Adı - DersDelisi

advertisement
Adı
Soyadı
Sınıfı
No
:
:
:
:
1-Midilli Adası, Sakız Adası ve Batı Trakya
hangi savaş sonunda Osmanlı egemenliğinden
çıkmıştır?
A)Balkan Savaşları
B)1877-1878 Osmanlı-Rus savaşları
C)I.Dünya savaşı
D)Trablusgarp savaşı
E)Kurtuluş savaşı
2-Wilson İlkelerinin aşağıdaki maddelerinden hangisi yeni
devletler kurulabileceğini ortaya koymuştur?
A)Bütün barış antlaşmaları açık olacak.
B)Savaş sonunda galipler yenilenlerden toprak almayacak.
C)Yenilenler savaş tazminatı almayacak.
D)Devletlerarası anlaşmazlıklar barış yoluyla çözülecek.
E)Türklere kesin egemenlik tanınacak,Türk egemenliği
altındaki diğer milletlere de kendini yönetme hakkı verilecek.
3-Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı
Ülkesi sınırları içerisinde açılan cephelerden biri değildir?
A)A)Kafkas Cephesi
B)Irak Cephesi
C)Filistin Cephesi
D)Galiçya Cephesi
E)Çanakkale Cephesi
4-Mustafa Kemal’in tanınması ve milli mücadelede önder
olarak kabul edilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi en
çoktur?
A) Çanakkale Savaşı’nın Kazanılması.
B)Derne’de İtalyan Kuvvetlerinin durdurulması.
C)Muş’u ve Bitlis’i Ruslardan geri alması.
D)Halep’in kuzeyinde düşmanı durdurması.
E)Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurması.
5-Amasya Genelgesi’nin Kurtuluş
Savaşımızdaki önemi en çok hangi özelliğinden
kaynaklanmaktadır?
A)Anadolu’nun ve Trakya’nın her yanında
duyurulmuş olması.
B)Halkı düşmanlara karşı silahlı direnişe
çağırmış olmasından.
C)işgallerin başlamasını izleyen günlerde
hazırlanmış olmasından.
D)Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesini ve yöntemini
belirtmesinden.
E)İstanbul hükümetine karşı bir hareket niteliği
taşımasından.
6-Mustafa Kemal Paşa Mondros Ateşkes
Antlaşmasından sonra Türk ulusu’nu tehlikelere
karşı uyarmak ve harekete geçirmek amacıyla
Havza ve Amasya’da genelgeler yayınlamıştır.
Bu genelgelerin Türk Ulusu üzerinde etkili
Olduğunu gösteren ilk belirti ne olmuştur?
A)Anadolu’da itilaf Devletlerine karşı
protesto ve mitingler yapılması
B)Osmanlı Mebusan Meclisi kararlarının, itilaf
Devletlerinin isteklerine uymaması
C)Amasya’da Mustafa Kemal’in İstanbul
Hükümeti temsilcisi Salih Paşa ile görüşmesi
D)Erzurum ve Sivas’ta kongreler yapılması
E)ilk TBMM’ne Osmanlı mebuslar meclisi
Üyelerinin de alınması
TOSYA ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 2015-2016 EĞİTİMÖĞRETİM YILI T.C.İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ II.-E SINIFI I. SÖMESTRİ II.
YAZILI YOKLAMA SORULARIDIR
7-Kuvay-i Milliye, işgallere karşı cepheler
kurulmasıyla ortaya çıkmıştır.
Bu cepheler arasında kumanda birliği sağlanmasına aşağıdakilerden hangisiyle başlanmıştır?
A)Erzurum Kongresi
B)Sivas Kongresi
C)Alaşehir Kongresi
D)Balıkesir Kongresi
E)Edirne Kongresi
8-Erzurum Kongresi kararları arasında, ulusal
iradenin ve toplanan ulusal güçlerin padişahlık
ve halifelik makamını kurtaracağı hükmü
de yer almıştır.
Ulusal egemenlik anlayışına ters düşen böyle
bir karar alınmasının temel nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ortamın böyle bir değişikliğe hazır olmaması
B)itilaf Devletlerinden çekiniliyor olması
C)imparatorluğun çökmesinin önlenmesi
D)Osmanlı Devleti’nin desteğine ihtiyaç
duyması
E)Halifeliğin gücünden yararlanılmak istenmesi
9-Kuvay-ı Milliye başlangıçta hangi devletin
Anadolu’daki işgallerine karşı bir tepki olarak
oluşturulmuştur?
A)İngiltere
D)Rusya
B)Fransa
E)İtalya
C)Yunanistan
10-Kurtuluş Savaşımızın amacı, gerekçesi ve yöntemi
ilk kez hangi yolla açıklanmıştır?
A)Misak-ı Milli belgesiyle
B)Amasya Genelgesiyle
C)Sivas Kongresi kararlarıyla
D)ilk TBMM kararlarıyla
E)Erzurum Kongresi kararlarıyla
11-Mustafa Kemal Anayurdun parçalanması
tehlikesi karşısında ülke çapında bir kongre
yaparak Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i ilhak cemiyetlerini
birleştirmiştir.
