FATİME ATAŞ Aldığı not Başarılar… Not: Çoktan seçmeli sorular 4`er

advertisement
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALİBEY ORTAOKULU İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ I.
DÖNEM II. SINAVI
ADI:
SOYADI:
SINIF:
NO:
FATİME ATAŞ
Aldığı not
Başarılar…
Not: Çoktan seçmeli sorular 4’er puandır
1)Aşağıdaki
boşluklara verilen kelimelerden uygun
olanları boşluklara yazınız. (20 puan)
Yararlı/ Gerekçe/ Bağdat/ TBMM/ Fransızlar/
Trablusgarp/ Yavuz ve Midilli/ Şam/ Çanakkale/
Zararlı/ Bandırma/ Yöntem/ Milli İrade/
Manda ve Himaye/ Mebusan Meclisi/ Ruslar/



Milli Kongre Cemiyeti …………………………..
Cemiyetlerden biridir.

Atatürk milli mücadeleyi başlatmak için
Samsun’a …………………… adlı gemiyle gelmiştir.

Amasya Genelgesi’nin “Milletin bağımsızlığını
milletin azim ve kararı kurtaracaktır’’
maddesiyle Kurtuluş Savaşı’nın
…………………………belirtilmiştir.


1
Erzurum Kongresi kararlarından ‘’Kuva-i
Milliye’yi etken, ……………...............… hakim kılmak
esastır.’’
Erzurum Kongresi’nden sonra Sivas
Kongresi’nde……………………………………….. düşüncesi
kesin olarak reddedilmiştir.
Misak-ı Milli’yi son Osmanlı ……………………………..
meclisi ilan etmiştir.
Sevr Antlaşmasına göre Adana,Antep ve Maraş
yöresi …………………………… işgal etmiştir.
Hatt-ı Müdafa yoktur Sath-ı müdafa vardır o
satıhda vatanın bütünüdür!
2 Ben sizlere savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum!
Siz orada sadece düşmanı değil milletimizin makus
3 talihini de yendiniz.
Osmanlı Devleti I.Dünya Savaşı’na
…………….................……………… adlı gemileri alarak
girmiştir.
Mustafa Kemal, Conk bayırı ve Anafartalar
muharebelerindeki başarısını ………………
Savaşı’nda elde etmiştir.

Atatürk’ün bazı savaşlarda söylediği
tarihi sözlerle savaşları eşleştiriniz.(12 puan)
Mustafa Kemal ilk görevini 9. ordunun bulunduğu
……………….… ‘da yapmıştır.


2) Aşağıda
4 Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir! İleri!
Çanakkale Savaşı
Büyük Taarruz
2.İnönü Savaşı
Sakarya Savaşı
3)Aşağıdaki
ifadeleri sondaki kutulara doğruysa D,
yanlışsa Y olarak değerlendiriniz. (24 puan)

Trablusgarp savaşının sonunda Derne Tobruk ve Bingazi
geçiçi olarak İtalyanlara bırakılmıştır

M. Kemal’in idealist, ileri görüşlü, çok yönlü, fırsatçı ve
gerçekçi olması lider olmasında etkili olmuştur

Sarıkamış taarruzu İngiltere’nin sömürgelerine giden
yolu kesmek için açılmıştır

Mondros Anlaşması ile Osmanlı devleti fiilen sona
ermiştir

M. Kemal tüm cemiyetleri Sivas kongresinde Anadolu ve
Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı ile birleştirdi

