kan transfüzyon merkezi işleyiş prosedürü

advertisement
KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ
Doküman Kodu
S.TH. PR. 01
Yayın Tarihi
08.09.2016
Revizyon Tarihi
Revizyon No
00
Sayfa Sayısı
1/7
1.AMAÇ
Beytepe Murat Erdi Eker Hastanesi’nde, Transfüzyon hizmeti alan hastalara özgü bakım uygulamalarının
bilimsel kurallar ve kabul görmüş yaklaşımlar çerçevesinde standardizasyonunun sağlanması, bu alanla ilgili
mevcut ulusal sistemin gerektirdiği şekilde sistematik, izlenebilir ve sürekli gelişime açık bir yapının
oluşturulmasıdır.
2.KAPSAM
Kan Transfüzyon Merkezi Çalışanlarını, ilgili hekimleri ve ilgili klinik çalışanları ile birlikte Kan
Transfüzyon Merkezinden hizmet alanları kapsar.
3.KISALTMALAR:
4.TANIMLAR:
5.SORUMLULAR
Kan Transfüzyon Merkezi Çalışanları, Kan Transfüzyon Merkezi Sorumlu Hemşiresi, Kan Transfüzyon
Merkezi Sorumlu Hekimi, Kan Transfüzyon Merkezi sorumlu Başhekim Yardımcısı, transfüzyon yapılacak
hastanın hekimi ve hemşiresi ile süreçle ilgili tüm personel.
6.FAALİYET AKIŞI:
6.1.Transfüzyon hizmetlerine yönelik süreçler ve bu süreçlere yönelik kurallar;
6.1.1.Kan ve kan ürünlerine yönelik süreçlerin güvenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonu için
sorumluluklar;
Hastanemiz transfüzyon merkezi tüm çalışanları, transfüzyon merkezi sorumlu hekimi ve Atatürk Hastanesi
Kan Tranfüzyon Merkezi ile birlikte hastanemizde ulusal kan ve kan ürünleri rehberi doğrultusunda, görevi
tanımlanmış olan transfüzyon komitesi sürecin güvenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonu için
sorumludur. Bu konuda adı geçen tüm birimler geri dönüşler sonucu iyileştirmeler değerlendirmeler
yapmaktadırlar. Transfüzyon komitesi kararları toplantı tutanağına kaydedilerek alınan kararlar tüm hastane
birimlerine duyurulmaktadır.
6.1.2. Kan ve kan ürünlerinin temini, hazırlanması, muhafaza edilmesi ve transferine yönelik süreçler ve
bu süreçlere ilişkin kurallar;
Bağışçıda kan alınması; Transfüzyon Merkezimizin acil durumlar dışında kan bağışçısından kan alma
yetkisi yoktur. Kan ve kan bileşenlerini Atatürk Hastanesi Kan Merkezinden temin etmekteyiz. Acil
Transfüzyon gerektiren durumlarda müdavi hekim tarafından bildirilen transfüzyon ihtiyacı Atatürk Hastanesi
transfüzyon merkezi stoklarından karşılanır. Transfüzyon merkezi bu talebi karşılayamadığı durumlarda bölge
kan merkezinden acil talepte bulunur. Bölge kan merkezinin Transfüzyon merkezine uygun kan veya kan
bileşenini karşılayamaması halinde bölge kan merkezinden acil durum onayı en hızlı iletişim vasıtası ile alınır.
Bu durumda kan transfüzyon merkezimizde sadece tam kan alınır.
