Kökten Tedavi Sonrası PSA Nüksü

advertisement
Kökten Tedavi Sonrası PSA Nüksü
Dr. M. Gökhan Toktaş
İstanbul Eğitim ve Arş. Hastanesi
Üroloji Kliniği
Epidemiyoloji
• Kökten tedavi sonrası 1/3 hastada PSA nüksü olur
• ABD’de yılda yeni 200.000 PCa var
• Bunların 40.000 tanesinde tedavi sonrası PSA
nüksü olacak
• Dünkü verilerle T.C: için yansıma yaparsak yılda
yaklaşık 4000 kişide aynı problem yaşanacak
• Yani A.B.D. İçin ciddi bir toplumsal sağlık sorunu
,bizim için ???
PSA nüksü nedir
• Herhangi bir kökten tedavi sonrası PSA
seviyelerinde yükselme veya takiplerde kalıcı
olarak saptanabilen PSA olarak bilinmektedir.
• Bu tanım yapılan tedaviye veya o kliniğe ve
hatta doktora göre değişebilmektedir.
PSA nüksü nasıl seyreder
• Geniş bir klinik gidiş yelpazesi
• Bazı hastalarda çok çabuk progresyon,
metastaz ve kansere bağlı ölüm
• Bazı hastalarda senelerce sadece PSA
yüksekliği
PSA nüksünde ne önemli
• Önemli olan lokal rekürrens veya uzak
metastazı ayırmak
• NEDEN?
• Çünkü
• Tedavileri farklı
RRP sonrası PSA
•
•
•
•
•
•
•
İlk ne zaman bakmalı
Takipte hangi aralıkla PSA bakmalı
Ne zamana kadar bakmaya devam etmeli
Hangi PSA düzeyi nüks demektir
PSA kinetiği önemli mi?
PSA sadece kansere bağlı mı nüks eder
“BPH dokusu kaldı” Masal mı??
Radyoterapi Sonrası PSA
• Ne zaman nadir PSA düzeyine
gelinir?
• Teknik ve doza çok bağımlı
• PSA zıplama fenomeni
• ASTRO kriteri
• Phoenix kriteri
ASTRO Kriteri
Phoenix Kriteri
ASTRO kriterlerinin zayıf noktaları
• PSA nadir niceliksel değil, bir zaman değişkeni
olarak tariflenmiştir. Dolayısı ile nadir PSA’nın
ne olması gerektiği belirsizdir.
• Yükselen 3 ardışık PSA düzeylerinin arası
zaman olarak tarif edilmemiştir. Yani vakalar
arası zaman uyumu belirsizdir veya farklıdır.
• Bu yüzden Phoenix kriterleri tariflenmiştir ve
güncel AUA ve EAU kılavuzlarında yer
almaktadır.
RP’de PSA nüksü öngörümü
• Pozitif cerrahi sınır varlığı, Kapsül dışı yayılım,
Gleason skoruna dayanır
• 5 yıllık PSA nüksüzlüğü CS(-) ise %83, (+) ise
%64
• Tek odakta CS(+) %20 nüks, çoklu odakta ise
%50
Kattan Nomogramları (RPx sonrası)
• Klinik evre, biyopsi Gleason skoru ve PSA
düzeyine göre CS(+)’lik ve organa sınırlı
hastalık olasılığı, 5 yıllık PSA nükssüzlüğünü
öngörür.
• Patolojik evre, patoloji Gleason skoru ve PSA
düzeyine 7 yıllık PSA nükssüzlüğünü öngörür.
RTx sonrası Nomogramlar
• Kattan nomogramı klinik evre, biyopsi Gleason
skoru ve PSA düzeyi ve radyoterapi 5 yıllık PSA
nükssüzlüğünü öngörür.
• D’Amico nomogramı benzerdir fakat
radyoterapi dozu içermez.
• Bu nomogramların sorunu radyoterapi şekli ve
eşlik eden hormonal manüplasyonları göz
önüne almaz
RTx sonrası nadir PSA
•
•
•
•
≤0,2 ng/ml ise 10 yıllık survi %92
0,3-1,0 arası olanlarda ise %42
Eğer >1 ng/ml ise 10 yıl survi yok
5 yıllık PSA nükssüz yaşam olasılığı sırası ile
PSA nadir ≤0,5, 0,6-0,9, 1-1,9, ve ≥2 için %83,
%68, 56 % ve %28 olarak bulunmuştur
• Nadir PSA’ya kadar geçen zamanın PSA
nüksüne etkisi yok
RPx sonrası PSA’nın doğal seyri
• PSA nüksü olan hastaların %93’ünde klinik
ilerleme yok
• PSA nüks(+) ise 10 yıllık survi %88 (-)ise %93
• PSA nüksünden metastaza kadar geçen süre
ort. 8 yıl
• Metastazdan ölüme kadar geçen süre 5 yıl
• Metastaz için risk faktörleri Gleason skoru ve
PSA katlanma zamanıdır
RPx sonrası PSA’nın doğal seyri
• PSA 0,2 ng/ml civarında olan hastaların
½’sinde 6 yıl boyunca PSA değişmemiş
• PSA nüksü olan hastaların %10’unda lokal ve
%33’ünde met. varken geri kalanda sadece
PSA yüksekliği var
• PSA nüksü olmadan lokal veya uzak met yok
RTx sonrası PSA’nın doğal seyri
• 12 aydan evvel olan veya katlanma zamanı <12
ay olan hastalarda met. Düşünülmeli
• PSA nüksünden 5 yıl sonra %’26 lokal ,%47
uzak met. olasılığı var
• ASTRO kriteri ile nüks saptanan hastaların
%64’ünde 5. yıl sonunda klinik met. Yok
• 81Gy alanların %10’unda, 64Gy alanların
%54’ünde lokal rekürrens var
SONUÇ
• Tedavi başarısızlığı için kriter PSA nüksü
alınmaktadır
• Kökten tedavi olan hastaların 1/3 ila ½’sinde
PSA nüksü olacaktır
• PSA nüksü tedavide bir son nokta değil ve
doğrudan surviyi etkilemez
• Hastalarda tedavi sonrası hastalığın tek
bulgusu PSA yüksekliği olabilir
SONUÇ
• PSA nüksünün doğal seyri bilinmemektedir
• Nüksten met.’a kadar 8 yıl, met.’den ölüme ise
yaklaşık 5 yıl süre geçer. Yani süre uzun olduğu
için süreç uzun ve belirsizdir
• PSA katlanma zamanı ve PSA nüksüne kadar
geçen süre prognostik olabilir
• Hızlı katlanma zamanında mutlaka uzak
metastaz araştırılmalıdır
SONUÇ
• PSA nüksü; hem hasta hem de doktor için
belirsizlikten dolayı sıkıntılı bir durumdur
• Halihazırda PSA nüksü için değeri kanıtlanmış
ve düzenli bir tedavi protokolü yoktur.
• Her vaka ayrı değerlendirilmeli, kategorize
edilmeli ve araştırma protokollerine dahil
edimeli
• Konu üstünde dha çok araştırma gereken bir
konumda
Download