aldığı not

advertisement
ADI:
SOYADI:
NO:
……………..İLKÖĞRETİM OKULU
2008 – 2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
I. DÖNEM II. YAZILI DEĞERLENDİRME
1-) M. Kemal’in okula başlayacağı yıllarda, annesi
geleneksel eğitim veren Mahalle Mektebi’ne, babası modern
eğitim veren Şemsi Efendi Mektebi’ne gitmesini istemiştir.
Bu durum Osmanlı Devleti’nin eğitim öğretim sistemi
hakkında hangi sonuca ulaşmamıza imkan sağlar?
A) Mustafa Kemal’in ailesinde demokratik bir yapı
olduğuna
B) Şemsi Efendi okulunun daha iyi eğitim yaptığına
C) Osmanlı Devleti’nde eğitim birliği bulunmadığına
D) Selanik’te iki tane okul olduğuna
2-) “Osmanlının Rumeli’deki en gelişmiş şehri olan Selanik siyasi,
ekonomik ve kültürel açıdan çevre ülkelerden çok fazla etkilenen bir
bölge idi. İşlek limanı, Avrupa’yla olan demir yolu bağlantısı ile çok
canlı ticaret ve sanayi merkeziydi.
Büyük devletlerin yayılma ve nüfuz alanlarının en çok etkilediği
Selanik şehri aynı zamanda Balkan milletlerinin Osmanlı'ya karşı ayaklanmalarına da merkezlik yapmıştır.
Ayrıca Selanik; genç ve aydın neslin bulunduğu, vatanseverlik
duygularının yoğrulduğu ve daha fazla özgürlük ortamının bulunduğu
bir yerdi. “
Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında Selanik şehriyle
ilgili olarak aşağıdaki özelliklerde hangisine ulaşılamaz?
A) Zengin kültürel yapıya sahiptir.
B) Sanayi ve ekonomik açıdan gelişmiştir.
C) Osmanlı aydınlarının özellikle toplandığı bir şehirdir.
D) Milliyetçilik akımının etkisi görülmemiştir.
3-) “Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum.
Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka
kuvvetler ve komutanlar geçebilir.”
Mustafa Kemal bu tarihi emri aşağıdaki cephelerin
hangisinde görev yaparken vermiştir?
A) Kafkasya
B) Suriye – Filistin
C) Trablusgarp D) Çanakkale
4-) Kurtuluş Savaşı’nın amacı, yöntemi
aşağıdakilerin hangisinde belirtilmiştir?
A) Amasya Genelgesi
C) Erzurum Kongresi
ve
B) Sivas Kongresi
D) TBMM
6-) Aşağıdakilerden hangisi azınlıklar tarafından kurulan
zararlı cemiyetlerden biri değildir?
B) Pontus Rum Cemiyeti
D) İngiliz Muhipleri Cemiyeti
7-) Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Kurtuluş
Savaşı sırasında alınan kararların halka duyurulmasına
doğrudan katkıda bulunmamıştır?
A) Anadolu Ajansı'nın kurulması
B) Temsil Heyeti'nin İrade-i Milliye gazetesini çıkarması
C) Kuvayı Milliye birliklerinin kurulması
D) Hakimiyet-i Milliye gazetesinin çıkarılmaya başlanması
8-) Kütahya - Eskişehir Savaşlarının yenilgiyle sonuçlanması
üzerine TBMM, başkomutanlık yetkisiyle birlikte meclisin
yetkilerini bir süreliğine de Mustafa Kemal'e vermiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?
A) Meclisin dağıtılacağını
B) Mücadelenin kazanılmasına olan inancın
yitirildiğini
C) Mustafa Kemal'e güvenildiğini
D) Milli egemenliğin gerçekleştirilmesinden
vazgeçildiğini
9-) Sakarya Meydan Savaşı'ndan önce Başkomutan olan
Mustafa Kemal'in yayınladığı Tekalif-i Milliye Emirlerine
göre;
• Her aile bir çift çarık, çorap ve bir takım elbise
verecek
• Bütün teknik elemanlar ordu hizmetine girecek
• Herkes elindeki silah ve cephaneyi üç gün içinde
orduya teslim edecekti.