Bağışçının seçilmesi, bağışçıdan kan alma; Kan bağışçısı 19 yaşından gün almış olmalıdır. 66 yaşından
gün almamış olmalıdır. İlk kez kan verecek olan bağışçılar için üst yaş sınırı 61 yaşından gün almamış
olmalarıdır. Tam Kan bağış sıklığı Erkeklerde 90 gün, Kadınlarda 120 günde birdir. Nabız dakikada 50-100
arasında olmalıdır. Büyük tansiyon 90-180 mm/hg, küçük tansiyon 60-100 mm/hg olmalıdır. Hemoglobin
düzeyi kadınlarda 12,5-16,5 gram, erkeklerde 13,5-18,0 gram aralığında olmalıdır. Bağışçı 50 kilogram’dan az
bir kiloya sahip olmamalıdır. Vücut ısısı 37,5 °C üzerinde olmamalıdır. Kan transfüzyon merkezi sorumlu
hekimi tarafından değerlendirilip kan bağışçısı olmasında mahzur görülmeyen bağışçılardan Donörden Kan
Alma Talimatına göre kanı alınır.(450 ml+- %100)
KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ
Doküman Kodu
S.TH. PR. 01
Yayın Tarihi
08.09.2016
Revizyon Tarihi
Revizyon No
00
Sayfa Sayısı
2/7
Temin edilen kan ve kan ürünleri uygun saklama koşullarına göre saklanır. Eritrosit süspansiyonu ve tam kan
+2 ile +6 ºC’de saklama süresi kullanılan antikoagülan sıvıya göre değişir, Taze donmuş plazma -25ºC’de 3 yıl
saklanır. Trombosit süspansiyonu +20 ile +24 ºC’de trombosit ajitatöründe 5 gün saklanır. Tüm ürünler
saklama ısılarına uygun dolaplarda depolanır.
Uygunluk testleri transfüzyon merkezimiz tarafından yapılır.
Ürünlerin ilgili birime transferi; Kullanıma hazır olan kan ve kan bileşenleri ilgili kliniğe transferinde
transfüzyon merkezinde bulunan nakil kutuları ile gönderilmesi sağlanır.
6.1.3. Kan ve /veya kan ürünü istem süreci; Transfüzyon merkezi olarak Kan ve kan bileşenlerini Atatürk
Hastanesi Kan Merkezinden temin etmekteyiz. HBYS’den ve Hasta Tabelasına order edilerek istem
yapılmaktadır. Kliniklerin transfüzyon merkezimizden istemleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
Kan ve kan ürünlerinin istemleri; Kan ve kan ürünlerinin kan transfüzyon merkezinden istemleri Kan ve
Kan Kompenentleri İstem Formu, Acil Kan Ve Kan Kompenentleri İstem Formu ile yataklı servisler, acil
servis, ameliyathaneler tarafından yapılır.
İlgili servislerden gelen planlı operasyonlar veya acil kan ve kan ürünü istemleri Atatürk Hastanesi kan
transfüzyon merkezi stoklarından karşılanır.
İhtiyaç kan transfüzyon merkezi stoklarından karşılanamadığı durumlarda bölge kan merkezinden ‘Kan
bileşenleri toplu talep formu’ doldurularak fax veya otomasyon yoluyla istem yapılır. Telefon ile teyit alınır.
Acil kan ve kan bileşenleri istem formu’ ile tam kan istenmesi durumunda acil olarak bölge kan merkezi aranır
tam kan ihtiyacı bildirilir. Karşılanamadığı durumlarda Donörden Kan Alma Talimatına göre tam kan alınır.
Kan talebinde bulunan servis hastanın etiketli cross-match kanını kan transfüzyon merkezine istem kâğıdı ve
Hasta Dosyası ile birlikte gönderir.
6.1.4. Transfüzyon öncesi hastanın işlemle ilgili rızasının alınması;
Kan Ve Kan Bileşenleri Nakil İçin Bilgilendirilmiş Rıza Belgesi İlgili klinik çalışanları tarafından
alınır.Hasta kimliğinin belirlenmesinde hastanın doğrudan kendisine kimlik bilgileri tam olarak
sorulmalıdır.Transfüzyon öncesi hasta adına hazırlanmış kan ya da kan ürününe ait bilgiler ve kimlik
doğrulaması; Transfüzyon İzlem Formu İle iki hemşire tarafından kontrol edilir.
Transfüzyon süresince hastaların izlenmesi; Transfüzyon İzlem Formu kullanılarak takip edilir. Transfüzyon
reaksiyonu durumunda yapılması gerekenler; (ateş,göğüste veya sırtta ağrı, solunum sıkıntısı, ciltte kızarıklık
vb.)
 Derhal Transfüzyonu durdurulur.
 Yeni bir IV set takarak izotonik (SF) ile damar yolu açık tutulur.
 Hastanın kimliği ve torba üzerindeki bilgiler karşılaştırılır. Sorumlu doktora haber verilir.
