Document

advertisement
MAVİ KOD UYGULAMA TALİMATI
DOKÜMAN KODU
YÖN.TL.12
YAYIN TARİHİ
01.06.2012
REVİZYON TARİHİ
15.11.2012
REVİZYON NO
1
SAYFA NO
1/3
1.AMAÇ:
Kardiyopulmoner arrest durumundaki bir hastanın hızlı ve güvenli bir şekilde, eğitimli ve deneyimli
personel tarafından, kalp ve solunum sistemine müdahale ile canlandırılmasını sağlamak için
standart bir yöntem belirlemektir.
2.KAPSAM:
Bu talimat kalp ve solunumu duran hastaların yaşama döndürülme hizmetlerinin planlanması,
uygulanması ve değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsar.
3.SORUMLULAR:
Hastane Başhekimi
Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü
Hastane Sağlık Hizmetleri Müdürü
Acil Sorumlu Hekimi
Acil Sorumlu Sağlık Memuru
4.MAVİ KOD EKİPİ
Mavi Kod Uygulamalarını yapmak üzere ;
Nöbetçi Acil Hekimi, Nöbetçi Acil Sağlık Memuru, Olayın olduğu kattaki temizlik personeli,diğer
nöbetçi personeller görevlendirilmiştir.
4.TANIMLAR:
Kardiyopulmoner arrest: Dolaşım ve solunumun ani ve beklenmeyen durmasıdır.(bu durum
potansiyel olarak geri döndürülebilir).
Solunum arrestinde nabız devam ederken, kardiyak arrestte nabız yoktur. Kardiyak arrestin üç
önemli mekanizması asistoli, ventriküler fibrilasyon, nabızsız elektriksel aktivite olarak
sayılabilir.
Kardiyopulmoner arrest belirtileri; bilinç kaybı, solunum durması, nabız alınamaması,
siyanoz ve solukluk, pupilla dilatasyonudur.
CPR (Kardiyopulmoner resüsitasyon) : Yaşamı kesintiye uğramış bir kişide, kalbin normal
olarak çalışmaya başlamasına kadar yaşamsal organ fonksiyonlarının sürdürülmesini sağlayan
tedavi yaklaşımlarıdır.
Temel Yaşam Desteği (TYD) : Basit hava yolu araçları dışında araç-gereç kullanmaksızın hava
yolu açıklığının devam ettirilmesi, solunum ve dolaşımın desteklenmesidir.
İleri Yaşam Desteği (İYD) : Temel yaşam desteğinin sağlanmasından sonra acil olarak
kardiyovasküler durumun belirlenmesi, endotrakeal entübasyon, aritmilerin tanınması ve ilaç
tedavilerini kapsar.
Defibrilasyon: Ventriküler fibrilasyon ya da nabızsız ventriküler taşikardide kalbe elektrik
akımı verilerek çalışmasının sağlanmasıdır.
HAZIRLAYAN
KALİTE BİRİMİ
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAYLAYAN
BAŞHEKİM
MAVİ KOD UYGULAMA TALİMATI
DOKÜMAN KODU
YÖN.TL.12
YAYIN TARİHİ
01.06.2012
REVİZYON TARİHİ
15.11.2012
REVİZYON NO
1
SAYFA NO
1/3
Mavi Kod: Acil durumlarda mavi kod ekibine hızla haber verilmesini sağlayan, ekibin olay
yerine en kısa zamanda ulaşmasına yardımcı olan çağrı bildirim sistemidir.
Mavi Kod Ekibi: Mavi Kod Ekibi Üyeleri; Başhekim tarafından süresiz olarak atanırlar. Ekip,
departmanlar arasında yapılan acil yardım çağrılarında derhal olay yerine giderek olaya gerekli
tıbbi müdahaleleri yapmak ve iş akışında yaşanan aksaklıkların minimuma indirilmesini
sağlamakla sorumludur. Hastanın kendi hekimi de ekibe katılır.
5.UYGULAMA
5.1.1 CPR ve İYD’ de en önemli hedef, yaşamsal organların korunması ve fonksiyonlarının
idamesidir.
5.1.2 Acil kardiyak bakımda zaman çok önemlidir. Kalp ve solunum fonksiyonlarının uyumlu bir
şekilde sürdürülmesi için kaybedilen her saniye hastanın yaşamını riske eder.
5.1.3 Olay nadir olarak gerçekleşiyorsa yılda iki kez mavi kod ekibi tarafından tatbikat yaparak
kayıtları tutulur.
5.1.4 Uygulamada kullanılan acil müdahale setinden ekipteki sağlık memuru sorumludur.
5.1.5 Arrest oluştuğu anda hasta yakınındaki sorumlu sağlık personeli, Mavi Kod Ekibi
gelmeden önce temel yaşam desteği işlemini başlatmakla yükümlüdür.
5.1.6 İleri yaşam desteği, bu konuda eğitim almış olan ekip tarafından yapılır. Mavi Kod Ekibi
gelene kadar sorumlu doktor ve hemşire resüsitasyonu sürdürür.
5.1.7 Mavi kod ekibi o günkü nöbetçi ekipten oluşur.
Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak amacıyla acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulduğu zaman
mavi kod o birimde bulunan dâhili telefondan acil olarak 2222 aranır ve acil müdahale gerektiren
poliklinik veya birim adı bildirilir. Danışmadan anons sistemi ile Mavi Kod uyarısı verilir.
5.1.8 Mavi kod ekibi olay yerine 3 dakika içerisinde ulaşmak zorundadır.
5.1.9.Mavi kod hekiminin ilk görevi resusitasyon’a ihtiyaç duyan hastaya hızlı bir şekilde ulaşarak
ilk müdahaleyi yapmaktır.
5.1.10 Mavi kod ekibinde olan sağlık memuru düzenli olarak kontrolleri yapılan acil çantasını
alarak en kısa sürede olay yerine ulaşır.
5.1.11 Olayın olduğu kattaki temizlik personeli sedyeyi olay yerine getirir.
HAZIRLAYAN
KALİTE BİRİMİ
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAYLAYAN
BAŞHEKİM
MAVİ KOD UYGULAMA TALİMATI
DOKÜMAN KODU
YÖN.TL.12
YAYIN TARİHİ
01.06.2012
REVİZYON TARİHİ
15.11.2012
REVİZYON NO
1
SAYFA NO
1/3
5.1.12 Aynı zamanda mavi kod ekibinde görev alan hekim tarafından hastanın sevki gerekli ise
Mavi kod ekibinin müdahalesi sonrasında hastanın ilgili hastaneye sevki sağlanır.
5.1.13 Mavi Kod olay bildirim formu Hekim tarafından doldurularak Kalite birimine teslim edilir.
6.İLGİLİ DÖKÜMANLAR
6.1. Mavi kod bildirim formu
HAZIRLAYAN
KALİTE BİRİMİ
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAYLAYAN
BAŞHEKİM
Download