Buna göre, Tekalif-i Milliye Emirleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)
B)
C)
D)
Ordunun eksiklerinin giderilmek istendiği
Milli seferberlik özelliği taşıdığı
Halkın topyekün mücadeleye çağrıldığı
İlk kez devletçilik ilkesinin uygulandığı
10-) Mustafa Kemal Paşa, "Tam bağımsızlık bizim
gerekçesi
bugün üzerimize aldığımız görevin ruhudur.
Haysiyet ve şerefiyle yaşamak isteyen bir milletiz. Bunu
elde etmeden barış ve huzura kavuşacağımız kanısında
değiliz. Eğer millet buna razı olsaydı, iki yıldan beri
süren bu savaşa hiç gerek kalmazdı." demiştir.
5-) Osmanlı devletinde birçok millet bulunmaktaydı. Ancak
Fransız İhtilalinin de etkisiyle bu milletler teker teker
Osmanlıdan ayrılmıştır.
Bu duruma bakarak, Fransız İhtilalinin hangi sonucu
Osmanlı Devleti’ni parçalamıştır?
A) Özgürlük
B) Eşitlik
C) Sömürgecilik
D) Milliyetçilik
A) Mavri Mira
C) Etnik-i Eterya Cemiyeti
ALDIĞI NOT
Atatürk'ün bu sözüyle aşağıdaki antlaşmalardan
hangisine tepki gösterdiği söylenebilir?
A)
B)
C)
D)
Mudanya Ateşkes Anlaşması'na
Sevr Antlaşması'na
Kars Antlaşması'na
Moskova Antlaşması'na
11-) Gümrü Antlaşması ile,
• Kars, Ardahan ve Sarıkamış Türkiye'ye bırakıldı.
• Ermeniler, Doğu Anadolu'daki toprak taleplerinden
vazgeçtiler.
• Ermenistan, TBMM'yi tanıdı.
Buna göre, Gümrü Antlaşması için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) TBMM diplomatik bir başarı kazanmıştır.
B) Ermeni sorunu büyük ölçüde çözülmüştür.
C) İşgal altındaki toprakların bir kısmı kurtarılmıştır.
D) Ermeni Devleti ortadan kalkmıştır.
12-) İnönü Savaşı'nın kazanılması halkın, TBMM'ye
ve düzenli orduya olan güvenini artırmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu yargıyı destekler?
A) Londra Konferansı'nın yapılması
B) II. İnönü Savaşı'nın yapılması
C) Askere alım işlemlerinin hızlanması ve askerden
kaçmaların azalması
D) İngilizlerin Yunan ordusunu desteklemesi
13-) Yunanlılar, Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra işgal
ettikleri yerleri ellerinde tutabilmek için geniş çaplı savunma
hatları oluşturmuşlardır.
Yunanlıların bu tutumu aşağıdakilerden hangisini
göstermektedir?
A)
B)
C)
D)
Türk ordusunun gücünün tükendiğini
Ele geçirdikleri yerlerde verimli toprakların olduğunu
Saldırı üstünlüğünü kaybettiklerini
İtilaf Devletleri'nin, Yunanlıları desteklemekten
vazgeçtiklerini
14-) Kurtuluş Savaşı sırasında;
•
•
•
Maraş, Antep, Urfa gibi illerin kendi çabalarıyla
düşman işgalinden kurtulması
Halkın Tekalif-i Milliye Emirlerine uyması
Düzenli orduya katılan asker sayısının sürekli artması
gelişmeleri aşağıdakilerden hangisine kanıt olabilir?