 Yarım kalan torbayı ve seti Atatürk HastanesiTransfüzyon Merkezine gönderilir. Hastadan hemogram
ve biyokimya tüpüne kan örneği alınır transfüzyon merkezine gönderilir. Kan ve Kan ürünleri ile
meydana gelen transfüzyon reaksiyonlarında her bir ürüne ait olarak ilgili klinik tarafından iki nüsha
olarak düzenlenen Transfüzyon İzlem Formunun bir nüshası ve Raksiyon bildirim formu Atatürk
Hastanesi transfüzyon merkezine kan ürünü ile birlikte gönderilir.
 Eritrosit süspansiyonu ve tam kanın cross-match, kan grubu, DAT testleri tekrarlanır. Ayrıca hastanın
kan takılmayan kolundan alınan örnekle kan grubu ve DAT testi tekrarlanarak Tranfüzyon izlem
formuna yazılır ve saklanmak üzere dosyalanır.
6.1.5.İade edilen ürünlerin iade kabul şartları; Kliniğe nakledilen eritrosit süspansiyonu, tam kan, taze
donmuş plazma 30 dakika içerisinde kullanılmadan ve set takılmadan iade edildiği takdirde ‘İade Edilen Kan
ve Kan Bileşenleri Formu’na kaydedilir. İade süresi uygun ise tekrar kullanım için Atatürk Hastanesi Kan
Tranfüzyon Merkezine gönderilir. Taze donmuş plazma ise eritilmiş olarak gönderildiğinden 24 saat +2
santigrat derece ile +6 ºC’de muhafaza edilir. Trombosit süspansiyonu tekrar kullanım amacıyla iade alınmaz,
imha amacıyla geri alınır.
KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ
Doküman Kodu
S.TH. PR. 01
Yayın Tarihi
08.09.2016
Revizyon Tarihi
Revizyon No
00
Sayfa Sayısı
3/7
6.1.6. İmha edilmesine karar verilen ürünlerin imha usul ve esasları; İmha edilmesine karar verilen
ürünler Kan ve Kan Kompenentleri İmha Talimatına göre imha edilir.
6.2.Hastanemizin, kan teminine ilişkin süreçleri ve işleyiş ile ilgili kurallar; Sağlık Bakanlığı hastanemizde
kan ve kan ürünleri birimini Transfüzyon merkezi olarak ruhsatlandırmıştır. Yasa ile transfüzyon
merkezlerinin tanımı yapılarak acil durumlar dışında kan alma yetkisi verilmemiştir. Bu çerçevede tüm kan ve
kan ürünü ihtiyaçlarımızı Atatürk Hastanesi Kan Tranfüzyon merkezinden karşılamaktayız. Bunun için gerekli
sözleşme yapılmış, altyapı ve otomasyon desteği sağlanmıştır.
6.3. Bağış sürecine yönelik düzenlemeler;
6.3.1. Kan ve kan ürünü tanımlanan süreçler çerçevesinde temin edilmesi; Transfüzyon merkezimizde kan
ve kan ürünleri ulusal rehber doğrultusunda ilgili kurumlarla yapılan protokoller çerçevesinde bu ürünlere
ihtiyaç duyan bireylere sağlıklı, hızlı ve zamanında ulaştırılması hedeflenmiştir. Bu süreçte iletişimden
başlanarak ihtiyaç sonlanana kadar her adımda hasta yararına iş akışı hasta güvenliği, etkinlik, uygunluk,
zamanlılık, hakkaniyet ölçütlerinde takip edilmektedir.
6.3.2.Bağış işlemi bir sağlık çalışanı, aferez işlemi ise bir hekim gözetiminde yapılmalı ve bağışçının
gelişebilecek komplikasyonlar açısından izlenmesi; Transfüzyon merkezimizde bağış işlemi esnasında bir
görevli sağlık personeli ve Kan transfüzyon merkezi sorumlu hekimi bulunmakta ve her ikisi bağışçıyı
gelişebilecek komplikasyonlar açısından izlerler. Transfüzyon merkezimizde aferez yöntemi ile bağış
yapılmamaktadır.
6.3.3. Aferez yöntemi ile bağış durumlarında; aferez cihazları bu konuda eğitim almış personel
tarafından kullanılmalıdır; Transfüzyon merkezimizde aferez yöntemi ile bağış yapılmamaktadır.