Mustafa Kemal’in bu yolla ulaşmak istediği ilk
amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A)Saltanatı kaldırmak
B)Yeni bir anayasa hazırlamak
C)Kurtuluş savaşını tek elden yönetmek
D)Cumhuriyeti ilan etmek
E)Halifeilği kaldırmak
12-Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı Mebusan
Meclisi’nin onayından geçmiştir?
A)Takrir-i Sükun Kanunu
B)Hıyanet-i Vataniye Kanunu
C)Misak-ı Milli
D)istiklal Mahkemeleri
E)Tekalif-i Milliye Emirleri
20-TBMM’nin hukuksal alanda ilk defa tanınması hangi
olayla olmuştur?
A)Lozan Barış Antlaşmasın
B)Ankara Antlaşması
C)Londra Konferansı
D)Moskova Antlaşması
E)Mudanya Ateşkes Antlaşması
13- II.TBMM’nin açılması
III.Düzenli ordunun kurulması
IV.Laik devlet anlayışının benimsenmesi
V.Lozan Barışının İmzalanması
Yukarıdaki gelişmelerden hangisi Cumhuriyetin
kurulmasından çok geliştirilip yerleştirilmesi amacına
yöneliktir?
A)I.
B)II
C)III
D)IV E)V
14. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin açılmasına yönelik
bir aşama değildir?
A) Amasya genelgesi
B) Sivas kongresi
C) Misak-ı milli
D) Heyet-i temsiliye
E)Tekalif-i Milliye
15-Aşağıdakilerden hangisine, İstanbul ve TBMM birlikte
katılmışlardır?
A)Sevr Antlaşması
B)Lozan Görüşmeleri
C)Londra Konferansı
D)Moskova Antlaşması
E)San Remo Konferansı
16-Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması’yla Hatay’da Özel
bir yönetim kurulması, aşağıdakilerden hangisine aykırı bir
uygulama görünümündedir?
A)Amasya Görüşmelerine
B)Amasya Genelgesine
C)Londra Konferansı kararlarına
D)Misak-ı Milli’ye
E)Kars ve Gümrü Antlaşmalarına
17-TBMM Hükümeti ilk siyasi ilişkilerini aşağıdaki
Avrupa ülkelerinden hangisiyle kurmuştur?
A)İngiltere
B)Almanya
C)Sovyet Rusya
D)Fransa
E)italya
18-Yunan Kuvvetlerinin ilk kez Türk düzenli birlikleriyle
karşılaşmaları, aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?
A)I. İnönü Savaşı
B)Aslıhanlar Savaşı
C)II. İnönü Savaşı
D)Sakarya Savaşı
E)Büyük Taarruz
19-Çerkez Ethem ve Kadeşlerinin TBMM Hükümeti’ne isyan
etmesi üzerine siyasi ve askeri durumu uygun bulan yunanlılar
Anadolu’yu işgal hareketini hızlandırmışlardır.
Bunun üzerine Yunanlıları durdurmak amacıyla yapılmış
olan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A)Eskişehir ve Kütahya
C)I.İnönü
E)Dumlupınar
B)II.İnönü
D)Sakarya
21-İlk TBMM Gümrü, Moskova ve Ankara antlaşmalarını
hangi devletlerle yapmıştır?
Gümrü
Moskova
Ankara
A)Ermenistan
Sovyet Rusya
Fransa
B)Fransa
Ermenistan
Sovyet Rusya
C)Ermenistan
Fransa
Sovyet Rusya
D)Sovyet Rusya
Ermenistan
Fransa
E)Fransa
Sovyet Rusya
Ermenistan
22-Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM ile dostluk ve
yardımlaşma amacıyla ilişkiler kuran ilk islam ülkesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)İran
B)Irak
C)Suriye
D)Afganistan
E)Pakistan
23-Mustafa Kemal’ Gazilik ve Mareşallik ünvanı hangi
muharebeden sonra verilmiştir?
A)I.İnönü Muharebesi
B)II.İnönü Muharebesi
C)Sakarya Meydan Muharebesi
D)Kütahya Eskişehir Muharebesi
E)Başkomutanlık Meydan Muharebesi
24-Lozan Barış Antlaşması’nın aşağıdakilerden hangisiyle
ilgili maddesi Türk ekonomisinin gelişmesindeki engelleri
ortadan kaldırmıştır?
A)Ege Adaları
B) Yabancı Okullar
C)Kapitülasyonlar
D)Nüfus Mübadelesi
E)Patrikane
25-Türk Kurtuluş Savaşını sona erdiren Antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mondros Ateşkes Antlaşması
B)Sevr Antlaşması
C)Mudanya Ateşkes Antlaşması
D)Kars Antlaşması
E)Lozan Barış Antlaşması
BAŞARILAR
Download