8. sınıf test

advertisement
8. SINIF
YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ
1.
YA İSTİKLAL YA ÖLÜM!
3.
Aşağıdakilerden hangisi “Askeri zaferler diplomatik zaferleri beraberinde getirir.” yargısına
destek sağlamaz?
A) I. İnönü Savaşı’ndan sonra Londra Konferansı’nın toplanması
B) Sakarya Savaşı’ndan sonra Fransızlarla
Ankara Antlaşması’nın imzalanması
C) Kütahya-Eskişehir savaşlarından sonra Tekalif-i Milliye Emirlerinin yayınlanması
D) Başkomutanlık Meydan Savaşı’ndan sonra
Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın yapılması
Yukarıdaki bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Kuvayimilliye birliklerine gereken önemin
verilmemesiyle
B) İnkılapların daha kolay benimsenmesinin
sağlanmasıyla
C) Düzenli orduya katılımın daha fazla olması
gerektiği düşüncesiyle
D) Tekalif-i Milli Emirlerinin yayımlanmış olmasıyla
Güneyde Antalya ve Konya’yı işgal eden İtalyanlar ile herhangi bir silahlı mücadele yapılmamış, İtalyanlar işgal ettikleri yerlerden çekilmek zorunda kalmıştır.
A) Düzenli ordunun Batı cephesinde kazandığı zaferlerin etkisi
B) İtalyanların Osmanlı yönetimi ile anlaşmış
olması
C) İtalya’nın I. Dünya Savaşı’nı kaybetmesiyle
D) İtilaf Devletlerinin İtalya’ya karşı siyasi baskı uygulaması
D E R S H A N E S İ
Düzenli ordu kurma aşamasındaki TBMM,
asker kaçaklarını cezasız bırakmamak için Firariler Kanunu’nu çıkarmış ve İstiklal mahkemelerini devreye sokmuştur.
(2011-2012)
Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
S E V İ N Ç
2.
TEST – 3
4.
TBMM’de 24 Nisan 1920’de Mustafa Kemal
tarafından okunan önergede yer alan bazı noktalar şunlardır;
1. TBMM’nin üstünde bir güç yoktur.
2. Geçici bir hükümet başkanı veya padişah
vekili atamak doğru değildir.
3. Meclis başkanı hükümetinin de başkanıdır.
Buna göre, aşağıdaki değerlendirmelerden
hangisi yapılamaz?
A)
B)
C)
D)
Ulusal irade üstün kabul edilmiştir.
Yeni Türk Devleti’nin kuruluşu gerçekleşmiştir.
Meclis hükümet sistemi benimsenmiştir.
Ülkenin rejimi belirlenmiştir.
5.
7.
Hattı müdafaa yoktur,
sathı müdafaa vardır.
O satıh ki bütün vatandır. Vatanın her karış
toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk
olunamaz.
TBMM Sovyet
Rusya'yla Moskova Antlaşması’nı
imzalamıştır.
Ömer
Anadolu’da direnişin
önünü geçemeyen
itilaf kuvvetleri,
Yunan işgallerinin
genişletilmesini
desteklemiştir.
Atatürk’ün Sakarya Savaşı sırasında verdiği
bu emre göre,
I.
gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
B) I ve IV
D) III ve IV
TBMM bağımsızlığın
sağlanması yolunda
büyük bir başarı
kazanmıştır.
Erhan
Yukarıdaki öğrencilerin I. İnönü Savaşı'yla
ilgili öne sürdükleri bilgilere dayanarak
aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi
yanlış olur?
S E V İ N Ç
A) I ve II
C) II ve III
Sunay
D E R S H A N E S İ
Sakarya tüm Türk vatanı için bir kader savaşıdır.
II. Sakarya kaybedilirse Kurtuluş Savaşı bitecektir.
III. Sakarya düşmanı yurttan atmak için yapılan bir taarruz savaşıdır.
IV. Mustafa Kemal bütün birliklerin vatanın her
karış toprağını savunmasını emretmiştir.
6.
Fransızlarla 20 Ekim 1921 tarihinde imzalanan
Ankara Antlaşmasıyla güney sınırımız yeniden
çiziliyor ve Sevr Antlaşmasının bu sınırla ilgili
hükmü geçersiz hale geliyordu.
Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz?
A) Fransa ile İtilaf Devletleri arasında görüş
ayrılığı doğmuştur.
B) Güney sınırı güvence altına alınmıştır.
C) Ankara Antlaşmasının imzalanması ile Sevr
Antlaşması tümüyle geçersiz sayılmıştır.
D) Fransa TBMM’nin varlığını resmen tanımıştır.
A) TBMM içte ve dışta otoritesini artırmıştır.
B) Türk ulusunun Kurtuluş Savaşı’nın başarılı
olacağına dair umutları artmıştır.
