vesaik mukabili ödeme

advertisement
BÜYÜMEK
için
Dış Ticaret
İşimizi kurduk  Geliştirmek istiyoruz..
Veya pazar daralması ile yüz yüzeyiz…
Kurumsallaşamıyoruz….
Peki ya markalaşma?
Ya İhracat?
Düşük verimlilik, Kalite, Pazarlama, Teknik
Bilgi ve Finansman Yetersizliğimiz var.
Ne Yapmalı?
KOBİ’lerin Dış Ticaretteki Amaçları
1.
Dünya pazarlarından pay alarak satış ve karlarını artırmak
2.
İç pazara olan bağımlılığı azaltmak
3.
Pazar dalgalanmalarını dengede tutmak
4.
Fazla üretim kapasitesini satmak
5.
Sürekli gelişmek
6.
Rekabet gücünü artırmak
7.
İstihdam yaratmak
8.
Dış ticaret açığının azalmasına yardımcı olmak
KOBİ’lerde Dış Ticaretin Yeri
İŞLETME YÖNETİMİ
TEMEL AKTİVİTELER
Yurtiçi Alım
İthalat
İç Satış
DESTEK AKTİVİTELER
 Satınalma
 İş önetimi
 Üretim
 Satış
 Kontrol
 İdari işler
İhracat
KOBİ’lerde dış ticaret yapılanması nasıldır?
•
•
•
•
•
•
Temelsiz bilgi ve duyumlarla
Ortak vizyon oluşmadan
Organizasyon ve plan yapılmadan
Subjektif değerlendirmelerle
Tek personele bağımlı
Sorumluluk “in” yetki “out”
KOBİ’ler nasıl dış ticaret yaparlar?
Genellikle önlerini görmeden,
gereksiz riskler üstlenerek
Plansız ve donanımsız
KOBİ’lerin Dış Ticaret Sorunları
•
•
•
•
•
•
Yetişmiş eleman eksikliği
Bilgi eksikliği
Duyumlara inanma
Araştırma yöntemi eksikliği
Subjektif değerlendirmeler
Bilgi kaynaklarını yanlış
seçme
Kurumsal Altyapımız Ne Durumda?
Organizasyon Şeması
Dış Ticaret Koordinasyonu
Yazılı Görev ve Yetki Tanımları
Teknik Ekipmanlar
Kurumsal Altyapı II
İletişim Altyapısı
Firma Tanıtım Araçları
Yazılı İK Yönetimi
Yazılı Hedefler
İki Resim Arasındaki 7 Fark
• Stratejik Hedef
• Kurumsal Altyapı
• Bilgi
• Planlama
• Verimlilik
• Kalite
• Pazarlama
Hangi Konularda Bilgi Sahibiyiz?
Ürün Teknik Bilgisi
Dış Ticaret Bilgisi
Yurtiçi Rekabet Koşulları
Yurtdışı Rekabet Durumu
Avantaj ve Dezavantajlarımız
Ürün Fiyatının Analizi
Uluslararası Pazar Araştırma
Uluslararası Pazarlama
İşe Nereden Başlamalı?
Kurumiçi Yapılanma:
Amaç tanımlama
Mevcut durum analizi
Hemen yapılabilecek iyileştirmeler
Zamana yayılacak iyileştirmeler
İyileştirme programı
Dış ticaret ön planı
Temel Dış Ticaret Bilgileri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
Nakliye
Sigorta
Teslim Şekilleri
Ödeme Şekilleri
Risklerden Korunma Yöntemleri
Uluslararası Sözleşmeler
Uluslararası Uyuşmazlıkların Giderilmesi
Dış Ticaret Mevzuatı
Dış Ticaret Destekleri
RİSKSİZ
DIŞ TİCARET
YAPILABİLİR
Mİ?
Risk Nedir?
Gerçekleşme ihtimali bulunan ve
gerçekleştiği takdirde
üstleneni zor durumda bırakan,
önceden tahmin edilebilen veya
edilemeyen durumlardır.
