58f0cd753e389

advertisement
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
ŞİKAYET EDEN
:…………..isim-soyisim tcno
Adres:……
ŞÜPHELİ
:Ömer AKBAYRAK(İstanbul Büyükşehir Belediyesi Personeli)
KONU
:Şüphelinin Facebook sosyal medya hesabı üzerinden ““SEVGİLİ
DOSTLAR Chp açıkça savaş ilan ederek bu hususta elinden geleni ardına
koymamaktadır. Meclis de başladıkları saldırganlıklarını tüm eylem ve söylemleri ile
EVET çilerin üzerine çevirmişlerdir. 17 Nisan günü savaşı kazanınca, bunların
karıları ve kızları GANİMET olarak EVETçilere HELALDİR” ifadesiyle yaptığı
paylaşıma ilişkin suç duyurusu hakkındadır.
SUÇ TARİHİ
:11.04.2017
SUÇ
:TCK 106, 122, 125, 216.md
AÇIKLAMALAR
1-Şüpheli, basın haberlerine de konu olduğu üzere, 11.04.2017 tarihinde, Facebook sosyal medya
hesabı üzerinden 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşecek Anayasa Referandumunda Hayır oyu
kullanacak vatandaşları kastederek ““SEVGİLİ DOSTLAR Chp açıkça savaş ilan ederek bu
hususta elinden geleni ardına koymamaktadır. Meclis de başladıkları
saldırganlıklarını tüm eylem ve söylemleri ile EVET çilerin üzerine çevirmişlerdir. 17
Nisan günü savaşı kazanınca, bunların karıları ve kızları GANİMET olarak
EVETçilere HELALDİR” ifadesiyle paylaşımda bulunmuştur.
2- Kamuoyunda infiale neden olan, şüphelinin bu ifadelerinin, üzerinde fazlaca hukuki değerlendirme
dahi yapmaya gerek olmaksın Türk Ceza Kanunu’nun 106, 122, 216,125 maddelerinde aynen;
Tehdit
Madde 106- (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel
dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı
aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara
uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti
üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.
(2) Tehdidin;
a) Silahla,
b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya
özel işaretlerle,
c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten
yararlanılarak,
İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme
suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.
1
Nefret ve ayırımcılık (1)
Madde 122- (Değişik: 2/3/2014-6529/15 md.)
(1) Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep
farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle;
a) Bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya
kiraya verilmesini,
b) Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını,
c) Bir kişinin işe alınmasını,
d) Bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını,
engelleyen kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Hakaret
Madde 125- (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil
veya olgu isnat eden (...) (1) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına
saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun
gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde,
yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
(3) Hakaret suçunun;
a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden,
yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,
İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.
(4) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri
oranında artırılır.
(5) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden
dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu
durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.
Mağdurun belirlenmesi
Madde 126- (1) Hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat
üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda
duraksanmayacak bir durum varsa, hem ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açıklanmış sayılır.
Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
Madde 216- (1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere
sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu
nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan
üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
2
(2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak
alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını
bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
şeklinde yer alan suçları oluşturduğu açıktır.
Nitekim İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu çalışanı hakkında soruşturma başlatarak görevden
alındığını duyurmuştur.
Şüphelinin ifadelerinin ifade özgürlüğü sınırları kapsamında olmadığı, şiddete yönelik ve suç işleme
kastıyla hareket ettiği de ortadadır. Anılan nedenlerle de işbu suç duyurusunda bulunma gerekliliği
ortaya çıkmıştır.
SONUÇ ve İSTEM:
Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve resen gözetilecek hususlar dikkate alınarak; şüpheli hakkında
gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılmasını saygılarımla talep ederim.
……isim imza
3
Download