6.3.4. Kan alma koltukları pozisyon verilebilen nitelikte olmalıdır; Kan alma koltuğu pozisyon verilebilir
niteliktedir.
6.4. Tam kan ve aferez bağışı için bağışçının kimlik tespiti, tıbbi sorgulama ve değerlendirmesi;
6.4.1.Bağışçı değerlendirmesi, hekim tarafından yapılmalı ve imza altına alınmalıdır; Bağışçı
değerlendirmesi mesai saati içinde kan transfüzyon merkezi sorumlu hekimi tarafından yapılır. Mesai dışında
ise dahili nöbet tutan uzman hekimler tarafından yapılır.
6.4.2.Bağışçı değerlendirmesi, mahremiyete uygun bir ortamda yapılmalıdır; Bağışçı değerlendirilmesi
mahremiyete uygun olarak mesai saati içinde kan transfüzyon merkezi sorumlu hekimi tarafından yapılır.
Mesai dışında ise dahili nöbet tutan uzman hekimler tarafından yapılır.
6.4.3. Bağışçı sorgulama formu doldurulmalıdır; Bağışçı ‘Kan Bağışçı Sorgulama Formu’nu doldurarak kan
verme işlemi için onay verir.
6.4.4. Bağışçıya bağış sürecinin her aşaması ile ilgili bilgilendirme yapılmalı ve kendi rızası ile bağışta
bulunduğuna dair imzası alınmalıdır; Bağışçıya bağış süresinin her aşaması konusunda bilgi verilir.
Bağışçının anlamadığı konularda soru sormasına müsaade edilir ve bağışı kendi rızasıyla yaptığına dair imzası
alınır.
6.4.5. Kabul edilen veya ret edilen bağışçılara yönelik kayıtlar tutulmalıdır;
Bağışçının kabulü ve retti kan transfüzyon merkezi sorumlu hekimi tarafından değerlendirilir. Bu
değerlendirme Kalıcı ret gerektiren durumlar, Kişinin sağlığına göre değerlendirilerek kalıcı ret verilebilecek
durumlar ve tanımlanmış bir zaman aralığı için geçici ret gerektiren durumlar olarak kan transfüzyon merkezi
sorumlu hekimi tarafından bağışçı ile görüşülerek ret edilen donör kayıt defterine ret nedeni yazılarak
KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ
Doküman Kodu
S.TH. PR. 01
Yayın Tarihi
08.09.2016
Revizyon Tarihi
Revizyon No
00
Sayfa Sayısı
4/7
kaydedilir. Ret edilmeyen donör de donör kayıt defterine kaydedilir. Türk Kızılay’ının veri ağı kullanılarak
bağışçı sorgulanır daha önce ret almış ve sisteme kaydedilmiş ise bu sistemde görülür gereksiz maliyetten
kaçınılır. Aynı şekilde ret verilecek donör yine Türk Kızılay’ının veri ağı kullanılarak sisteme işlenir ve sistemi
kullanan Türkiye genelindeki tüm kullanıcılar tarafından görülmesi sağlanır.
6.4.6.Bağışçının reddedildiği durumlarda kişiler konuyla ilgili bilgilendirilmelidir; Transfüzyon merkezi
sorumlu hekimi tarafından reddedilen bağışçı konuyla ilgili bilgilendirilir.
6.5. Kan ve kan ürünlerinin güvenli bir şekilde hazırlanmasının sağlanması;
6.5.1. Bağışçı kanının testleri Atatürk Hastanesinde yapılır. Bağışçıdan alınan her ünite kan için; ABO-Rh
tayini, HBs Ag, Anti -HCV, Anti-HIV, ve Sifilis (VDRL) ve hemogram testleri çalışılmaktadır. ABO-Rh
tayini kan transfüzyon merkezimizde jel santrifügasyon yöntemi ile çalışılır. Hemogram testi mikrobiyoloji
laboratuarında çalıştırılır. Mikrobiyolojik testler ( HBV, HCV, Anti HIV,) hastanemiz mikrobiyoloji
laboratuarında makroeliza ya da mikroeliza yöntemi ile sifiliz ise serolojik yöntemle çalışılır. Bütün
pozitiflikler tekrarlanır. HCV pozitifliğinde donörden tekrar kan alınarak hastanemizin anlaşmalı olduğu dış
laboratuara mikrobiyoloji laboratuarı tarafından HCV PCR doğrulaması için gönderilir. HIV doğrulama testleri
hastanemiz mikrobiyoloji laboratuarı tarafından hıfzıssıhha merkezi laboratuarına gönderilir. Doğrulama
testlerinde pozitif sonuçların varlığı halinde bağışçı bilgilendirilir ve yapması gerekli olan işlemler konusunda
yönlendirilir.
