Rönesans nedir, nasıl ortaya çıkmıştır, İtalya`da başlama nedenleri

advertisement
Rönesans Nedenleri ve Sonuçları
Rönesans nedir, nasıl ortaya çıkmıştır, İtalya’da başlama nedenleri. Rönesans’ın maddeler
halinde nedenleri ve sonuçları.
Rönesans, sözcük olarak “yeniden doğuş” anlamına gelmektedir.
Coğrafi keşiflerle birlikte Avrupa’da başlayan ekonomik canlanma, bilim ve sanatta yeni bir
dönemin başlamasını sağladı.
Ekonomik gelişmenin yarattığı zenginlik ve refah, Ortaçağın durağan, sıkıcı hayat ve
düşüncesini bir kenara bırakmayı; doğallık, yaşama tutkusu, zevk ve sevinç içinde yaşamayı
ön plana çıkardı.
Rönesans, modern sanayi toplumuna geçişin bir aşaması olmuştur. Bir başka deyişle Ortaçağ
ile Yeniçağ arasında bir basamaktır.
Rönesans hareketi Avrupa’da her ülkede aynı zamanda olmamıştır. Bu hareketin ilk çıkış
noktası italya’dır.
Rönesansın Nedenleri
1. Ortaçağın sonlarına doğru bilim ve sanatta bir birikimin gerçekleşmesi
2. Eski Yunan ve Roma uygarlıklarına ait eserlerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve
üniversitelerde okutulması
3. Matbaanın bulunmasıyla yeni buluş ve düşüncelerin geniş kitlelere ulaşma imkânının
doğması
4. Coğrafi Keşifler sonucu refah düzeyinin yükselmesi; düşünce ve sanat eserlerinden
hoşlanan bir sınıfın ortaya çıkması
5. Coğrafi Keşiflerle insanların düşünce ufuklarının genişlemesi
6. Kültür ve sanat faaliyetleri ile bilim adamı ve sanatçıları himaye eden varlıklı kişilerin
ortaya çıkması
7. Elverişli ortam nedeniyle üstün yetenekli bilim ve sanat adamlarının yetişmesi
8. Türklerin istanbul’u almasından sonra birçok Bizanslı bilgin ve sanatçının italya’ya gelmesi
ve buradaki bilim ve sanat çalışmalarına katkıda bulunmaları
Rönesansın İlk Önce İtalya’da Başlama Nedenleri
1. İtalya’nın Akdeniz’in ortasında bir yarımada olması nedeniyle ilkçağdan beri Akdeniz
ülkeleriyle yoğun ilişkiler içinde olması
2. Akdeniz ticareti sayesinde italya’da önemli bir sermaye birikimi olması ve zengin kentlerin
ortaya çıkması
3. Sanatçıları himaye eden Meşen denilen kişilerin olması
4. İtalya’nın ilkçağdan beri önemli bir kültür ve uygarlık merkezi ve Eski Roma, Yunan, Helen
uygarlıklarının kültür mirasına sahip olması
5. İtalya’da daha özgür bir ortam olması
6. Roma’nın aynı zamanda çok önemli bir dinsel merkez olması
İtalya’da Rönesans
İtalya’da rönesans Hümanizma ile başladı. Bu akımın temsilcileri eski Yunan, Latin ve ibrani
metinlerini yeniden yorumlayıp yayımladılar. Hümanizma hareketi Ortaçağ’ın skolastik
düşüncesini yıkıp yerine pozitif düşünceyi koydu.
Hümanizma; insanın,
• kendi doğasını tanımasını
• kendi yasalarını yapmasını
• kendi hakkına sahip çıkmasını sağladı.
Dante, Petrark ve Bokaçiyus Hümanizmanın ilk öncüleridir. Asıl hümanistler Makya-vel,
Gişarden ve Tasso’dur. Bunlar dinden bağımsız bir kültür oluşturmak, insan ve dünya ile ilgili
bir felsefe yaratmak istiyorlardı. XV. Yüzyılın ortalarına doğru Hümanizma diğer sanat
alanlarına da yayıldı. Sanatta doğaya dönüş ve gerçeğin ifade edilmesi ön plâna çıktı.
Resimde; Giotto, Rafael, Leonardo da Vinci
Mimaride; Bramant, Mikelanj
Heykeltraşlıkta; Donetello, Giberti, Mikelanj ölümsüz eserler verdiler.
Diğer Avrupa Ülkelerinde Rönesans
Rönesans hareketi, italya dışındaki ülkelerin tümünde görüldü. Ancak, her ülkede İtâlya’daki
nitelik ve çapta olmamıştır.
Fransa’da Hümanizma hareketi kral tarafından Collège de France’in (Kolej dö Frans)
açılmasıyla başladı.
Fransa’da rönesans hareketi daha çok mimarlıkta ve bir dereceye kadar heykeltraşlık ve
resimde görüldü. Bu dönemin en ünlü mimari Piyer Lesko, daha çok saray ve şato yapımına
yönelmiştir.
Montaigne, bu dönemin ünlü düşünürlerindendir ve deneme türünün babası sayılır. François
Villan, Pierre de Ransard, Rabelais, Fransa’da yetişmiş ünlü hümanistlerdir.
İngiltere’de, rönesans daha çok Hümanizma alanında gelişti. Dönemin en büyük Hümanisti
Şekspir’dir. Almanya’da, rönesansın resimde en büyük temsilcisi Alber Dürer’dir. Erasmus
ünlü hümanistlerdendir. İspanya’da edebiyat alanında Cervantes, resimde Velaskes ölümsüz
eserler verdiler.
Rönesanstan sonra Avrupa sanatı büyük bir gelişme gösterdi. Aynı zamanda bu hareket,
dünyaya yeni bir görüş ve düşünüş getirdi.
Birey ön plana çıktı. Bireyin özgürlükleri önem kazandı. Kilisenin, hayatın her alanını
kapsayan baskısı önemli ölçüde kırıldı.
Rönesansın Sonuçları
1. Avrupa’da bilim ve sanat alanında yeni bir anlayış egemen oldu.
2. Skolastik düşünce yıkıldı. Gözlem ve deneye dayalı bilgiler yerleşti.
3. Bilim ve sanat alanında birçok eser verildi.
4. Milli diller gelişti, milli edebiyatlar ortaya çıktı.
5. İncil yeniden incelendi. Kutsal kitaplar ve din adamları eleştirildi. Kilisenin otoritesi sarsıldı
ve Reform hareketleri başladı.
6. Avrupalılar her alanda ilerleme sağlayarak dünyada üstün duruma geldiler.
Download