Dış Ticarette Riskler
Politik Riskler
Ticari Riskler
- Savaş, grev vb
- Döviz değişim sorunları
- Döviz transferinin durması
- Kurlarda aşırı değişim
-Alıcının/satıcının iflası
-Alıcının/satıcının vazgeçmesi
-Malın imal/tedarik sorunu
-Nakliye zorlukları
-Sigorta yapılmaması
Riskler Kontrol Edilebilir mi?
•
•
•
•
•
•
•
•
Alıcının araştırılması
Sözleşme yapılması
Eximbank uygulamaları
Malın uygun biçimde sigortalanması
Ülkeye uygun teslim şeklinin seçimi
Garantili ödeme biçiminin tespiti
Kur riskinin göz önünde bulundurulması
Dış ticaret koordinasyonunun verimi
INCOTERMS -2010
Tüm Taşıma Türleri
INCOTERMS-2010
Tüm Taşıma Türleri
19
INCOTERMS-2010
Deniz ve İç Su Nakliyeleri
Uluslararası Sözleşme Nedir?
Dış ticaret işleminin, farklı ülkelere
mensup tarafları arasında varılan
mutabakatın tüm unsur ve detaylarını
içeren resmi, yazılı anlaşmalardır.
21
Uyuşmazlıkların
Giderilmesi
• Dostane çözüm (Amicable settlement)
• Uzlaşma yoluyla çözüm (Conciliation)
• Tahkim ile çözüm (Arbitration)
22
GELİŞİM GEREKÇESİ
Dış ticaret işlemlerinde,
• Tarafların farklı ülkelerde olması,
• Farklı dil,
• Farklı hukuk ve geleneklere sahip olması
nedeniyle karşılaşılan sorunlar, ödeme şekillerinin
yıllar içinde gelişimini zorunlu hale getirmiştir.
23
Ödeme Şekli Nasıl Belirlenir?
• Ülke politikaları
• Güven
• Yerleşik gelenekler
• Finansman gücü
ÖDEME BİÇİMLERİ
• Peşin Ödeme
• Mal Mukabili Ödeme
• Vesaik Mukabili Ödeme
• Akreditif ile Ödeme
Dönülebilir/Dönülemez
Teyitli/Teyitsiz
PEŞİN ÖDEME
Sözleşme
Ödeme
Mal
Vesaik
Ödeme
MAL MUKABİLİ ÖDEME
Sözleşme
Mal
Vesaik
Ödeme
Ödeme
27
VESAİK MUKABİLİ ÖDEME
Sözleşme
Mal
Vesaik
Ödeme
Vesaik
Ödeme
AKREDİTİF İLE ÖDEME
Sözleşme
Mal
Vesaik
Vesaik
L/C
L/C Onayı
Ödeme
Ödeme
29
BANK PAYMENT
OBLIGATION
Ürününüzün Dünya Ticaretindeki
Hacmini Biliyor musunuz?
Ürününüzü İthal ve İhraç Eden Ülkeleri
Biliyor musunuz?
Ürününüzde Dünya Ticaretindeki
Ülkemiz Payını Biliyor musunuz?
%
11
Pasta Orada, Siz Neredesiniz?
Herkes hedeflediği payını alırken
yoksa
siz
sadece seyrediyor musunuz?
Yoksa
kalanlarla mı yetiniyorsunuz?
AMA NEDEN?
Plan Yapma, Harekete Geçme Zamanı
Dış Ticaret Planı Ne Sağlar?
- inceleyen
– hedef belirleyen,
- planlayan,
-yol gösteren
- bir çalışma süreci ve
- yönetim rehberidir.
Uluslararası Pazar Araştırması
•
•
•
•
•
•
Amaç
Ürün tanımı
Bilgi kaynakları
Verilerin toplanması ve analizi
Hedef pazarların belirlenmesi
Hedefe uygun ihracat ve/veya pazarlama
yöntemlerinin seçimi
Yurtiçi ve Yurtdışı Rekabet Analizi
İnternet Kaynakları
Duyumlar
Basılı Kaynaklar
Rakiplerin Ürünleri
Ülke Araştırmaları
Rakiplerin İhracatları
Firma Kayıtları
PAZARI YERİNDE İNCELEME
(Devlet destekleri ile)
Maliyet ve Kalite
• Verimlilik Artırılmalı
• Maliyetler İzlenmeli
• Kalite Denetim Altına Alınmalı
KIRILMA NOKTALARINA DİKKAT
!!!