6.5.2.Kan ve kan ürünü etiketi üzerinde ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıdaki bilgiler yer almaktadır;
Kan transfüzyon merkezimizin tedarikçisi olan Atatürk Hastanesi kan merkezinden gelen tüm kan ve kan
ürünlerinde etiketler mevcuttur. Bu etiketlerde bileşenin adı, ürünün internasyonel numarası (ISBT),hizmet
biriminin adı, ABO kan grubu ve Rh D, Alınma ve son kullanma tarihi, mikrobiyolojik test sonuçları,
depolama sıcaklığı, antikoagulan ve ek solüsyonların ismi, bileşimi ve hacmi mevcuttur. Donörden alınan tam
kan etiketinde bileşenin adı, ürünün internasyonel numarası (ISBT No),hizmet biriminin adı, ABO kan grubu
ve Rh D, Alınma ve son kullanma tarihi, mikrobiyolojik test sonuçları, depolama sıcaklığı, antikoagulan ve ek
solüsyonların ismi, bileşimi ve hacmi bulunacaktır.
6.5.3. Çapraz karşılaştırma testleri Cross-Match Çalışma Talimatı’na göre Atatürk Hastanesi Transfüzyon
merkezinde yapılır. Çapraz karşılaştırma testleri kan transfüzyon merkezimizde jel santrüfügasyon yöntemi ile
çalışılmaktadır.
6.5.4. Transfüzyon merkezimizde kan ürünü ayrıştırma ve ek işlemler yapılamamaktadır.
6.6. Kan ve kan ürünlerinin uygun şekilde muhafaza edilmesi;
6.6.1.Saklama koşulları, tüm saklama süresince kan bileşenlerinin optimal canlılık ve işlevlerini
korumak üzere tasarlanmalıdır; Merkezimizde tüm kan ve kan ürünleri saklama süresince optimal canlılık
ve işlevlerini korumak üzerine tasarlanmış ve sadece bu amaca hizmet eden saklama dolaplarında muhafaza
edilmektedir.
6.6.2.Kan dolapları, dondurucu ve çalkalayıcıların sıcaklık takipleri yapılmalı ve kayıt altına
alınmalıdır; Saklama dolabı, derin dondurucu, kit saklama dolaplarının ısı takipleri ‘ Isı Takip Formu’ ile
kayıt altına alınmaktadır. Uygun sıcaklık koşullarının sağlanamadığı durumlara yönelik uyarı sistemleri (Data
Loger) İle Takip Edilmektedir.
6.6.3. Kan ve kan ürünlerinin miat takipleri yapılmalıdır; Kan Transfüzyon Merkezinde saklanan kan ve
kan ürünleri, miat takipleri otomasyon (HBYS) uyarı sistemi üzerinden yapılmaktadır.
KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ
Doküman Kodu
S.TH. PR. 01
Yayın Tarihi
08.09.2016
Revizyon Tarihi
Revizyon No
00
Sayfa Sayısı
5/7
6.6.4. Transfüzyon merkezinde stok kan ve kan ürünleri bulundurulmamaktadır.Kan ve/veya kan
ürünleri için kritik stok seviyesi belirlenmelidir; Kan ve kan ürünleri için haftalık kritik stok seviyesi
belirlenir. Kan transfüzyon merkezi “Haftalık Kan Stok Takip Formu ile takip edilir.
6.6.5. Bağışçı ve hastadan testlerde kullanmak amacı ile alınan kan örnekleri uygun koşullarda ve
sürede saklanmalıdır; Bağışçı ve hastadan cross-match testi için alınan kanlar 1 hafta süre ile +2-+4 C derece
saklanır. Bunun dışındaki hastane poliklinik ve kliniklerden gelen rutin tetkikler için kanlar 24 saat saklanır.