Erzurum kongresi her yönüyle ulusal bir kongredir

Amasya görüşmelerinde Misak-i Milli kararları kabul
edilmiştir

İsyanları bastırmak için Hıyanet-i Vataniye Kanunu
çıkarılmıştır
1.Aşağıdakilerden
hangisi
Çanakkale
Savaşları’nın sonuçlarından birisi değildir?
A)
Rusya’da
Bolşevik
İhtilaline
ortam
hazırlamıştır.
B) I.Dünya Savaşının uzamasına sebep olmuştur.
C) Mustafa Kemal’in büyük bir asker olarak
tanınmasına yol açmıştır
D) Osmanlı Devleti’nin tekrar eski parlak günlere
dönmesini sağlamıştır
2.
6. Kütahya – Eskişehir savaşlarında alınan yenilgi üzerine
Mustafa Kemal Paşa, Meclise bir konuşma yaparak, meclise
ait olan yasama ve yürütme yetkilerinin kendisine verilmesini
istedi. Bunun üzerine meclis, Mustafa Kemal Paşa’yı
Başkomutan seçerek bu yetkileri üç ay süreyle kendisine
verdi.
Mustafa Kemal Paşa’nın Meclisten böyle bir istekte
bulunmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saltanat ve halifeliğe son vermek
B) Kararları hızlıca alıp uygulamak
C) İnkılap karşıtlarını etkisiz hale getirmek
D) Dış güçlerin desteğini almak
7. — Moskova Antlaşmasının tamamlayıcısıdır.
— Doğu cephesini resmen kapatmıştır.
— Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan ile imzalanmıştır.
Mustafa Kemal Paşa'nın bu sözlerine dayanarak
Tekâlif-i Milliye Emirleri ile aşağıdakilerden
hangisinin amaçlandığı savunulabilir?
Verilen özellikler aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde
aittir?
A) Lozan
B) Gümrü
C) Ankara D) Kars
A) Halkın yönetime katılımını artırmanın
B) TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmaları önlemenin
C) Cephe sayısını azaltmanın
D) Düzenli ordunun ihtiyaçlarını karşılamak
8. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul
Hükümetinin Milli Mücadeleye karşı çıkardığı
isyanlardandır.
3.
A) Çerkez Ethem isyanı B) Demirci Mehmetİsyanı
C) Pontus Rum İsyanı
D)Ahmet Aznavur İsyanı
Güney Cephesi'nin kapanmasını sağlayan
antlaşma ve antlaşmaya imza atan devlet
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) Rusya - Moskova Antlaşması
B) Ermenistan - Gümrü Antlaşması
C) Fransa - Ankara Antlaşması
D) İngiltere - Mudanya Antlaşması
4. Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz’u Yunanlıların
Eskişehir yönünden taarruz beklemesi sebebiyle Afyon
üzerinden başlatmıştır.
Mustafa Kemal Paşa’nın bu tutumuyla aşağıdakilerden
hangisini amaçladığı savunulabilir?
A) Tarım alanlarının zarar görmesini engellemeyi
B) Ankara’nın güvenliğini sağlamayı
C) Yunanlıların İngilizlerden yardım almasını önlemeyi
D) Yunan ordusunun savunma planlarını boşa çıkarmayı
5. Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes
Antlaşması ile savaş yapılmadan kurtarılan
bölgelerimizden değildir?
A) Doğu Trakya
B) Karaağaç
C) Boğazlar
D) İstanbul
9. TBMM Hükümeti'nin ilk askeri başarısı sonucunda yaptığı
antlaşma, Batı ve Güney cephelerinin güçlenmesini sağlamış
ve daha sonraki gelişmelerde de etkili olmuştur.
Burada sözü edilen antlaşma aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Mondros Ateşkes
B) Sevr Barış Anlaşması
C) Lozan Barış Anlaşması
D) Gümrü Barış Anlaşması
10. Osmanlı Padişahı, I. Dünya Savaşı’nda İtilaf
Devletleri’ni zor durumda bırakmak amacıyla
cihat” ilan etmiş ve bütün Müslümanları İngiltere
Fransa’ya karşı isyan etmeye çağırmıştır. Ancak
Araplar üzerinde halifenin çağrısından çok
İngilizlerin bağımsız Arabistan propagandası daha
fazla etkili olmuş, Araplar İngilizlerin yanında yer
almıştır. Bu duruma aşağıdaki akımlardan
hangisinin daha etkili olduğu söylenebilir?
A) İslamcılık
B) Milliyetçilik
C) Osmanlıcılık
D) Türkçülük
11. Kuva-yi Milliye, işgaller karşısında vatanı
koruma ve bağımsız yaşama isteğinin sonucu
olarak, halkın içinden çıkan direniş ruhudur. Bu
ruhun teşkilatlanmış haline ise “Kuva-yı Milliye”
denir. Buna göre Kuva-yı Milliye için
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)
İstanbul
Hükümetinin
desteği
ile
kurulmuştur.
B) Savunma amaçlı olarak ortaya çıkmıştır.
C) Ordunun yetersizliği sonucu doğmuştur
D) Milli dayanışmanın bir sonucudur.
…
Download