NEVŞEHİR ATL ve ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

advertisement
…………………….. ANADOLU LİSESİ
………………. ÖĞRETİM YILI SEÇMELİ HAZRETİ MUHAMMEDİN HAYATI DERSİ 10. SINIF 2. DÖNEM 1. SINAV SORULARI
ÖĞRENCİNİN
SINAVIN
TARİHİ
ADI
SOYADI
NOT
BAREMİ
SINIFI/ŞUBESİ
GRUP
NUMARASI
A
Medine Antlaşması hakkında aşağıdakilerden hangisi
söylenemez? (5)
A) İnanç ve ibadet özgürlüğü yasalarla, devlet garantisiyle
teminat altına alınmıştır.
B) Dinî grupların hak ve sorumlulukları, kanunlar
vasıtasıyla belirlenmiştir.
C) Medine’de barış ve adaletin sağlanmasına, üzerinde
anlaşılan kanunlar sayesinde huzurun teminine katkıda
bulunmuştur.
D) Müslümanlara özgürlükler konusunda diğer inanç
gruplarına baskın gelecek şekilde birçok imtiyaz
sağlanmıştır.
E) Yahudilerin ve diğer dine ait olanların inanç ve
yaşayışlarına müdahale edilmemiştir.

Huneyn Savaşı dönüşünde Peygamberimiz ihtiyaç sahiplerine para
dağıtıyordu. Bu sırada orada bulunanlardan biri ona "Ey
Muhammed! Adil ol!” dedi. Peygamberimiz (s.a.v.) ona: “ Ben
adil olmazsam kim adil olabilir? Eğer ben adaletli davranmazsam
hüsrana uğrarım.” buyurdu. Peygamberimize yapılan bu tavra
öfkelenen sahabeler onun üzerine yürümek istediler. Ancak
eleştiriyi hoşgörüyle karşılayan Peygamberimiz buna izin
vermedi.
Yukarıdaki metinde verilmek
aşağıdakilerden hangisidir? (5)
istenen
ana
fikir
A) Eşitlik
B) Hukukun üstünlüğü
C) İfade hürriyeti
D) Ekonomik özgürlük
E) Yardımlaşma
SINAVDAN
ALINAN
NOT
Necranlı Hıristiyanların canları, malları, inançları ve dinî
yaşayışları Allah’ın himayesi ve Hz. Muhammed’in koruması
altındadır. Hiçbir piskopos görevli olduğu kilisenin, hiçbir papaz
da bulunduğu manastırın dışında bir yere gönderilmeyecektir.
Onlardan biri alacağını talep ettiğinde eşit muamele görecektir.
Onlardan biri, başkasının işlediği bir suçtan dolayı
cezalandırılmayacaktır. Necranlılar, üzerlerine düşen görevleri
yerine getirdikleri ve zulmetmedikleri müddetçe bu hususlar
geçerli olacaktır.
Yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? (5)
A) Yaşama hakkı
C) Adalet
E) Mülkiyet hakkı
B) Eşitlik
D) Özel hayatın gizliliği

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun
olanıyla ve uygun eklerle birlikte doldurunuz. (5)
(özgürlük, hak, gaye, haramlar, sevap)
1. Başkasının.............................................müdahale ederek ona zarar
vermek doğru değildir.
2. İslam’da özgürlükleri sınırlayan ölçü...............................................
işlememektir.
3.......................................................... bir kişinin, haklarını başkalarına
zarar vermeden kullanabilmesidir.
4. İslam dini temel hak ve özgürlükleri korumayı
……..................................................edinir.