6.7. Kan ve kan ürünlerinin istem süreçleri;
Hastanemizde kullanılan Kan Ve Kan Kompenentleri İstem Formu ile efektif/ planlı işlemler öncesinde
kan ve kan ürünlerinin istemine yönelik kurallar belirlenmiştir. Ayrıca Acil kan ve kan kompenentleri istem
formu ile acil durumlarda kan ve kan ürünlerinin istemine yönelik kurallar belirlenmiştir.
6.7.1. İstem formunda Hastanın adı soyadı, protokol numarası, tedavi gördüğü bölüm, kan grubu, transfüzyon
endikasyonu, hastaya daha önce transfüzyon yapılıp yapılmadığı, hazırlanacak olan kan veya kan ürününün
kan grubu, hazırlanacak olan kan veya kan ürününün türü ve miktarı, hekim kaşesi ve imzası yer alır.
6.7.2.Kan istem formu üzerindeki tüm ayrıntılar kurallara uygun ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır;
İlgili klinik hekimi tarafından yapılacaktır. Transfüzyon merkezi olarak eksiklik tespit edildiğinde ilgili
klinikler uyarılmaktadır.
6.8. Kan ve kan ürünlerinin güvenli transferinin sağlanması;
6.8.1. Kan ve kan ürünlerinin hastane içi/dışı transferleri, saklama ısısını muhafaza edecek şekilde
transfer kapları kullanılarak yapılmalıdır; Merkezimize Kızılay tarafından transfer edilen kan ve kan
ürünlerinde saklama ısısı muhafazası Kızılay tarafından sağlanmaktadır. Kullanıma hazır olan kan ve kan
bileşenleri ilgili kliniğe transferinde transfüzyon merkezinde bulunan termos özelliğine sahip nakil kutuları
kullanılarak sıcaklık kontrolü sağlanır. Atatürk Hastanesin kan merkezinden gelen kan ve kan ürünlerinin ısı
değerleri kontrol ve kayıt edilir. Şu an itibariyle Atatürk Hastanesi transfüzyon merkezinden kan ve kan
ürünleri transferi yapılmaktadır. Bu transferde aldığımız kan ve kan ürünlerinin saklama ısı muhafazası
Atatürk hastanesi Transfer merkezi tarafından sağlanacaktır.
6.8.2. Kan ve kan ürünlerinin transferi, yetkilendirilmiş personel tarafından yapılmalıdır;
Merkezimizden Kan ve kan ürünlerinin transferi, hastanemiz tarafından eğitilmiş ve yetkilendirilmiş personel
tarafından yapılmaktadır.
6.8.3. Taşımada kullanılan kapların temizlenmesi ve kullanımı kolay olmalıdır; Temizlenmesi ve
kullanımı kolay olan kaplar kullanılmaktadır.
6.8.4. Kan ve kan ürünlerinin transfüzyon merkezinden çıkış saati kayıt altına alınmalıdır; Transfüzyon
merkezimizden çıkışı yapılan kan ve kan ürünleri istemleri , Kan ve kan kompenentleri istem formu ve acil kan
ve kan kompenentleri istem formu kullanılarak çıkış saati kayıt altına alınmaktadır.
6.9. Transfüzyon uygulaması sırasında hasta güvenliği sağlanması;
6.9.1. Kan ve kan ürünleri istemi hekim tarafından tedavi planına yazılmalıdır; hastanın order kâğıdına
doktor tarafından yazılır. Ve kan istem formu doldurulur.
6.9.2. Kan ve kan ürünlerinin ilgili birim tarafından teslim alınma saati kayıt altına alınmalıdır; İlgili
Birim Tarafından Kan ve Kan kompenentleri İstem Formunda Yer Alan Teslim Alma Tarih ve Saati Kayıt
Altına Alınır.
6.9.3.Transfüzyonu uygulayan ilgili klinik çalışanları tarafından Transfüzyon öncesi kontrol sürecinde
KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ
Doküman Kodu
S.TH. PR. 01
Yayın Tarihi
08.09.2016
Revizyon Tarihi
Revizyon No
00
Sayfa Sayısı
6/7
Hastanın kan grubu, bölüme gelen kanın kan grubu, mikrobiyolojik testlerin çalışılmış ve sonuçlarının negatif
olduğunu gösterir etiketin varlığı, alınma ve son kullanma tarihleri, tedavi planına yazılan ürün ile servise
gelen ürünün aynı olup olmadığı, torbadan sızma olup olmadığı, ürün renginde değişiklik içerisinde
pıhtı/partikül varlığı, çapraz karşılaştırma testinin yapılıp yapılmadığı, ürünün ISBT numarası, depolama
sıcaklığı kontrol edilir.
