BİLİŞİM SUÇLARI

advertisement
Bilişim Suçları
Ders: bilişim etiği
YALIN KILIÇ TÜREL-2010
22.Kasım-BOTE-4-ELAZIĞ
Dersin İçeriği
 Bilginin doğruluğu tartışma konusu
 Bilişim suçu kavramlar ve tanımlar
 Bilişim suçu ile ilgili kanun maddeleri
 Bilişim suçu örnekleri
Bilginin doğruluğunu belirleme, doğru bilgiye ulaşma ve
denetimi konusundaki paylaşımlarınız?
(SİZDEN GELENLER)
 Hastalık için tanınmış doktorun sitesi. Bu konuda eğitim verilmeli (Ş.






Ç.)
Kaynağı belli olan bilgiler daha güvenilirdir (M.A.B.)
Güvenirliği kanıtlanmış siteler (E.Ö)
Daha çok moderatör olmalı, internetteki bilgiden önce ön tarama
yapılmalı (M.T.)
Birden fazla kaynaktan, uzmandan bilginin sağlaması yapılmalı (B.T.)
Doğruluğu sağlamak için;
düzenli denetlenen ortak veritabanları olmalı (Ş.K.)
elektronik damgalama teknikleri, algoritmalar ve şifreleme teknikleri
kullanılabilir (D.P.)
Bize bazı kaynak bilgileri (kaynak,Yazar, ünvan, Meslek, Dergi Adı,
Makale Adı,Yayınlanma tarihi gibi) veren siteler tercih edilmeli (T.G.)
Bilişim ve Bilişim Suçu?
 Bilişim Tanımı;
“İnsanların; teknik,ekonomik ve toplumsal alanlardaki
iletişimlerinde kullandıkları,bilimin dayanağı olan bilginin,özellikle
elektronik makinalar aracılığıyla düzenli ve akılcı biçimde
işlenmesi,bilginin elektronik cihazlarda toplanması ve işlenmesi
bilimi,informatik”
 Bu alanda yapılan ve suç olarak tanımlanan ihlaller;
 a-Bilgisayar suçu,
 b-Bilgisayarla ilgili suç,
 c-Bilgisayar suçluluğu,
 d-Elektronik suç,
 e-Bilgisayar vasıtası ile işlenen suçlar,
 f-Bilişim suçları ya da suçluluğu,
 g-Bilişim ihlali,
Bilişim Suçu Tanımı
 Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) Uzmanlar
Komisyonu’nun Mayıs 1983 tarihinde Paris
Toplantısı’ndaki tanımı:
“Bilgileri otomatik işleme tabi tutan veya
verilerin nakline yarayan bir sistemde gayri
kanuni,gayri ahlaki veya yetki dışı
gerçekleştirilen her türlü davranıştır”
Bilişim Suçları





AET bu suçları 5’e ayırıyor:
1-Bilgisayarda mevcut olan kaynağa veya herhangi bir değere gayri
meşru şekilde ulaşarak transferini sağlamak için kasten bilgisayar
verilerine girmek,bunları bozmak,silmek,yok etmek,
2-Bir sahtekarlık yapmak için kasten bilgisayar verilerine veya
programlarına girmek,bozmak,silmek,yok etmek,
3-Bilgisayar sistemlerinin çalışmasını engellemek için kasten bilgisayar
verilerine veya programlarına girmek,bozmak,silmek,yok etmek,
4-Ticari manada yararlanmak amacı ile bir bilgisayar programının yasal
sahibinin haklarını zarara uğratmak,
5-Bilgisayar sistemi sorumlusunun izni olmaksızın,konulmuş olan
emniyet tedbirlerini aşmak sureti ile sisteme kasten girerek müdahalede
bulunmaktır.
 Bilişim Suçlarının Tasnifi
 Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisiz Erişim ve
 Dinleme
 Bilgisayar Sabotajı
 Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık
 Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik
 Bilgisayar Yazılımlarının İzinsiz Kullanımı
 Yasadışı Yayınlar
 Yöntemler
 Şifre çalma
 Arka kapılar ve bilgisayarların açıkları
 Ağları izleme
 Programlar
 Trojanlar
 Virusler
 DOS atakları
Bilişim Suçları
















