ve daha
aritmojenik olabilir
Vazopressörler (devamı)
Dopamin infuzyonuna :
3-5miliEq/dl den başlanır.
max doz 20 miliEq/dl olana kadar
artırılabilir.
.
İnotropik Tedavi
•
Düşük kalp debisi olanlarda dobutamin
kullanılabilir

.
Hipotansiyon varsa vazopressör tedavi ile
kombine edilmelidir
Adrenal Replasman Tedavisi: Kortikoterapi

Yeterli sıvı resüsitasyonuna karşın, yeterli
kan basıncı oluşturmak için vazopressör
gerektiren hastalarda iv kortikoterapi
yapılabilir

200-300 mg/gün iv
HİDROKORTİZON : sürekli
infüzyon veya 3-4’e bölünmüş
dozlarda, 7 gün
Glisemi Kontrolü



En iyi sonuçlar kan glukozu 80-110 mg/dL
olduğunda alınır
Kan şekerinin < 150 mg/dL olmasını
sağlanmalıdır
Glisemik kontrol stratejisi başlatıldığında
tercihan enteral yolun kullanıldığı bir
beslenme protokolü başlatılmalıdır


Sürekli glukoz desteği sağlayarak hipoglisemi
riski azaltılmalıdır
Bu başlangıçta IV 5% veya 10%’luk dekstroz
infüzyonu ve sonra tolere edilebiliyorsa tercihan
enteral nütrisyon ile sağlanabilir
Sonuç




Sepsiste erken tanı ve tedavi yaşamsal öneme
sahiptir
Sağkalım faydası olan tedavilerin çoğu zaman
duyarlıdır
Tedavide altın standart hala erken tanı, erken
antibiyoterapi, kaynak kontrolü ve destekleyici
tedavidir
Sağkalım faydası olan diğer destekleyici tedaviler
ise EHYT, koruyucu ventilasyon, sıkı glukoz
kontrolu ve septik şokta kortikoterapiyi
içermektedir.
Hazırlayanlar
Hatice Ergün
Zeynep Esenkaya
Koray Çelebi
infeksiyon servisi
(10-02-2008)
Download