Pazarlama
• Tanıtım Stratejisi
• Hedef Müşteri Kitlesi
• Hedef Kitleye Ulaşma
• Pazarlama
Yöntemleri
Desteklerden Yararlanma
•
Eğitim
•
Danışmanlık
•
İstihdam
•
Pazar Araştırma
•
•
•
Fuarlara Katılma
•
Markalaşma
Kalite Kontrol
Sonuç: Başarıya Ulaşmak
Ve başarıyı korumak
HİZMET
İHRACINDA
DURUM
ISIC Rev.4 code 6201
•Section: J - Information and communication
•Division: 62 - Computer programming, consultancy
and related activities
•Group: 620 - Computer programming, consultancy and
related activities
•Class: 6201 - Computer programming activities
Explanatory note
This class includes the writing, modifying, testing and
supporting of software.
This class includes:
- designing the structure and content of, and/or writing the
computer code necessary to create and implement:
· systems software (including updates and patches)
· software applications (including updates and patches)
· databases
· web pages
- customizing of software, i.e. modifying and configuring an
existing application so that it is functional within the clients'
information system environment
This class excludes:
- publishing packaged software, see 5820
- planning and designing computer systems that integrate
computer hardware, software and communication technologies,
even though providing software might be an integral part, see
6202
DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE
ENDEKSLERİNİN KAPSAMI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı’nın işbirliğiyle üretilen
mal ticareti istatistikleri,
• TÜİK tarafından hesaplanan dış ticaret
birim değer ve miktar endeksleri ile
• Ekonomi Bakanlığı tarafından
gerçekleştirilen ve yayımlanan Dış Ticaret
Beklenti Anketlerini kapsamaktadır.
DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE
ENDEKSLERİNDE MEVCUT DURUM
• Dış ticaret istatistiklerinin ana veri kaynağı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın kayıtlarıdır.
• İstatistiklerinin derlenmesinde, AB ile uyumlu
GTIP kodları kullanılır ve SITC, ISIC, BEC ve CPA
sınıflamalarına göre de tasnif edilir.
• Birim değer ve miktardan oluşan dış ticaret
endeksleri, dış ticaret istatistikleri kullanılarak
ISIC Rev.3, ISIC Rev.4, SITC Rev.3 ve BEC
sınıflamalarına göre hesaplanmaktadır.
DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE
ENDEKSLERİNDE Yapılacak Yeni Çalışmalar
•
Genel Ticaret Sistemi’ne geçiş için ihtiyaç duyulan serbest bölge ve gümrük
antreposu verileri analiz edilerek, istatistik üretmeye hazır hale getirilecektir.
• Yerleşik ve yerleşik olmayan birimler arasındaki
tüm hizmetlerin ticaretini gösteren Uluslararası
Hizmet Ticareti (UHT) istatistiklerinin üretilmesi
konusunda çalışmalar yapılacaktır.
Ülkemizde hizmet ticareti
istatistikleri
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
tarafından, IMF Ödemeler Dengesi ve Uluslararası
Hizmet Ticareti İstatistikleri El Kitabı çerçevesinde
derlenmekte, düzenli olarak yayımlanmakta ve
uluslararası kuruluşlara raporlanmaktadır. Mevcut
durumda; ülke ve alt sektör ayrıntısı, coğrafi
dağılım ve ithalat verilerindeki eksiklikler
nedeniyle hizmet ticareti istatistikleri kapsamında
TÜİK ve TCMB birlikte çalışma yürütecektir.
Ödemeler Bilançosu
• Ödemeler bilançosu, bir ülkede yerleşik kişilerle diğer
ülkelerde yerleşik kişiler arasında belli bir dönem
içinde oluşan ekonomik işlemlerin sonuçlarını
gösteren sistematik bir istatistik raporudur.
