Dersimiz.Com “Kaliteli ve Seçkin Eğitime Kaynak

advertisement
ADI SOYADI
TARİH
SINIFI- NO
Aldığı Not:
18 . 03 .2008
2007-2008
EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI KAYNARCA İLKÖĞRETİM OKULU TC İNKILAP TARİHİ
VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. SINIFLAR 2. DÖNEM 1. SINAV SORULARIDIR.
www.ogretmenler.in
1.) Temsil heyeti ile İstanbul Hükümeti aşağıdakilerin hangisinde Mebusan Meclisinin
açılması kararında anlaşmışlardır?
A)Amasya Genelgesi
B)Misaki Milli
C)Amasya Görüşmeleri D)Sivas Kongresi
2) TBMM açılıncaya kadar milli mücadeleyi
aşağıdakilerden hangisi yönetmiştir?
A)Temsil Heyeti
B)Misakı Milli
C)İstanbul Hükümeti D)Padişah
3) I.Kars Antlaşması II.AnkaraAntlaşması.
III.Gümrü Antlaşması IV.Kasr-ı Şirin Ant
TBMM yukarıdaki antlaşmalardan hangileriniDoğu Cephesinde imzalamıştır?
A) Ive II
B) I ve IV
C) III ve IV
D)1 ve III
4).Aşağıdakilerden hangisi Kuvayı Milliye
birliklerinin Düzenli Orduya dönüştürülmesinin nedenlerinden biri değildir?
A)Askerlik tekniğinin yetersiz olması
B)Bir merkezden yönetilmemeleri
C)Sadece düşmanı durdurabilmeleri.
D) Padişaha bağlı olmaları.
5).Savaş sonrası barış görüşmelerine TBMM ile birlikte Osmanlı Hükümetininde çağrılması üzerine
TBMM hangi kararı almıştır?
A)Saltanatın kaldırılmaı B)Hilafetin kaldırılması
C)Cumhuriyetin ilanı
D)Medeni kanun kabulü
6) Aşağıdakilerden hangisi I.İnönü Savaşının
sonuçlarından biri değildir?
A) İstiklal marşı kabul edildi
B) Moskova antlaşması imzalandı.
C)Teşkilatı esasi’ye kabul edildi.
D) Misak-ı Milli kabul edildi.
7.) Türk ordusu hangi savaş sonrası Mustafa
Kemal’in önerisi ile geri çekilmiştir?
A) I.İnönü
B) Kütahya-Eskişehir
C) II.inönü
D) Sakarya
8.) M.Kemal’in ulusal kurtuluş savaşın yönelik
kararlar alırken TBMM üyelerininde
görüşlerine başvurmuştur.
M.Kemal böyle bir tutum izleyerek neyi
amaçlamış olabailir?
A) Ulusal iradeyi etkin kılmak
B) İstanbul hükümetinin etkinliğini azaltmak
C) Çözümleri uzun zamana yaymak
D) İtilaf devletlerine demokratik olduğunu
göstermek
9.) .---Amasya Genelgesi
II.--- Lozan Antlaşması
III.---I.İnönü Savaşı
IV.---Mondros Ateşkes Antlaşması
Yukarıdaki gelişmelerin doğru kronolojik
sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) I-II-III-IV
B) IV-I-III-II
C) II-I-IV-III
D) III-II-IV-I
10) Hangisi Kuvayı Milliye’nin doğmasının
nedenlerinden biri değildir?
A) Anadolu’nun işgal edilmesi
B) Bağımsız yeni bir devlet kurmak istenmesi
C) Azınlıkların faaliyetleri
D) Osmanlı yönetiminin işgaller karşısındaki
duyarsızlığı
11) Aşağıdakilerden hangisi Mudanya
Mutarekesinin sonuçlarından biri değildir?
A) Osmanlı devletinin hukuksal olarak sona
ermesi
B) Trakyanın savaş yapılmadan alınması
C) Yunanistanın Karaağaçı savaş tazminatı olarak
vermesi
D) Boğazların kontrolünün Ankara’ya verilmesi
12) -Yunanlıların saldırı gücü azaldı
-Fransa ile Ankara antlaşması imzalandı
-M.Kemal’e Gazilik ünvanı verildi.
Yukarıda verilen bilgiler hangi savaş sonucunda gerçekleşmiştir?
A-Sakarya Meydan Muharebesi
B-Büyük Taaruz ve Baş.Mey.Muharebesi
C-II.İnönü zaferi
D-Kütahya-Eskişehir Muharebeleri
13) * Halifeliğin kaldırılması
* Saltanatın kaldırılması
. * Medeni kanunun kabulü gibi ınkılaplarla
hangisi amaçlanmıştır?