C) TBMM ülke bütünlüğünü sağlamak ve bağımsız yaşamaktan yanadır.
D) I. İnönü Zaferi'nin kazanılmasıyla Kurtuluş
Savaşı’nın kesin başarıya ulaştığı görülür.
8.
Milli Mücadele süresince Kütahya - Eskişehir
Savaşları'nın olumsuz sonuçlar getirmiş olmasından dolayı “Başkomutanlık Kanunu” çıkarılarak, Mustafa Kemal’e Başkomutan yetkisi verilmiştir.
Buna göre Mustafa Kemal, Başkomutanlık
Kanunu’yla aşağıdakilerden hangisine sahip olmuş olamaz?
A) Yasama ve yürütme yetkilerine
B) İstiklal mahkemelerinin tam yetkilisi olarak
yargı yetkisine
C) Meclis adına emir verme yetkisine
D) Saltanat yetkilerine
9.
11.
Londra Konferansı 21 Şubat 1921’de I. İnönü
Savaşı sonrasında yapılmış olup TBMM heyeti
bu konferansa katılarak siyasal alanda da zafer kazanmak istemiştir.
Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılması TBMM
Hükümeti’nin yaşama ve
var olma mücadelesindeki
en büyük başarısıdır. Bu
zaferle yeni Türk Devleti
milletlerarası anlamda çok
büyük bir saygınlık kazanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Londra Konferansı’nın sonuçları arasında gösterilemez?
A) Askeri zaferler diplomatik zaferleri doğurmuştur.
B) İtilaf Devletleri TBMM’yi hukuken tanımışlardır.
C) TBMM barıştan yana olduğunu göstermiştir.
D) Boğazların yönetimi uluslararası komisyona
bırakılmıştır.
A) Londra Konferansı’na TBMM’nin Osmanlı
Hükümeti’yle birlikte katılmaya çağırılması
B) Fransa’nın TBMM Hükümeti ile barış antlaşması yapması,
C) Kars Antlaşması’yla doğu sınırımızın kesin
şeklini alması
D) İngiliz ve Yunanlıların bazı diplomatik adımlar atmanın gerekli olduğunu anlamaya
başlaması
S E V İ N Ç
D E R S H A N E S İ
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki açıklamaya örnek olarak gösterilemez?
10.
I
Ankara Antlaşması
II
III
Gümrü Antlaşması
Kars Antlaşması
IV
Moskova Antlaşması
Yukarıdaki kutucuklarda verilen antlaşma
lardan hangisi TBMM ile Ermenistan ara
sında imzalanmıştır?
A)
B)
C)
D)
Ankara Antlaşması
Gümrü Antlaşması
Kars Antlaşması
Moskova Antlaşması
12. Düzenli ordu, Batı Cephesi'nde ilk yenilgisini
Kütahya ve Eskişehir Savaşları'nda almıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu savaş sonrasında alınan önlemlerden biri değildir?
A) Tekalif-i Milliye Emirlerinin çıkarılması
B) Maarif Kongresi'nin toplanması
C) Mustafa Kemal'e Başkomutanlık ünvanının
verilmesi
D) Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanması
13.
Savaş yapılmadan İstanbul ve Doğu
Trakya geri
alındı.
15. Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşmasını ile
“Fransa Suriye’den çekilirse Hatay Suriye’ye
bırakılmayacak, bölge halkı kendi geleceğini
hür iradesiyle vereceği oylarla belirleyecektir.”
denilmiştir.
Osmanlı
Devleti
hukuken sona
erdi.
TBMM’nin antlaşmada böyle bir maddeye
yer vermesi Hatay’ın hangi özelliğini göz
önünde bulundurduğunun göstergesidir?
?
Askeri başarılardan sonra
diplomatik
zaferde kazanılmış oldu.
Yukarıdaki kavram haritasında "?" ile verilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Lozan Barış Antlaşması
Mudanya Ateşkes Antlaşması
Gümrü Antlaşması
Ankara Antlaşması
S E V İ N Ç
A)
B)
C)
D)
D E R S H A N E S İ
İngiltere
hukuken
TBMM'yi
tanıdı.
A) İnsanların serbest düşünceli olmasını
B) Değişik dinlere inanan insanların yaşamasını
C) Anadolu’ya yakın olmasını
D) Türklerin çoğunluğa sahip olmasını
14. Londra Konferansı’na İstanbul Hükümeti ile
birlikte katılan TBMM İstanbul Hükümeti’nin
Lozan Konferansı’na katılmasını engellemiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir
göstergesidir?
A) Azınlık haklarının kısıtlandığının
B) Lozan’da Türk ulusunun temsil gücünün
azaldığının
C) TBMM’nin otoritesinin güçlendiğinin
D) TBMM’de milletvekilleri arasında görüş ayrılıkları çıktığının
Download