7.SINIF TÜRKÇE KAZANIMLI TEST SORULARI Sözcükte anlam 1

advertisement
Anlamına göre fiiller
Anlamlarına göre fiiller
Atasözleri
Belirteçler
Eylem-kip-kişi
Anlam kayması
A. Dün sabah erkenden büyük caddede
yürüdüm.
B. Bahçemizdeki güller çabuk soldu.
C. Son yağmurlardan sonra
papatyalar büyüdü.
D. Güneş bu gün sanki erken doğdu.
6-Aşağıdaki cümlelerden hangisinde
fiil, durum bildirmektedir?
A)Sepetteki elmaları paylaştılar.
B)Babası evde oturuyor.
C)Elindeki kalemi kırdı.
D)Annenle böyle konuşmamalısın.
kişisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gelecek zaman – II. tekil kişi
B) Geçmiş zaman – II. tekil kişi
C) Şimdiki zaman – III. tekil kişi
D) Şimdiki zaman – II. tekil kişi
9-Aşağıdakilerin hangisinde eylem, kendi
kip anlamının dışında kullanılmıştır?
Eylem-kip-kişi
Aşağı 4-Aşağıdaki atasözlerin hangisi
diğerlerinden farklı bir anlamdadır?
A) Az söyle, çok dinle.
B) Büyük lokma ye; büyük söyleme.
C) Bülbülün çektiği dil belasıdır.
D) Çok söz yalansız, çok mal haramsız
olmaz
5-Aşağıdaki cümlelerde geçen
fiillerden hangisi oluş bildirmez?
7-Aşağıdaki dizelerin hangisinde zarf
yoktur?
A) Bu resimler mazide kalan tatlı anları
anlatıyor.
B) Gülünce gözlerinin içi gülüyor.
C) Önce beni dinle, bir bak haline.
D) Bir gün sen de muradına erersin.
8-Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerinden
“çıkarıyorsun” eyleminin zamanı ve
Yazım kuralları
1. Adanın her yanı yemyeşildi.
2. Ocağın başında ekmeğin pişmesini
bekliyor.
3. Ana yolda kaza meydana gelmiş.
4. Kuşların o inanılmaz dünyasını öğrendik.
1-Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde
altı çizili sözcük yan anlamda
kullanılmıştır?
A) 1 – 2 *B) 2 – 3 C) 3 – 4 D) 1 – 4
İnsanoğlu varoluşuyla birlikte doğaya ve
çevresine yaklaşımı şefkatle olmuş ve kutsiyetle
bakmıştır.
İnsan ve doğa ayrılmaz bir bütündür. İnsanlık
tarihi aynı zamanda doğanın da tarihsel süreci
ve
geçmişidir. Doğal çevre, birey olarak insanın
bilincini oluşturur.
2-Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde
yukarıdaki paragrafın konusu bulunmaktadır?
A) Doğanın güzelliği B) Doğanın bütünlüğü
*C) İnsanoğlu ve doğa D) Doğaya yaklaşım
İnsanlar genellikle bir hastalık veya sakatlığın
olmamasını sağlık olarak tanımlamaktadır.
Oysa…
3-Anlatımın akışına göre yukarıdaki parçanın
aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülmesi en
uygun olur?
A) bitlenmenin yaygın olduğu yörelerde insanlar
bu durumu sağlık sorunu olarak algılamaz.
B) bazen toplumun çoğunluğunda görülen
hastalıklar olağan kabul edilir.
C) buna göre beden sağlıklı olduğu halde ruh
sağlığı da bozulabilir.
*D) hastalık kavramı kültürel farklılıklar gösterir.
Gelişmiş toplumlar ruh sağlığının bozukluğunu
kabul
eder.
A) Bu kadar güzel bir günde pikniğe
gidilmez mi?
B) Her okul çıkışında ona rastlıyorum.
C) Babam, kardeşimi parka götürmek
istiyormuş.
D) On gündür beklediğim mektup
sonunda geldi
10- “Söyleyeceğim-Getirdim-Vermezler “
çekimli fiillerinin zamanları sırasıyla
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Gelecek zaman-geniş zaman-miş’li
geçmiş zaman
B) Şimdiki zaman-geçmiş zaman-geniş
zaman
C) Geçmiş zaman-geniş zaman-gelecek
zaman
D) Gelecek zaman-di’ li geçmiş zaman geniş
zaman
11-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir
yazım yanlışı vardır?
A) Yağmur yağdımı uzun süre dışarı
çıkamayız.
B) İp üzerinde yürüyen bir cambazı izledin
mi hiç?
C) Başımıza gelenlere güler misin, ağlar
mısın?
D) Bizi kapıda güzel mi güzel bir araba
karşıladı.