A) İslam ülkelerini örnek almıştır.
B)Laikliğin önündeki engelleri aşmak
C) Çağdaşlığa önem vermiştir
D) Ekonomik kalkınmayı hızlandırmak.
14) Türk milletinin bağımsız bir devlet olarak yaşama hakkını dünya devletlerine
kabul ettirmesi aşağıdakilerden hangisi ile
gerçekleşmiştir?
A-TBMM’nin açılması
B-Lozan Antlaşmasının yapılması
C-Başkomutanlık Savaşının kazanılması
D-Cumhuriyetin ilan edilmesi
15) TBMM hükümetinin kendisine karşı yapılan
ayaklanmalar sonucunda almadığı önlem
hangisidir
A-Hıyanet-i Vataniye kanunu çıkarıldı.
B-İstiklal Mahkemeleri kuruldu.
C-Kuvayi inzibatiye kuruldu.
D-Ankara Müftüsünden fetva alındı
16) İtilaf devletlerini Londra Konferansını
yapmalarının asıl amacı nedir?
A-Azınlıkları korumak
B-Osmanlı Devletinin toprak bütünlüğünü
korumak
C-Doğuda Ermeni devleti kurmak
D-Sevr Antlaşmasını kabul ettirmek.
17) Kurtuluş savaşında güney cephemiz hangi
antlaşma ile kapanmıştır?
A)Ankara B)Gümrü C)Paris D)Lozan
18)Osmanlı devletinin IDünya savaşına
sokulmasında öncelikle hangi özelliği etkili
olmuştur.
A)Siyasi gücü
B) Dinsel yapısı
C)Stratejik konumu D) Ekonomik yapısı
19)Aşağıdakilerden hangisi sanayi devriminin
sonuçlarından biri değildir?
A) İşçi sınıfının öneminin artması
B) Hammadde ihtiyacının artması
C) Milliyetçilik düşüncesinin çıkması
D) Köyden kente göçün artması
20)I.Dünya savaşı sonucunda imzalanan Mondros
ve Sevr Antlaşmalarının yerini Kurtuluş savaşı
sonucunda hangi antlaşmalar almıştır?
A) Gümrü-Ankara
C) Mudanya-Lozan
B) Mudanya-Moskova
D)Moskova-Lozan
21) Aşağıdaki antlaşmaların hangisi ile ilk kez bir
Avrupa devleti kapitülasyonların kaldırılmasını
kabul etmiştir.
A)Gümrü B)Moskova C)Kars D)Ankara
22)I.İnönü muharebesinin en önemli sonucu
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yunanlıların ilerlemesinin önlenmesi
B)Düzenli ordunun ilk zaferinin olması
C)Çerkez ethem sorununun çözülmesi
D)TBMM’nin Londra Konferansına çağrılması ve
tanınması
23) Aşağıdaki konulardan hangisi Lozan’da
çözüme kavuşturulmuştur?
A-Musul sorunu
B-Hatay sorunu
C-Kapitülasyonlar
D-Boğazlar
Aşağıda cümlelerde boş bırakılan yerleri doğru
şekilde doldurunuz
24) Saltanat ……………….. tarihinde
kaldırılmıştır
25) Sovyet Rusya’nın TBMMile Misak-ı Milliyi
tanıması …………………………Antlaşması
ile gerçekleşmiştir.
26)………………….Antlaşması ile Kurtuluş
savaşının askeri safhası sona ermiş,diplomatik
safhası başlamıştır.
27)Türkiye Cumhuriyetinin ilk anayasası
………………………… dır/dir
NOT:Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise
(D),yanlış ise(Y) yazınız.
28)—( ) Türk ordusu II. İnönü savaşında
yenilerek Sakarya ırmağının doğusuna çekilmiştir.
29)---( ) Tekalif-i Milliye emirleri ordunun
eksiklerini karşılamak için çıkarılmıştır.
30) ---( )Ankara 19 Ekim 1923’te başkent oldu.
31)Ermeni Sorunu ve Tehcir Kanunu kısaca
açıklayınız.
CEVAP:……………………………………..
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
Dersimiz.Com “Kaliteli ve Seçkin Eğitime Kaynak"
NOT:1-30.sorular3’er ,31.soru10 puan,sınav
süresi 40 dk’dır.
BAŞARILAR…
Tayfun TİPİOĞLU
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Download