• CARİ İŞLEMLER HESABI nın ana kalemlerinden biri Mal
ve Hizmetler’dir. Hizmet ihraç ve ithaline ilişkin gelir
ve giderlerin kaydedildiği ana hesaptır.
• Ulaştırma, Turizm, Haberleşme, İnşaat, Sigorta, Mali hizmetler, Bilgisayar ve
bilgi hizmetleri, Patent ve lisans komisyonları, Ticari ve
ticaret bağlantılı diğer hizmetler , Finansal kiralama hizmetleri, Çeşitli
teknik hizmetler, Kişisel, Kültürel ve Eğitsel hizmetler ile Resmi (Hükümet)
hizmetleri oluşturur.
ÖDEMELER BİLANÇOSUNDA
HİZMET DÖVİZ GELİRLERİ
- Bankacılık sisteminden alınan bilgiler ile kayıt altına alınır.
- Hizmet ihracı bedeli olduğu belli olsa da olmasa da kaydedilir.
- Yurtdışından delen bedelin Döviz Tevdiat hesabına kaydedilmiş
olması durumu değiştirmez.
HİZMET İHRACINDA KDV
MUAFİYETİ
3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesinde yurtdışındaki
müşteriler için yapılan hizmetler vergiden istisna edilmiştir.
• Kanunun (12/2) maddesine göre bir işlemin hizmet ihracı
olarak değerlendirilebilmesi için;
- Hizmetlerin yurtdışındaki bir müşteri için yapılması,
hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapıldığını
kanıtlayan fatura ve benzeri belgenin, hizmetin alıcısı olan
yurtdışındaki müşteri adına düzenlenmesi gereklidir.
- Hizmetten yurtdışında faydalanılması,
- Hizmet bedelinin yurda getirilmesi gerekmektedir.
KDV MUAFİYETİ ŞARTI
26 no.lu KDV Genel Tebliği'ne göre "Yurtdışındaki
müşteri için yapılan hizmete ait bedelin, Türkiye'ye döviz
olarak getirilmesi zorunludur. İstisnadan yararlanacak
olanın döviz alım bordrosu veya dövizin Türkiye'ye
getirildiğini tevsik eden, kambiyo mevzuatına göre
geçerli diğer bir belge ile bunu tevsik etmesi
gerekmektedir."
Uygulamada karşılaşılan sorunlar üzerine 113 Seri No.lu
KDV Genel Tebliği ile, 05.12.2009 tarihinden itibaren
hizmet ihracatı istisnasında döviz alım belgesinin
istisnanın beyanında aranılmaması, sadece iade
işlemlerinde aranılması uygun görülmüştür.
Tebliğin (B) bölümü
“…yurt dışındaki müşteriler için ifa edilen hizmetler,
hizmetin ifa edildiği dönemde, bedelin döviz olarak
Türkiye’ye gelmesi beklenilmeden ihracat istisnası
kapsamında beyan edilecektir. Ancak, bu şekilde
beyan edilen işlemlerle ilgili yüklenilen ve indirim
konusu yapılamayan vergilerin KDV Kanunu’nun 32.
maddesi kapsamında iadesi hizmet bedeli döviz
olarak Türkiye’ye gelmeden yerine
getirilmeyecektir.”
Hizmet ihracatçılarının Nakit KDV
İadesi Almak veya İade Haklarını
Vergi Borçlarına Mahsup
Edebilmeleri İçin Gereken Belgeler
Dilekçe:İade talebi ihtiva eden her KDV beyannamesi için
ayrı dilekçe verilir. İadenin ne suretle alınmak istendiği bu
dilekçede belirtilir ve dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenir.
DAB:Hizmet karşılığı olarak gelen döviz bozdurulmuşsa,
döviz alım belgesinin, bozdurulmamışsa dövizin getirildiğini
gösteren bir başka belgenin dilekçeye eklenmesi gerekir. Bu
belgeler ile faturanın irtibatı bir şekilde kurulabilmelidir
Diğer: İhraca Konu Hizmet Faturalarının ve KDV
Yüklenimlerine İlişkin Faturaların Fotokopileri veya Bunların
Listeleri
Download