12-Hangi seçenekteki fiil yansıma
sözcükten türetilmiş bir fiildir?
Eylemde yapı
Paragraf
Paragraf
Sözcükte anlam
7.SINIF TÜRKÇE KAZANIMLI TEST SORULARI
A) Bir güneş gibi parlamıştı.
B) Çocuğun yüzü birden sararmıştı.
C) Kapı durmadan gıcırdıyordu.
D) Çaydanlıktaki su durmadan kaynıyordu.
hayal meyal seçiliyordu. Yürüdü. Kapıyı
aralayarak girdi. Sağda solda uyuyanlar vardı.
Zayıf, soluk çehreli, ekseriye sakalları uzamış,
nereden geldikleri meçhul asker ceketli
insanlar… İlerledi, uyanık kimse yoktu. Bir kesik
horultu, insan nefesine karışan tütün, ayak
kokusu… Döndü, çıkarken ayağı bir şeye takıldı,
sendeledi. Baktı, yerde eski püskü bir boyacı
sandığı duruyordu.Bu parçanın anlatımında
aşağıdakilerden hangilerine
başvurulmuştur?
A)
B)
C)
D)
Öyküleme – betimleme
Öyküleme – açıklama
Örneklendirme – benzetme
Betimleme – karşılaştırma
CÜMLEDE ANLAM
Anlatım biçimleri
13- Mustafa’nın sabahçı kahvesinde ölü bir ışık
I) Toplum, kendi yaşantısını görmek ister
edebiyatta. (II) Kendisi bulunduğu oranda
bağlanır edebiyata. (III) Bu yönüyle
edebiyat, toplumun aynası gibidir. (IV)
Düşündüklerinizi, anladıklarınızı,
duyduklarınızı yazılı ya da yazısız biçimde
estetik bir kalıba sokma çabasıdır edebiyat.
15-Bu parçadaki numaralandırılmış
cümlelerin hangisinde “tanımlama”
yapılmıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV.
16-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
yargı öznel değildir?
A) Çocukların sağlıklı büyümeleri için
onlara balık yedirmeli.
B) Ağaçlar bile sevgiyle daha çok gelişir.
C) Hava sıcaklıkları mevsim normallerini
aştı.
D) Başkanımız, derneği başarıyla
yönetiyordu.
Belirteçler
A)Boş vakitlerini kitap okuyarak değerlendirmişti.
B)Hayatınızdaki deneyimli insanlar
rehberiniz olmalı.
C)Ne olursa olsun dünyaya hep iyimser
bakardı.
D)Bu tarz işlerdeki becerisiyle bizi şaşırttı
18-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım
yanlışı vardır? (3 P)
A) Sende bu konuda bir şeyler söylemek
istemez misin?
B) Konuşmasını niçin bu kadar uzattığını
anlayamadım.
C) Toplantıda genç bir üye de söz alıp
görüşlerini açıkladı.
D) Beni iyi dinle ki bir daha aynı hatayı
yapmayasın.
19- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kolay”
sözcüğü zarf olarak kullanılmıştır?
A) Kolay soruları Ahmet çözdü.
B) Onun kolay bir yöntemi var.
C) Hasta olmasına rağmen kolay yaptı.
D) Mutfakta kolay yemekler yapılıyor.
20- Müzik( ) sanatların en zevklisidir( ) ama bir
şey öğretmez( ) Buna karşılık şiir( ) hem ruhun
gıdası hem de iyi bir öğretmendir.
Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan
yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama
işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A)(,) (;) (.) (,) B) (;) (,) (.) (,)
Noktalama
CÜMLEDE ANLAM
ANLATIM BİÇİMLERİ
Cümlede anlam
14-Altı çizili söz grubunun cümleye
kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde
vardır?
Yazım kuralları
Yaşama biçimleri birbirlerini pek andırmasa
da çalıştığımız herkes bu işe yıllarını
vermiş, iyi yetişmiş insanlardı.
17-“Kendi dilinin güzelliğini anlayanlar,
genellikle başka bir dil daha bilenlerdir.”
Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye
en yakındır?
a) Yabancı dil öğrenmeyenler, kendi
dillerini de güzel kullanamazlar.
b) Ana dilinin dışında ikinci bir dil
bilenler, ana dillerinin değerini daha
iyi anlarlar.
c) Yabancı dil öğrenmenin temel şartı,
kendi dilini iyi bilmektir.
d) Kendi dilini iyi kullanamayanlar,
yabancı bir dil öğrenerek işe
başlamalıdırlar.
C) (,) (;) (:) (;) D)(,) (,) (.) (,)
ÖMER SERT
Türkçe Öğretmeni
Download