Aşağıdaki bilgilerin doğrularını “D” , yanlışlarını “Y ” ile
işaretleyiniz. (5)
Bir gün sahabelerle otururken yanlarından bir cenaze geçmişti.
Peygamberimiz cenazeyi görünce ayağa kalktı. Bunun üzerine
yanındakiler, "Ey Allah’ın Resulü! Bu bir Yahudi cenazesidir.”
dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.), bütün insanlığa
öğüt verici şu sözü söyledi: “O bir insan değil midir?
(…..) Bir Müslüman helallere uyduğu ve haramlardan kaçındığı
müddetçe sahip olduğu temel hak ve özgürlükleri kullanmakta
serbesttir.
(…..) Peygamberimiz, özgürlüklere hiçbir sınırlama getirmemiştir.
(…..) Peygamberimiz sınırsız bir özgürlük anlayışının doğru
olmadığına inanırdı.
(…..) Peygamberimiz farklı inanç gruplarının ifade özgürlüğünü
kısıtlamıştır.
(..…) Bir Müslüman’ın kalbinde cimrilik ve iman bir arada
bulunmaz.
Buhari, Cenaiz, 49.
Bu hadis-i şerifte hangi
yapılmıştır? (5)
alandaki
özgürlüğe vurgu
……………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………….…………….
“Ey insanlar! Canlarınız, mallarınız ve namuslarınız dokunulmazdır ve
her türlü tecavüzden korunmuştur.” (Buhari, İlim, 9.)
Alışveriş yapanlar bulundukları yerden ayrılmadıkça alışverişi yapıp yapmamakta serbesttirler. Doğru konuşur ve sattıkları malın özelliklerini ortaya koyarlarsa alışverişleri hayırlı ve bereketli olur. Eğer yalan söyler ve
mallarının özelliklerini gizlerlerse malın bereketi yok olur.
(Nesai, Büyû’, 4)
Bir Müslüman'ın izinsiz olarak bir başkasının evinin içini
gözetlemesi helal değildir. Böyle yapan, günah işlemiş olur.”
Tirmizi, Salat, 148
Bu hadis-i şerife göre hangi insan hakkı dinin garantisi
altına alınmıştır? Bu suçu planlı ve kasıtlı olarak işleyenler
hakkında ne düşünmek gerekir? (10)
“Bizi aldatan bizden değildir.” (Müslim, İman, 164)
Müslüman bir kimse din kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın.
(Müslim, Buyû’, 11)
İşçinin ücretini alın teri kurumadan ödeyiniz.
(İbn Mace, Ruhun, 4)
Üç zümre vardır ki kıyamet gününde ben onlarla hesaplaşacağım. Bunlar
beni şahit tutarak söz verdikten sonra sözünde durmayanlar, hür bir insanı
köleleştirerek satanlar, işçi çalıştırıp ondan yararlandığı hâlde hak ettiği
parayı ödemeyenler.
(Buhari, İcara, 10)
……………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………….…………….
Kuran-ı Kerim’de de insanlar arası ekonomik münasebetlerin nasıl
olması gerektiği defalarca vurgulanmıştır.
Yukarıdaki hadis-i şeriflerden hareket ederek peygamberimizin, sosyal
hayatta ekonomik ilişkilerin düzenine niçin önem verdiğini her hadis-i şerifin manasına, bize verdiği mesajlara dikkat ederek açıklayınız. (20)
……………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………….…………….

……………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………….…………….
Aşağıda verilen hadis-i şeriflerde bulunan boşlukları ders kitabınızda verilmiş tercümelerini dikkate alarak aslına uygun şekilde doldurunuz. (20)
……………………………………………………………………….…………….
“Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse hayır ………...………………
……………………………………………………………………….…………….
ya da ……………………..…………...” (Buhari, Edeb, 31.)
……………………………………………………………………….…………….
“Allah’a yemin ederim ki siz ……….…………………………. emretmez
……………………………………………………………………….…………….
ve ……………………………………… sakındırmazsanız, yaptıklarınızın
karşılığı olarak Allah sizi (büyük sıkıntılarla) cezalandırır. Sonra toplum
……………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………….…………….
olarak onlardan kurtulmak için Allah’a yalvarıp durursunuz ancak duanız
kabul olmaz. (Tirmizi, Fiten, 9.)
……………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………….…………….
“Allah’ım! Acizlikten, …………………………, cimrilikten, ihtiyarlayıp
başkasına muhtaç düşmekten ve kabir azabından sana sığınırım.”
(Müslim, Zikir, 73; Nesai, İstiaze, 13.)

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanıyla ve uygun eklerle birlikte doldurunuz. (5)
(ölçüyü aşmak, kolaylık, münafıklar, yaratılış gayesi, zorluk )
1. Kâinattaki dengenin korunması için her bir varlığın……………………...............................................göre hareket etmesi gerekir.
2. Çelişkili ve kararsız tutumları nedeniyle..................................................................sözlerine ve dostluklarına güvenilmez.
3. Dinimize göre insanın bedenine ve çevresine zarar verecek şekilde ibadetlerde............................................................ bir aşırılıktır.
4. Sevgili Peygamberimiz insanlarla ilişkilerinde daima…………………......................................................tercih ederdi.
Download