6.10. Transfüzyona bağlı olarak reaksiyon gelişmiş ise, gerekli tıbbi müdahale yapılmalıdır; Güvenli kan
ve kan ürünleri transfüzyonu uygulama talimatı (TH. TL.02) Transfüzyonu uygulayan ilgili klinik çalışanları
tarafından yapılır.
6.10.1. Transfüzyon reaksiyonu ve tıbbi müdahaleye ilişkin kayıtlar tutulmalıdır:
6.10.2. Transfüzyon reaksiyonuna ilişkin hastane transfüzyon merkezi ile iletişime geçilmelidir; Derhal
hastane transfüzyon merkezi ve ve Atatürk Hastanesi transfüzyon merkezi ile iletişime geçilerek transfüzyon
merkezi çalışanından gerekli işlemler öğrenilmelidir. (Transfüzyonu uygulayan ilgili klinik çalışanları
tarafından yapılacaktır.)
6.11.Kan ve kan ürünlerinin imhasına yönelik düzenleme bulunmalıdır;
6.11.1.Kan ve kan ürünleri ile bağışçılar ve hastalara ait numunelerin imhasına yönelik kurallar
belirlenmelidir; Kan ve kan ürünleri imha işlemi gerektiği zaman imha talimatı doğrultusunda imha edilir.
Bağışçı ve hastalara ait atıklar Kurum içi atık yönetim planı doğrultusunda kaynağında ayrıştırılarak tıbbi atık
çöp kovasında tıbbi atık görevlisi çöpü alana kadar muhafaza edilir.
6.11.2.Saklama ve transfer koşullarının sağlanmadığı tespit edilen ürünler kayıt edilerek alınmalı ve
belirlenen imha usul ve esaslarına göre imha edilmelidir; Saklama ve transfer koşullarının sağlanmadığı
tespit edilen ürünler “İade edilen kan ve kan Bileşenleri Formu”’na kayıt edilerek teslim alınır ve Kan ve Kan
Ürünleri İmha Talimatı”na göre imha edilir.
6.11.3. İmha edilen kan ve kan ürünlerine ilişkin kayıtlar tutulmalıdır; İmha edilen kan ve kan ürünleri
imha edilen kan ve kan ürünleri defterine kaydedilir, ayrıca HBYS üzerinden de kayıt işlemi yapılmaktadır.
7. İLGİLİ DOKÜMANLAR
 Cross match Çalışma Talimatı
 Kan ve Kompenentleri İmha Talimatı
 Donör Kayıt Defteri Donörden Kan Alma Talimatı
 Kan Bağışçı Sorgulama Formu
 Acil Kan ve Kan Bileşenleri İstem Formu
 Ret Edilen Donör Kayıt Defteri
 Kan Giriş Çıkış Defteri
 Taze donmuş Plazma Kayıt Defteri
 Kan Ve Kan Bileşenleri İstem Formu
 Kan Transfüzyon Merkezi İade Edilen Kan Ve Bileşenleri Formu
 Kan Transfüzyon Merkezi Haftalık Kan Stok Takip Formu
 Güvenli Kan Ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Uygulaması Talimatı
 Ulusal Kan Ve Kan Ürünleri Rehberi
 Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyon İzlem Formu
 Kurum içi atık yönetim planı
 Isı Takip Formu
 Kan Ve Kan Bileşenleri Nakil İçin Bilgilendirilmiş Rıza Belgesi
KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ
Doküman Kodu
S.TH. PR. 01
Yayın Tarihi
08.09.2016
HAZIRLAYAN
Uzm.Dr.Emre Güven
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
Revizyon Tarihi
KONTROL EDEN
Hatice ÖZTÜRK
Kalite Yönetim Direktörü
Revizyon No
00
Sayfa Sayısı
7/7
ONAYLAYAN
Uzm.Dr.Süha ŞEN
Başhekim Yardımcısı
Download