Hukuki Açıdan 1
Geleneksel Suçlar
Dolandırıcılık
TCK 503-507 : Dolandırıcılık ve İflas
Sahtecilik
TCK 316-368 : Sahtecilik Suçları
Lisans Hakları
5846 nolu Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK)
Yasadışı yayınlar
TCK 125-200 : Devletin Şahsiyetine karşı cürümler
TCK 480-490 : Hakaret ve Sövme Cürümleri
TCK 426-427 : Halkın ar ve haya duygularını inciten veya cinsi arzuları tahrik eden ve istismar
eder nitelikte genel ahlaka aykırı: …… ve diğer anlatım araç ve gereçleri
Hukuki Açıdan 2
Teknolojinin Gelişimiyle Karşılaştığımız Suçlar
Bilgisayar servislerine yetkisiz erişim ve dinleme
Bilgisayar Sabotajı
Bilişim Suçları
 İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi İşlem Şube Müdürlüğüm1999
yılından itibaren değişik birimlerden ve Cumhuriyet
Başsavcılıklarından gelen talepler doğrultusunda
çalışmalarına başlamıştır.
 1999 yılında başlayan çalışmalar önce Bilgi İşlem Şube
Müdürlüğü içindeki Bilgi Sistemi Büro Amirliği bünyesinde
sonra 2002 yılından itibaren Emniyet Genel Müdürlüğü
bünyesinde İnternet ve Bilişim Suçları Şube Müdürlüğün
kurulması sonucu Bilişim Suçları Büro Amirliği adı altına
çalışmalarını sürdürmektedir.
29.11.2010 – BİLİŞİM SUÇLARI (devam)
 Bilişim suçundan örnekler (Moodle-Forum
tartışma bölümünden)
Sıkça karşılaşılan bazı suçlar
 Başkalarının adına e-mail göndererek özellikle ticari ve özel ilişkileri





zedeleme.
Başkalarının adına web sayfası hazırlamak ve bu web sayfasının
tanıtımı amacıyla başkalarına e-mail ve mesaj göndermek ve bu
mesajlarda da mağdur olan şahsın telefon numaralarını vermek.
Kişisel bilgisayarlar yada kurumsal bilgisayarlara yetkisiz erişim ile
bilgilerin çalınması ve karşılığında tehdit ederek maddi menfaat
sağlanması
Şirketlere ait web sayfalarının alan adının izinsiz alınması ve bu alan
adlarının karşılığında yüklü miktarlarda para talep etmek.
Özellikle Pornografik içerikli CD kopyalamak ve satmak.
Sahte evrak basımı gibi çok farklı konuları içerebilmektedir.
NOT: Tek mağdur siz değilsiniz! Böyle bir durumda hemen savcılığa
başvurun!
Yapılması gerekenler
 Yasadışı siteler (web sayfaları) ile ilgili şikayetlerinizi
[email protected] e-posta adresine ihbar etmek
 Şahsınız ile ilgili şikayetçi olduğunuz konular ile ilgili elde
edebildiğiniz tüm deliler ile birlikte en yakın Cumhuriyet
Başsavcılığına müracaat ederek şikayetçi olmak
 İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan tüm
tahkikatlarda Savcılık talimatı veya Mahkeme kararı esas
alınmaktadır.
 Şikayetçi olduğunuz konular ile ilgili olarak yapılacak çalışma
neticesinde ISP(İnternet Servis Sağlayıcının) yurt dışında
bulunması durumunda Adli Makamlar tarafından yapılacak olan
Adli İstinabe ile konunun takibi yapılabilmektedir.
TÜRK CEZA KANUNU (BİLİŞİM SUÇLARI)
ONUNCU BÖLÜM
Bilişim Alanında Suçlar
 Bilişim sistemine girme
MADDE 243.
(1)Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak
giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî
para cezası verilir.
(2)Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen
sistemler hakkında işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar
indirilir.
(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı
aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
TÜRK CEZA KANUNU (BİLİŞİM SUÇLARI)
ONUNCU BÖLÜM
Bilişim Alanında Suçlar
 Bilişim sistemine girme
MADDE 244.
 (1)Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır.
 (2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan,
sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 (3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait
bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
 (4)Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya
başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması hâlinde, iki
yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
TÜRK CEZA KANUNU (BİLİŞİM SUÇLARI)
ONUNCU BÖLÜM
Bilişim Alanında Suçlar
 Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması
MADDE 245.
 (1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya
elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin
rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar
sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ve adlî para cezası ile cezalandırılır.
 (2) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını
kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı
gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.
Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
MADDE 246.
 (1) Bu bölümde yer alan suçların işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel
kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
TARTIŞMA
GRUP ETKİNLİĞİ – Moodle Forum üzerinden…
http://www.hukukcu.com/bilimsel/kitaplar/bilisim_internet_suclari.htm
adresindeki farklı bilişim suçu örneklerini inceleyiniz. Bugün derste
bahsedilen ilgili kanunları da gözden geçirerek, internet üzerinden bilişim
suçu olarak nitelendirilebilecek örnek bir olay yada durumu ve neden suç
sayılması gerektiğini MOODLE forumlardan (KAYNAK GÖSTEREREK)
paylaşınız.
KONU
 Örnek bir bilişim suçu, kapsamı, olası sonuçları, suç nedenleri: (Kesinlikle
örneği aldığınız web adresini Kaynak: www…. Şeklinde belirtiniz)
Son slayt…..
Download