A) Halkın kurtuluş mücadelesine inandığına
B) Düşman işgalinin uzun sürdüğüne
C) Yabancı işgal ve müdahalesinin kısa zamanda sona
erdiğine
D) İstanbul Hükümeti ile TBMM'nin bazı konularda
birlikte hareket ettiğine
15-) İlk TBMM; yasama, yürütme ve yargı yetkilerini
kendinde toplamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin yasama yetkisini
kullandığının bir kanıtıdır?
A) Savaş giderlerini karşılama
B) Vatana ihanet edenler için kanun çıkarması
C) Meclis Hükümeti kurması
D) Tüm halkın temsilcilerinden oluşması
16-) Sakarya Savaşı’nın başlangıcında Mustafa Kemal;
“Hatt-ı Müdafaa yoktur. Sath-ı Müdafaa vardır. O satıh bütün
vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla
ıslanmadıkça terk olunamaz.”emri ile aşağıdakilerden
hangisini vurgulamıştır?
A) Vatan savunmasının nasıl ve hangi amaçla yapılacağını
B) Kapitülasyonların kaldırılması gerektiğini
C) Planlı ekonomiye geçilmesi gereğini
D) İstanbul Hükümeti’nin vatanı kurtarabileceği inancı
17-) Batı cephesinde Kurtuluş Savaşının kaderini tayin
eden savaşlar aşağıdaki devletlerden hangisine karşı
yapılmıştır?
A) Yunanistan
B) İngiltere
C) Fransa
D) İtalya
18-) Eskişehir-Kütahya savaşının en önemli özeliği
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Son savunma savaşımızın olması
B) Düzenli ordularla savaştığımız ilk savaş olması
C) TBMM kurtuluş savaşını başarıyla bitirmiştir
D) Kurtuluş savaşında ilk ve tek yenildiğimiz savaştır.
19-) TBMM kurulduktan sonra ilk cepheyi nerde, kime
karşı açmıştır?
A) Güneyde Fransızlara
B) Batıda Yunanlara
C) Doğuda Ermenilere
D) Güneyde Ermenilere
20-) İlk TBMM hükümeti aşağıdakilerin hangisini
diğerlerinden daha önce gerçekleştirmiştir.
A) 1921 Anayasasının kabulü.
B) Gümrü Anlaşmasının imzalanması
C) Saltanatın kaldırılması
D) Mudanya ateşkes antlaşmasının kabulü
21-) Mustafa Kemal’e gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi
hangi savaştan sonra verildi?
A) Sakarya
B) I. İnönü
C) Büyük Taarruz
D) II. İnönü
22-) Misak-ı Milli’yi ilk olarak kabul eden ülke
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İngiltere
B) Rusya
C) Fransa
D) İtalya
23-) TBMM, Gümrü-Moskova-Ankara antlaşmalarını
hangi devletlerle imzalamıştır
Gümrü
A) Ermenistan
B) Ermenistan
C) Fransa
D) Ermenistan
Moskova
Çarlık Rusya
Sovyet Rusya
İngiltere
İngiltere
Ankara
Fransa
Fransa
S.Rusya
Almanya
24-) Temsil Heyetinin Ankara’ya gelmesi Ankara’nın
aşağıdaki hangi özelliğinden kaynaklanmamıştır?
A) Batı cephesine yakınlığı
B) Ulaşım ve haberleşme koşullarının iyi olması
C) İstanbul’a uzak olması
D) Güvenli olması
25-) İtilaf Devletleri’nin TBMM’yi ilk defa resmen
tanımaları, aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?
A) Moskova Antlaşması
B)Lozan Konferansı
C)Londra Konferansı
D)Ankara Antlaşması
<Sınav bitti. Cevaplarını kontrol etmeyi unutma>
Süre bir ders saatidir.
Başarılar Dilerim...
Her soru 4 puan
değerindedir…
………………….
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Mustafa,
çağdaş eğitim
veren Şemsi
Efendi
Mektebi’ne
gitmeli.
Download